SPRÁVA s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  28.1.2020 - (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Geert Bourgeois


  Postup : 2018/0356M(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0017/2020
  Predkladané texty :
  A9-0017/2020
  Prijaté texty :

  NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06050/2019),

   so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode (DVO) medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamskou socialistickou republikou (06051/2019),

   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (0000/2019),

   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91 ods. 1, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0023/2019),

   so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012 a nadobudla platnosť v októbri 2016[1],

   so zreteľom na rámcovú dohodu o účasti podpísanú 17. októbra 2019, ktorá uľahčí účasť Vietnamu na operáciách civilného a vojenského krízového riadenia pod vedením Európskej únie a ukáže silný záväzok oboch strán uplatňovať mnohostranný prístup k medzinárodnému mieru a bezpečnosti založený na pravidlách,

   so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 2/15[2] podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ, ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2015,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície[3],

   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike,

   so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode (DVO) s jednotlivými členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

   so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 pre medziregionálnu dohodu o voľnom obchode s členskými štátmi ASEAN-u,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname[4],

   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou[5],

   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii politických väzňov[6],

   so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, ktoré sa týkalo skutočnosti, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv[7],

   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej hlavu V o vonkajšej činnosti Únie,

   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 91, 100, 168 a 207 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

   so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o detskej práci,

   so zreteľom na závery Rady o obchodných a ľudských právach z 20. júna 2016,

   so zreteľom na hospodársky dosah dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom[8],

   so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Vietnamu, ktoré v roku 2019 uskutočnila Rada OSN pre ľudské práva,

   so zreteľom na závery vyplývajúce z vyšetrovacej misie výboru vo Vietname (od 28. októbra do 1. novembra 2018) a na hodnotenie Komisie z mája 2018 o pokroku tejto krajiny v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov) v nadväznosti na oznámenie Komisie z 23. októbra 2017 o uložení žltej karty,

   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...[9] o návrhu rozhodnutia,

   so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre rybárstvo,

   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0017/2020),

  A. keďže Vietnam je pre Európsku úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a Vietnam majú spoločný program, menovite na podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj pevné odhodlanie podporovať otvorený obchod založený na pravidlách a multilaterálny obchodný systém;

  B. keďže ide o druhú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom združenia ASEAN a dôležitý krok k medziregionálnej dohode o voľnom obchode; keďže táto dohoda spolu s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurskou republikou, súhlas s ktorou Parlament udelil 13. februára 2019, bude slúžiť aj ako kritérium pre dohody, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ďalšími hlavnými ekonomikami združenia ASEAN;

  C. keďže sa predpokladá, že 90 % budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí mimo Európy, pričom značná časť tohto rastu bude vytváraná v Ázii;

  D. keďže Vietnam sa stal členom WTO v roku 2007 a v súčasnosti je otvoreným hospodárstvom a zástancom voľného obchodu, čo dokazuje jeho 16 obchodných dohôd s 56 krajinami;

  E. keďže Vietnam je zakladajúcim členom komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a stranou nedávno uzavretých rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

  F. keďže Vietnam je prosperujúce, konkurencieschopné a prepojené hospodárstvo s takmer 100 miliónmi obyvateľov, rastúcou strednou triedou a mladou a dynamickou pracovnou silou, aj keď zostáva ekonomikou s nízkymi a so strednými príjmami, ktorá čelí špecifickým rozvojovým výzvam, čo dokazuje jeho pozícia v indexe ľudského rozvoja rozvojového programu OSN (UNDP), kde mu v súčasnosti spomedzi 189 krajín patrí 116. miesto;

  G. keďže Vietnam je takisto jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín združenia ASEAN s priemernou mierou rastu HDP v období 2000 – 2018 približne 6,51 %; keďže v nasledujúcich rokoch sa vo Vietname očakáva podobne výrazná miera rastu;

  H. keďže EÚ je v súčasnosti tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu po Číne a Južnej Kórei a jej druhým najväčším vývozným trhom po USA; keďže vývoz z EÚ do krajiny za posledných desať rokov rastie ročne odhadom v priemere o 5 – 7 %; keďže posúdenie hospodárskeho vplyvu, ktoré vykonala Komisia, predpovedalo „nárast vývozu o 8 miliárd EUR do roku 2035 pre firmy z EÚ“, pričom vývoz z Vietnamu do EÚ by mal „narásť o 15 miliárd EUR“; keďže príležitosti, ktoré táto dohoda ponúka, je dôležité maximalizovať čo najinkluzívnejším spôsobom pre podniky, najmä MSP;

  I. keďže Rada zdôrazňuje, že je v záujme EÚ, aby naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri plnení Agendy 2030 ako ústrednej priority EÚ koherentným, komplexným a účinným spôsobom v záujme jej občanov a na podporu jej dôveryhodnosti v rámci Európy i celosvetovo; keďže zvolená predsedníčka Ursula von der Leyen v poverovacom liste adresovanom všetkým dezignovaným komisárom kládla dôraz na to, aby každý komisár vo svojej oblasti pôsobnosti zabezpečil plnenie cieľov udržateľného rozvoja OSN;

  J. keďže Vietnam stále čelí výzvam v oblasti udržateľného rozvoja, ľudských, politických a občianskych práv, najmä pokiaľ ide o situáciu menšín, základné slobody, slobodu vierovyznania a slobodu tlače, využívanie prírodných zdrojov (napríklad piesku, rýb a dreva), odpadové hospodárstvo a znečisťovanie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ a Vietnam sa naďalej rozchádzajú v názoroch na odporúčania medzinárodných orgánov pre ľudské práva, pokiaľ ide o Vietnam, a na vykonávanie týchto odporúčaní, napríklad odporúčaní týkajúcich sa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; keďže v súvislosti s Vietnamom je stále zdrojom znepokojenia problém nútenej práce väzňov;

  K. keďže napriek hospodárskym a politickým reformám začatým v roku 1986 je Vietnam stále štátom jednej strany, ktorý neuznáva základné slobody ako slobodu združovania, slobodu prejavu, slobodu náboženstva a slobodu tlače; keďže represívnu povahu režimu a závažné systematické porušovanie ľudských práv vo Vietname zdokumentovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť vo výročnej správe EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2018, v ktorej poukázala najmä na rastúci počet politických väzňov v tejto krajine;

  L. keďže vo svojom uznesení z 15. novembra 2018 Parlament vyzval vietnamské orgány, aby „zrušili, preskúmali alebo zmenili všetky represívne zákony, najmä trestný zákon“; keďže Vietnam na túto výzvu nezareagoval; keďže Vietnam neakceptoval žiadne z odporúčaní na zmenu či zrušenie nepatričných opatrení v trestnom zákone, ktoré boli sformulované v rámci všeobecného pravidelného preskúmania v marci 2019;

  M. keďže Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom uznáva, že je dôležité zabezpečiť zachovanie a trvalo udržateľné riadenie morských biologických zdrojov a ekosystémov, ako aj podporu udržateľnej akvakultúry, a v článku 13.9 stanovuje spoluprácu v boji proti NNN rybolovu;

  N. keďže niektoré výrobky na báze rýb, ako sú výrobky s číselnými znakmi KN 1604 14 21 a 1604 14 26, nie sú vzhľadom na svoju citlivosť pre Európsku úniu zahrnuté do bezcolného režimu v rámci dohody o voľnom obchode;

  O. keďže NNN rybolov sa uznáva ako organizovaná trestná činnosť na mori, ktorá má katastrofálne environmentálne a sociálne a ekonomické následky na celom svete a vytvára nespravodlivú hospodársku súťaž v európskom rybárskom priemysle;

  P. keďže Vietnam je štvrtým najväčším producentom rýb na svete, za ktorým nasleduje Európska únia, a štvrtým najväčším výrobcom produktov akvakultúry;

  Q. keďže EÚ má svetové prvenstvo v obchodovaní s produktmi rybolovu a akvakultúry z hľadiska hodnoty a v roku 2017 dosiahol objem jeho obchodu viac ako 2,3 miliardy EUR; keďže EÚ dováža viac ako 65 % produktov rybolovu na svoju spotrebu a je jedným z najväčších zahraničných investorov vo Vietname;

  R. keďže Vietnam doteraz zaistil ochranu jedného výrobku so zemepisným označením – Phú Quốc, odrody rybacej omáčky – ako chráneného označenia pôvodu (CHOP) v rámci systémov kvality EÚ; keďže v dohode sa ustanovuje ochrana 169 zemepisných označení EÚ pre vína, liehoviny a potravinové výrobky vo Vietname a na základe reciprocity ochrana 39 vietnamských zemepisných označení v EÚ;

  S. keďže Vietnam predstavuje trh s 95 miliónmi ľudí s dlhoročnou tradíciou spotreby rýb a produktov akvakultúry a je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN); keďže rybolov by pre európske malé a stredné podniky mohol predznamenať veľký potenciál na rast a významné prínosy; keďže toto odvetvie má zásadný význam pre európsku prosperitu a inovácie;

  1. zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom je najmodernejšou, najkomplexnejšou a najambicióznejšou dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená medzi EÚ a rozvojovou krajinou, a mala by slúžiť ako referenčný bod angažovanosti EÚ v rozvojových krajinách, najmä v regióne ASEAN; pripomína, že počas prechodného obdobia dvoch rokov od nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode bude Vietnam naďalej zvýhodnenou krajinou podľa VSP;

  2. konštatuje, že rokovania sa začali v júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 14 rokovacích kolách, a vyjadruje poľutovanie nad následným oneskorením pri predkladaní dohody na podpis a ratifikáciu, najmä nad oneskorením Rady v súvislosti so žiadosťou o udelenie súhlasu Európskeho parlamentu v dostatočnom predstihu pred európskymi voľbami;

  3. zdôrazňuje hospodársky a strategický význam tejto dohody, keďže EÚ a Vietnam majú spoločné ciele – stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť konkurencieschopnosť, bojovať proti chudobe, podporiť multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách, dosahovať ciele udržateľného rozvoja a podporovať práva a základné slobody pracovníkov; zdôrazňuje geopolitické hľadiská, pre ktoré sú partneri EÚ na Ďalekom východe kľúčovými aktérmi pre spoluprácu v zložitom miestnom geoekonomickom prostredí;

  4. konštatuje, že v článku 21 Zmluvy o Európskej únii je stanovené, že činnosti Únie na medzinárodnej scéne sa riadia zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity, pričom sa dodržiavajú zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; zdôrazňuje , že je potrebné dodržiavať zásadu zosúlaďovania politík s cieľmi rozvojovej spolupráce, ako je stanovené v článku 208 ZFEÚ;

  5. zdôrazňuje význam dohody z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov z EÚ v regióne; konštatuje, že európske spoločnosti čelia zvýšenej konkurencii krajín, s ktorými už má Vietnam uzatvorené dohody o voľnom obchode, najmä Komplexnú a progresívnu dohodu o transpacifickom partnerstve (CPTPP);

  6. vyjadruje nádej, že táto dohoda prinesie spolu s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom ďalší pokrok pri vytyčovaní prísnych noriem a pravidiel v regióne ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre budúcu medziregionálnu obchodnú a investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda tiež vysiela silný signál v prospech voľného, spravodlivého a vzájomného obchodu v časoch silnejúcich protekcionistických tendencií a veľkých výziev v oblasti mnohostranného obchodu založeného na pravidlách; zdôrazňuje, že dohoda pomáha EÚ posilniť jej prítomnosť v regióne ASEAN-u, pričom zohľadňuje nedávne závery Regionálneho všeobecného hospodárskeho partnerstva (RCEP) a nadobudnutie platnosti Komplexnej a progresívnej dohody o Transpacifickom partnerstve (CPTPP); zdôrazňuje tiež, že dohoda umožňuje EÚ presadzovať svoje normy a hodnoty v regióne; pripomína, že plne podporuje multilateralizmus a že je dôležité docieliť udržateľnú a ambicióznu reformu WTO, ktorá dokáže zabezpečiť medzinárodný obchod založený na pravidlách;

  7. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni viac ako 99 % všetkých ciel[10]; poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 65 % dovozných ciel na vývoz EÚ, pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 71 % svojich dovozných ciel a že po siedmich rokoch bude v bezcolnom režime 99 % dovozu; upozorňuje, že dohoda bude obsahovať aj osobitné ustanovenia na riešenie necolných prekážok vývozu EÚ, ktoré často predstavujú významnú prekážku pre malé a stredné podniky (MSP); domnieva sa, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom môže pomôcť pri riešení obchodného deficitu EÚ s Vietnamom využitím potenciálu rastu tejto krajiny združenia ASEAN v nasledujúcich rokoch;

  8. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné a spoľahlivé kontroly, a to aj prostredníctvom posilnenej colnej spolupráce v Európe, s cieľom zabrániť tomu, aby dohoda bola vstupnou bránou tovaru z iných krajín na európske územie;

  9. všíma si zlepšený prístup k vietnamskému verejnému obstarávaniu podľa tejto dohody v súlade s Dohodou o vládnom obstarávaní (GPA), keďže Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom obchode sa dosiahol stupeň transparentnosti a procesnej spravodlivosti, ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré EÚ podpísala s rozvinutými krajinami a vyspelejšími rozvojovými krajinami; zdôrazňuje, že dohoda nesmie obmedzovať pravidlá obstarávania na domácom trhu či politický manévrovací priestor pri obstarávaní, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na predmet obstarávania a požiadavky v oblastiach, ako napríklad životné prostredie, práca a zamestnanosť;

  10. víta skutočnosť, že ustanovenia o pravidlách pôvodu obsiahnuté v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa riadia prístupom EÚ a že ich hlavné prvky sa zhodujú s prvkami stanovenými vo VSP EÚ, ako aj v jej obchodnej dohode so Singapurom; vyzýva Komisiu, aby monitorovala riadne a dôsledné uplatňovanie týchto pravidiel s osobitným dôrazom na národný obsah a aby posilnila opatrenia proti každému druhu manipulácie a zneužívania, ako je prebaľovanie výrobkov, ktoré prichádzajú z tretích krajín;

  11. konštatuje, že Vietnam už nebude môcť využívať kumuláciu od iných obchodných partnerov, ktorí využívajú systém VSP v tomto regióne, aby tak bol schopný dodržať pravidlá pôvodu; zdôrazňuje, že pravidlá pôvodu v dohodách o voľnom obchode by nemali zbytočne narúšať existujúce hodnotové reťazce, najmä s krajinami, ktoré v súčasnosti využívajú systémy VSP, VSP + alebo Všetko okrem zbraní;

  12. zdôrazňuje skutočnosť, že približne 169 zemepisných označení EÚ bude profitovať z uznávania a ochrany na vietnamskom trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade právnych predpisov EÚ vzhľadom na skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým vývozným trhom EÚ pre potraviny a nápoje; domnieva sa, že tento zoznam by sa mal v blízkej budúcnosti rozšíriť; ďalej zdôrazňuje, že ustanovenia dohody o voľnom obchode by mohli mať negatívny vplyv na niektoré poľnohospodárske odvetvia EÚ, okrem iného na odvetvie pestovania ryže; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby neustále monitorovala dovozný tok týchto citlivých výrobkov a plne využívala ustanovenia nariadenia o ochrannej doložke vždy, keď sú splnené právne a hospodárske požiadavky, s cieľom zabrániť každému prípadnému negatívnemu vplyvu na poľnohospodárske odvetvia EÚ v priamom dôsledku vykonávania dohody o voľnom obchode;

  13. víta silnú kapitolu o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, ktorou sa stanoví jednotný a transparentný postup schvaľovania vývozu potravinových výrobkov z EÚ do Vietnamu s cieľom urýchliť schvaľovanie žiadostí EÚ o vývoz a zabrániť diskriminačnému zaobchádzaniu; oceňuje záväzok Vietnamu uplatňovať rovnaké dovozné požiadavky v prípade podobných produktov, ktoré pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ;

  14. pripomína, že pokiaľ ide o služby, Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v rámci WTO, poskytuje podstatne lepší prístup vo viacerých odvetviach podnikania a ponúka nový prístup na trh pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské služby, obchodné veľtrhy a výstavníctvo alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že Vietnam prvýkrát otvoril cezhraničné služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania; víta používanie pozitívneho zoznamu v listine špecifických záväzkov;

  15. pripomína, že rýchla ratifikácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom môže Vietnamu pomôcť pokročiť v zlepšovaní ochrany práv duševného vlastníctva a zaručiť najprísnejšie normy výroby a najlepšiu kvalitu v prospech spotrebiteľov; zdôrazňuje, že Vietnam pristúpi k zmluvám Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o internete, v ktorých sa stanovujú normy na zabránenie neoprávnenému online prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho využívaniu, ochrana práv nositeľov a riešenie problémov, ktoré nové technológie a metódy komunikácie predstavujú pre práva duševného vlastníctva; zdôrazňuje strategický význam normotvornej kapacity v regióne, v ktorom možno pozorovať snahy o oddelenie normatívnej a štandardizačnej stránky; pripomína, že neprítomnosť silných regulačných rámcov by mohla vyvolať tzv. preteky ku dnu a negatívnu súťaž z hľadiska dôležitých právnych ustanovení; poukazuje na to, že podpora prístupu k liekom je naďalej kľúčovým pilierom politiky EÚ a že ustanovenia o právach duševného vlastníctva v dohode týkajúce sa farmaceutických výrobkov sú osobitne prispôsobené úrovni rozvoja, súčasnému regulačnému rámcu a obavám týkajúcim sa verejného zdravia vo Vietname;

  16. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda neobsahuje osobitnú kapitolu o MSP, poznamenáva však, že rôzne ustanovenia o MSP sú napriek tomu zahrnuté vo viacerých jej častiach; zdôrazňuje, že fáza vykonávania bude kľúčová pre zavedenie akčného plánu na pomoc MSP pri využívaní príležitostí, ktoré dohoda ponúka, počnúc zvýšením transparentnosti a šírením všetkých relevantných informácií, keďže tento sektor hospodárstva má zásadný význam z hľadiska prosperity a inovácie v Európe; domnieva sa, že pri prípadnej revízii dohody by sa Komisia mala zaoberať možnosťou zavedenia kapitoly o MSP;

  17. víta ustanovenia o spolupráci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vrátane technickej pomoci a budovania kapacít v záujme rozvoja vyspelých noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a nabáda zmluvné strany, aby ich plne využívali; naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby čo najskôr vypracovali akčný plán spolupráce v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vrátane programu odbornej prípravy, budovania kapacít a pomoci v rámci dohody s cieľom chrániť dobré životné podmienky zvierat počas usmrcovania a lepšie chrániť zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch a počas prepravy vo Vietname;

  18. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa stanoví právo EÚ uplatňovať svoje vlastné normy na všetky tovary a služby predávané v Únii a pripomína únijnú zásadu predbežnej opatrnosti; zdôrazňuje, že prísne normy EÚ vrátane vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a kolektívnych zmlúv by sa nikdy nemali považovať za obchodné prekážky;

  19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda neobsahuje ustanovenie o cezhraničných prenosoch údajov; domnieva sa, že pri budúcej revízii dohody by sa do nej malo zahrnúť takéto ustanovenie, ktoré rešpektuje právo EÚ v oblasti ochrany údajov a ochrany súkromia, a zdôrazňuje, že každá výsledná podoba dohody v budúcnosti musí podliehať súhlasu Parlamentu; v tomto smere konštatuje, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov je plne v súlade so všeobecnými výnimkami podľa GATS;

  20. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom obsahuje komplexnú a záväznú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá otázkami práce a životného prostredia a vychádza zo všeobecne uznávaných zvyklostí a noriem; poukazuje na to, že vykonateľnosť kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji by sa mohla výrazne zlepšiť, predovšetkým prostredníctvom toho, že sa v rámci rôznych metód presadzovania posúdi mechanizmus založený na sankciách ako posledná možnosť, a tiež prostredníctvom reformy systému domácej poradnej skupiny, ako to opakovane požaduje Parlament a ako je to uvedené aj v poverovacom liste pre nového komisára EÚ pre obchod; zdôrazňuje, že kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti zmene klímy, podpore ľudských práv vrátane práv pracovníkov a všeobecnejšie k presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že dohoda je tiež nástrojom rozvoja a sociálneho pokroku vo Vietname, pričom podporuje krajinu v jej úsilí zlepšiť pracovné práva a posilniť ochranu pri práci a ochranu životného prostredia; vyzýva na rýchle zriadenie a sfunkčnenie veľkých a nezávislých domácich poradných skupín a vyzýva Komisiu, aby intenzívne spolupracovala s vietnamskými orgánmi a poskytla im potrebnú podporu; vyzýva Spoločný výbor, aby bezodkladne začal pracovať na posilnení vykonateľnosti ustanovení o obchode a udržateľnom rozvoji;

  21.  vyzýva na zriadenie Spoločného výboru vietnamského Národného zhromaždenia a Európskeho parlamentu s cieľom zlepšiť koordináciu a preskúmanie opatrení kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a vykonávanie dohody ako celku; víta kladné stanovisko predsedu Národného zhromaždenia Vietnamu k tejto výzve na prijatie opatrení a žiada, aby sa rýchlo rokovalo o memorande o porozumení medzi oboma parlamentmi;

  22. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien pracovnoprávnych predpisov a právneho rámca pre minimálny vek pri práci s cieľom zrušiť detskú prácu a prijať záväzky týkajúce sa nediskriminácie a rodovej rovnosti v práci; očakáva, že tieto nové právne predpisy budú dokončené prostredníctvom vykonávacích vyhlášok a čo najskôr budú v plnej miere presadzované zo strany vietnamských orgánov;

  23. berie na vedomie pokles objemu detskej práce vo Vietname v posledných rokoch, pričom pripomína, že Vietnam bol prvou krajinou v Ázii a druhou vo svete, ktorá ratifikovala Dohovor OSN o právach dieťaťa; ďalej vyzýva vietnamskú vládu, aby do roku 2025 predložila ambiciózny plán na odstránenie detskej práce a aby do roku 2030 odstránila nútenú prácu, moderné otroctvo a obchodovanie s ľuďmi; očakáva posúdenie zo strany MOP v dostatočnom časovom predstihu pred ratifikáciou dohody; vyzýva EÚ a Vietnam, aby spolupracovali s cieľom vypracovať akčný plán na boj proti detskej práci spojený s dostupnými programami EÚ, vrátane potrebného rámca náležitej starostlivosti pre podniky;

  24. zdôrazňuje však, že napriek tomuto pokroku naďalej pretrvávajú významné výzvy, a naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby sa viac zapájali do progresívnej agendy práv pracovníkov prostredníctvom konkrétnych opatrení, pričom v tejto súvislosti víta prijatie reformovaného zákonníka práce 20. novembra 2019; víta tiež ratifikáciu základného dohovoru MOP č. 98 (kolektívne vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva základné dohovory, a to 105 (zrušenie nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda združovania) v roku 2023; vyzýva vietnamské orgány, aby poskytli dôveryhodný plán týchto ratifikácií; zdôrazňuje ústrednú úlohu vykonávacích vyhlášok pri vykonávaní revidovaného zákonníka práce a ratifikovaných dohovorov MOP, a preto zdôrazňuje potrebu vykonávacích vyhlášok k reformovanému zákonníku práce s cieľom začleniť doň zásady dohovorov MOP č. 105 a 87; zdôrazňuje ochotu zapojiť sa do aktívneho dialógu o tejto otázke; vyzýva vietnamskú vládu, aby neustále informovala EÚ o pokroku, pokiaľ ide o ratifikáciu a vykonávanie týchto zostávajúcich dohovorov; pripomína význam takýchto záväzkov, ktoré predstavujú skutočne pozitívny vývoj v rozvojovej krajine, a zároveň zdôrazňujú kľúčovú úlohu účinného vykonávania ustanovení o ľudských právach, dohovoroch MOP a ochrane životného prostredia; zdôrazňuje, že osobitné kritériá zahrnuté do vykonávacích právnych predpisov, ako sú prahové hodnoty a registračné formality, by nemali viesť k tomu, že nezávislým organizáciám sa v konečnom dôsledku znemožní konkurovať štátnym organizáciám; zdôrazňuje tiež, že trestnoprávne predpisy by sa mali zosúladiť s príslušnými dohovormi MOP; zdôrazňuje, že záväzky Vietnamu vyplývajúce z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a novo reformovaného zákonníka práce by sa mali uplatňovať spôsobom, ktorý prakticky neznemožní uplatňovanie slobôd, najmä pokiaľ ide o slobodu zhromažďovania nezávislých odborových zväzov; vyjadruje uznanie postoju predratifikačnej podmienenosti zo strany EÚ;

  25. víta avizovanú spoluprácu v oblasti aspektov programu dôstojnej práce MOP týkajúcich sa obchodu, najmä prepojenie medzi obchodom a plnou a produktívnou zamestnanosťou pre všetkých vrátane mladých ľudí, žien a osôb so zdravotným postihnutím; žiada rýchle a zmysluplné začatie tejto spolupráce;

  26. poznamenáva, že Vietnam je jednou z krajín, ktoré sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny klímy, najmä extrémnymi poveternostnými javmi, ako sú búrky a záplavy; nalieha na vietnamskú vládu, aby zaviedla účinné adaptačné opatrenia a zabezpečila účinné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a biodiverzity;

  27. víta záväzok zameraný na účinné vykonávanie mnohostranných environmentálnych dohôd, ako napríklad Parížskej dohody o zmene klímy, a na kroky v prospech ochrany a udržateľnej správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity a lesov; pripomína, že Vietnam je jednou z najaktívnejších krajín v širšom regióne ASEAN, pokiaľ ide o prezentáciu svojho záväzku dodržiavať program Parížskej dohody; zdôrazňuje, že rýchla ratifikácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, ako aj úplne dodržiavanie a účinné vykonávanie Parížskej dohody prispeje k zabezpečeniu najprísnejších možných noriem ochrany životného prostredia v regióne;

  28. zdôrazňuje strategický význam Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami združenia ASEAN, a to najmä, ale nie výlučne v súvislosti s rokovaniami o zmene klímy, dobrou správou vecí verejných, udržateľným rozvojom, hospodárskym a sociálnym pokrokom a bojom proti terorizmu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa Vietnam stal partnerom v presadzovaní ľudských práv a demokratických reforiem; konštatuje, že Vietnam bude v roku 2020 predsedať združeniu ASEAN; zdôrazňuje, že EÚ a Vietnam musia v plnej miere rešpektovať a vykonávať Parížsku dohodu;

  29. víta dohodu medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorá bola podpísaná 17. októbra 2019 a ktorou sa ustanovuje rámec pre účasť Vietnamu na operáciách krízového riadenia EÚ; zdôrazňuje, že Vietnam je druhou partnerskou krajinou v Ázii, ktorá s EÚ podpíše rámcovú dohodu o účasti; zdôrazňuje, že dohoda predstavuje významný krok vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Vietnamom;

  30. pripomína, že v dohode sa stanovujú osobitné opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN) a na podporu udržateľného a zodpovedného odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; v tejto súvislosti uznáva záväzok Vietnamu riešiť NNN rybolov tým, že požiadal o plné členstvo v Komisii pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC), tým, že sa stal oficiálnym členom Dohody o opatreniach prístavných štátov, tým, že v roku 2017 prijal revidovaný zákon o rybolove, ktorý zohľadňuje medzinárodné a regionálne povinnosti, dohody a odporúčania Komisie a tým, že vykonáva národný akčný plán boja proti NNN rybolovu;

  31. uznáva však obrovské výzvy, ktorým stále čelia vietnamské orgány, pokiaľ ide o nadmernú kapacitu výrazne fragmentovanej rybárskej flotily v krajine a nadmerné využívanie morských zdrojov, pričom berie na vedomie žltú kartu, ktorá bola Vietnamu udelená, ako aj opatrenia, ktoré sa už prijali na zlepšenie tejto situácie; vyzýva na ďalšie opatrenia v súlade so zisteniami hodnotiacej misie z novembra 2019 a na nepretržité monitorovanie a dôsledné kontroly, pokiaľ ide o úsilie Vietnamu zabezpečiť, aby krajina naďalej dosahovala pokrok v boji proti NNN rybolovu a aby zaručila úplnú vysledovateľnosť produktov rybolovu prichádzajúcich na trh Únie s cieľom vylúčiť nezákonný dovoz; pripomína, že zrušenie žltej karty musí byť podmienené úplným a účinným vykonávaním všetkých odporúčaní, ktoré EÚ vydala v roku 2017;

  32. uznáva záväzok Vietnamu riešiť nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2019 a stanovuje záväzné povinnosti náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých príslušných zainteresovaných strán vo Vietname na tomto procese;

  33. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité účinne vykonávať všetky ustanovenia a kapitoly dohody, od prístupu na trh po udržateľný rozvoj a presadzovanie všetkých záväzkov; domnieva sa, že všetky ustanovenia o obchode a udržateľnom rozvoji by sa mali chápať ako stanovenie právnych povinností v medzinárodnom práve a v dohode o voľnom obchode; v tejto súvislosti poukazuje na novú pozíciu hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, ktorý bude pracovať priamo pod vedením komisára pre obchod, a na záväzok parlamentného výboru pre medzinárodný obchod prevziať aktívnu úlohu pri monitorovaní vykonávania záväzkov týkajúcich sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom; ďalej zdôrazňuje, že európske spoločnosti, najmä MSP, by sa mali nabádať, aby v plnej miere využívali výhody vyplývajúce z dohody, a že každá prekážka vykonávania by sa mala okamžite odstrániť;

  34. zdôrazňuje, že nadobudnutie platnosti dohody vytvorí podmienky pre rozsiahlu a plodnú spoluprácu medzi oboma stranami s cieľom účinne vykonávať ustanovenia o udržateľnom rozvoji, ktoré by mohli priniesť zlepšenie politickej situácie a situácie v oblasti ľudských práv v krajine; zdôrazňuje, že riadne vykonávanie dohody o voľnom obchode môže priniesť pokrok Vietnamu v dodržiavaní európskych noriem v oblasti životného prostredia, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a sociálnej zodpovednosti podnikov; v tejto súvislosti víta záväzok Vietnamu predložiť svoj národný plán vykonávania na dosiahnutie súladu s ustanoveniami dohody o voľnom obchode;

  35. pripomína predchádzajúce skúsenosti, ktoré ukazujú, že správne vykonávanie dohôd o voľnom obchode a prítomnosť spoločností EÚ na mieste môžu viesť k zlepšeniam situácie v oblasti ľudských práv, sociálnej zodpovednosti podnikov a environmentálnych noriem; žiada spoločnosti EÚ, aby naďalej zohrávali významnú úlohu pri zbližovaní noriem a osvedčených postupov s cieľom vytvoriť vo Vietname prostredníctvom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom čo najvhodnejšie a najudržateľnejšie podnikateľské prostredie;

  36. požaduje detailné a dôkladné monitorovanie dohody a záväzky na zabezpečenie toho, že s naším obchodným partnerom sa rýchle budú riešiť nedostatky; žiada EÚ, aby podporila potrebné opatrenia na budovanie kapacít a aby poskytla osobitnú technickú podporu s cieľom pomôcť Vietnamu plniť jeho záväzky prostredníctvom projektov a odborných znalostí, najmä v spojitosti s ustanoveniami v oblasti životného prostredia a práce; pripomína Komisii jej povinnosť podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom;

  37. zdôrazňuje, že zapojenie nezávislej občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do monitorovania vykonávania dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po nadobudnutí platnosti dohody pripravili a urýchlene vytvorili domáce poradné skupiny a aby boli v rámci týchto skupín široko a vyvážene zastúpené nezávislé, slobodné a rôznorodé organizácie občianskej spoločnosti vrátane nezávislých vietnamských organizácií z odvetvia práce a životného prostredia, ako aj obhajcovia ľudských práv; podporuje úsilie organizácií občianskej spoločnosti vo Vietname o vypracovanie príslušných návrhov a podporí aj úsilie o budovanie kapacít;

  38. pripomína, že vzťah medzi EÚ a Vietnamom je založený na dohode o partnerstve a spolupráci (DPS), ktorá zahŕňa aj iné ako hospodárske oblasti vrátane politického dialógu, ľudských práv, vzdelávania, vedy a techniky, spravodlivosti a azylu a migrácie;

  39. uznáva inštitucionálne a právne prepojenie medzi dohodou o voľnom obchode a dohodou o partnerstve a spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; zdôrazňuje význam skutočne pozitívnych trendov v oblasti ľudských práv pre rýchlu ratifikáciu tejto dohody a vyzýva vietnamské orgány, aby ako signál svojho záväzku prijali konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie; pripomína svoju požiadavku z 15. novembra 2018, najmä pokiaľ ide o reformu trestnoprávnych predpisov, trest smrti, politických väzňov a základné slobody; naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby v plnej miere využívali dohody s cieľom zlepšiť naliehavú situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname, a zdôrazňuje význam ambiciózneho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; poukazuje na to, že článok 1 DPS obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, na základe ktorej sa môžu aktivovať primerané opatrenia a ako krajné riešenie aj bezodkladné pozastavenie platnosti DPS, a teda aj dohody o voľnom obchode, alebo jej častí;

  40. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala komplexné posúdenie vplyvu dohody o voľnom obchode na ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby takéto posúdenie vypracovala; žiada Komisiu, aby systematicky začleňovala ľudské práva do svojich posúdení vplyvu, keď sa budú vypracúvať, a to aj pokiaľ ide o obchodné dohody, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv; poukazuje na to, že Komisia sa tiež zaviazala vykonať hodnotenie ex post týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu;

  41. vyzýva EÚ a Vietnam, aby vytvorili nezávislý mechanizmus na monitorovanie oblasti ľudských práv a nezávislý mechanizmus podávania sťažností, ktorý by dotknutým občanom a miestnym zainteresovaným stranám poskytol účinný prostriedok nápravy a nástroj na riešenie potenciálneho negatívneho vplyvu dohody o voľnom obchode na ľudské práva, a to najmä uplatňovaním mechanizmu urovnávania sporov medzi štátmi na kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

  42. vyjadruje obavy v súvislosti s vykonávaním nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o požiadavky na lokalizáciu a zverejňovanie informácií, online dohľad a kontrolu a opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nie sú zlučiteľné s programom EÚ v oblasti obchodu založeného na hodnotách a liberalizácii; víta ochotu zapojiť sa do intenzívneho dialógu vrátane záväzku predsedníčky Národného zhromaždenia Vietnamu zahrnúť do diskusie a rokovaní o vykonávacích vyhláškach oba parlamenty; ďalej vyzýva vietnamské orgány, aby prijali konkrétne opatrenia, a v tejto súvislosti víta pomoc EÚ;

  43. pripomína, že v článku 8 ZFEÚ sa uvádza, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“; víta skutočnosť, že Vietnam aj EÚ podpísali vyhlásenie WTO z Buenos Aires o ženách a obchode a vyzýva zmluvné strany, aby posilnili záväzky v oblasti rodových otázok a obchodu v tejto dohode; žiada o zlepšenie podmienok žien, aby mali z tejto dohody úžitok, a to aj prostredníctvom budovania kapacít pre ženy v práci a v podnikaní, podpory zastúpenia žien v procese rozhodovania a zodpovedných funkciách a zlepšenia prístupu žien k vede, technológiám a inováciám, ako aj ich účasti a vedenia v týchto odvetviach; pripomína záväzok Komisie zahrnúť kapitoly o rodovom hľadisku do budúcich obchodných dohôd EÚ vrátane tých, ktoré sa dosiahli po uzavretí tejto dohody; vyzýva EÚ a Vietnam, aby sa zaviazali zhodnotiť vykonávanie dohody a zahrnúť do svojho budúceho preskúmania osobitnú kapitolu o rodových otázkach a obchode;

  44. požaduje okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a členov občianskej spoločnosti, napríklad blogerov alebo nezávislých odborárov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní alebo odsúdení, najmä tých, ktorí sú uvedení v uzneseniach Parlamentu zo 14. 12. 2017 a z 15. 11. 2018;

  45. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby formálne informovali Parlament o záväzku Vietnamu pokročiť v sérii otázok týkajúcich sa ľudských práv, ako sa uvádza v uznesení Parlamentu zo 17. decembra 2015[11];

  46. zdôrazňuje, že dohoda už podporila zmeny v mnohých oblastiach prostredníctvom dialógu, a vníma ju ako základ pre ďalšie zlepšenia v prospech ľudí prostredníctvom dialógu;

  47. víta dohodu, ktorou vznikne viac voľných a spravodlivých obchodných príležitostí medzi EÚ a Vietnamom; považuje súhlas, ktorý udelil Európsky parlament, za odôvodnený, keďže Vietnam prijíma kroky na zlepšenie situácie v oblasti občianskych a pracovných práv tak, aby pokročil v zmysle svojich záväzkov;

  48. vyzýva Radu, aby urýchlene prijala dohodu; 

  49. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky.


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI (5.12.2019)

  pre Výbor pre medzinárodný obchod

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  (2018/0356M(NLE))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Isabel Wiseler-Lima

   

   

   

  NÁVRHY

  Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1. pripomína, že Parlament 17. decembra 2015[12] udelil súhlas s Rámcovou dohodou medzi EÚ a Vietnamom o komplexnom partnerstve a spolupráci (DPS), ktorá vymedzuje budúce vzťahy a jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v oblasti globálnych a regionálnych výziev; so znepokojením konštatuje, že situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname sa od nadobudnutia platnosti DPS zhoršila;

  2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala posúdenie vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom z hľadiska ľudských práv, hoci o to Parlament požiadal, čo je v rozpore s rozhodnutím európskej ombudsmanky z roku 2015 a so záväzkami prijatými v rámci akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu, a vyzýva ju, aby bezodkladne vykonala takéto posúdenie; poukazuje na to, že Komisia sa tiež zaviazala vykonať hodnotenie ex post týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu;

  3. zdôrazňuje strategický význam Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami združenia ASEAN, a to najmä, ale nie výlučne v súvislosti s rokovaniami o zmene klímy, dobrou správou vecí verejných,  udržateľným rozvojom, hospodárskym a sociálnym pokrokom a bojom proti terorizmu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa Vietnam stal partnerom v presadzovaní ľudských práv a demokratických reforiem; konštatuje, že Vietnam bude v roku 2020 predsedať združeniu ASEAN; zdôrazňuje, že EÚ a Vietnam musia v plnej miere rešpektovať a vykonávať Parížsku dohodu;

  4. víta dohodu medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorá bola podpísaná 17. októbra 2019 a ktorou sa ustanovuje rámec pre účasť Vietnamu na operáciách krízového riadenia EÚ; zdôrazňuje, že Vietnam je druhou partnerskou krajinou v Ázii, ktorá s EÚ podpíše rámcovú dohodu o účasti; zdôrazňuje, že dohoda predstavuje významný krok vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Vietnamom;

  5. berie na vedomie úsilie Vietnamu uskutočniť reformný program, najmä pokiaľ ide o environmentálne a pracovné práva kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode (DVO); vyzýva vietnamskú vládu, aby prijala všetky vhodné legislatívne a nelegislatívne opatrenia na skutočné zaručenie a vykonávanie najvyšších dosiahnuteľných noriem v oblasti ľudských práv vrátane, nie však výhradne, environmentálnych a pracovných noriem; víta ratifikáciu šiestich z ôsmich základných dohovorov MOP Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby urýchlene ratifikovala a plne vykonávala zvyšné dohovory; požaduje skutočne vynútiteľný mechanizmus, ktorý sa uplatňuje na kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody a jasný, verejný a záväzný harmonogram ratifikácie dohovorov MOP č. 87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa a č. 105 o zrušení nútenej práce;

  6. je stále znepokojený porušovaním ľudských práv vo Vietname vrátane odsúdení, politického zastrašovania, dotieravého sledovania, obťažovania, útokov, únosov a nespravodlivých procesov týkajúcich sa politických aktivistov, novinárov, blogerov, disidentov a obhajcov ľudských práv, obmedzovaním náboženskej slobody a slobody prejavu a združovania, ako aj uplatňovaním trestu smrti; vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium na trest smrti a okamžite podnikol kroky smerujúce k jeho zrušeniu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počet zadržiavaných politických väzňov a novinárov, blogerov a aktivistov za ľudské práva, aktivistov v oblasti práce, náboženstva a životného prostredia v posledných rokoch vzrástol; požaduje prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané len za to, že uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu, a zrušenie všetkých obvinení vznesených proti nim;

  7. zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú základný kameň kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode; je znepokojený tým, že dohoda o voľnom obchode sa zameriava len na určitý rozsah práv, najmä základné dohovory MOP; žiada preto, aby sa otázka ľudských práv riešila komplexnejšie spolu s mechanizmom na zabezpečenie ich účinného presadzovania; požaduje pravidelné a nezávislé hodnotenie vplyvu dohody;

  8. vyzýva Vietnam, aby vykonal odporúčania prijaté počas posledného všeobecného pravidelného preskúmania; vyzýva vietnamské orgány, aby svoje právne predpisy zosúladili s medzinárodnými normami a povinnosťami v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je Vietnam zmluvnou stranou, a to najmä prostredníctvom revízie trestného zákona, zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o viere a náboženstve; vyzýva vietnamskú vládu, aby zosúladila právne predpisy upravujúce verejné zhromaždenia a demonštrácie s právom na slobodu zhromažďovania a združovania;

  9. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o voľnom obchode predstavuje prístup založený na spolupráci, ktorý vychádza zo spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja zmluvných strán; víta možnosť riešiť v prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom výmeny názorov vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade, že sa tieto záležitosti nevyriešia, druhý mechanizmus, ktorý zmluvnej strane umožňuje požiadať o zvolanie nezávislého panelu expertov, môže ostať podriadený vlastným postupom zmluvných strán a závisí od ich ochoty použiť ich; vyzýva EÚ a Vietnam, aby vytvorili nezávislý mechanizmus na monitorovanie oblasti ľudských práv a nezávislý mechanizmus podávania sťažností, ktorý by dotknutým občanom a miestnym zainteresovaným stranám poskytol účinný prostriedok nápravy a nástroj na riešenie potenciálneho negatívneho vplyvu dohody o voľnom obchode na ľudské práva, a to najmä uplatňovaním mechanizmu urovnávania sporov medzi štátmi na kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

  10. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode vytvára inštitucionálne a právne záväzné prepojenie s dohodou o partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje na to, že článok 1 DPS obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, ktorá môže vyvolať primerané opatrenia, a ako bezodkladné krajné riešenie aj pozastavenie platnosti DPS alebo jej častí; pripomína, že európska ombudsmanka v prípade 1409/2014/MHZ týkajúcom sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom dospela k záveru, že preambula tejto dohody a iné tradičné nástroje, ako je doložka DPS o „základnom prvku“ a dialóg o ľudských právach, nezabezpečujú primerané dodržiavanie záväzkov EÚ, najmä keď právne predpisy tretej krajiny nie sú v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva na vytvorenie mechanizmu na monitorovanie vykonávania doložky o ľudských právach na základe pravidelných hodnotení a postupu, v ktorom sa stanovia jasné a skutočné dôsledky vyplývajúce z porušenia dohody;

  11. so znepokojením konštatuje, že vietnamská nezávislá občianska spoločnosť je tvrdo potláčaná a mnohí z jej predstaviteľov pôsobia prevažne v utajení zo strachu z prenasledovania a odvetných opatrení; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila technickú pomoc a dostupné finančné prostriedky na rozvoj Vietnamskej nezávislej občianskej spoločnosti s cieľom podporiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov Vietnamu v oblasti ľudských práv a monitorovanie riadneho vykonávania článku 13 dohody o voľnom obchode; vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby domáce poradné skupiny stanovené v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji zahŕňali skutočne nezávislých zástupcov občianskej spoločnosti a aby objasnili zavedené mechanizmy s cieľom zabezpečiť, aby mohli riadne a bezpečne zohrávať svoju úlohu pri kontrole vykonávania dohody o voľnom obchode bez obáv z odvetných opatrení;

  12. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Parlament a jeho príslušná medziparlamentná delegácia pozorne sledovali a monitorovali vývoj vo Vietname a vykonávanie všetkých častí dohody o voľnom obchode s cieľom umožniť reagovať na vývoj v krajine; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby úzko spolupracovali s Parlamentom pri príprave každoročných dialógov o ľudských právach, súvisiacich debrífingoch a aktualizácii stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre Vietnam;

  13. je pevne presvedčený, že vo Vietname sú potrebné zlepšenia v oblasti právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv;

  14. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby formálne informovali Parlament o záväzku Vietnamu pokročiť v sérii otázok týkajúcich sa ľudských práv, ako sa uvádza v jeho uznesení zo 17. decembra 2015[13];

  15. domnieva sa, že súhlas by sa mal udeliť len vtedy, keď vietnamské orgány prepustia svojich politických väzňov; zdôrazňuje potrebu zaviazať Komisiu a dohodnúť sa s ňou na jasnom harmonograme prijatia účinných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení s cieľom riešiť otázky uvedené v tomto uznesení; vyzýva Komisiu, aby tieto otázky riešila.


  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  Referenčné čísla

  2018/0356M(NLE)

  Gestorský výbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

   dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  24.10.2019

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

   dátum menovania

  Isabel Wiseler-Lima

  30.9.2019

  Prerokovanie vo výbore

  14.10.2019

  2.12.2019

   

   

  Dátum prijatia

  4.12.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  47

  7

  8

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

  Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
  VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  47

  +

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

  RENEW

  Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

  S&D

  Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

  VERTS/ALE

  Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  7

  -

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski

  GUE/NGL

  Mick Wallace

  ID

  Gilles Lebreton, Thierry Mariani

   

  8

  0

  ECR

  Hermann Tertsch, Charlie Weimers

  GUE/NGL

  Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

  ID

  Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard Zimniok

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (3.12.2019)

  pre Výbor pre medzinárodný obchod

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  (2018/0356M(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tomas Tobé

   

   

   

  NÁVRHY

  Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1. konštatuje, že v článku 21 Zmluvy o Európskej únii je stanovené, že činnosti Únie na medzinárodnej scéne sa riadia zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity, pričom sa dodržiavajú zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

  2. pripomína predchádzajúce uznesenia Európskeho parlamentu o situácii vo Vietname, najmä uznesenia zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou[14], z 9. júna 2016 o Vietname[15] a z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii politických väzňov[16];

  3. naliehavo vyzýva EÚ a Vietnam, aby v plnej miere využili ustanovenia dohody o voľnom obchode s cieľom prispieť k posilneniu ľudských práv vo Vietname; pripomína význam rozvinutého dvojstranného dialógu medzi EÚ a Vietnamom o ľudských právach, najmä v inštitucionálnom rámci a postupoch podľa dohody o voľnom obchode a dohody o ochrane investícií;

  4. víta právne prepojenie medzi dohodou o voľnom obchode/dohodou o ochrane investícií a Dohodou o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Vietnamom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje v dohodách, a to aj ich pozastavenie v prípade potreby, na ochranu a podporu základných slobôd;

  5. zdôrazňuje význam začlenenia podrobnej a záväznej kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji s výslovnými odkazmi na mnohostranné environmentálne dohody, Parížsku dohodu a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj; konštatuje, že na kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji sa nevzťahuje mechanizmus na urovnávanie sporov medzi štátmi, ale špecifický mechanizmus pre obchod a udržateľný rozvoj, ktorý nestanovuje pozastavenie obchodných preferencií; zastáva názor, že Únia by mohla okrem iných možností zvážiť aj začlenenie prístupu založeného na sankciách do kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; zdôrazňuje význam povinných a vynútiteľných ustanovení v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, aby bolo možné účinne prispieť k posilňovaniu pracovných práv a environmentálnych noriem vrátane zodpovednosti podnikov;

  6. vyzýva na posilnenie účinných mechanizmov monitorovania a presadzovania; žiada Komisiu, aby systematicky začleňovala ľudské práva do svojich posúdení vplyvu, keď sa budú vypracúvať, a to aj pokiaľ ide o obchodné dohody, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv;

  7. pripomína, že vzťah medzi EÚ a Vietnamom je založený na dohode o partnerstve a spolupráci (DPS), ktorá zahŕňa aj iné ako hospodárske oblasti vrátane politického dialógu, ľudských práv, vzdelávania, vedy a techniky, spravodlivosti a azylu a migrácie;

  8. zdôrazňuje , že je potrebné dodržiavať zásadu súdržnosti politík s cieľmi rozvojovej spolupráce, ako je stanovené v článku 208 ZFEÚ;

  9. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyčlenila osobitné finančné prostriedky pre organizácie občianskej spoločnosti, ako sú domáce poradné skupiny, v záujme splnenia kľúčových cieľov kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, ktoré zahŕňajú zvýšenie monitorovania záväzkov, vypracovanie akčných plánov pre problematické oblasti a aktivovanie postupov riešenia sporov v prípade nesplnenia akčných plánov; poznamenáva, že domáca poradná skupina musí byť skutočne reprezentatívnou skupinou občianskej spoločnosti a zahŕňať aj tých, ktorí zastupujú organizácie presadzujúce pokrok v oblasti ľudských práv, pracovných práv a ochrany životného prostredia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mandát domácich poradných skupín sa obmedzuje len na monitorovanie kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; naliehavo vyzýva EÚ a Vietnam, aby v plnej miere využili ustanovenia dohody o voľnom obchode s cieľom prispieť k posilneniu ľudských práv vo Vietname; pripomína význam rozvinutého dvojstranného dialógu medzi EÚ a Vietnamom o ľudských právach, najmä v inštitucionálnom rámci a postupoch podľa dohody o voľnom obchode a dohody o ochrane investícií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien nie sú v dohode o voľnom obchode výrazne spomenuté;

  10. víta, že prvým krokom Vietnamu bola ratifikácia šiestich z ôsmich základných dohovorov MOP, konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať; naliehavo vyzýva vietnamskú vládu, aby urýchlene ratifikovala zostávajúce dohovory, konkrétne č. 105 o nútenej práci a č. 87 o slobode združovania, a zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa všetky tieto dohovory nekompromisne a urýchlene vykonávali v súlade s jasným harmonogramom stanoveným pred ratifikáciou dohody o voľnom obchode, aby boli začlenené do vietnamského právneho systému a presadzovali sa; vyzýva vietnamské orgány, aby zmenili trestný zákonník v súlade s ratifikáciou týchto dohovorov;

  11. zdôrazňuje, že podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 978/2012 (ďalej len „nariadenie o VSP“) Vietnamská socialistická republika stratí po uzavretí a nadobudnutí platnosti dohody o voľnom obchode štatút oprávnenej krajiny, ktorá môže využívať výhody colných preferencií poskytovaných v rámci všeobecných dojednaní VSP; vyjadruje nádej, že dohoda o voľnom obchode prispeje k rastu, rozvoju a zamestnanosti vo Vietnamskej socialistickej republike vo väčšom rozsahu než v rámci VSP;

  12. víta záväzok Vietnamu zrevidovať a rýchlo ratifikovať svoj zákonník práce, čo umožní skutočne vytvoriť nezávislé odbory a presadzovať dôstojnú prácu pre všetkých; zdôrazňuje význam podporovania a praktického presadzovania rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien, ako aj ochrany detí; žiada Komisiu, aby v rámci DPS aktívne podporovala projekty v oblasti boja proti detskej práci a nútenej práci žien s cieľom zlepšiť pracovné podmienky týchto skupín; opätovne zdôrazňuje, že problém rodovej nerovnosti by sa už nemal považovať za čisto sociálny problém, ale aj za hospodársku záležitosť, pretože ide o kľúčovú výzvu pre dosiahnutie inkluzívneho a udržateľného rastu; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala ďalší vývoj a pravidelne o ňom informovala Parlament;

  13. zdôrazňuje potrebu nápravných opatrení v reakcii na akékoľvek porušenia ľudských práv alebo záväzkov prijatých podľa Parížskej dohody; poukazuje na to, že kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji treba dôsledne a dôsledne monitorovať a jej presadzovanie považovať za prioritu;

  14. zdôrazňuje, že je dôležité prispôsobiť obchodné politiky s cieľom podporiť úsilie krajiny v boji proti zmene klímy v súlade s Parížskou dohodou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom musí byť v súlade s dohodou o dobrovoľnom partnerstve (DDP) medzi EÚ a Vietnamom, a to najmä tým, že do jej kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji sa začlenia záväzné a vynútiteľné ustanovenia na zastavenie nezákonnej ťažby dreva, odlesňovania, zhoršovania kvality lesov a zaberania pôdy; zdôrazňuje význam účinného monitorovania týchto ustanovení; zdôrazňuje najmä, že tento mechanizmus musí venovať osobitnú pozornosť právam domorodého obyvateľstva a komunít závislých od lesa, a to aj v náležitých prípadoch právam udeleným na základe dohovoru MOP č. 169 o domorodom a kmeňovom obyvateľstve;

  15. poznamenáva, že Vietnam je jednou z krajín, ktoré sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny klímy, najmä extrémnymi poveternostnými javmi, ako sú búrky a záplavy; nalieha na vietnamskú vládu, aby zaviedla účinné adaptačné opatrenia a zabezpečila účinné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a biodiverzity;

  16. pripomína, že Komisia udelila v októbri 2017 Vietnamu tzv. žltú kartu vzhľadom na to, že účinne neriešil nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov; naliehavo vyzýva vietnamskú vládu, aby pred ratifikáciou dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom účinne splnila odporúčania EÚ;

  17. konštatuje, že vo Vietname stále dochádza k porušovaniu ľudských a sociálnych práv, a domnieva sa, že vietnamské orgány musia v tejto súvislosti vynaložiť väčšie úsilie; vyzýva vietnamskú vládu, aby zaviedla moratórium na trest smrti s cieľom úplne ho zrušiť.


  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  Referenčné čísla

  2018/0356M(NLE)

  Gestorský výbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

   dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  24.10.2019

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

   dátum menovania

  Tomas Tobé

  4.9.2019

  Prerokovanie vo výbore

  5.9.2019

  8.10.2019

   

   

  Dátum prijatia

  3.12.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  14

  6

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
  VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  14

  +

  ECR

  Beata Kempa

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Bernhard Zimniok

  PPE

  Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Mónica Silvana González, Norbert Neuser

   

  6

  -

  ID

  Alessandra Basso, Dominique Bilde

  NI

  Louis Stedman-Bryce

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

   

  4

  0

  RENEW

  Martin Horwood

  S&D

  Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   

   


   

   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRE RYBÁRSTVO (3.12.2019)

  pre Výbor pre medzinárodný obchod

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  (2018/0356M(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pietro Bartolo 

   

  NÁVRHY

  Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

   so zreteľom na článok 13.9 Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom,

   so zreteľom na závery vyplývajúce z vyšetrovacej misie výboru vo Vietname (od 28. októbra do 1. novembra 2018) a na hodnotenie Komisie z mája 2018 o pokroku tejto krajiny v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov) v nadväznosti na oznámenie Komisie z 23. októbra 2017 o uložení žltej karty,

   so zreteľom na článok 28 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike[17],

   so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ[18],

   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015) 497),

  A. keďže Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom v článku 13.9 uznáva, že je dôležité zabezpečiť zachovanie a trvalo udržateľné riadenie morských biologických zdrojov a ekosystémov, ako aj podporu udržateľnej akvakultúry, a stanovuje spoluprácu v boji proti NNN rybolovu;

  B. keďže Európska únia v roku 2017 udelila Vietnamu ako nespolupracujúcej krajine v boji proti NNN rybolovu tzv. žltú kartu, ktorá ešte stále platí, a to vzhľadom na vážne nedostatky v jeho systéme kontroly;

  C. keďže niektoré výrobky na báze rýb, ako sú výrobky s číselnými znakmi KN 1604 14 21 a 1604 14 26, nie sú vzhľadom na svoju citlivosť pre Európsku úniu zahrnuté do bezcolného režimu v rámci dohody o voľnom obchode;

  D. keďže NNN rybolov sa uznáva ako organizovaná trestná činnosť na mori, ktorá má katastrofálne environmentálne a sociálne a ekonomické následky na celom svete a vytvára nespravodlivú hospodársku súťaž v európskom rybárskom priemysle;

  E. keďže Vietnam je štvrtým najväčším producentom rýb na svete, za ktorým nasleduje Európska únia, a štvrtým najväčším výrobcom produktov akvakultúry;

  F. keďže EÚ má svetové prvenstvo v obchodovaní s produktmi rybolovu a akvakultúry z hľadiska hodnoty a v roku 2017 dosiahol objem jeho obchodu viac ako 2,3 miliardy EUR; keďže EÚ dováža viac ako 65 % produktov rybolovu na svoju spotrebu a je jedným z najväčších zahraničných investorov vo Vietname;

  G. keďže Vietnam doteraz zaistil ochranu jedného výrobku so zemepisným označením – Phú Quốc, odrody rybacej omáčky – ako chráneného označenia pôvodu (CHOP) v rámci systémov kvality EÚ; keďže v dohode sa ustanovuje ochrana 169 zemepisných označení EÚ pre vína, liehoviny a potravinové výrobky vo Vietname a na základe reciprocity ochrana 39 vietnamských zemepisných označení v EÚ;

  H. keďže Vietnam predstavuje trh s 95 miliónmi ľudí s dlhoročnou tradíciou spotreby rýb a produktov akvakultúry a je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN); vyzdvihuje potenciál rastu a podstatné výhody, ktoré by mohlo rybárstvo priniesť európskym malým a stredným podnikom, a domnieva sa, že toto odvetvie je nesmierne dôležité pre európsku prosperitu a inovácie;

  1. uznáva a oceňuje, že vietnamská vláda prijala v roku 2017 nový rámcový zákon pre odvetvie rybárstva, v ktorom sa zohľadňujú medzinárodné a regionálne povinnosti, dohody a odporúčania Komisie spolu s rôznymi podzákonnými predpismi; oceňuje okrem toho spoločné úsilie zamerané na informovanie rybárov o právnych predpisoch a vytvorenie koordinovaných štruktúr monitorovania, kontroly a presadzovania, ktoré sú odhodlané účinne riešiť NNN rybolov a odrádzať od neho, ako aj záväzok Vietnamu predložiť národný plán vykonávania na dosiahnutie súladu s ustanoveniami dohody o voľnom obchode;

  2. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s fenoménom takzvaných modrých lodí vietnamských rybárov, ktorý sa v posledných rokoch vyskytoval v pobrežných vodách niekoľkých susedných krajín ako Thajsko, Filipíny, Indonézia a Malajzia, v tichomorských štátoch, ako sú Palau, Mikronézia, Papua Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu a Nová Kaledónia, ako aj v Austrálii, a dotknutým národom a regiónu ako celku spôsobil hospodárske, sociálne a bezpečnostné problémy; vyjadruje nádej, že vynaložené úsilie orgánov čoskoro prinesie výsledky, tak v záujme vzťahov medzi EÚ a Vietnamom, ako aj stability širšieho regiónu juhovýchodnej Ázie;

  3. oceňuje rámec spolupráce, ktorý je v rámci dohody stanovený v kapitole Obchod a udržateľný rozvoj a zameraný na podporu udržateľnej akvakultúry a posilnenie spolupráce medzi partnermi v boji proti NNN rybolovu;

  4. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť konštruktívny dialóg s Vietnamom s cieľom úspešne riešiť globálne výzvy, ktoré predstavuje nezákonný rybolov, a domnieva sa, že dohoda o voľnom obchode má byť pre Vietnam motiváciou, aby zintenzívnil úsilie o rýchle vytvorenie regulačného a kontrolného rámca na účinný boj proti NNN rybolovu;

  5. zdôrazňuje, že nadobudnutie platnosti dohody o voľnom obchode by mohlo vytvoriť podmienky na rozsiahlu a plodnú spoluprácu medzi oboma stranami v záujme účinného vykonávania jej ustanovení o udržateľnom rozvoji; zdôrazňuje skutočnosť, že riadne vykonávanie dohody by mohlo prispieť k tomu, aby Vietnam pokročil v dodržiavaní noriem EÚ v oblasti životného prostredia, riadenia rybárstva, pracovných práv a sociálnych práv, a domnieva sa, že akékoľvek ďalšie oneskorenie ratifikácie by ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a jej možnosti vplyvu na Vietnam a jeho celkové geostrategické ambície v regióne ASEAN-u;

  6.  oceňuje, že spolupráca v oblasti rybolovu medzi členskými štátmi ASEAN-u v rámci celého regiónu sa zintenzívnila; uznáva záväzok Vietnamu zaoberať sa NNN rybolovom a požiadať preto o plné členstvo v Komisii pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC) a 3. januára 2019 pristúpiť k Dohode o opatreniach prístavných štátov (PSMA), ktorá je prvou záväznou medzinárodnou dohodou osobitne zameranou na NNN rybolov, pričom obidva kroky umožnia EÚ a Vietnamu prehĺbiť spoluprácu a vypracovať ambicióznejšie opatrenia na boj proti NNN rybolovu;

  7. zdôrazňuje obrovské výzvy, ktorým stále čelia orgány Vietnamu v súvislosti s nadmernou kapacitou jeho mimoriadne roztrieštenej rybárskej flotily a nadmerným využívaním morských zdrojov;

  8. zdôrazňuje závažné zneužívanie pracovných síl, ktoré bolo zaznamenané vo vietnamskom odvetví rybolovu; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že Vietnam ešte neratifikoval Dohovor MOP o práci v odvetví rybolovu (MOP č. 188), a naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby ho ratifikovali pred nadobudnutím platnosti dohody o voľnom obchode;

  9.  naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby zabezpečili úplnú vysledovateľnosť produktov rybolovu určených na vývoz na trh EÚ a aby tieto výrobky spĺňali všeobecné zdravotné, environmentálne, sociálne a fytosanitárne požiadavky EÚ pred vstupom na trh Únie, a to v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre subjekty z EÚ a subjekty z Vietnamu, predchádzania nekalej hospodárskej súťaži a v záujme toho, aby žiadne vietnamské výrobky nepochádzali z NNN rybolovu;

  10. zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie a presadzovanie nového právneho rámca, najmä na úrovni provincií, a aby boli miestne zainteresované strany v odvetví rybolovu oboznámené s významom dodržiavania predpisov;

  11. pripomína, že produkty rybolovu a akvakultúry predstavujú odvetvia, ktoré podliehajú určitým investičným podmienkam, ako je stanovené vo vietnamskom investičnom rámci, kde sú okrem iných oblastí zakázané akékoľvek investície, ktoré sa považujú za škodlivé pre životné prostredie;

  12. nabáda vietnamské orgány, aby vyčlenili dostatočné finančné a ľudské zdroje na boj proti NNN rybolovu na národnej aj regionálnej úrovni a aby zintenzívnili informačné kampane a iniciatívy na budovanie kapacít s cieľom odrádzať od nevhodného používania antibiotík v akvakultúre a predchádzať vzniku antimikrobiálnej rezistencie (AMR);

  13. zdôrazňuje význam súdržnosti politík v iniciatívach EÚ, najmä pokiaľ ide o obchodné a environmentálne činnosti; zdôrazňuje, že obchodné dohody musia byť prepojené a zosúladené so spoločnou rybárskou politikou vrátane politiky EÚ v oblasti NNN rybolovu a že je potrebné, aby sa ustanovenia kapitoly dohody o voľnom obchode Obchod a trvalo udržateľný rozvoj dodržiavali a aby sa k nim pristupovalo konzistentne; vyzýva preto Komisiu, aby v rámci budúcich obchodných dohôd zabezpečila účinné uplatňovanie rôznych politík udržateľného rozvoja EÚ vrátane udržateľného rybolovu a akvakultúry, ako aj politickej súdržnosti medzi týmito politikami;

  14. zdôrazňuje, že obchod s produktmi rybolovu a akvakultúry a preferenčné sadzby by mali byť spojené s podmienkami, ako sú kontroly, monitorovanie, audit a preskúmanie výsledkov vykonávania vietnamského akčného plánu na boj proti NNN rybolovu a záväzkov, ktoré Vietnam prijal podľa článku 13.9 dohody;

  15. vyjadruje znepokojenie v súvislosti so začlenením bezcolnej kvóty na vývoz 11 500 ton konzervovaného tuniaka do EÚ a s jej vplyvom na konkurencieschopnosť konzervárenského priemyslu EÚ, v neposlednom rade vzhľadom na žltú kartu, ktorá bola udelená Vietnamu za nedostatky súvisiace s NNN rybolovom; považuje za potrebné podmieniť túto kvótu nápravou takýchto nedostatkov a monitorovať vplyv tohto druhu kvót na priemysel a trh EÚ;

  16. vyjadruje sklamanie z ustanovení článku 12.26 ods. 2 dohody o voľnom obchode, ktoré v zásade neumožňujú pridanie výrobku do zoznamu zemepisných označení, ktoré majú byť chránené na území príslušnej zmluvnej strany, ak je tento výrobok k dátumu podpísania dohody o voľnom obchode už uvedený v príslušnom registri niektorej zo zmluvných strán; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť všetky produkty rybného hospodárstva EÚ, ktoré sú chránené zemepisným označením pôvodu, do kapitoly 12 dohody o voľnom obchode, ktorá sa týka duševného vlastníctva;

  17. pripomína, že oznámenie o žltej karte by sa malo chápať ako prostriedok naliehania na vietnamské orgány, aby prijali opatrenia na boj proti NNN rybolovným činnostiam; domnieva sa, že ďalšie predĺženie platnosti žltej karty by mali sprevádzať jasné operačné ciele a lehoty v záujme vykonávania potrebných opatrení a zaistenia konštruktívneho rozmeru tejto sankcie; pripomína navyše, že zrušenie žltej karty musí byť podmienené úplným a účinným vykonávaním všetkých odporúčaní, ktoré EÚ vydala v roku 2017;

  18. vyzýva Komisiu, aby poskytla Vietnamu osobitnú finančnú a technickú podporu s cieľom uľahčiť vykonávanie noriem environmentálnej udržateľnosti pre produkty z morských plodov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby stimulovala jednotlivé vietnamské rybolovné oblasti k pomoci pri plnení noriem udržateľnosti;

  19. zdôrazňuje význam zodpovednej obchodnej politiky ako nástroja na plnenie cieľov udržateľného rozvoja;

  20.  pripomína, že nariadenie o NNN rybolove je najúčinnejší nástroj na zabezpečenie udržateľného rybolovu na celosvetovej úrovni, a vyjadruje znepokojenie nad udelením preferenčných obchodných podmienok krajine, na ktorú sa vzťahuje postup žltej karty; vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala úsilie, ktoré Vietnam vyvíja s cieľom zabezpečiť, aby naďalej napredoval v boji proti NNN rybolovu, a aby v plnej miere využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane tzv. červenej karty, ak by Vietnam nesplnil podmienky udržateľného rybolovu a bezpečného dovozu rýb a produktov z morských plodov na trh EÚ; vyzýva Komisiu, aby v budúcich dohodách stanovila ochranné opatrenia, ako je možnosť pozastaviť preferenčné clá na rybie výrobky, kým nebude zrušená žltá karta.


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

   

  22

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

  Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

   

  2

  -

  GUE/NGL

  João Ferreira

  NI

  June Alison Mummery

   

  2

  0

  ID

  Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   


   

   

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

  Referenčné čísla

  2018/0356M(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

  17.1.2019

   

   

   

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  24.10.2019

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

   dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  24.10.2019

  DEVE

  24.10.2019

  PECH

  24.10.2019

   

  Spravodajcovia

   dátum menovania

  Geert Bourgeois

  23.9.2019

   

   

   

  Predchádzajúci spravodajcovia

  Jan Zahradil

  Prerokovanie vo výbore

  2.10.2019

  6.11.2019

  3.12.2019

   

  Dátum prijatia

  21.1.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  29

  9

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Saskia Bricmont

  Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nicolas Bay

  Dátum predloženia

  28.1.2020

   

   


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V  GESTORSKOM VÝBORE

  29

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  NI

  Tiziana Beghin

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  9

  -

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  ID

  Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  2

  0

  NI

  James Wells

  S&D

  Jude Kirton-Darling

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 7. februára 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia