Förfarande : 2018/0356M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0017/2020

Ingivna texter :

A9-0017/2020

Debatter :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0027

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0017/2020</NoDocSe>
PDF 244kWORD 87k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam </Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
 YTTRANDE FRÅN FISKERIUTSKOTTET
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (06050/2019),

 med beaktande av förslaget till frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (06051/2019),

 med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (0000/2019),

 med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artiklarna 91.1 och 100.2, artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket a led v samt artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (C9-0023/2019),

 med beaktande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 27 juni 2012 och trädde i kraft i oktober 2016[1],

 med beaktande av ramavtalet om deltagande, som undertecknades den 17 oktober 2019, vilket kommer att göra det lättare för Vietnam att delta i EU-ledda civila och militära krishanteringsinsatser och visa att båda parter har ett starkt engagemang för en regelbaserad multilateral strategi för internationell fred och säkerhet,

 med beaktande av yttrandet från Europeiska unionens domstol av den 16 maj 2017 i förfarande 2/15[2], i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, som kommissionen begärde den 10 juli 2015,

 med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar[3],

 med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik,

 med beaktande av rådets beslut av den 22 december 2009 om att föra bilaterala förhandlingar om ett frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean),

 med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett mellanregionalt frihandelsavtal med medlemsstaterna i Asean,

 med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2016 om Vietnam[4],

 med beaktande av sin resolution av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa[5],

 med beaktande av sin resolution av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar[6],

 med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam[7],

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt avdelning V om unionens yttre åtgärder,

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i synnerhet artiklarna 91, 100, 168 och 207, jämfört med artikel 218.6 a v,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om barnarbete,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om företag och mänskliga rättigheter

 med beaktande av de ekonomiska konsekvenserna av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam[8],

 med beaktande av 2019 års allmänna återkommande utvärdering om Vietnam som gjorts av FN:s råd för mänskliga rättigheter,

 med beaktande av slutsatserna efter undersökningsuppdraget till Vietnam (28 oktober−1 november 2018) och kommissionens utvärdering från maj 2018 om landets framsteg i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) efter kommissionens utfärdande av ett gult kort den 23 oktober 2017,

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...[9] om utkastet till beslut,

 med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och fiskeriutskottet,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0017/2020), och av följande skäl:

A. Vietnam är en strategisk partner för Europeiska unionen. EU och Vietnam har en gemensam agenda, nämligen att stimulera tillväxt och sysselsättning, förbättra konkurrenskraften, bekämpa fattigdom och uppnå målen för hållbar utveckling, och delar ett starkt engagemang för en öppen, regelbaserad handel och det multilaterala handelssystemet.

B. Detta är det andra bilaterala handelsavtal som slutits mellan EU och en medlemsstat i Asean och det är en viktig språngbräda mot ett mellanregionalt frihandelsavtal. Avtalet, tillsammans med frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Singapore, till vilket parlamentet gav sitt godkännande den 13 februari 2019, kommer också att tjäna som riktmärke för de avtal som EU för närvarande förhandlar om med de andra stora ekonomierna i Asean.

C. 90 % av den framtida tillväxten i världsekonomin förväntas skapas utanför EU, med en betydande andel i Asien.

D. Vietnam anslöt sig till WTO år 2007 och är nu en öppen och frihandelsvänlig ekonomi, vilket framgår av landets 16 handelsavtal med 56 länder.

E. Vietnam är en grundande medlem i det övergripande och progressiva avtalet för Stillahavspartnerskapet (CPTPP) och en part i de nyligen avslutade förhandlingarna om det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP).

F. Vietnam är en blomstrande, konkurrenskraftig och uppkopplad ekonomi med nästan 100 miljoner medborgare, en växande medelklass och en ung och dynamisk arbetskraft, trots att det fortfarande är ett land med låg medelinkomst som står inför särskilda utmaningar på utvecklingsområdet, vilket framgår av dess placering i UNDP:s index för mänsklig utveckling där Vietnam för närvarande ligger på plats 116 av 189 länder.

G. Vietnam är också ett av de snabbast växande länderna i Asean med en genomsnittlig BNP-tillväxt på omkring 6,51 % under perioden 2000–2018. Vietnam beräknas fortsätta att växa på liknande sätt under de kommande åren.

H. EU är för närvarande Vietnams tredje största handelspartner efter Kina och Sydkorea, och dess andra största exportmarknad efter USA. EU:s export till landet har de senaste tio åren ökat med ett uppskattat genomsnitt på 5–7 % per år. Den ekonomiska konsekvensbedömning som kommissionen gjorde visade på exportvinster på 8 miljarder euro fram till 2035 för EU-företag, medan Vietnams export till EU förväntas öka med 15 miljarder euro. Det är viktigt att maximera de möjligheter som erbjuds genom detta avtal på ett så inkluderande sätt som möjligt för företag, särskilt små och medelstora företag.

I. Rådet har betonat att det ligger i EU:s intresse att ha som övergripande prioritering för EU att fortsätta spela en ledande roll i genomförandet av Agenda 2030 på ett konsekvent, övergripande och effektivt sätt, till fördel för medborgarna och för att upprätthålla agendans trovärdighet i Europa och resten av världen. I uppdragsbeskrivningen till alla nominerade kommissionsledamöter insisterade den nyvalda ordföranden von der Leyen på att alla kommissionsledamöter ska se till att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås inom deras politikområde.

J. Vietnam står fortfarande inför utmaningar på området för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter samt politiska och medborgerliga rättigheter, särskilt vad gäller situationen för minoriteter, grundläggande friheter, religions- och pressfrihet och utnyttjandet av naturresurser (t.ex. sand, fiske och timmer), avfallshantering och föroreningar. Europaparlamentet beklagar att EU och Vietnam fortfarande har olika ståndpunkter när det gäller rekommendationerna från internationella människorättsorganisationer avseende Vietnam och genomförandet av dessa rekommendationer, till exempel rekommendationerna om den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Tvångsarbete för fångar är fortfarande ett problem i Vietnam.

K. Trots de ekonomiska och politiska reformer som inleddes 1986 är Vietnam fortfarande en enpartistat som inte erkänner grundläggande friheter såsom föreningsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och pressfrihet. Regimens repressiva karaktär och de allvarliga och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Vietnam har dokumenterats av Europeiska utrikestjänsten i EU:s årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen, i synnerhet det växande antalet politiska fångar i landet.

L. I sin resolution av den 15 november 2018 uppmanade parlamentet Vietnams regering att ”upphäva, se över eller ändra alla repressiva lagar, särskilt landets strafflag”. Vietnam svarade inte på denna uppmaning. Vietnam godtog inte heller någon av de rekommendationer om att ändra eller upphäva oskäliga bestämmelser i strafflagstiftningen som utfärdades inom ramen för den senaste allmänna återkommande utvärderingen i mars 2019.

M. Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam erkänner vikten av att säkerställa bevarandet och en hållbar förvaltning av levande marina resurser och ekosystem liksom främjandet av ett hållbart vattenbruk, och föreskriver i sin artikel 13.9 samarbete i kampen mot IUU-fiske.

N. Vissa fiskeribaserade produkter, t.ex. produkterna med KN-numren 1604 14 21 och 1604 14 26, omfattas inte av den tullfria ordningen i frihandelsavtalet på grund av produkternas känslighet för Europeiska unionen.

O. Det har konstaterats att IUU-fiske är en form av organiserad brottslighet till sjöss med katastrofala miljömässiga och socioekonomiska konsekvenser över hela världen som skapar illojal konkurrens för den europeiska fiskeindustrin.

P. Vietnam är världens fjärde största fiskeriproducent, följt av Europeiska unionen, och den fjärde största producenten av vattenbruksprodukter.

Q. EU är världens största handelsaktörer inom fiskeri- och vattenbruksprodukter räknat i värde och genererade en handelsvolym på över 2,3 miljarder euro 2017. EU importerar mer än 65 % av de fiskprodukter som konsumeras och är en av de största utländska investerarna i Vietnam.

R. Vietnam har hittills säkerställt skydd av en produkt med geografisk beteckning – Phú Quốc, en sorts fisksås – som skyddad ursprungsbeteckning (SUB) inom ramen för EU:s kvalitetsordningar. Frihandelsavtalet innehåller bestämmelser om skydd av 169 europeiska geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och livsmedelsprodukter i Vietnam och ömsesidigt skydd för 39 vietnamesiska geografiska beteckningar i EU.

S. Vietnam har en marknad på 95 miljoner människor med lång tradition att konsumera fisk och vattenbruksprodukter, och är EU:s näst största handelspartner i Asean‑regionen. Fisket skulle kunna innebära en stor potential för tillväxt och stora fördelar för europeiska små och medelstora företag. Fiskerisektorn är av avgörande betydelse för välstånd och innovation i Europa.

1. Europaparlamentet betonar att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är det mest moderna, omfattande och ambitiösa avtal som någonsin ingåtts mellan EU och ett utvecklingsland och bör utgöra en referenspunkt för EU:s engagemang i utvecklingsländerna och i synnerhet i Aseanregionen. Parlamentet påminner om att Vietnam kommer att förbli ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet under en övergångsperiod på två år efter det att frihandelsavtalet har trätt i kraft.

2. Europaparlamentet noterar att förhandlingarna inleddes i juni 2012 och avslutades i december 2015, efter 14 förhandlingsrundor, och beklagar efterföljande förseningar med undertecknandet och ratificeringen av avtalet, i synnerhet rådets dröjsmål med att begära Europaparlamentets godkännande i god tid före valet till Europaparlamentet.

3. Europaparlamentet betonar den ekonomiska och strategiska betydelsen av detta avtal, eftersom EU och Vietnam har gemensamma mål, nämligen att stimulera tillväxt och sysselsättning, främja konkurrenskraften, bekämpa fattigdom, stärka det regelbaserade multilaterala handelssystemet, uppnå målen för hållbar utveckling och stödja arbetstagarrättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet betonar de geopolitiska hänsyn som innebär att EU:s partner i Fjärran Östern får en viktig roll i en komplex, lokal geoekonomisk kontext.

4. Europaparlamentet noterar att unionens åtgärder i internationella sammanhang enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen ska vägledas av principerna om demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och de grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i FN-stadgan och i folkrätten. Parlamentet påminner om att principen att politiken ska följa målen för utvecklingssamarbetet ska respekteras i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget.

5. Europaparlamentet understryker avtalets betydelse för EU-företagens konkurrenskraft i regionen. Parlamentet noterar att europeiska företag möter ökad konkurrens från länder med vilka Vietnam redan har frihandelsavtal, särskilt det övergripande och progressiva avtalet för Stillahavspartnerskapet (CPTPP).

6. Europaparlamentet hoppas att avtalet, tillsammans med frihandelsavtalet mellan EU och Singapore, kommer att leda till ytterligare framsteg i riktning mot fastställandet av höga standarder och regler i Aseanregionen, vilket kommer att bidra till att bana väg för ett framtida mellanregionalt handels- och investeringsavtal. Parlamentet betonar att avtalet också sänder en stark signal till förmån för fri, rättvis och ömsesidig handel i tider av växande protektionistiska tendenser och allvarligt ifrågasättande av en multilateral regelbaserad handel. Parlamentet framhåller att avtalet hjälper EU att stärka sin närvaro i Aseanregionen, med beaktande av de senaste slutsatserna från det regionala övergripande, ekonomiska partnerskapet (RCEP) och ikraftträdandet av det övergripande och progressiva avtalet för Stillahavspartnerskapet (CPTPP). Parlamentet betonar också att avtalet gör det möjligt för EU att främja sina standarder och värderingar i regionen. Parlamentet påminner om sitt fulla stöd för multilateralism och om vikten av att uppnå en hållbar och ambitiös reform av WTO som kan säkerställa en regelbaserad internationell handel.

7. Europaparlamentet betonar att avtalet kommer att undanröja över 99 % av tullarna[10]. Parlamentet noterar att Vietnam kommer att liberalisera 65 % av importtullarna på EU:s export vid ikraftträdandet, och återstoden av tullarna kommer gradvis att avskaffas under en tioårsperiod. Parlamentet noterar också att EU kommer att liberalisera 71 % av sin import vid ikraftträdandet och 99 % kommer att vara tullfri efter en sjuårsperiod. Parlamentet påpekar att avtalet också kommer att innehålla särskilda bestämmelser för att hantera icke-tariffära hinder för EU:s export, vilka ofta utgör ett väsentligt hinder för små och medelstora företag. Parlamentet anser att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kan bidra till att åtgärda EU:s handelsunderskott med Vietnam, genom att utnyttja Aseanländernas tillväxtpotential under de kommande åren.

8. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa effektiva och tillförlitliga kontroller, bl.a. genom ett förstärkt tullsamarbete i Europa, för att förhindra att avtalet blir en inkörsport till Europa för varor från andra länder.

9. Europaparlamentet noterar den förbättrade tillgången genom detta avtal till Vietnams marknad för offentlig upphandling i linje med avtalet om offentlig upphandling, eftersom Vietnam ännu inte är part i avtalet om offentlig upphandling. Parlamentet understryker att kapitlet om offentlig upphandling i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam säkrar en viss grad av transparens och förfarandemässig rättvisa, som kan jämföras med andra frihandelsavtal som EU har undertecknat med utvecklade länder och med mer avancerade utvecklingsländer. Parlamentet understryker att avtalet inte får begränsa de nationella upphandlingsreglerna eller handlingsutrymmet i förbindelse med upphandlingar, när det handlar om att fastställa krav på vad som ska upphandlas och krav på områden såsom miljö-, arbets- och anställningsvillkor.

10. Europaparlamentet gläder sig över att de bestämmelser om ursprungsregler som inkluderats i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam följer EU:s tillvägagångssätt, och att deras huvudinslag är desamma som de som gäller för ursprungsregler inom EU:s allmänna preferenssystem och i EU:s handelsavtal med Singapore. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka att bestämmelserna genomförs korrekt och fullständigt, med särskild uppmärksamhet på det nationella innehållet, och att vidta åtgärder mot alla former av manipulation och missbruk, såsom ompaketering av produkter från tredjeländer.

11. Europaparlamentet noterar att Vietnam inte längre kommer att kunna utnyttja kumulation med andra handelspartner som är GSP-förmånstagare i regionen för att kunna uppfylla ursprungsreglerna. Parlamentet betonar att ursprungsregler i frihandelsavtal inte i onödan får bryta befintliga värdekedjor, särskilt med länder som för närvarande omfattas av GSP, GSP+ eller den särskilda ordningen ”Allt utom vapen”.

12. Europaparlamentet betonar att omkring 169 europeiska geografiska beteckningar kommer att erkännas och skyddas på den vietnamesiska marknaden på en nivå som är jämförbar med EU-lagstiftningen, med hänsyn till att Vietnam är en viktig exportmarknad i Asien för EU:s export av livsmedel och drycker. Parlamentet anser att denna förteckning bör utvidgas inom en nära framtid. Parlamentet betonar vidare att vissa av EU:s jordbrukssektorer, bland annat rissektorn, kan komma att påverkas negativt av frihandelsavtalets bestämmelser. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att konstant övervaka importen av dessa känsliga produkter och fullt ut utnyttja bestämmelserna i förordningen om skyddsklausuler när de rättsliga och ekonomiska kraven är uppfyllda, för att undvika eventuella negativa konsekvenser för EU:s jordbrukssektorer som en direkt följd av frihandelsavtalets genomförande.

13. Europaparlamentet välkomnar det kraftfulla kapitlet om sanitära och fytosanitära åtgärder, genom vilket det inrättas ett enda transparent förfarande för godkännande av EU:s export av livsmedelsprodukter till Vietnam i syfte att påskynda godkännandet av EU:s exportansökningar och undvika diskriminerande behandling. Parlamentet lovordar Vietnams åtagande att tillämpa samma importkrav på likartade produkter från alla EU‑medlemsstater.

14. Europaparlamentet påminner om att Vietnam, när det gäller tjänster, går utöver sina WTO-åtaganden och ger avsevärt bättre tillträde till ett antal undersektorer och erbjuder nytt marknadstillträde till sektorer som paketeringstjänster, handelsmässor och utställningar eller uthyrning/leasing. Parlamentet understryker att Vietnam för första gången har öppnat upp gränsöverskridande tjänster inom högre utbildning. Parlamentet välkomnar användningen av en positiv förteckning i planen för tjänster.

15. Europaparlamentet betonar att en snabb ratificering av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kan hjälpa Vietnam att ytterligare förstärka skyddet av immateriella rättigheter och garantera högsta produktionsstandarder och bästa kvalitet för konsumenterna. Parlamentet betonar att Vietnam kommer att ansluta sig till internetfördragen från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo), som fastställer standarder för att förhindra obehöriga att via internet få tillgång till eller använda kreativt arbete, skydda innehavarnas rättigheter och hantera de utmaningar som ny teknik och nya kommunikationsmetoder medför för immateriella rättigheter. Parlamentet betonar den strategiska betydelsen av möjligheten att fastställa standarder i en region med tendenser till friskrivning på det normativa och standardiseringsmässiga området. Parlamentet upprepar att avsaknaden av robusta regelverk skulle kunna leda till en kapplöpning mot botten och en negativ konkurrens om viktiga rättsliga bestämmelser. Parlamentet påpekar att främjandet av tillgången till läkemedel fortfarande är en viktig del av EU:s politik och att bestämmelserna om immateriella rättigheter i avtalet i förbindelse med läkemedelsprodukter är särskilt anpassade till utvecklingsnivån, det nuvarande regelverket och de folkhälsomässiga problemen i Vietnam.

16. Europaparlamentet beklagar att avtalet inte innehåller något specifikt kapitel om små och medelstora företag, men konstaterar att olika bestämmelser för små och medelstora företag ändå ingår i flera av dess delar. Parlamentet betonar att genomförandefasen kommer att vara avgörande för införandet av en handlingsplan som kan hjälpa små och medelstora företag att utnyttja de möjligheter som erbjuds genom avtalet, först och främst genom ökad transparens och spridning av all relevant information, eftersom denna sektor av ekonomin är av avgörande betydelse för välstånd och innovation i Europa. Parlamentet anser att kommissionen vid en eventuell översyn av avtalet bör undersöka möjligheten att införa ett kapitel om små och medelstora företag.

17. Europaparlamentet välkomnar bestämmelserna om samarbete om djurskydd, inbegripet tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för utveckling av höga djurskyddsstandarder, och uppmanar parterna att fullt ut utnyttja dessa. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att så snart som möjligt utarbeta en handlingsplan för samarbete om djurskydd, vilken ska inbegripa ett program för utbildning, kapacitetsuppbyggnad och assistans inom ramen för avtalet, i syfte att säkra djurens välbefinnande vid tidpunkten för avlivning och förbättra djurskyddet på gårdarna och under transporter i Vietnam.

18. Europaparlamentet understryker att avtalet specificerar EU:s rätt att tillämpa sina egna standarder på alla varor och tjänster som säljs i unionen, och påminner om EU:s försiktighetsprincip. Parlamentet understryker att EU:s höga standarder, däribland i nationella lagar, regelverk och kollektivavtal, aldrig bör ses som handelshinder.

19. Europaparlamentet beklagar att avtalet inte inkluderar någon bestämmelse om gränsöverskridande dataöverföringar. Parlamentet anser att man i samband med en framtida översyn av avtalet bör inkludera en sådan bestämmelse som respekterar EU:s lagstiftning om dataskydd och skydd av privatlivet, och betonar att alla framtida ändringar måste godkännas av parlamentet. Parlamentet noterar i detta avseende att den allmänna dataskyddsförordningen är helt förenlig med de allmänna undantagen enligt Gats.

20. Europaparlamentet understryker att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam inkluderar ett omfattande och bindande kapitel om handel och hållbar utveckling, som behandlar arbets- och miljöfrågor och som bygger på allmänt accepterade multilaterala konventioner och normer. Parlamentet påpekar att möjligheten att tillämpa kapitlet om handel och hållbar utveckling skulle kunna förbättras betydligt, för det första genom att man bland olika verkställighetsmetoder beaktar en sanktionsbaserad mekanism som en sista utväg, och för det andra genom en reform av systemet med den inhemska rådgivande gruppen, vilket parlamentet upprepade gånger har krävt och som även nämns i uppdragsbeskrivningen för den nya kommissionsledamoten med ansvar för handel. Parlamentet betonar att kapitlet om handel och hållbar utveckling är utformat så att det bidrar till att bredda EU:s politiska mål, särskilt när det gäller tillväxt för alla, kampen mot klimatförändringar, främjandet av mänskliga rättigheter, inbegripet arbetstagares rättigheter, och mer allmänt för att upprätthålla EU:s värden. Parlamentet betonar att avtalet också är ett instrument för utveckling och sociala framsteg i Vietnam, och att det ska stödja landets insatser för att förbättra arbetstagarnas rättigheter, förbättra arbetsmiljön och stärka miljöskyddet. Parlamentet kräver att breda och oberoende inhemska rådgivande grupper snabbt inrättas och blir operativa, och uppmanar kommissionen att samarbeta intensivt med de vietnamesiska myndigheterna och ge dem nödvändigt stöd. Parlamentet uppmanar den gemensamma kommittén att omedelbart börja arbeta för att stärka tillämpningen av bestämmelserna om handel och hållbar utveckling.

21.  Europaparlamentet begär att det inrättas en gemensam kommitté för Vietnams nationalförsamling och Europaparlamentet för att förbättra samordningen och översynen av åtgärderna i kapitlet om handel och hållbar utveckling och genomförandet av avtalet som helhet. Parlamentet gläder sig över att talmannen för Vietnams nationalförsamling intar en positiv hållning till denna uppmaning, och begär att man snabbt förhandlar fram ett samförståndsavtal mellan de båda parlamenten.

22. Europaparlamentet välkomnar de konkreta åtgärder som den vietnamesiska regeringen hittills har vidtagit, bland annat ändringen av arbetslagstiftningen och den rättsliga ramen för minimiålder för arbete, i syfte att avskaffa barnarbete och ingå åtaganden om icke-diskriminering och jämställdhet i arbetslivet. Parlamentet förväntar sig att denna nya lagstiftning så snart som möjligt färdigställs med genomförandeförordningar och fullt ut verkställs av de vietnamesiska myndigheterna.

23. Europaparlamentet bekräftar en minskning av barnarbetet i Vietnam under de senaste åren och påminner om att Vietnam var det första landet i Asien och det andra i världen att ratificera FN:s konvention om barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att lägga fram en ambitiös färdplan för att utrota barnarbete senast 2025 samt för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel senast 2030. Parlamentet ser fram emot ILO:s utvärdering i god tid före ratificeringen av avtalet. Parlamentet uppmanar EU och Vietnam att samarbeta för att ta fram en handlingsplan, tillsammans med tillgängliga EU-program, för att bekämpa barnarbete, däribland den nödvändiga ramen för tillbörlig aktsamhet för företag.

24. Europaparlamentet betonar dock att viktiga utmaningar kvarstår trots dessa framsteg och uppmanar med kraft de vietnamesiska myndigheterna att i högre grad arbeta för en progressiv agenda för arbetstagares rättigheter genom konkreta åtgärder och välkomnar i detta avseende antagandet av den reviderade arbetslagstiftningen den 20 november 2019. Parlamentet välkomnar ratificeringen av ILO:s grundläggande konvention nr 98 (kollektivförhandlingar) den 14 juni 2019 och den vietnamesiska regeringens åtagande att ratificera två återstående grundläggande konventioner, nämligen nr 105 (avskaffande av tvångsarbete) 2020 och nr 87 (föreningsfrihet) 2023, och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att lägga fram en trovärdig färdplan för ratificeringen av dem. Parlamentet betonar den centrala roll som tillämpningsbestämmelser har för genomförandet av den reviderade arbetslagstiftningen och ratificerade ILO‑konventioner, och betonar därför att genomförandebestämmelserna för den reviderade arbetslagstiftningen måste inbegripa principerna i ILO:s konventioner nr 105 och 87. Parlamentet betonar sin vilja att inleda en aktiv dialog om denna fråga. Parlamentet förväntar sig att den vietnamesiska regeringen fortlöpande informerar EU om framstegen med ratificeringen och genomförandet av dessa återstående konventioner. Parlamentet påminner om betydelsen av sådana åtaganden som återspeglar en verkligt positiv utveckling i ett utvecklingsland, samtidigt som man betonar vikten av ett effektivt genomförande av bestämmelserna om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner och miljöskydd. Parlamentet betonar att särskilda kriterier som ingår i genomförandelagstiftningen, såsom tröskelvärden och registreringsformaliteter, inte bör leda till att oberoende organisationer i praktiken hindras från att konkurrera med statliga organisationer. Parlamentet betonar också att strafflagstiftningen bör anpassas till relevanta ILO-konventioner. Parlamentet betonar att Vietnams skyldigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den nyligen reviderade arbetslagstiftningen bör tillämpas på ett sätt som inte gör det praktiskt omöjligt att utöva friheter, särskilt när det gäller mötesfriheten för oberoende fackföreningar. Parlamentet lovordar EU:s ståndpunkt i fråga om villkor för ratificeringen.

25. Europaparlamentet välkomnar det planerade samarbetet om de handelsrelaterade aspekterna av ILO:s agenda för anständigt arbete, särskilt kopplingen mellan handel och full och produktiv sysselsättning för alla, inklusive ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Parlamentet efterlyser en snabb och meningsfull inledning av detta samarbete.

26. Europaparlamentet konstaterar att Vietnam är ett av de länder som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter, särskilt extrema väderfenomen som stormar och översvämningar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att vidta effektiva anpassningsåtgärder och att se till att lagstiftningen om miljöskydd och skydd av den biologiska mångfalden tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

27. Europaparlamentet välkomnar åtagandet att på ett effektivt sätt genomföra multilaterala miljöavtal såsom Parisavtalet om klimatförändringar och att främja bevarandet och den hållbara förvaltningen av vilda djur och växter, biologisk mångfald och skogsbruk. Parlamentet påminner om att i den bredare Aseanregionen är Vietnam är ett av de länder som mest aktivt påvisar sitt engagemang för Parisavtalet. Parlamentet betonar att en snabb ratificering av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam liksom full respekt för och ett effektivt genomförande av Parisavtalet kommer att bidra till att säkerställa högsta möjliga miljöskyddsnormer i regionen.

28. Europaparlamentet understryker att Vietnam är en mycket viktig partner till EU i Sydostasien och bland Aseanländerna, särskilt, men inte enbart, när det gäller förhandlingar om klimatförändringar, god samhällsstyrning, hållbar utveckling, ekonomiska och sociala framsteg och kampen mot terrorism. Parlamentet betonar att Vietnam måste bli en partner i främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska reformer. Parlamentet noterar att Vietnam har ordförandeskapet i Asean för 2020, och betonar behovet av att EU och Vietnam fullt ut respekterar och genomför Parisavtalet.

29. Europaparlamentet välkomnar avtalet mellan EU och Vietnams regering om inrättande av en ram för Vietnams deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, vilket undertecknades den 17 oktober 2019. Parlamentet understryker att Vietnam blir det andra partnerlandet i Asien som undertecknar ett ramavtal om deltagande med EU. Parlamentet betonar att avtalet är ett viktigt steg framåt i förbindelserna mellan EU och Vietnam.

30. Europaparlamentet påminner om att avtalet föreskriver särskilda åtgärder för att bekämpa IUU-fiske och för att främja en hållbar och ansvarsfull fiskerisektor, inklusive vattenbruk. Parlamentet erkänner i detta avseende Vietnams åtagande att bekämpa IUU‑fiske genom sin ansökan om att bli fullvärdig medlem i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC), genom att ha blivit officiell part i avtalet om hamnstatsåtgärder, genom att anta den reviderade fiskerilagen 2017, som beaktar internationella och regionala skyldigheter, avtal och rekommendationer från kommissionen och genom att genomföra en nationell handlingsplan för att bekämpa IUU-fiske.

31. Europaparlamentet erkänner emellertid de stora utmaningar som de vietnamesiska myndigheterna fortfarande står inför med tanke på den mycket fragmenterade fiskeflottans överkapacitet och överutnyttjandet av marina resurser, och noterar det gula kort som Vietnam fått liksom de åtgärder som redan vidtagits för att förbättra situationen. Parlamentet efterlyser ytterligare åtgärder i linje med slutsatserna från granskningsuppdraget i november 2019 och en löpande övervakning och rigorösa kontroller av Vietnams insatser, för att säkerställa att landet fortsätter att göra framsteg i kampen mot IUU-fiske och garantera full spårbarhet av de fiskeprodukter som kommer in på unionens marknad så att olaglig import kan uteslutas. Parlamentet påminner om att återkallandet av det gula kortet måste villkoras av ett fullständigt och effektivt genomförande av alla EU:s rekommendationer från 2017.

32. Europaparlamentet noterar Vietnams åtagande att åtgärda den olagliga avverkningen och avskogningen genom ingåendet av ett frivilligt partnerskapsavtal med EU om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt). Parlamentet noterar att detta avtal har varit i kraft sedan den 1 juni 2019 och inför obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet för importörer. Parlamentet välkomnar det öppna och konstruktiva deltagandet av alla berörda parter i Vietnam i denna process.

33. Europaparlamentet understryker den avgörande betydelsen av att effektivt tillämpa alla bestämmelser och kapitel i avtalet, från marknadstillträde till hållbar utveckling och uppfyllande av alla åtaganden. Parlamentet anser att alla bestämmelser om handel och hållbar utveckling bör tolkas som att de föreskriver rättsliga skyldigheter i enlighet med internationell rätt och frihandelsavtalet. Parlamentet framhåller i detta sammanhang den nya tjänsten som ansvarig för tillämpningen av handelspolitiken, en person som ska arbeta under direkt ledning av kommissionsledamoten med ansvar för handel, och att parlamentets utskott för internationell handel har åtagit sig att spela en aktiv roll i övervakningen av genomförandet av åtagandena i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Parlamentet understryker vidare att europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, bör uppmuntras att till fullo utnyttja fördelarna med avtalet och att alla hinder för genomförandet omgående bör åtgärdas.

34. Europaparlamentet betonar att ikraftträdandet av avtalet kommer att skapa förutsättningar för ett omfattande och givande samarbete mellan de två parterna till förmån för det konkreta genomförandet av bestämmelserna om hållbar utveckling, vilket skulle kunna leda till en förbättring av den politiska situationen och människorättssituationen i landet. Parlamentet understryker att ett korrekt genomförande av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kan uppmuntra Vietnam att efterleva EU:s standarder för miljö, mänskliga rättigheter, goda styrelseformer och företagens sociala ansvar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang Vietnams åtagande att lägga fram sin nationella genomförandeplan för efterlevnad av bestämmelserna i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

35. Europaparlamentet påminner om tidigare erfarenheter som visar att ett korrekt genomförande av frihandelsavtal och EU-företags närvaro på plats kan bidra till förbättringar av situationen för de mänskliga rättigheterna, företagens sociala ansvar och miljönormer. Parlamentet uppmanar EU-företagen att fortsatt spela en viktig roll för att skapa broar mellan standarder och god praxis i syfte att få till stånd den mest lämpliga och hållbara affärsmiljön i Vietnam genom frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

36. Europaparlamentet kräver en detaljerad och rigorös övervakning av avtalet och åtaganden om att säkerställa att brister snabbt åtgärdas med vår handelspartner. Parlamentet uppmanar EU att stödja de nödvändiga åtgärderna för kapacitetsuppbyggnad och att tillhandahålla tekniskt stöd för att hjälpa Vietnam att genomföra sina åtaganden via projekt och expertis, särskilt med anknytning till miljö- och arbetsrättsliga bestämmelser. Parlamentet påminner kommissionen om dess skyldighet att rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

37. Europaparlamentet betonar att involveringen av det oberoende civila samhället och arbetsmarknadsparterna i övervakningen av avtalets genomförande är av avgörande betydelse, och kräver att det utformas och snabbt inrättas inhemska rådgivande grupper när avtalet har trätt i kraft, samt att oberoende, fria och diversifierade civilsamhällsorganisationer ska vara företrädda i dessa grupper på ett brett och balanserat sätt, inbegripet oberoende vietnamesiska organisationer från arbetsrätts- och miljöskyddsområdet och människorättsaktivister. Parlamentet stöder de insatser som görs av det civila samhällets organisationer i Vietnam för att utarbeta förslag i detta avseende och kommer att stödja insatser för kapacitetsuppbyggnad.

38. Europaparlamentet påminner om att förbindelserna mellan EU och Vietnam bygger på partnerskaps- och samarbetsavtalet som omfattar icke-ekonomiska områden, bl.a. politisk dialog, mänskliga rättigheter, utbildning, vetenskap och teknik, rättsväsende samt asyl och migration.

39. Europaparlamentet noterar den institutionella och rättsliga kopplingen mellan frihandelsavtalet och partnerskaps- och samarbetsavtalet som säkerställer att de mänskliga rättigheterna står i centrum för förbindelserna mellan EU och Vietnam. Parlamentet betonar betydelsen av verkligt positiva tendenser på människorättsområdet för en snabb ratificering av detta avtal och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att förbättra situationen som ett tecken på deras engagemang. Parlamentet påminner om sitt krav av den 15 november 2018, särskilt i fråga om reformen av strafflagstiftningen, dödsstraffet, politiska fångar och grundläggande friheter. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att fullt ut utnyttja avtalen för att förbättra människorättssituationen i Vietnam och understryker vikten av en ambitiös människorättsdialog mellan EU och Vietnam. Parlamentet påpekar att artikel 1 i partnerskaps- och samarbetsavtalet innehåller en standardklausul om mänskliga rättigheter genom vilken lämpliga åtgärder kan utlösas, bland annat, som en sista utväg, ett omedelbart upphävande av partnerskaps- och samarbetsavtalet – och indirekt frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam – eller delar därav.

40. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har gjort någon omfattande konsekvensbedömning på människorättsområdet i samband med frihandelsavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en sådan bedömning. Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt inkludera mänskliga rättigheter i sina konsekvensbedömningar när sådana genomförs, även i samband med handelsavtal som har avsevärda ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. Parlamentet påpekar att kommissionen också har åtagit sig att göra en ekonomisk, social och miljömässig konsekvensbedömning i efterhand.

41. Europaparlamentet uppmanar EU och Vietnam att inrätta en oberoende övervakningsmekanism för mänskliga rättigheter och en oberoende klagomålsmekanism, som ger de berörda medborgarna och de lokala aktörerna ett effektivt rättsmedel och ett verktyg för att hantera eventuella negativa människorättskonsekvenser, bland annat genom att den mellanstatliga tvistlösningsmekanismen tillämpas på kapitlet om handel och hållbar utveckling.

42. Europaparlamentet är bekymrat över genomförandet av den nya lagen om cybersäkerhet, särskilt när det gäller kraven på lokalisering och offentliggörande, övervakning och kontroll på nätet samt skyddet av personuppgifter, som inte är förenliga med EU:s värdebaserade och liberaliseringsinriktade handelsagenda. Parlamentet välkomnar viljan att delta i en intensiv dialog, inbegripet åtagandet från talmannen för Vietnams nationalförsamling att inkludera båda parlamenten i diskussionerna och överläggningarna om tillämpningsbestämmelserna. Parlamentet uppmanar vidare de vietnamesiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder och välkomnar EU:s stöd i detta avseende.

43. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 8 i EUF-fördraget föreskrivs att unionen i all sin verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. Parlamentet gläder sig över att både Vietnam och EU har undertecknat förklaringen om kvinnor och handel från WTO:s konferens i Buenos Aires, och uppmanar parterna att stärka sina åtagandena om jämställdhet och handel i detta avtal. Parlamentet kräver att villkoren för kvinnor förbättras så att kvinnor kan dra nytta av detta avtal, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad för kvinnor på arbetsplatsen och i affärslivet, främjande av kvinnors representation i beslutsfattande positioner och i ansvarsställning samt förbättring av kvinnors tillgång till liksom deltagande och ledarskap inom vetenskap, teknik och innovation. Parlamentet påminner om kommissionens åtagande att inkludera kapitel om jämställdhet i EU:s framtida handelsavtal, inbegripet de avtal som ingåtts efter ingåendet av detta avtal. Parlamentet uppmanar EU och Vietnam att förpliktiga sig till att utvärdera genomförandet av avtalet och att i sin framtida översyn inkludera ett särskilt kapitel om jämställdhet och handel.

44. Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla politiska fångar och medlemmar av det civila samhället, såsom bloggare eller oberoende fackföreningsmedlemmar, som för närvarande sitter fängslade eller har dömts, särskilt de som anges i Europaparlamentets resolutioner av den 14 december 2017 och den 15 november 2018.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att formellt rapportera till parlamentet om Vietnams åtagande att göra framsteg i en rad människorättsfrågor, i enlighet med parlamentets resolution av den 17 december 2015[11].

46. Europaparlamentet betonar att avtalet redan har främjat förändringar på många områden genom dialog och ser avtalet som grund för att genom dialog åstadkomma ytterligare förbättringar för befolkningen.

47. Europaparlamentet välkomnar avtalet, som kommer att skapa fler fria och rättvisa handelsmöjligheter mellan EU och Vietnam. Parlamentet anser att Europaparlamentets godkännande av avtalet är berättigat, eftersom Vietnam vidtar åtgärder för att förbättra situationen när det gäller medborgerliga rättigheter och arbetstagarrättigheter och därmed banar väg för att kunna uppfylla sina åtaganden.

48. Europaparlamentet uppmanar rådet att snarast möjligt anta avtalet. 

49. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Socialistiska republiken Vietnams regering och parlament.

 


 

 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR (5.12.2019)

<CommissionInt>till utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Isabel Wiseler‑Lima</Depute>

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att det gav sitt godkännande till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam den 17 december 2015[12], ett avtal som fastställer framtida förbindelser och syftar till att stärka fortsatt samarbete i fråga om globala och regionala utmaningar. Parlamentet konstaterar med oro att situationen för de mänskliga rättigheterna har förvärrats sedan partnerskaps- och samarbetsavtalet trädde i kraft.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, trots att parlamentet begärde detta, inte gjorde någon konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna i samband med frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, vilket strider mot EU-ombudsmannens beslut från 2015 och mot de åtaganden som görs i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, och parlamentet uppmanar kommissionen att göra en sådan konsekvensbedömning omedelbart. Parlamentet påpekar att kommissionen också har åtagit sig att göra en ekonomisk, social och miljömässig konsekvensbedömning i efterhand.

3. Europaparlamentet understryker att Vietnam är en mycket viktig partner till EU i Sydostasien och bland Asean-länderna, särskilt, men inte enbart, när det gäller förhandlingar om klimatförändringar, god samhällsstyrning, hållbar utveckling, ekonomiska och sociala framsteg och kampen mot terrorism. Parlamentet betonar att Vietnam måste bli en partner i främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska reformer. Parlamentet noterar att Vietnam innehar ordförandeskapet i Asean för 2020, och betonar behovet av att EU och Vietnam fullt ut respekterar och genomför Parisavtalet.

4. Europaparlamentet välkomnar avtalet mellan EU och Vietnams regering om inrättande av en ram för Vietnams deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, vilket undertecknades den 17 oktober 2019. Parlamentet understryker att Vietnam blir det andra partnerlandet i Asien som undertecknar ett ramavtal om deltagande med EU. Parlamentet betonar att avtalet är ett viktigt steg framåt i förbindelserna mellan EU och Vietnam.

5. Europaparlamentet erkänner Vietnams ansträngningar för att genomföra en reformagenda, särskilt när det gäller miljörätt och arbetsrätt i frihandelsavtalets kapitel om hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att effektivt garantera och genomföra högsta möjliga standarder för mänskliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, miljö- och arbetsnormer. Parlamentet välkomnar att Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta grundläggande konventioner, såsom nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke‑diskriminering, nr 138 och 182 om barnarbete och senast nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att snabbt ratificera och fullt ut genomföra de återstående konventionerna. Parlamentet efterlyser en effektivt tillämpbar mekanism för kapitlet om handel och hållbar utveckling, och en tydlig, offentlig och bindande tidsplan för ratificering av ILO:s konventioner nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och nr 105 om avskaffande av tvångsarbete.

6. Europaparlamentet är fortfarande oroat över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Vietnam, bland annat genom domar, politisk skrämseltaktik, integritetskränkande övervakning, trakasserier, överfall, kidnappning och orättvisa rättegångar mot politiska aktivister, journalister, bloggare, oliktänkande och människorättsförsvarare, inskränkningar av tros-, yttrande- och föreningsfriheten samt tillämpningen av dödsstraff i Vietnam. Parlamentet uppmanar Vietnam att införa ett moratorium för dödsstraff och vidta omedelbara åtgärder för att avskaffa dödsstraffet. Parlamentet beklagar djupt att antalet politiska fångar och journalister, bloggare och människorättsaktivister samt arbetarledare, religiösa ledare och miljöaktivister som hålls fängslade har ökat under de senaste åren. Parlamentet begär att alla de som gripits enbart för att de har utövat sin yttrandefrihet ska friges, och att alla anklagelser mot dem ska dras tillbaka.

7. Europaparlamentet poängterar att mänskliga rättigheter utgör en hörnsten i frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling, och beklagar att frihandelsavtalet fokuserar på endast ett begränsat antal rättigheter, främst de grundläggande ILO-konventionerna. Parlamentet begär därför att de mänskliga rättigheterna ska inkluderas på ett mer övergripande sätt, tillsammans med en mekanism för att säkerställa att bestämmelserna verkligen tillämpas. Parlamentet begär en återkommande, oberoende utvärdering av avtalets inverkan.

8. Europaparlamentet uppmanar Vietnam att genomföra rekommendationerna från den senaste allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att se till att landets lagstiftning stämmer överens med internationella normer och skyldigheter på de mänskliga rättigheternas område, inklusive den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam är part i, bland annat genom att se över sin strafflagstiftning, lagen om it-säkerhet och lagen om trosföreställning och religion. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att se till att lagstiftningen om offentliga möten och demonstrationer överensstämmer med rätten till mötes- och föreningsfrihet.

9. Europaparlamentet understryker att artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en samarbetsinriktad strategi baserad på gemensamma värden och intressen, samtidigt som skillnaderna mellan parternas utvecklingsnivåer beaktas. Parlamentet välkomnar möjligheten att lösa frågor som omfattas av artikel 13 om handel och hållbar utveckling i första hand genom diskussion i kommittén för handel och hållbar utveckling. I den händelse sådana frågor inte kan lösas kan den andra mekanismen, som gör det möjligt för en part att kräva en oberoende expertpanel, tyvärr förbli underordnad parternas egna förfaranden och deras vilja att använda den, vilket parlamentet beklagar. Parlamentet uppmanar EU och Vietnam att inrätta en oberoende övervakningsmekanism för mänskliga rättigheter och en oberoende klagomålsmekanism, som ger de berörda medborgarna och de lokala aktörerna ett effektivt rättsmedel och ett verktyg för att hantera eventuella negativa människorättskonsekvenser, bland annat genom att den mellanstatliga tvistlösningsmekanismen tillämpas på kapitlet om handel och hållbar utveckling.

10. Europaparlamentet betonar att frihandelsavtalet skapar en institutionell och rättsligt bindande länk till avtalet om partnerskap och samarbete. Parlamentet påpekar att artikel 1 i avtalet om partnerskap och samarbete innehåller en standardklausul om mänskliga rättigheter, som gör att lämpliga åtgärder kan utlösas, bland annat, som en sista utväg, ett skyndsamt stopp för tillämpningen av partnerskaps- och samarbetsavtalet eller delar därav. Parlamentet påminner om att Europeiska ombudsmannen i mål 1409/2014/MHZ om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam slog fast att ingressen till frihandelsavtalet och andra traditionella verktyg, såsom klausulen om en ”väsentlig del” i partnerskaps- och samarbetsavtalet och människorättsdialogen, var otillräckliga för att säkerställa tillräcklig respekt för EU-skyldigheter, särskilt när tredjelandets lagstiftning inte var förenlig med internationella människorättsnormer. Parlamentet efterlyser inrättande av en mekanism för att övervaka genomförandet av klausulen om mänskliga rättigheter på grundval av återkommande utvärderingar, och ett förfarande som fastställer tydliga och trovärdiga konsekvenser om någon bryter mot avtalet.

11. Europaparlamentet noterar med oro att det oberoende civila samhället i Vietnam har utsatts för kraftigt förtryck, och att en stor del av dess företrädare har gått under jorden av rädsla för förföljelse och repressalier. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka det tekniska biståndet och den tillgängliga finansieringen för utveckling av Vietnams oberoende civilsamhälle, för att stödja landets efterlevnad av de internationella skyldigheterna på människorättsområdet och övervakningen av att artikel 13 i frihandelsavtalet genomförs korrekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera att de inhemska rådgivande grupper som föreskrivs i kapitlet om handel och hållbar utveckling omfattar verkligt oberoende företrädare för det civila samhället, och att klargöra vilka mekanismer som finns för att se till att de på ett korrekt och säkert sätt kan fullgöra sin uppgift att granska genomförandet av frihandelsavtalet utan rädsla för repressalier.

12. Europaparlamentet understryker att det, tillsammans med sin ansvariga interparlamentariska delegation, noga måste följa och övervaka utvecklingen i Vietnam och genomförandet av alla delar av frihandelsavtalet, för att kunna reagera på den utveckling som sker på plats. Europeiska utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att bedriva ett närmare samarbete med Europaparlamentet inför de årliga människorättsdialogerna och tillhörande rapporter samt i fråga om uppdateringen av EU:s landstrategi för Vietnam avseende de mänskliga rättigheterna.

13. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att förbättringar är nödvändiga i Vietnam när det gäller rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, hållbar utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att formellt rapportera till parlamentet om Vietnams åtagande att göra framsteg i en rad människorättsfrågor, i enlighet med parlamentets resolution av den 17 december 2015[13].

15. Europaparlamentet anser att samtycke bör ges till avtalet endast om de vietnamesiska myndigheterna frisläpper de politiska fångarna. Parlamentet betonar behovet av att förbinda sig till och komma överens med kommissionen om en tydlig tidsplan för att vidta effektiva lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att ta itu med de problem som anges i denna resolution. Parlamentet uppmanar kommissionen att börja arbeta med dessa problem.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titeln

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Referensnummer

2018/0356M(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.10.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Behandling i utskott

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Antagande

4.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

7

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

47

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

7

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gilles Lebreton, Thierry Mariani

 

8

0

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard Zimniok

 

Förklaring av symboler:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : nedlagda röster

 

 


 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING (3.12.2019)

<CommissionInt>till utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att unionens åtgärder i internationella sammanhang enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen ska vägledas av principerna om demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

2. Europaparlamentet påminner om sina tidigare resolutioner om situationen i Vietnam, särskilt av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa[14], den 9 juni 2016 om Vietnam[15] och den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar[16].

3. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och Vietnam att till fullo utnyttja bestämmelserna i frihandelsavtalet till att stärka de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Parlamentet upprepar betydelsen av en väl utvecklad bilateral människorättsdialog mellan EU och Vietnam, särskilt inom den institutionella ramen och de institutionella förfarandena enligt frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd.

4. Europaparlamentet välkomnar den rättsliga kopplingen mellan frihandelsavtalet/avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam och partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att utnyttja alla tillgängliga verktyg i avtalen, inbegripet, som en sista utväg, upphävande av avtalet, när så är nödvändigt för att skydda och främja grundläggande friheter.

5. Europaparlamentet understryker vikten av att det införs ett omfattande och bindande kapitel om handel och hållbar utveckling med uttryckliga hänvisningar till multilaterala miljöavtal, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Parlamentet noterar att kapitlet om hållbar utveckling inte omfattas av en mekanism för tvistlösning mellan stater utan av en mekanism specifikt för handel och hållbar utveckling, som inte innehåller bestämmelser om att handelsförmåner kan upphävas. Parlamentet anser att EU bland andra alternativ skulle kunna överväga ett sanktionsbaserat förfarande i kapitlet om handel och hållbar utveckling. Parlamentet understryker vikten av obligatoriska och genomförbara bestämmelser i kapitlet om handel och hållbar utveckling för att effektivt bidra till stärkta arbetstagarrättigheter och miljönormer, inklusive företagens sociala ansvar.

6. Europaparlamentet efterlyser effektivare övervaknings- och verkställighetsmekanismer. Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt inkludera mänskliga rättigheter i sina konsekvensbedömningar när sådana genomförs, även i samband med handelsavtal som har avsevärda ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

7. Europaparlamentet påminner om att förbindelserna mellan EU och Vietnam bygger på partnerskaps- och samarbetsavtalet, som omfattar icke-ekonomiska områden, bl.a. politisk dialog, mänskliga rättigheter, utbildning, vetenskap och teknik, rättsväsende och asyl och migration.

8. Europaparlamentet påminner om att principen om konsekvent politik för utvecklingssamarbete måste iakttas i enlighet med vad som anges i artikel 208 i EUF‑fördraget.

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att öronmärka särskild finansiering till civilsamhällesorganisationer, t.ex. de inhemska rådgivargrupperna, för att uppfylla de centrala målen i kapitlet om handel och hållbar utveckling, som innefattar ökad övervakning av åtaganden, framtagande av handlingsplaner för områden där problem har konstaterats och inledning av tvistlösningsförfaranden om handlingsplanerna inte har följts. De inhemska rådgivargrupperna måste verkligen representera civilsamhället och bestå av deltagare som företräder organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljöskydd. Parlamentet beklagar att de inhemska rådgivargruppernas mandat är begränsat till övervakning av enbart kapitlet om handel och hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och Vietnam att till fullo utnyttja bestämmelserna i frihandelsavtalet till att stärka de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Parlamentet upprepar betydelsen av en väl utvecklad bilateral människorättsdialog mellan EU och Vietnam, särskilt inom den institutionella ramen och de institutionella förfarandena enligt frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd. Parlamentet beklagar att jämställdhet och kvinnors egenmakt inte tydligt framhålls i frihandelsavtalet.

10. Europaparlamentet välkomnar att Vietnam, som ett första steg, har ratificerat sex av ILO:s åtta grundläggande konventioner, dvs. nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-diskriminering, nr 138 och 182 om barnarbete och senast nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att snarast ratificera de resterande konventionerna nr 105 om tvångsarbete och nr 87 om föreningsfrihet, och framhåller att det är mycket viktigt att samtliga dessa konventioner genomförs strikt och skyndsamt enligt en tydlig tidsplan som ska fastställas innan Europaparlamentet ratificerar frihandelsavtalet, och att konventionerna införlivas i Vietnams rättssystem och att efterlevnaden kontrolleras. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att ändra strafflagen i enlighet med de ratificerade konventionerna.

11. Europaparlamentet framhåller att i enlighet med artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 978/2012 (förordningen om det allmänna preferenssystemet) kommer Socialistiska republiken Vietnam efter ingåendet och ikraftträdandet av frihandelsavtalet att förlora sin ställning som tullförmånsberättigat land som omfattas av tullförmåner enligt det allmänna preferenssystemet, och hoppas att frihandelsavtalet i större utsträckning än tullförmånsordningen kommer att bidra till tillväxt, utveckling och sysselsättning i Socialistiska republiken Vietnam.

12. Europaparlamentet välkomnar att Vietnam har åtagit sig att se över och snabbt ratificera sin arbetsrätt, vilket kommer att möjliggöra bildandet av oberoende fackföreningar och främja anständiga arbetsvillkor för alla. Parlamentet framhåller att det är viktigt att främja och genomdriva jämställdhet och kvinnors egenmakt i praktiken samt skydd av barn. Parlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet aktivt främja projekt mot barnarbete och tvångsarbete bland kvinnor i syfte att förbättra arbetsförhållandena för dessa grupper. Bristande jämställdhet bör inte längre ses som enbart en social fråga, utan även som en ekonomisk fråga som är en viktig utmaning för att en hållbar tillväxt för alla ska kunna uppnås. Kommissionen uppmanas att noga övervaka utvecklingen och att regelbundet uppdatera parlamentet om situationen.

13. Europaparlamentet understryker att vid brott mot de mänskliga rättigheterna eller åtagandena i Parisavtalet måste korrigerande åtgärder vidtas. Kapitlet om hållbar utveckling måste övervakas noggrant och strikt och kontrollen av efterlevnaden av detta kapitel måste prioriteras.

14. Europaparlamentet påminner om betydelsen av att anpassa handelspolitiken så att den stöder de nationella insatserna mot klimatförändringar i överensstämmelse med Parisavtalet. Parlamentet betonar i detta sammanhang att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam måste anpassas till Flegt-avtalet mellan EU och Vietnam, särskilt genom att det i frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling skrivs in bindande och verkställbara bestämmelser för att hejda olaglig avverkning, avskogning, skogsförstörelse och markrofferi. Det är viktigt att bestämmelserna övervakas effektivt, och särskild uppmärksamhet måste ägnas ursprungsbefolkningars och skogsberoende samhällens rättigheter, inbegripet när så är tillämpligt de rättigheter som garanteras i ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

15. Europaparlamentet konstaterar att Vietnam är ett av de länder som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter, särskilt extrema väderfenomen som stormar och översvämningar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att vidta effektiva anpassningsåtgärder och att se till att lagstiftningen om miljöskydd och skydd av den biologiska mångfalden tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

16. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i oktober 2017 utfärdade ett gult kort mot Vietnam, till följd av att landet inte effektivt bekämpat olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att effektivt uppfylla EU:s rekommendationer innan frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam ratificeras.

17. Europaparlamentet konstaterar att det i Vietnam fortfarande förekommer kränkningar av de mänskliga och sociala rättigheterna och att de vietnamesiska myndigheterna måste göra mer på detta område. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att införa ett moratorium för dödsstraff, som ett steg på vägen mot totalt avskaffande.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Referensnummer

2018/0356M(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

24.10.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Tomas Tobé

4.9.2019

Behandling i utskott

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Antagande

3.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

6

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

14

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Norbert Neuser

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

4

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


 

 

 

YTTRANDE FRÅN FISKERIUTSKOTTET (3.12.2019)

<CommissionInt>till utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam </Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Pietro Bartolo</Depute> 

 

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

 med beaktande av artikel 13.9 i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam,

 med beaktande av fiskeriutskottets slutsatser efter undersökningsuppdraget till Vietnam (28 oktober–1 november 2018) och kommissionens utvärdering från maj 2018 om landets framsteg i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) efter kommissionens utfärdande av ett gult kort den 23 oktober 2017,

 med beaktande av artikel 28.2 b i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken[17],

 med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden[18],

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

A. Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam erkänner vikten av att säkerställa bevarande och hållbar förvaltning av levande marina resurser och ekosystem liksom främjande av hållbart vattenbruk och föreskriver samarbete i kampen mot IUU-fiske enligt artikel 13.9.

B. Europeiska unionen utfärdade 2017 ett fortfarande tillämpligt gult kort mot Vietnam som ett icke samarbetsvilligt land i kampen mot IUU-fiske, på grund av de allvarliga bristerna i landets kontrollsystem.

C. Vissa fiskeribaserade produkter, t.ex. produkterna med KN-numren 1604 14 21 och 1604 14 26, omfattas inte av den tullfria ordningen i frihandelsavtalet på grund av produkternas känslighet för Europeiska unionen.

D. Det har konstaterats att IUU-fiske är en form av organiserad brottslighet till sjöss med katastrofala miljömässiga och socioekonomiska konsekvenser över hela världen som skapar illojal konkurrens för den europeiska fiskeindustrin.

E. Vietnam är världens fjärde största fiskeriproducent, följt av Europeiska unionen, och den fjärde största producenten av vattenbruksprodukter.

F. EU är världens största handlare när det gäller fiskeri- och vattenbruksprodukter räknat i värde, och genererade en handelsvolym på över 2,3 miljarder euro 2017. EU importerar mer än 65 % av de fiskprodukter som konsumeras och är en av de största utländska investerarna i Vietnam.

G. Vietnam har hittills säkerställt skydd av en produkt med geografisk beteckning – Phú Quốc, en sorts fisksås – som skyddad ursprungsbeteckning (SUB) inom ramen för EU:s kvalitetsordningar. Frihandelsavtalet innehåller bestämmelser om skydd av 169 europeiska geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och livsmedelsprodukter i Vietnam och ömsesidigt skydd för 39 vietnamesiska geografiska beteckningar i EU.

H. Vietnam har en marknad på 95 miljoner människor med lång tradition av att konsumera fisk och vattenbruksprodukter, och är EU:s näst största handelspartner i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean). Fiskeri kan medföra tillväxtmöjligheter och betydande fördelar för europeiska små och medelstora företag, med hänsyn till att denna sektor är av avgörande betydelse för välståndet och innovationen i Europa.

1. Europaparlamentet välkomnar att den vietnamesiska regeringen 2017 för fiskerisektorn antog en ny ramlag, som beaktar internationella och regionala skyldigheter, överenskommelser och kommissionens rekommendationer samt olika föreskrifter. Parlamentet uppskattar dessutom de samordnade insatserna för att informera fiskare om rättsliga bestämmelser och inrättandet av samordnade övervaknings-, kontroll- och tillsynsstrukturer som effektivt ska bekämpa och motverka IUU-fiske, samt Vietnams åtagande att lägga fram sin nationella genomförandeplan för hur bestämmelserna i frihandelsavtalet ska efterlevas.

2. Europaparlamentet oroas över det s.k. blå båt-fenomenet som vietnamesiska fiskare har bedrivit de senaste åren på flera grannländers territorialvatten tillhörande Thailand, Filippinerna, Indonesien och Malaysia, Stillahavsländer såsom Palau, Mikronesien, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Vanuatu och Nya Kaledonien samt Australien, vilket har skapat ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga problem för de berörda länderna och för regionen som helhet. Parlamentet hoppas att myndigheternas insatser omedelbart kommer att gagna det gemensamma bästa både vad gäller förbindelserna mellan EU och Vietnam och stabiliteten i den sydostasiatiska regionen som helhet.

3. Europaparlamentet uppskattar den samarbetsram som anges i kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet om att främja hållbart vattenbruk och stärka samarbetet mellan parterna i kampen mot IUU-fiske.

4. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att stärka den konstruktiva dialogen med Vietnam för att man ska lyckas hantera de globala utmaningar som olagligt fiske innebär, och anser att frihandelsavtalet uppmuntrar Vietnam att öka sina ansträngningar när det gäller att snabbt upprätta en reglerings- och kontrollram för att på ett verkningsfullt sätt bekämpa IUU-fiske.

5. Europaparlamentet betonar att frihandelsavtalets ikraftträdande kan skapa förutsättningar för ett omfattande och fruktbart samarbete mellan de två parterna så att bestämmelserna om hållbar utveckling kan genomföras konkret. Parlamentet understryker att ett korrekt genomförande av frihandelsavtalet kan främja Vietnams efterlevnad av EU:s normer för miljö, fiskeriförvaltning, arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter, och att ytterligare förseningar av ratificeringen skulle undergräva EU:s trovärdighet och inflytande över Vietnam och dess övergripande geostrategiska ambitioner i Aseanregionen.

6.  Europaparlamentet uppskattar det ökade regionala samarbetet om fiske mellan Aseans medlemsstater. Vietnam har åtagit sig att bekämpa IUU-fiske genom sin ansökan om att bli fullvärdig medlem i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC), och genom att den 3 januari 2019 ansluta sig till avtalet om hamnstatsåtgärder, det första bindande internationella avtalet som är särskilt inriktat på IUU-fiske. Båda anslutningarna gör att EU och Vietnam kan fördjupa sitt samarbete och utveckla ambitiösare åtgärder mot IUU-fiske.

7. Europaparlamentet betonar att de vietnamesiska myndigheterna fortfarande står inför stora utmaningar med tanke på den mycket fragmenterade fiskeflottans överkapacitet och överutnyttjandet av marina resurser.

8. Europaparlamentet uppmärksammar den allvarliga arbetskraftsexploatering som har rapporterats i den vietnamesiska fiskeindustrin. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att Vietnam ännu inte har ratificerat ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (ILO C188) och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att göra detta innan frihandelsavtalet träder i kraft.

9.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att, för att lika spelregler ska råda för EU:s och Vietnams aktörer, förhindra illojal konkurrens och säkerställa att inga vietnamesiska produkter härrör från IUU-fiske, säkra fullständig spårbarhet för fiskeriprodukter som är avsedda för export till EU:s marknad och säkra att produkterna uppfyller EU:s allmänna hälso- och miljökrav samt sociala och fytosanitära krav innan de kommer in på EU:s marknad.

10. Europaparlamentet betonar att det behövs ytterligare insatser för att den nya rättsliga ramen ska genomföras och verkställas i praktiken, särskilt på provinsnivå, och för att informera de lokala aktörerna inom fiskerisektorn om vikten av att den följs.

11. Europaparlamentet påminner om att fiskeri- och vattenbruksproduktssektorn omfattas av villkor för investeringar, på det sätt som beskrivs i Vietnams investeringsram, som bland annat förbjuder investeringar som bedöms vara skadliga för miljön.

12. Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att anslå tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser till att bekämpa IUU-fiske på både nationell nivå och provinsnivå, och att satsa mer på informationskampanjer och kapacitetsuppbyggnadsinitiativ för att motverka olämplig användning av antibiotika inom vattenbruk och förebygga uppkomsten av antimikrobiell resistens.

13. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att EU:s initiativ är politiskt samstämmiga, särskilt när det gäller handels- och miljöverksamhet. Parlamentet betonar att handelsavtal måste vara kopplade och anpassade till den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet EU:s politik för IUU-fiske, och att bestämmelserna i frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling måste respekteras och behandlas enhetligt. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att EU:s olika strategier för hållbar utveckling, inbegripet hållbart fiske och vattenbruk, verkligen är politiskt samstämmiga och integreras i framtida handelsavtal.

14. Europaparlamentet betonar att handeln med fiskeri- och vattenbruksprodukter och förmånstullar bör vara förenad med villkor, såsom kontroller, övervakning, granskning och översyn av hur Vietnam genomför handlingsplanen för att bekämpa IUU-fiske och av Vietnams åtaganden enligt artikel 13.9 i frihandelsavtalet.

15. Europaparlamentet är bekymrat över införandet av en avgiftsfri kvot för export av 11 500 ton konserverad tonfisk till EU och dess inverkan på den europeiska konservindustrins konkurrenskraft, inte minst med tanke på det gula kort som utfärdats mot Vietnam för brister i samband med IUU-fiske. Man måste ställa som villkor för kvoten att bristerna åtgärdas och övervaka hur denna typ av kvot påverkar EU:s industri och marknad.

16. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över bestämmelserna i frihandelsavtalets artikel 12.26 andra stycket, som i princip inte tillåter att en produkt läggs till i förteckningen över geografiska beteckningar som ska skyddas på respektive parts territorium, om produkten redan är upptagen i parternas relevanta register på dagen för frihandelsavtalets undertecknande. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att inkludera alla EU:s fiskeriprodukter som skyddas av en geografisk ursprungsbeteckning i frihandelsavtalets kapitel 12 om immateriella rättigheter.

17. Europaparlamentet påminner om att det gula kortet bör ses som en kraftfull uppmaning till de vietnamesiska myndigheterna att vidta åtgärder mot IUU-fiske. En ytterligare utvidgning av det gula kortet bör åtföljas av tydliga operativa mål och tidsfrister för att nödvändiga åtgärder ska genomföras och för att sanktionen ska bli konstruktiv. Parlamentet påminner dessutom om att återkallandet av det gula kortet måste villkoras av ett fullständigt och effektivt genomförande av alla EU:s rekommendationer från 2017.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ett särskilt ekonomiskt och tekniskt stöd till Vietnam för att underlätta genomförandet av miljömässiga hållbarhetnormer för fisk- och skaldjursprodukter. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att uppmuntra enskilda vietnamesiska fiskeverksamheter att bidra till uppfyllandet av hållbarhetsnormer.

19. Europaparlamentet betonar att en ansvarsfull handelspolitik är ett viktigt instrument för genomförandet av målen för hållbar utveckling.

20.  Europaparlamentet påminner om att IUU-förordningen är det effektivaste instrumentet för att säkerställa hållbart fiske på global nivå, och uttrycker sin oro över att ett land som tilldelats ett gult kort beviljas handelsförmåner. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att övervaka Vietnams ansträngningar för att säkra att landet gör fortsatta framsteg i kampen mot IUU-fiske och att fullt ut utnyttja alla verktyg som står till dess förfogande, inbegripet att utfärda ett rött kort ifall Vietnam inte uppfyller villkoren för hållbart fiske och säker import av fisk- och skaldjursprodukter till EU:s marknad. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa skyddsåtgärder i framtida avtal, såsom möjligheten att upphäva förmånstullar på fiskprodukter tills det gula kortet har hävts.


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

 

22

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

NI

Rosa D'Amato

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

June Alison Mummery

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Referensnummer

2018/0356M(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

17.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

24.10.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

PECH

24.10.2019

 

Föredragande

 Utnämning

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Tidigare föredragande

Jan Zahradil

Behandling i utskott

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Antagande

21.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Saskia Bricmont

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Nicolas Bay

Ingivande

28.1.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

9

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

2

0

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 

[1] EUT L 329, 3.12.2016, s. 8.

[2] Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

[3] EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.

[4] EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.

[5] EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.

[6] Antagna texter, P8_TA(2018)0459.

[9] Antagna texter, P9_TA(0000)0000.

[10] EU:s export till Vietnam: 65 % av tullarna ska avskaffas så snart frihandelsavtalet träder i kraft och återstoden ska fasas ut gradvis under en period på upp till tio år (till exempel, för att skydda den vietnamesiska motorfordonssektorn från europeisk konkurrens kommer tullarna på bilar att bibehållas under hela tioårsperioden). Vietnams export till EU: 71 % av tullarna ska avskaffas vid ikraftträdandet och återstoden ska fasas ut gradvis under en period på upp till sju år.

 

[11] Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 17 december 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (EUT C 399, 24.11.2017, s. 141).

[12] Antagna texter, P8_TA(2015)0467.

[13] Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 17 december 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (EUT C 399, 24.11.2017, s. 141).

[14] EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.

[15] EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.

[16] Antagna texter, P8_TA(2018)0459.

[17] EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

[18] Antagna texter, P8_TA(2018)0223.

Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy