<Date>{29/01/2020}29.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2020</NoDocSe>
PDF 200kWORD 59k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета относно сключването на  Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора</Titre>

<DocRef>(06847/2019 – C9‑0138/2019 – 2019/0043(NLE))


</DocRef><Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Бетина Волат</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на  Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

(06847/2019 – C9‑0138/2019 – 2019/0043(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (06847/2019),

 като взе предвид проекта на споразумение за статуса между Европейския съюз и Черна гора (06846/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, букви б) и г), член 79, параграф 2, буква в) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз  (C9‑0138/2018),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0018/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Черна гора.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

a. Обща информация

Предложението за решение на Съвета има за цел да се одобри споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (наричана по-нататък „Агенцията“) в Черна гора, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана. Преговорите по това споразумение за статуса се проведоха преди преразглеждането на мандата на Агенцията и приемането на новия Регламент за европейската гранична и брегова охрана: Регламент (ЕС) 2019/1896.

Регламент (ЕС) 2016/1624 предвижда различни възможности за сътрудничество на Агенцията с трети държави. Концепцията на споразумение за статуса е да се осигури правно обвързваща рамка за операциите на Агенцията, когато на територията на третата държава бъдат разположени членове на екипа с изпълнителни правомощия. В член 54, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624 изрично се посочва, че когато се предвижда разполагане на екипи на Европейската гранична и брегова охрана в трета държава за действия, при които членове на екипите ще разполагат с изпълнителни правомощия, или когато това се налага за други действия в трета държава, Съюзът сключва споразумение за статуса със съответната трета държава.

Целта на споразумението за статуса е да се осигури правно обвързваща рамка, която следва да включва описание на обхвата на операцията, правилата за гражданската и наказателната отговорност, задачите и правомощията на разположените членове на екипите. Споразуменията за статуса следва също така да гарантират пълно зачитане на основните права и да предвиждат създаването на специални механизми за жалби, които да се използват в случай на нарушения на основните права по време на тези операции.

Споразумението за статуса с Черна гора е едно от няколко сходни споразумения, сключени с държавите от Западните Балкани.

б. Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че сключването на официални правно‑обвързващи споразумения в рамките на сътрудничеството между Агенцията и трети държави, за разлика от сключването на неформални работни споразумения, е решаващо, за да се гарантира прозрачност, обществен контрол и демократичен надзор върху това сътрудничество. Всички споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави относно сътрудничество между Агенцията и съответната трета държава, следва да бъдат разгледани внимателно, да имат добавена стойност за Съюза и да бъдат строго необходими и пропорционални по отношение на целта и съдържанието.

Поради това сключването на споразумения за статуса е решаващо не само с цел да се гарантира прозрачност и отчетност на оперативното сътрудничество на Агенцията с трети държави, но и с цел да се осигури ясна рамка за сътрудничество с трети държави по отношение на управлението на външните граници на Европейския съюз.

Споразумението за статуса, за което се иска одобрението на Парламента, би дало възможност за осъществяване на територията на Черна гора на съвместни операции, бърза гранична намеса и/или операции по връщане с участието на Агенцията. Операциите по връщане биха били свързани единствено с връщането на граждани на трети държави от Европейския съюз в Черна гора.

Съгласно член 4 от споразумението за статуса, за всяка съвместна операция или бърза гранична намеса трябва да се договори оперативен план. В този план трябва да се определят оперативните цели на действието и да са включени разпоредби по отношение на основните права, включително защитата на личните данни.

Съгласно член 6 от споразумението за статуса изпълнителният директор на Агенцията има правомощието временно да спре или да прекрати всяко действие в Черна гора, по-специално „в случай на нарушение на основните права, нарушение на принципа на забрана за връщане или на правилата за защита на данните“. В член 7 от споразумението за статуса се съдържат подробни правила относно наказателната и гражданската отговорност на Агенцията и нейния персонал във връзка с действия, предприети в Черна гора.

Член 9 от споразумението за статуса представлява разпоредба за основните права, която изисква от членовете на екипа (разположен в Черна гора) да „зачитат в пълна степен основните права и свободи, включително по отношение на достъпа до процедури за предоставяне на убежище, човешкото достойнство и забраната на изтезанията, нечовешкото или унизително отношение, правото на свобода, принципа на забрана за връщане и забраната на колективното експулсиране, правата на детето и правото на зачитане на личния и семейния живот“. Този член гарантира също така зачитане на принципа на недискриминация.

Що се отнася до евентуални бъдещи преговори за сключване на споразумения за статуса, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1896 докладчикът би призовал Комисията да извърши оценка на положението във връзка с основните права във въпросната трета държава преди започването на преговорите и да съобщи своевременно резултата от тази оценка на Парламента.

Освен това с оглед прозрачност и даване на възможност на Парламента да направи надлежна оценка на споразуменията за статуса докладчикът би насърчил Комисията да предостави своевременно на разположение всички документи, които са необходими на Парламента, за да извърши институционалната си работа и да започне съответните процедури за одобрение съгласно член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността, в това число проектните версии на споразуменията за статуса, преди тяхното сключване.

Предвид факта, че докладчикът по настоящото споразумение за статуса е докладчик и по други такива споразумения със сходно естество, тя отбелязва, че са налице някои разлики по същество в разпоредбите на различните споразумения за статуса:

 само едно от споразуменията за статуса съдържа разпоредба относно необходимостта от въздържане от предприемане на мерки, които има вероятност да застрашат евентуално наказателно преследване.

 В споразуменията за статуса се съдържат различни формулировки относно правото на членовете на екипа на Агенцията да действат по изключение от името на третата държава, което би могло да доведе до правна несигурност.

 По същия начин формулировката на клаузата относно дискриминацията не е напълно последователна в трите споразумения за статуса.

 По отношение на наказателната отговорност задължителният характер на удостоверяването от страна на изпълнителния директор за това дали твърдяното престъпление е извършено при изпълнение на служебните задължения на члена на екипа не е изяснен във всички споразумения за статуса.

 Налице са разлики в споразуменията за статуса по отношение на задължението на други членове на екипа да предоставят доказателства като свидетели в рамките на наказателни производства.

Докладчикът призовава Комисията и Агенцията да докладват своевременно и съдържателно на Парламента всички оперативни трудности или отклонения, които възникват на терена вследствие на тези разлики в правната уредба.

Въпреки че преговорите по споразумението за статуса и постигането на споразумение по него се осъществи в рамките на предишния мандат на Агенцията (Регламент (ЕС) 2016/1624), докладчикът очаква всички разпоредби на Регламент 2019/1896 да бъдат изцяло спазени при прилагането на настоящето споразумение за статуса, по-специално по отношение на член 110, параграф 2.

В заключение докладчикът счита, че предложеното споразумение за статуса съответства на модела на споразумение за статуса, предвиден в съобщението на Комисията относно съдържанието и разпоредбите, които следва да бъдат включени в окончателното споразумение.

Тъй като настоящото споразумение влиза във фазата на изпълнение, Парламентът изисква от Агенцията да го информира своевременно за дейностите, извършвани като част от изпълнението на споразумението за статуса, и припомня на Агенцията нейното задължение да включи оценка на сътрудничеството с трети държави в своите годишни доклади в съответствие с член 73, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2019/1896.

С оглед на гореизложеното докладчикът препоръчва Парламентът да одобри проекта на решение на Съвета.

 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

Позовавания

06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

9.10.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.10.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

21.10.2019

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AFET

6.11.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Бетина Волат

4.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.1.2020

28.1.2020

 

 

Дата на приемане

28.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lívia Járóka, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Karlo Ressler, Petar Vitanov

Дата на внасяне

29.1.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ECR

Patryk Jaki, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW

Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

 

9

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 5 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност