SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

29.1.2020 - (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE)) - ***

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Bettina Vollath

Menetlus : 2019/0043(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0018/2020
Esitatud tekstid :
A9-0018/2020
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

(06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06847/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe eelnõu (06846/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktidele b ja d, artikli 79 lõike 2 punktile c ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0138/2018),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9-0018/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Montenegro valitsustele ja parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

a. Taustteave

Esildatud nõukogu otsusega on kavas heaks kiita Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) tegevust Montenegros käsitlev Euroopa Liidu ja Montenegro vaheline staatust käsitlev kokkulepe, nagu on ette nähtud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitlevas määruses (EL) 2016/1624. Kõnealuse staatust käsitleva kokkuleppe läbivaatamine toimus enne ameti volituste läbivaatamist ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit käsitleva uue määruse (määrus (EL) 2019/1896) vastuvõtmist.

Määruses (EL) 2019/1624 nähakse ette mitmesugused võimalused, kuidas amet saab kolmandate riikidega koostööd teha. Staatust käsitleva kokkuleppe mõte on tagada õiguslikult siduv raamistik ameti nende operatsioonide jaoks, kus täidesaatva võimu teostamise volitustega rühma liikmed lähetatakse kolmanda riigi territooriumile. Määruse (EL) 2016/1624 artikli 54 lõikega 4 nähakse sõnaselgelt ette, et liit sõlmib asjaomase kolmanda riigiga staatust käsitleva kokkuleppe, kui vastavalt kavandatule lähetatakse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti rühmad kolmandasse riiki tegevuseks, mis kätkeb endas täidesaatva võimu teostamist, või kui kokkulepe on nõutav muude kolmandas riigis läbiviidavate tegevuste jaoks.

Staatust käsitleva kokkuleppe eesmärk on tagada õiguslikult siduv raamistik, milles tuleks esitada operatsiooni ulatus, tsiviil- ja kriminaalvastutuse eeskirjad ning rühmade lähetatud liikmete ülesanded ja volitused. Staatust käsitlevad kokkulepped peaksid aitama tagada ka põhiõiguste täieliku järgimise ning looma eraldi kaebuste mehhanismid, mida saaks kasutada juhul, kui operatsiooni käigus pannakse toime põhiõiguste rikkumisi.

Montenegroga sõlmitav staatust käsitlev kokkulepe on üks mitmest sarnasest Lääne-Balkani riikidega sõlmitud kokkuleppest.

b. Raportööri seisukoht

Raportöör on seisukohal, et ameti ja kolmandate riikide vahelise koostöö raames ametlike ja õiguslikult siduvate kokkulepete sõlmimine on vastupidiselt mitteametliku töökorra kokkuleppimisele otsustava tähtsusega, et tagada sellise koostöö läbipaistvus ning avalik kontroll ja demokraatlik järelevalve selle üle. Kõik Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitavad kokkulepped, mis käsitlevad ameti ja asjaomase kolmanda riigi vahelist koostööd, peaksid aga olema hoolikalt kaalutletud, pakkuma liidu jaoks lisaväärtust ning olema otstarbelt ja sisult rangelt vajalikud ja proportsionaalsed.

Staatust käsitlevate kokkulepete sõlmimine on ülioluline mitte ainult selleks, et tagada ameti ning kolmandate riikide operatiivkoostöö läbipaistvus ja vastutustundlikkus, vaid ka selleks, et tagada selge raamistik koostöö tegemiseks kolmandate riikidega Euroopa Liidu välispiiride haldamisel.

Staatust käsitlev kokkulepe, mille kohta palutakse parlamendi nõusolekut, muudaks võimalikuks ühisoperatsioonide, piirivalve kiirreageerimis- ja/või tagasisaatmisoperatsioonide toimumise Montenegro territooriumil ameti osalusel. Tagasisaatmisoperatsioonid oleksid üksnes seotud kolmandate riikide kodanikega, kes saadetakse Euroopa Liidust tagasi Montenegrosse.

Staatust käsitleva kokkuleppe artikli 4 alusel tuleb iga ühisoperatsiooni või piirivalve kiirreageerimisoperatsiooni korral leppida kokku operatsiooniplaan. Selles plaanis tuleb näha ette operatsiooniga seotud eesmärgid ning tegevuse eesmärgid ning see peab sisaldama sätteid põhiõiguste, sealhulgas isikuandmete kaitse kohta.

Staatust käsitleva kokkuleppe artikli 6 alusel on ameti tegevdirektoril õigus peatada või lõpetada mis tahes tegevusi Montenegros, eelkõige „põhiõiguste, tagasisaatmise lubamatuse põhimõtte või andmekaitsenormide rikkumise korral“. Staatust käsitleva kokkuleppe artiklis 7 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad ameti ja selle töötajate kriminaal- ja tsiviilvastutuse kohta seoses Montenegros võetud meetmetega.

Staatust käsitleva kokkuleppe artikkel 9 on põhiõigusi käsitlev säte, milles nõutakse, et (Montenegrosse lähetatud) „rühma liikmed austavad [...] täielikult põhiõigusi ja -vabadusi, mille hulka kuuluvad juurdepääs varjupaigamenetlustele, inimväärikus, piinamise ning ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld, õigus vabadusele, tagasisaatmise lubamatus ja kollektiivse väljasaatmise keeld, lapse õigused ning õigus era- ja perekonnaelule“. Selle artikliga tagatakse ka mittediskrimineerimise põhimõtte austamine.

Staatust käsitlevate kokkulepete sõlmimiseks peetavate tulevaste läbirääkimiste puhul palub raportöör kooskõlas määrusega (EL) 2019/1896 komisjonil enne läbirääkimiste alustamist teha asjaomase kolmanda riigi põhiõiguste hindamise ning edastada selle hindamise tulemused kohe parlamendile.

Läbipaistvuse huvides ja selleks, et parlamendil oleks võimalik teha staatust käsitlevate kokkulepete kohta nõuetekohast hindamist, julgustaks raportöör lisaks komisjoni tegema kiiresti kättesaadavaks kõik dokumendid, mis on vajalikud parlamendi institutsioonilise töö tegemiseks ja kodukorra artikli 99 lõigete 1 ja 4 ning artikli 108 lõike 7 kohaste asjakohaste nõusolekumenetluste algatamiseks, sh staatust käsitlevate kokkulepete eelnõud enne nende sõlmimist.

Võttes arvesse, et raportöör täidab raportööri ülesannet ka muude samalaadsete staatust käsitlevate kokkulepete puhul, märgib ta, et staatust käsitlevate eri kokkulepete sätetes esineb mõningaid olulisi erinevusi.

 Säte, mille kohaselt tuleb hoiduda võtmast meetmeid, mis võivad ohustada võimalikke kriminaalmenetlusi, esineb üksnes ühes staatust käsitlevas kokkuleppes.

 Staatust käsitlevates kokkulepetes esitatakse erisuguses sõnastuses ameti rühma liikme erakorraline õigus tegutseda kolmanda riigi nimel ning see võib tuua kaasa õiguskindlusetuse.

 Samamoodi ei ole diskrimineerimisklausli sõnastus kõnealuse kolme staatust käsitleva kokkuleppe puhul 100 % järjepidev.

 Kriminaalvastutuse osas ei ole kõigis staatust käsitlevates kokkulepetes selgitatud tegevdirektori tõenduse (selle kohta, kas väidetav kuritegu leidis aset siis, kui rühma liige täitis oma ametiülesandeid) siduvat laadi.

 Staatust käsitlevates kokkulepetes esineb erinevusi muude rühmaliikmete kohustuse osas anda kriminaalmenetlustes tunnistajatena ütlusi.

Raportöör palub komisjonil ja ametil anda kiiresti sisulisel viisil Euroopa Parlamendile aru kõikidest kohapealsetest operatiivsetest raskustest või erinevustest, mis tekivad kõnealustest õigusraamistikus esinevatest erinevustest.

Kuigi staatust käsitleva kokkuleppe üle peeti läbirääkimisi ja selles lepiti kokku ameti eelmisel ametiajal (määrus (EL) nr 2016/1624), eeldab raportöör, et kõnealuse staatust käsitleva kokkuleppe rakendamisel järgitakse täielikult kõiki määruse 2019/1896 sätteid, eelkõige seoses artikli 110 lõikega 2.

Kokkuvõttes leiab raportöör, et kavandatud staatust käsitlev kokkulepe on kooskõlas komisjoni teatises esitatud näidiskokkuleppe sisu ja sätetega, mis peaksid sisalduma lõplikus kokkuleppes.

Kuna see kokkulepe jõuab rakendamisetappi, palub Euroopa Parlament ametil esitada talle viivitamata teavet staatust käsitleva kokkuleppe rakendamise käigus korraldatud tegevuse kohta ja tuletab ametile meelde määruse (EL) 2019/1896 artikli 73 lõike 7 kohast kohustust lisada oma aastaaruannetesse hinnang kolmandate riikidega tehtava koostöö kohta.

Eelnimetatut silmas pidades soovitab raportöör parlamendil nõukogu otsuse eelnõu teksti heaks kiita.

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine

Viited

06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

9.10.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.10.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

21.10.2019

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

6.11.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Bettina Vollath

4.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.1.2020

28.1.2020

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.1.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

9

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lívia Járóka, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Karlo Ressler, Petar Vitanov

Esitamise kuupäev

29.1.2020

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ECR

Patryk Jaki, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW

Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

 

9

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

0

0

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika