Pranešimas - A9-0018/2020Pranešimas
A9-0018/2020

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo

29.1.2020 - (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Bettina Vollath

Procedūra : 2019/0043(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0018/2020
Pateikti tekstai :
A9-0018/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo

(06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06847/2019),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl statuso projektą (06846/2019),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus, 79 straipsnio 2 dalies c punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C9-0138/2018),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0018/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Juodkalnijos vyriausybėms ir parlamentams.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

a. Bendroji informacija

Siūlomu Tarybos sprendimu siekiama patvirtinti Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimą dėl Reglamente (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų numatytų veiksmų, kuriuos Juodkalnijoje vykdo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (toliau – agentūra), statuso. Derybos dėl šio susitarimo dėl statuso vyko prieš peržiūrint agentūros įgaliojimus ir prieš priimant naująjį Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentą – Reglamentą (ES) 2019/1896.

Reglamente (ES) 2016/1624 numatytos įvairios agentūros bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis galimybės. Susitarimo dėl statuso esmė – užtikrinti teisiškai privalomą sistemą agentūros veiksmams vykdyti, kai į trečiosios šalies teritoriją siunčiami vykdomuosius įgaliojimus turintys būrio nariai. Reglamento (ES) 2016/1624 54 straipsnio 4 dalyje aiškiai nustatyta, jog Sąjunga ir atitinkama trečioji šalis susitarimą dėl statuso sudaro tais atvejais, kai į trečiąsias šalis numatoma siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų būrius dalyvauti veiksmuose ir būrio nariams suteikiami vykdomieji įgaliojimai arba kai tai būtina kitiems veiksmams trečiosiose šalyse vykdyti.

Susitarimo dėl statuso tikslas – sukurti teisiškai privalomą sistemą, pagal kurią turėtų būti nustatoma operacijos apimtis, civilinės ir baudžiamosios atsakomybės taisyklės ir dislokuotų būrių narių užduotys ir įgaliojimai. Susitarimais dėl statuso taip pat turėtų būti užtikrinta visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir turėtų būti nustatomi specialūs skundų teikimo mechanizmai, kurie būtų naudojami tuo atveju, jei vykdant veiksmus būtų pažeistos pagrindinės teisės.

Susitarimas dėl statuso su Juodkalnija yra vienas iš kelių panašių su Vakarų Balkanų šalimis sudarytų susitarimų.

b. Pranešėjos pozicija

Pranešėjos nuomone, oficialių teisiškai privalomų susitarimų sudarymas dėl agentūros bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kitaip negu neoficialių darbo susitarimų sudarymas, yra nepaprastai svarbus norint užtikrinti skaidrumą, viešąją kontrolę ir demokratinę tokio bendradarbiavimo priežiūrą. Visi tokie Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sudaromi susitarimai dėl agentūros ir tos trečiosios šalies bendradarbiavimo turėtų būti išsamiai apsvarstomi, jie turėtų turėti pridėtinę vertę Sąjungai, o tikslo ir turinio požiūriais – griežtai atitikti būtinumo ir proporcingumo kriterijus.

Taigi sudaryti susitarimus dėl statuso nepaprastai svarbu ne tik siekiant užtikrinti agentūros operatyvinio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis skaidrumą ir atskaitomybę, bet ir aiškią bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis Europos Sąjungos išorės sienų valdymo srityje sistemą.

Susitarimas dėl statuso, kuriam Parlamento prašoma pritarti, suteiktų galimybę vykdyti bendras operacijas, teikti skubią pasienio pagalbą ir (arba) vykdyti grąžinimo operacijas Juodkalnijos teritorijoje dalyvaujant agentūrai. Grąžinimo operacijos būtų susijusios tik su trečiųjų šalių piliečiais, kurie būtų grąžinami iš Europos Sąjungos į Juodkalniją.

Pagal susitarimo dėl statuso 4 straipsnį kiekvieną kartą, kai vykdoma bendra operacija ar teikiama skubi pasienio pagalba, turi būti susitariama dėl veiklos plano. Tame plane turi būti išdėstyti operacijos tikslai ir veiksmų uždaviniai ir numatytos nuostatos dėl pagrindinių teisių, įskaitant asmens duomenų apsaugą.

Pagal 6 straipsnį agentūros vykdomajam direktoriui suteikiami įgaliojimai sustabdyti arba nutraukti bet kokius veiksmus Juodkalnijoje, visų pirma, „jeigu pažeidžiamos pagrindinės teisės arba nesilaikoma negrąžinimo principo ar duomenų apsaugos taisyklių“. Susitarimo dėl statuso 7 straipsnyje nustatytos išsamios taisyklės dėl agentūros ir jos darbuotojų baudžiamosios ir civilinės atsakomybės, susijusios su Juodkalnijoje vykdomais veiksmais.

Susitarimo dėl statuso 9 straipsnyje išdėstyta pagrindinių teisių nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad būrio nariai (dislokuoti Juodkalnijoje), „visapusiškai gerb[tų] pagrindines teises ir laisves, įskaitant teisę pasinaudoti prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūromis, taip pat gerb[tų] žmogaus orumą, laik[ytų]si kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo draudimo principų, gerb[tų] teisę į laisvę, laik[ytų]si negrąžinimo ir kolektyvinio asmenų išsiuntimo draudimo principo, taip pat gerb[tų] vaiko teises ir teisę į privatų ir šeimos gyvenimą“.

Kalbant apie bet kokias būsimas derybas dėl susitarimų dėl statuso sudarymo, laikantis Reglamento (ES) 2019/1896, pranešėja norėtų paraginti Komisiją prieš pradedant derybas visuomet atlikti pagrindinių teisių padėties atitinkamoje trečiojoje šalyje įvertinimą ir apie šio įvertinimo rezultatą nedelsiant informuoti Europos Parlamentą.

Be to, pranešėja norėtų paraginti Komisiją, siekiant skaidrumo ir siekiant suteikti Parlamentui galimybę atlikti tinkamą susitarimų dėl statuso įvertinimą, nedelsiant pateikti visus dokumentus, kurie reikalingi Parlamentui, kad jis galėtų atlikti savo institucines užduotis ir inicijuoti atitinkamas pritarimo procedūras pagal Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat 108 straipsnio 7 dalį, įskaitant prieš sudarant susitarimą dėl statuso rengiamus jo projektus.

Turint omenyje tai, kad šio rekomendacijos projekto pranešėja yra ir pranešėja dėl kitų panašaus pobūdžio susitarimų dėl statuso, ji atkreipia dėmesį į tai, kad yra keli esminiai skirtinguose susitarimuose dėl statuso įtvirtintų nuostatų skirtumai.

 Tik viename iš susitarimų dėl statuso įtraukta nuostata dėl būtinybės nesiimti priemonių, kurios galėtų pakenkti galimam baudžiamajam procesui.

 Susitarimuose dėl statuso vartojamos skirtingos formuluotės, susijusios su agentūros būrio narių išimtine teise imtis veiksmų trečiosios šalies vardu, o dėl to gali atsirasti teisinis netikrumas.

 Taip pat šiuose trijuose susitarimuose dėl statuso ne visiškai nuosekliai formuluojama nediskriminavimo sąlyga.

 Dėl baudžiamosios atsakomybės pažymėtina, kad visuose trijuose susitarimuose dėl statuso nėra paaiškinta, ar vykdomojo direktoriaus patvirtinimas yra privalomas, jei įtariama nusikalstama veika įvyko būrio nariui vykdant savo pareigas.

 Susitarimuose dėl statuso skirtingai nustatoma kitiems būrio nariams taikoma prievolė duoti liudytojo parodymus baudžiamajame procese.

Pranešėja ragina Komisiją ir agentūrą sparčiai pateikti Parlamentui tinkamą ataskaitą apie dėl šių teisinės sistemos skirtumų kilusius veiklos sunkumus ar atsiradusius skirtumus.

Nors dėl susitarimo dėl statuso buvo deramasi ir susitarta pagal ankstesnius agentūros įgaliojimus (Reglamentas (ES) 2016/1624), pranešėja tikisi, kad įgyvendinant susitarimą dėl statuso bus visapusiškai laikomasi visų Reglamento 2019/1896 nuostatų, ypač 110 straipsnio 2 dalies.

Pranešėja daro išvadą, kad siūlomas susitarimas dėl statuso atitinka tipinio susitarimo dėl statuso modelį, pateiktą Komisijos komunikate dėl turinio ir nuostatų, kurie turėtų būti įtraukti į galutinį susitarimą.

Prasidedant šio susitarimo įgyvendinimo etapui, Parlamentas prašo, kad agentūra nedelsdama informuotų Europos Parlamentą apie veiklą, vykdomą įgyvendinant susitarimą dėl statuso, ir primena agentūrai jos pareigą įtraukti bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis vertinimą į savo metines ataskaitas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/1896 73 straipsnio 7 dalyje.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pranešėja rekomenduoja Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo teksto projektui.

 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas

Nuorodos

06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

9.10.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.10.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

21.10.2019

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AFET

6.11.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Bettina Vollath

4.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

9.1.2020

28.1.2020

 

 

Priėmimo data

28.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lívia Járóka, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Karlo Ressler, Petar Vitanov

Pateikimo data

29.1.2020

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ECR

Patryk Jaki, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW

Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

 

9

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. sausio 31 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika