DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko

29.1.2020 - (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE)) - ***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Bettina Vollath

Postup : 2018/0409(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0019/2020
Předložené texty :
A9-0019/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko

(15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15581/2018),

 s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek (15579/2018),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 79 odst. 2 písm. c) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0180/2019),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0019/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Republiky Srbsko.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

a. Souvislosti

Jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, cílem navrhovaného rozhodnutí Rady je schválit dohodu mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnosti prováděné Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) v Republice Srbsko. Jednání o této dohodě se uskutečnila před revizí mandátu agentury a před přijetím nového nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži – nařízení (EU) č. 2019/1896.

V nařízení (EU) č. 2016/1624 se předpokládají různé možnosti spolupráce mezi agenturou a třetími zeměmi. Koncepce dohody o postavení jednotek má poskytnout právně závazný rámec pro operace agentury v případech, kdy je plánováno nasazení příslušníků jednotek s výkonnými pravomocemi ve třetí zemi. V čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1624 je výslovně stanoveno, že v případech, kdy je plánováno nasazení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže ve třetí zemi v rámci činnosti, při níž budou mít příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, nebo v případě, že to vyžadují jiné druhy činnosti ve třetích zemích, uzavře Unie s dotyčnou třetí zemí dohodu o postavení jednotek.

Účelem dohody o postavení jednotek je poskytnout právně závazný rámec, který by měl vymezit rozsah operace, pravidla týkající se občanskoprávní a trestní odpovědnosti a úkoly a pravomoci nasazených příslušníků jednotek. Dohoda o postavení jednotek by měla rovněž zaručit plné dodržování základních práv a měla by vytvořit zvláštní mechanismy pro řešení stížností, které by se používaly v případě porušení základních práv během těchto operací.

Dohoda s Republikou Srbsko o postavení jednotek je jednou z několika obdobných dohod uzavřených se zeměmi západního Balkánu.

b. Postoj zpravodajky

Zpravodajka se domnívá, že uzavření formálních, právně závazných dohod v rámci spolupráce mezi agenturou a třetími zeměmi má na rozdíl od uzavření neformálních pracovních ujednání zásadní význam z hlediska zajištění transparentnosti, veřejné kontroly a demokratického dohledu nad touto spoluprací. Veškeré tyto dohody uzavřené mezi Evropskou unií a třetími zeměmi ohledně spolupráce mezi agenturou a konkrétní třetí zemí by měly být pečlivě zváženy, měly by být pro Unii přínosem a měly by být naprosto nezbytné a přiměřené z hlediska svého účelu a obsahu.

Uzavření dohody o postavení jednotek má tudíž zásadní význam nejen pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti operativní spolupráce mezi agenturou a třetími zeměmi, ale také pro zajištění jasného rámce pro spolupráci se třetími zeměmi v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie.

Dohoda o postavení jednotek, v souvislosti s níž je Parlament žádán o udělení souhlasu, by umožnila společné operace, zásahy rychlé reakce, příp. návratové operace, které by měly za účasti agentury probíhat na území Republiky Srbsko. Návratové operace by se týkaly pouze státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou navráceni z Evropské unie do Republiky Srbsko.

Podle článku 4 dohody o postavení jednotek musí být pro každou společnou operaci či zásah rychlé reakce na hranicích dohodnut operační plán. V tomto plánu musí být stanoven operační cíl a jednotlivé cíle činnosti a musí obsahovat ustanovení týkající se základních práv včetně ochrany osobních údajů.

Podle článku 6 dohody o postavení jednotek má výkonný ředitel agentury pravomoc pozastavit nebo ukončit jakoukoli činnost v Republice Srbsko, zejména „v případě porušení základních práv, porušení zásady nenavracení nebo porušení pravidel pro ochranu osobních údajů“. V článku 7 dohody o postavení jednotek jsou stanovena podrobná pravidla týkající se trestní a občanskoprávní odpovědnosti agentury a jejích pracovníků v souvislosti s akcemi prováděnými v Republice Srbsko.

Článek 9 dohody o postavení jednotek je ustanovením o základních právech, které stanovuje, že příslušníci jednotky (vyslaní do Republiky Srbsko) „plně ctí základní práva a svobody, zejména pokud jde o přístup k azylovému řízení, lidskou důstojnost, zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení, právo na svobodu, zásadu nenavracení a zákaz hromadného vyhošťování, práva dítěte a právo na respektování soukromého a rodinného života“. Tento článek zaručuje také dodržování zásady nediskriminace.

Pokud jde o jakákoli budoucí jednání za účelem uzavření dohody o postavení jednotek v souladu s nařízením (EU) 2019/1896, zpravodajka by ráda vyzvala Komisi, aby před zahájením jednání provedla posouzení základních práv v dané třetí zemi a neprodleně informovala o jeho výsledku Evropský parlament.

Zpravodajka kromě toho vybízí Komisi, aby v zájmu transparentnosti a s cílem umožnit Parlamentu řádné posouzení dohody o postavení jednotek okamžitě zpřístupnila všechny dokumenty, které Parlament při vykonávání své institucionální činnosti a k zahájení příslušných postupů v rámci udělení souhlasu podle čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu nezbytně potřebuje, včetně návrhů dohod o postavení jednotek před jejich uzavřením.

Zpravodajka s ohledem na to, že je zpravodajkou i v případě dalších dohod o postavení jednotek obdobné povahy, konstatuje, že v ustanoveních těchto dohod o postavení jednotek existují určité podstatné rozdíly:

 Ustanovení o nutnosti zdržet se opatření, která by mohla ohrozit případné trestní řízení, je obsaženo pouze v jedné z dohod o postavení jednotek.

 Dohody o postavení jednotek mají odlišné znění, pokud jde o výjimečné oprávnění příslušníků jednotek agentury jednat jménem třetí země, což by mohlo vést k právní nejistotě.

 Stejně tak není ve všech třech dohodách o postavení jednotek stoprocentně shodné znění ustanovení o zákazu diskriminace.

 Pokud jde o trestní odpovědnost, není ve všech dohodách o postavení jednotek vyjasněna závazná povaha prohlášení výkonného ředitele ohledně toho, zda k údajnému trestnému činu došlo v době, kdy příslušník jednotek vykonával své povinnosti.

 V dohodách o postavení jednotek existují rozdíly, pokud jde o povinnost ostatních příslušníků jednotek podat svědeckou výpověď v rámci trestního řízení.

Zpravodajka vyzývá Komisi a agenturu, aby urychleně a smysluplným způsobem informovaly Parlament o veškerých operačních obtížích nebo rozporech, které v praxi vznikají v důsledku těchto rozdílů v právním rámci.

Ačkoli byla dohoda o postavení jednotek sjednána a schválena v rámci předchozího mandátu agentury (nařízení (EU) 2016/1624), zpravodajka očekává, že při uplatňování této dohody budou plně dodržována veškerá ustanovení nařízení 2019/1896, zejména pokud jde o čl. 110 odst. 2.

Závěrem se zpravodajka domnívá, že navrhovaná dohoda o postavení jednotek je v souladu se vzorovou dohodou o postavení jednotek, která je uvedena ve sdělení Komise o obsahu a ustanoveních, jež by měly být součástí konečné dohody.

Vzhledem k tomu, že tato dohoda vstupuje do prováděcí fáze, požaduje Parlament, aby jej agentura neprodleně informovala o činnosti vykonávané v rámci uplatňování dohody o postavení jednotek, a připomíná agentuře, že je v souladu s čl. 73 odst. 7 nařízení (EU) 2019/1896 povinna začlenit posouzení spolupráce se třetími zeměmi do svých výročních zpráv.

Zpravodajka s ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuje, aby Parlament návrh rozhodnutí Rady podpořil.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko

Referenční údaje

15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

20.11.2019

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.11.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AFET

28.11.2019

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

AFET

6.11.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Bettina Vollath

4.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

9.1.2020

28.1.2020

 

 

Datum přijetí

28.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lívia Járóka, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Karlo Ressler, Petar Vitanov

Datum předložení

29.1.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ECR

Patryk Jaki, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW

Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

 

10

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 6. února 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí