Postupak : 2019/2056(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0021/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0021/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0084

<Date>{25/02/2020}25.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2020</NoDocSe>
PDF 342kWORD 98k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament</Titre>

<DocRef>(2019/2056(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Maria Grapini</Depute>

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament

(2019/2056(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.[1],

 uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)[2],

 uzimajući u obzir izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament[3],

 uzimajući u obzir godišnje izvješće unutarnjeg revizora za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija[4],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[5] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[6], a posebno njezine članke 164., 165. i 166.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[7], a posebno njezine članke 260., 261. i 262.,

 uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 10. prosinca 2018. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta[8], a posebno njezin članak 22.,

 uzimajući u obzir članak 100. i članak 104. stavak 3. Poslovnika te Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0021/2020),

A. budući da je predsjednik 27. lipnja 2019. usvojio financijske izvještaje Parlamenta za financijsku godinu 2018.;

B. budući da je glavni tajnik, kao glavni dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, 25. lipnja 2019. potvrdio svoje razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena proračunu Parlamenta upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te da uspostavljeni postupci kontrole daju potrebna jamstva u vezi sa zakonitošću i pravilnošću temeljnih transakcija;

C. budući da Revizorski sud navodi da u svojoj reviziji u pogledu posebne ocjene administrativnih i drugih rashoda 2018. nije utvrdio ozbiljne nedostatke u ispitanim godišnjim izvješćima o radu institucija i tijela, kako se zahtijeva Uredbom (EU, Euratom) br. 2018/1046;

D. budući da se člankom 262. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 od svake institucije Unije zahtijeva da poduzme sve odgovarajuće mjere u skladu s primjedbama iz odluke Parlamenta o razrješnici;

1. daje svojem predsjedniku razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. - Europski parlament

(2019/2056(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I – Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 100. i članak 104. stavak 3. Poslovnika te Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0021/2020),

A. budući da je u svojoj potvrdi konačne računovodstvene dokumentacije računovodstveni službenik Europskog parlamenta („Parlament”) izrazio razumno jamstvo da dokumentacija u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove Parlamenta;

B. budući da je upravi Parlamenta, u skladu s uobičajenim postupkom, poslan upitnik koji sadrži 126 pitanja, a pisane je odgovore primio i o njima javno raspravljao Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor u prisutnosti potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i unutarnjeg revizora;

C. budući da uvijek ima prostora za poboljšanje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti upravljanja javnim financijama te da je potreban nadzor kako bi se osiguralo da političko vodstvo i uprava Parlamenta polažu račune građanima Unije;

Upravljanje proračunom i financijama Parlamenta

1. napominje da su konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2018. ukupno iznosila 1 950 687 373 EUR, odnosno 18,9% naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira[9] predviđenog za ukupne administrativne rashode institucija Unije tijekom 2018., što predstavlja povećanje od 2,2 % u odnosu na proračun iz 2017. (1 909 590 000 EUR);

2. napominje da je ukupni prihod unesen u poslovne knjige do 31. prosinca 2018. iznosio 193 998 910 EUR (u usporedbi s 206 991 865 EUR 2017.), uključujući 30 783 590 EUR namjenskih prihoda (u usporedbi s 50 052 674 EUR 2017.);

3. naglašava da su četiri poglavlja činila 67,6 % ukupnih obveza: poglavlje 10 (Članovi institucije), poglavlje 12 (Dužnosnici i privremeno osoblje), poglavlje 20 (Zgrade i s njima povezani troškovi) i poglavlje 42 (Rashodi za parlamentarnu pomoć), što upućuje na visoku razinu rigidnosti velikog dijela rashoda Parlamenta;

4. prima na znanje brojke na temelju kojih su zaključene poslovne knjige Parlamenta za financijsku godinu 2018.:

(a) Raspoloživa odobrena sredstva (EUR)

odobrena sredstva za 2018.:

1 950 687 373

neautomatski prijenosi iz financijske godine 2017.:

2 564 000

automatski prijenosi iz financijske godine 2017.:

289 785 291

odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima za 2018.:

30 783 590

prijenosi koji odgovaraju namjenskim prihodima iz 2017.:

47 369 977

Ukupno:

2 318 626 231

(b) Upotreba odobrenih sredstava u financijskoj godini 2018. (EUR)

obveze:

2 283 150 877

izvršena plaćanja:

1 933 089 380

odobrena sredstva prenesena automatski, uključujući ona iz namjenskih prihoda:

348 106 015

odobrena sredstva prenesena neautomatski:

---

ukinuta odobrena sredstva:

39 994 836

(c) Proračunski primici (EUR)

primljeno 2018.:

193 998 910

(d) Ukupna bilanca stanja 31. prosinca 2018. (EUR)

1 671 682 153

5. ističe da su obveze preuzete za 99,2 % odobrenih sredstava unesenih u proračun Parlamenta, ukupno 1 934 477 627 EUR, uz stopu ukidanja sredstava od 0,8 %; sa zadovoljstvom napominje da je, kao i prethodnih godina, postignuta vrlo visoka razina izvršenja proračuna; napominje da su plaćanja ukupno iznosila 1 636 858 018 EUR i rezultirala stopom izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja od 84,6 %;

6. ističe činjenicu da su se ukinuta odobrena sredstva za 2018., u ukupnom iznosu od 16 209 746 EUR, ponajprije odnosila na primanja i ostala prava, kao i na rashode povezane sa zgradama;

7. napominje da je u financijskoj godini 2018., u skladu s člancima 31. i 49. Financijske uredbe, odobreno jedanaest prijenosa, koji su iznosili 53 533 500 EUR ili 2,7 % konačnih odobrenih sredstava; primjećuje da se većina prenesenih sredstava odnosila na politiku Parlamenta upravljanja nekretninama, a osobito na potporu za godišnje financiranje građevinskog projekta Konrad Adenauer;

Mišljenja Revizorskog suda o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije iz 2018. te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija

8. podsjeća da Revizorski sud obavlja posebnu procjenu administrativnih i drugih rashoda u okviru jedinstvene skupine politika za sve institucije Unije; ističe da se administrativni i povezani rashodi sastoje od rashoda za ljudske resurse (plaće, naknade i mirovine), koji čine 60 % ukupnih rashoda, te rashoda za zgrade, opremu, energiju, komunikaciju i informacijske tehnologije;

9. napominje da, općenito gledajući, revizijski dokazi pokazuju da u rashodima za područje „administracija” ne postoji značajna stopa pogreške; također napominje da, na temelju 13 kvantificiranih pogrešaka, procijenjena razina pogreške u naslovu V. višegodišnjeg financijskog okvira ispod je praga značajnosti;

10. prima na znanje poseban nalaz u vezi s Parlamentom u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Parlamenta za financijsku godinu 2018.; konstatira da su zbog terorističkih napada tijekom posljednjih godina institucije, među njima i Parlament, ustanovile da se hitno mora osnažiti zaštita osoba i prostora; konstatira sa zabrinutošću da je Revizorski sud utvrdio slabosti u postupcima koje su organizirali Parlament i Komisija; napominje da se Parlament, kako bi ugovorio određene građevinske radove povezane sa sigurnošću, koristio već sklopljenim okvirnim ugovorima te da je način na koji su osmišljeni ti okvirni ugovori Parlamentu omogućio da naruči osnove radove povezane sa sigurnošću koji nisu obuhvaćeni prvotnim troškovnikom na temelju jedne ponude izvođača; konstatira da se Parlament koristio tim pristupom u dvama od četiriju postupka koja je ispitao Revizorski sud;

11. sa zabrinutošću primjećuje odgovor koji je Parlament dao u kontradiktornom postupku s Revizorskim sudom, u kojem priznaje da je, s obzirom na poseban kontekst (vremenski pritisak i struktura tržišta) tržišno natjecanje možda bilo nedovoljno dobro; s uvažavanjem primjećuje da se novi okvirni ugovori sklopljeni u tom sektoru s pet ugovaratelja temelje na ponovnoj provedbi natječaja kako bi se osiguralo odgovarajuće tržišno natjecanje u pogledu cijena;

Godišnje izvješće unutarnjeg revizora

12. napominje da je na sastanku nadležnog odbora s unutarnjim revizorom održanom 18. studenog 2019. unutarnji revizor predstavio svoje godišnje izvješće i opisao koje je revizije sa svrhom davanja jamstvene izjave i savjetodavne poslove proveo i o kojima je izvijestio, a koji su obuhvatili sljedeće teme iz 2018.:

 održavanje, obnova i rad zgrada (Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku) (DG INLO)

 preliminarno ispitivanje sigurnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) institucija;

 pojedinačna prava u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika;

 trgovina za osoblje u Luxembourgu (DG INLO);

 nastavak nedovršenih mjera iz izvješća unutarnje revizije ‒ faze I. i II. 2018.;

 uspostavljanje funkcije unutarnjeg osiguranja kvalitete u Glavnoj upravi za sigurnost (DG SAFE);

 neovisni savjeti o projektu „Od stolnog računala do hibridnog” Glavne uprave za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC);

 aspekti sustava izvještavanja Glavne uprave za vanjsku politiku Unije (DG EXPO);

 praćenje pada informatičkog sustava i jačanje IT kontinuiteta;

 provedba javne nabave i ugovora u sektoru pripreme i posluživanja hrane i pića (DG INLO), o kojoj još nije izdano izvješće, a o čijim se preliminarnim nalazima raspravlja s upravom;

13. pozdravlja i podržava mjere koje je unutarnji revizor dogovorio s mjerodavnim glavnim upravama na temelju revizija o davanju jamstva i preporuka koje su proizašle iz obavljenih savjetodavnih zadaća;

dogovorene mjere:

 u pogledu revizije o održavanju, obnovi i radu zgrada (DG INLO), jačanje strateškog okvira za održavanje zgrada i daljnje poboljšanje aktivnosti Parlamenta za održavanje zgrada usvajanjem sveobuhvatne politike i strukturiranog usklađenog višegodišnjeg plana; povećanje jamstva da su procesi i operacije Parlamenta u vezi s nekretninama učinkoviti i isplativi; davanje pouzdanih informacija i analiza radi donošenja odluka o aktivnostima održavanja;

 u pogledu revizije informacijskih sustava: preliminarna revizija sigurnosti institucijskih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, jačanje upravljanja sigurnošću informacijskih sustava (uključujući politike, standarde i smjernice), posebno donošenjem institucionalne sigurnosne politike; poboljšanje utvrđivanja, zaštite i praćenja informatičke opreme (hardver, pripadajući softver i mreža); bolje otkrivanje incidenata u području kibersigurnosti i reagiranje na njih te poboljšanje sposobnosti oporavka;

 u pogledu revizije pojedinačnih prava zaposlenika, jačanje ukupnog kontrolnog okruženja u tom području i rješavanja specifičnih pitanja povezanih s obiteljskim naknadama;

 u pogledu revizije trgovine za zaposlene u Luxembourgu, provedba mjera potrebnih za poboljšanje kontrolnog okruženja i kontrolnih aktivnosti te primjerenosti internog upravljanja; osiguravanje sukladnosti poslova trgovine, uključujući njezinu knjigu blagajne, s Financijskom uredbom, računovodstvenim načelima i poreznim zakonodavstvom;

Preporuke:

 s obzirom na sustav izvještavanja DG EXPO-a, provedba šest preporuka za jačanje tog sustava i poboljšanje okvira suradnje između izaslanstava, odbora i drugih zainteresiranih strana;

 u vezi s uspostavom funkcije unutarnjeg osiguranja kvalitete u DG SAFE-u, provedba šest preporuka u tu svrhu, uključujući uspostavu politike kvalitete;

 u vezi s pilot-projektom „Od stolnog računala do hibridnog”, jačanje poslovnog modela projekta; upotreba hibridnog sustava za zamjenu više postojećih uređaja; poboljšanje financijskog upravljanja provjerom koncepta i pilot-projektima prije uvođenja novih alata;

 u pogledu daljnjeg postupanja u vezi s padom informatičkog sustava i jačanja IT kontinuiteta, osiguravanje komplementarne zaštite infrastrukture IKT-a; testiranje plana za oporavak u slučaju katastrofa; popisivanje ključnih informacijskih sustava i povezanih uređaja te poboljšanje planova za smještaj informatičke infrastrukture Parlamenta izvan zgrada Parlamenta;

14. napominje da je postupak provedbe prethodnih preporuka 2018. rezultirao zatvaranjem 28 od 76 nedovršenih mjera, kao i da se 2018. nastavio postupno smanjivati profil rizičnosti neprovedenih mjera; osobito napominje da je broj nedovršenih mjera usmjerenih na znatne rizike pao s 22 na 7 i da nije bilo nedovršenih mjera u kategoriji visokog rizika „kritično”; napominje da je uz te provjerene aktivnosti ukupno bilo 117 otvorenih mjera, uključujući one koje još nisu na redu za provedbu, od kojih se 47 odnosi na znatan rizik; očekuje da će se te mjere provesti u skladu s dogovorenim rokovima;

15. posebno pozdravlja mogućnost da glavne uprave pozovu unutarnjeg revizora za savjetodavne zadaće te preporučuje da sve glavne uprave po potrebi iskoriste tu mogućnost;

16. napominje da su dvije revizije u vezi sa skupinama posjetitelja i naknadama za parlamentarnu pomoć dio aktivnosti za 2019. te će se o njima izvijestiti početkom 2020.; traži od unutarnjeg revizora da obavijesti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor o oba ishoda čim budu dostupni;

17. snažno žali zbog toga što izvješće unutarnjeg revizora nije javno; ustraje u tome da se to izvješće objavljuje svake godine i da se šalje zastupnicima istodobno kad i predsjedniku i glavnom tajniku Parlamenta; žali zbog činjenice da je za izvješće iz 2018. odluka donesena u siječnju 2020. prema kojoj zastupnici mogu pogledati to izvješće samo na zahtjev i slijedeći postupak „sigurne čitaonice”; čvrsto vjeruje da ograničavanje pristupa tom dokumentu, koji se odnosi na korištenje javnih sredstava nažalost odaje dojam da se nešto mora sakriti;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2017.

18. uzima na znanje pisane odgovore na rezoluciju o razrješnici za 2017. dostavljene Odboru za proračunski nadzor 17. rujna 2019. te izlaganje glavnog tajnika usmjereno na različita pitanja i zahtjeve iz rezolucije Parlamenta o razrješnici za 2017. te razmjenu mišljenja sa zastupnicima koja je uslijedila;

Razrješnica Parlamenta za 2018.

19. prima na znanje razmjenu mišljenja u kontekstu razrješnice Parlamenta za 2018. od 18. studenog 2019. između potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i članova Odbora za proračunski nadzor u prisutnosti unutarnjeg revizora;

20. ističe da se zakonodavna aktivnost znatno povećala tijekom 2018., s obzirom na to da se Parlament primicao kraju zakonodavnog razdoblja 2014. – 2019.;

21. konstatira da su dva privremena odbora, Posebni odbor za terorizam (TERR) i Posebni odbor za postupak EU-a za odobravanje pesticida (PEST), uspješno zaključili svoj rad tijekom godine, a treći, Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3) započeo je s radom;

22. ističe da je komunikacijska kampanja uspješno pokrenuta ususret europskim izborima 2019.; ističe povećano sudjelovanje građana na europskim izborima 2019., iako je izlaznost u određenim zemljama ostala preniska; smatra da bi se ta vrsta kampanje trebala stalno provoditi, s posebnim naglaskom na tim zemljama;

23. odobrava mjere koje su institucije poduzele radi jačanja sigurnosti, naročito kada je riječ o fizičkoj sigurnosti i sigurnosti zgrada, ali i o kibersigurnosti i sigurnosti komunikacija;

24. žali zbog činjenice da, unatoč tome što je Odbor Parlamenta za proračune odbacio proračun koji je zatražen za osnivanje promatračke skupine za umjetnu inteligenciju, ta inicijativa, čini se, i dalje živi u obliku radne skupine; snažno je zabrinut zbog očitog zaobilaženja demokratske odluke koju su donijeli zastupnici Parlamenta, što nažalost predstavlja presedan; preporučuje da se aktivnost te radne skupine smjesta obustavi dok proračunsko tijelo ne odluči dodijeliti mu proračunska sredstva;

25. svjestan je važnosti politike upravljanja nekretninama, posebno projekta zgrade Martens i obnove zgrade Montoyer 63 u Bruxellesu, koji su dovršeni 2018., te projekta Konrad Adenauer u Luxembourgu, koji bi trebao biti dovršen do kraja lipnja 2023.; shvaća da je Odbor za proračune 2018. odobrio prijenos uz preraspodjelu neiskorištenih sredstava u visini od 29 milijuna EUR za pretfinanciranje projekta, što je dovelo do procijenjene uštede u kamatama od 4,7 milijuna EUR; zabrinut je zbog kašnjenja u izgradnji zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu koja je planirana za 2018., dok se sada njezin dovršetak ne očekuje prije 2023.;

26. podržava primjenu sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS), koji je instrument upravljanja Europske unije za privatne i javne organizacije za ocjenjivanje i poboljšanje ekološke učinkovitosti u skladu s Uredbom 1221/2009[10]; podržava mjere koje su poduzete za smanjenje ugljičnog otiska Parlamenta;

27. poziva upravu da skrene pozornost na kodeks ponašanja za zastupnike u kojemu se navodi da zastupnici rade isključivo u interesu javnosti te djeluju poštujući nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje ugleda Parlamenta; ističe da kodeks ponašanja definira sukobe interesa i način na koji ih zastupnici trebaju rješavati te sadrži pravila o profesionalnim aktivnostima bivših zastupnika;

28. prima na znanje pravila o organizaciji prijevoza za zastupnike u mjestima rada Europskog parlamenta; smatra da su odredbe o uvjetima kojima se predsjedniku, glavnom tajniku, zamjeniku glavnog tajnika i pojedinačnim predsjednicima klubova zastupnika omogućuje trajna upotreba službenih automobila nedovoljno jasne; poziva Predsjedništvo da revidira ta pravila radi uvođenja strožih uvjeta za korištenje takvih vozila;

29. smatra da je zaštita zviždača sastavni element demokracije te da je ključno spriječiti i odvratiti nezakonite aktivnosti i prijestupe; podsjeća da se, među ostalim, akreditirani parlamentarni asistenti nalaze u ranjivom položaju zbog svojeg ugovora o radu; sa zabrinutošću primjećuje da je glavni tajnik ustvrdio da se pravila o zviždačima primjenjuju na akreditirane parlamentarne asistente, no da im Parlament ne može pružiti zaštitu u vezi sa zaposlenjem, s obzirom na to da ovise o pojedinačnim zastupnicima; poziva glavnog tajnika da tu posebnost uzme u obzir kada akreditirani parlamentarni asistenti djeluju u svojstvu zviždača te da prouči i proširi mogućnosti zaštite ugovora koje odobrava Parlament za akreditirane parlamentarne asistente koji su žrtve uznemiravanja na akreditirane parlamentarne asistente koji djeluju kao zviždači;

30. ističe činjenicu da se postojećim pravilima o raskidu ugovora za akreditirane parlamentarne asistente ne predviđa mogućnost raskida ugovora na temelju „uzajamnog pristanka”, čime bi se priznao poseban odnos između zastupnika i asistenata, u kojem obje strane mogu navesti da uzajamno povjerenje više nije prisutno i mogu imati koristi od pronalaska zajedničkog rješenja; traži od glavnog tajnika da pronađe rješenje za činjenicu da se plaće akreditiranih parlamentarnih asistenata moraju isključivo isplaćivati na belgijske bankovne račune, što je u suprotnosti s idejom jedinstvene monetarne i platne unije;

31. ponovno izražava zabrinutost zbog navodne prakse zastupnika koji od akreditiranih parlamentarnih asistenata traže da odlaze na službena putovanja, osobito u Strasbourg, bez putnog naloga, troškova službenog putovanja ili čak i bez putnih troškova; smatra da takva praksa ostavlja prostora za zlouporabu: u slučaju da akreditirani parlamentarni asistenti na službeno putovanje odlaze bez putnog naloga, ne samo da moraju sami snositi troškove nego nisu ni pokriveni osiguranjem na radnom mjestu; ponovno poziva glavnog tajnika da istraži tu navodnu praksu i do kraja godine podnese izvješće o tome;

32. poziva Parlament da uzme u obzir nedavno donesenu Direktivu (EU) 2019/1937[11] o zaštiti osoba koje prijave povrede prava Unije i da ažurira svoja interna pravila za provedbu članka 22.c Pravilnika o osoblju;

33. napominje da je odluka Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije imala znatan utjecaj na različite službe Parlamenta, osobito na odbore, istraživačke odjele i horizontalne usluge;

34. pozdravlja odluku Predsjedništva od 2. svibnja 2018. o osoblju s državljanstvom Ujedinjene Kraljevine, prema kojoj nijedan dužnosnik neće biti razriješen dužnosti zbog toga što ima državljanstvo Ujedinjene Kraljevine; shvaća da ocjene pojedinačnih slučajeva u pogledu ugovornog i privremenog osoblja s državljanstvom Ujedinjene Kraljevine provedene do datuma koji je prvotno bio predviđen za povlačenje Ujedinjene Kraljevine nisu dovele do nijednog raskida ugovora; uviđa da klubovi zastupnika provode vlastite ocjene pojedinačnih slučajeva za svoje osoblje;

35. prima na znanje uspješno postizanje cilja smanjenja osoblja za 5 %, zbog kojega je Parlament 2018. morao ukinuti 60 radnih mjesta u svojem planu radnih mjesta u upravi; smatra da je važno kratkoročno i dugoročno osigurati visoku razinu uspješnosti Parlamenta, istodobno osiguravajući odgovorno upravljanje proračunom i, prema potrebi, uštede; smatra da bi se mogle predvidjeti dodatne uštede; snažno vjeruje da je ključno provesti komunikacijsku strategiju usmjerenu na Vijeće, države članice i europske građane kako bi se odgovorilo na neopravdane raširene kritike godinama upućivane javnoj službi EU-a;

36. zabrinut je zbog broja osoblja na dugotrajnom bolovanju i snažnog porasta osoba sa sindromom izgaranja na poslu te je zabrinut da se neki od tih slučajeva mogu odnositi na iscrpljenost i narušenu ravnotežu između poslovnog i privatnog života; posebno je zabrinut zbog premalog broja zaposlenika i, istodobno, smatra da je teško opravdati rast viših rukovodećih položaja, što vodi prema neravnoteži i nerazmjerno velikom broju osoba na upravljačkim položajima; poziva upravu da bude proaktivna u odnosu na dotično osoblje, da pažljivo procijeni radno opterećenje osoblja te da osigura uravnoteženu raspodjelu zadaća; traži da se do 30. lipnja 2020. izradi izvješće o mjerama koje su poduzete kao odgovor na dugotrajna bolovanja i slučajeve izgaranja na poslu;

37. u kontekstu povećanih očekivanja od osoblja, inzistira na važnosti redovitog konstruktivnog dijaloga s Odborom zaposlenih, sindikatima i u slučaju klubova zastupnika s predstavnicima osoblja; računa na nastavak konstruktivnog dijaloga s tim tijelima, posebno u vezi s kadrovskom politikom i radnim uvjetima kao što su mobilnost, radno okruženje i fleksibilno radno vrijeme;

38. u tu svrhu smatra da je ključno da predstavnici osoblja budu saslušani kada Predsjedništvo raspravlja o općim pitanjima koja utječu na kadrovsku politiku te traži od glavnog tajnika da poduzme odgovarajuće mjere za provedbu te ključne potrebe;

39. podsjeća da se radi održavanja izvrsne i neovisne, odane i motivirane javne službe EU-a treba pridržavati i slova i duha Pravilnika o osoblju; u tom kontekstu poziva na to da se stane na kraj praksi postavljanja osoba na položaje, što može ugroziti postupke i time i vjerodostojnost institucije i Unije općenito;

40. podsjeća na nalaze i preporuke Europskog ombudsmana u spojenim predmetima 488/2018/KR i 514/2018/K te poziva glavnog tajnika da dodatno poboljša postupke imenovanja visokih dužnosnika radi postizanja veće transparentnosti i jednakosti; poziva upravu Parlamenta da godišnje izvješćuje o imenovanju visokih dužnosnika;

41. duboko žali što ugovorno osoblje nema mogućnosti za napredak u karijeri; poziva glavnog tajnika da procijeni rizike koji se odnose na zapošljavanje sve većeg broja ugovornog osoblja, uključujući i opasnost od stvaranja dvije različite klase osoblja u Parlamentu; ustraje u tome da bi stalno osoblje trebalo imati središnja radna mjesta i obavljati središnje zadaće;

42. uvjeren je da je privlačnost Parlamenta kao radnog mjesta ključna sastavnica njegova uspjeha; skreće pozornost na poteškoće na koje se naišlo pri zapošljavanju osoba određenih nacionalnosti; poziva glavnog tajnika da ustraje u tome da je potrebna stvarna zemljopisna ravnoteža u pogledu razmjernog predstavništva svih država članica na svim razinama, uključujući najviše upravljačke razine; prepoznaje vrlo pozitivne korake poduzete kako bi se postigla rodna ravnoteža; poziva na poduzimanje hitnih mjera radi postizanja rodne ravnoteže na svim razinama, uključujući na razini glavnih direktora;

43. žali zbog daljnje podzastupljenosti zemalja koje su pristupile Uniji nakon 2004., posebno na višim položajima te, premda se građani iz novih država članica zaista zapošljavaju, problem je da se promiče više zaposlenih iz starih država članica, što rezultira sve većim jazom između starih i novih država članica; poziva na to da se ta situacija ispravi;

44. ističe da je na internim natječajima između 2014. i 2019. 30 osoba imenovano u najviši platni razred AD9, od čega je 16 osoba bilo iz dvije velike stare države članice, tako da je zabilježen znatan broj imenovanja osoblja iz tih dviju zemalja tijekom cijelog zakonodavnog ciklusa te traži od glavnog tajnika da objasni razlog tog nesrazmjera;

45. žali zbog poteškoća pri zapošljavanju osoblja u nižim razredima u Luxembourgu, posebno u kategoriji asistenata tajnika; naglašava da je za rješavanje tog strukturnog problema potrebno uvesti korekcijski koeficijent kojim se uzimaju u obzir veći troškovi života u tom mjestu rada uz zapošljavanje na višim razredima; poziva na reformu zapošljavanja koju provodi Europski ured za odabir osoblja koja će biti bliža potrebama institucija, uključujući kraće postupke zapošljavanja;

46. podsjeća na to da je člankom 11. Poslovnika uvedena obveza za izvjestitelje, izvjestitelje u sjeni i predsjednike odbora da u okviru svojih izvješća objavljuju informacije o sastancima koje su održali sa zainteresiranim predstavnicima; sa zadovoljstvom prima na znanje da je od početka novog zakonodavnog razdoblja potrebna infrastruktura dostupna na internetskoj stranici Parlamenta kako bi zastupnici mogli objavljivati zakazane sastanke sa zainteresiranim predstavnicima; poziva tajništvo da distribuira detaljne informacije i organizira osposobljavanja kako bi se uredima zastupnika olakšalo da se u potpunosti pridržavaju te obveze; žali zbog toga što postojeća infrastruktura ne uključuje postupak kojim bi zastupnici i akreditirani parlamentarni asistenti mogli dati prijedloge za poboljšanje na temelju iskustva korisnika; poziva parlamentarne službe da izrade upitnik za povratne informacije na godišnjoj osnovi i da se rezultate uvrsti u izvješće o uporabi alata;

47. pozdravlja taj pozitivni pomak prema većoj transparentnosti i mogućnosti da svi zastupnici koji žele objaviti te informacije koristeći se internetskim stranicama Parlamenta, čak i ako zastupnik nije izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni ili predsjednik odbora; smatra da ta veća transparentnost pomaže europskim građanima da bolje razumiju rad svojih zastupnika; stoga žali što ta infrastruktura za objavu tih sastanaka postoji samo na engleskom jeziku, a ne na svim službenim jezicima Unije;

48. uviđa da proizvodnja javnih podataka u otvorenom, strojno čitljivom formatu, koji je lako dostupan i može se ponovno iskoristiti, nudi odlične mogućnosti za transparentnost prema javnosti i mogućnosti za inovacije; pozdravlja trenutačne inicijative za stvaranje i pretvaranje dijela svojih podataka koji su od interesa za javnost u taj format; ističe potrebu za sustavnijim i koordiniranijim pristupom koji je jednostavniji za korisnike za takve inicijative u skladu s dobro definiranom politikom otvorenih podataka Parlamenta;

49. prepoznaje dodanu vrijednost koju slobodni softver otvorenog koda može donijeti Parlamentu; posebno ističe njihovu ulogu u povećanju transparentnosti i izbjegavanju učinaka ovisnosti o jednom dobavljaču; također priznaje njihov potencijal za sigurnosna poboljšanja jer omogućuju utvrđivanje i ispravljanje slabosti; snažno preporučuje da bilo koji softver izrađen za instituciju bude javno dostupan u okviru besplatne licence za softver otvorenog koda;

50. napominje da bi rezultati poimeničnog glasovanja na plenarnoj sjednici trebali biti dostupni u otvorenom, strojno čitljivom formatu i lako vidljivi na internetskim stranicama Parlamenta; stoga poziva Parlament da objavi strojno čitljivu verziju rezultata poimeničnog glasovanja zajedno s onima koji nisu u strojno čitljivom obliku, i to na internetskoj stranici plenarne sjednice;

51. napominje da je revidirani Pravilnik o isplati financijskih doprinosa za sponzorirane skupine posjetitelja stupio na snagu 1. siječnja 2017.; poziva glavnog tajnika da bez odgode objavi ocjenu tog Pravilnika; smatra da trenutačni sustav ne uzima u obzir promjenjive troškove smještaja i prijevoza i ne prati inflaciju te snažno poziva na to da se što prije preispita sustav izračuna financijskog doprinosa za skupine posjetitelja kako bi se, među ostalim, izbjeglo da zastupnici mogu ostvariti korist; poziva Predsjedništvo da učini općim postupak povrata na temelju računa za skupine posjetitelja; ponovno poziva na ukidanje mogućnosti imenovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata kao voditelja skupine;

 

Parlament prijatelj okoliša i ugljična neutralnost do 2030.

 

52. pozdravlja što je Parlament pozitivno doprinio održivom razvoju svojom političkom ulogom i ulogom u zakonodavnim postupcima; naglašava da Parlament treba služiti kao primjer i doprinositi održivom razvoju kroz način na koji djeluje;

53. pohvaljuje predanost Parlamenta zelenoj javnoj nabavi; primjećuje da je cilj Parlamenta povećanje postotka ponderiranih vrijednosti u ugovorima među određenim prioritetnim proizvodima klasificiranima kao „zeleni”, „vrlo zeleni” ili „zeleni po prirodi”; napominje da je 2018. godine 44,9 % ugovora prema vrijednosti prioritetnih kategorija proizvoda razvrstano kao „zeleno” ili „vrlo zeleno” ili „zeleno po prirodi”; ističe da, kada se svi ugovori klasificirani kao „zeleni po prirodi”, bez obzira na kategoriju proizvoda, uključe u taj iznos, zelena vrijednost ugovora Parlamenta raste na 55,8 % za 2018., što je blizu međucilja od 60 %; naglašava potrebu za daljnjim razvojem zelene javne nabave postavljanjem ambicioznih ciljeva za ugovore o ekologizaciji u srednjoročnom razdoblju;

54. pozdravlja donošenje Pregleda o upravljanju okolišem i Izjavu o upravljanju okolišem za 2018., provedbu Akcijskog plana za 2018. i njegovo redovito praćenje;

55. podržava cilj Parlamenta da smanji svoje emisije ugljika koliko god je to moguće; ponovno izražava zabrinutost zbog toga što geografska raspršenost parlamenta rezultira 78 % svih misija osoblja Parlamenta i da je učinak na okoliš između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2;

56. smatra da nakon objave klimatske krize Parlament mora voditi primjerom i obvezati se da će do 2030. postići nulti ugljični otisak; traži od Parlamenta da razvije strategiju za ugljičnu neutralnost do 2030. i predstavi svoju strategiju tijelu nadležnom za davanje razrješnice; nalaže radnoj skupini za EMAS da izmijeni ključne pokazatelje uspješnosti i postojeći plan za smanjenje emisija CO2 za postizanje ugljične neutralnosti do 2030.; traži da izvještavanje i izračun prijeboja CO2 Parlamenta postane prioritet;

57. ističe da otprilike 67 % ugljičnog otiska Parlamenta potječe od prijevoza osoba; podsjeća na to da je Odlukom od 15. svibnja 2017. Predsjedništvo odobrilo prijedlog o učinkovitom i visokokvalitetnom načinu na koji zastupnici mogu smanjiti utjecaj na okoliš postupnim prijelazom na električna vozila za vozni park Parlamenta i zelenim promicanjem svih vrsta prijevoza s nultom stopom emisija u urbanom okruženju te s 100 % flote vozila u potpunosti na električni pogon iz 2024.; pozdravlja razne mjere i instrumente koje je u tom pogledu uveo DG INLO; očekuje od Predsjedništva da pripremi sustav za povrat troškova koji će uključivati troškove prijeboja CO2 za cijenu putovanja i potaknuti upotrebu ekološki prihvatljivog prijevoza;

58. podupire cilj Parlamenta za prijeboj svojih neizbježnih emisija; predlaže zajednički prijeboj neizbježnih emisija s drugim institucijama i tijelima Unije;

59. naglašava da Parlament mora poštovati svoje obveze u pogledu borbe protiv klimatskih promjena te da stoga mora u svim svojim zgradama poduzeti odgovarajuće korake da sustavi za parkiranje bicikala gdje će bicikli biti zaštićeni od krađa, vandalizma i prirodnih elemenata budu dostupni cjelokupnom osoblju, te da najmanje pruži iste aranžmane koji su trenutačno dostupni na parkiralištima za vozila osoblja; smatra da bi sustav u kojem se vinjete koriste kao sredstvo označivanja također mogao biti vrlo koristan u tom pogledu;

60. pozdravlja napore Parlamenta da poveća broj sjednica na kojima se ne koristi papirnati materijal; poziva na veću izobrazbu svih zastupnika, članova osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata o alatima koji su izrađeni kako bi se omogućilo tiskanje manje dokumenata i za nove komunikacijske kampanje;

61. traži od Parlamenta da poboljša komunikaciju sa zastupnicima te da ih obavijesti o mogućnosti korištenja izravnog vlaka između Parlamenta i zračne luke Bruxelles-National čije putovanje traje 20 minuta od početne do krajnje točke, i koji zastupnici mogu koristiti besplatno, te da se pobrine da vlakovi voze redovno i češće kako bi ta mogućnost postala što privlačnija;

62. pohvaljuje osoblje što se u cijelosti koristi čarter vlakovima koji voze u Strasbourg; potiče više rukovodeće osoblje da svoje službene automobile ne koriste za svoja službena putovanja u Strasbourg;

63. podržava prijeboj 100 % emisija CO2 Parlamenta, uključujući emisije iz letova zastupnika između njihove zemlje porijekla, Bruxellesa i Strasbourga, na godišnjoj osnovi putem kredita za prijeboj emisija ugljika; podsjeća da je ugovor o prijeboju za emisije Parlamenta iz 2017. potpisan 19. srpnja 2018. u ukupnom iznosu od 184 095,80 EUR;

64. zabrinut je zbog volatilnosti cijena prijeboja CO2 na tržištu certifikata emisija zbog čega nije moguće procijeniti točan iznos financijskih sredstava potrebnih za prijeboj ukupne količine emisija ugljika; skreće pozornost na činjenicu da financijska sredstva dostupna u proračunskoj liniji 2390 (trenutačno 249 000 EUR) možda nisu dovoljna za prijeboj ukupne količine emisija ugljika u narednim godinama;

65. pozdravlja odluke Predsjedništva i kvestora u travnju i lipnju 2018. o smanjenju plastičnog otpada i aktivnostima gospodarenja otpadom; poziva Parlament da brzo poduzme daljnje ambiciozne mjere za postizanje Parlamenta bez plastike;

66. pozdravlja pozitivne rezultate vanjske revizije provedene u svibnju/lipnju 2018. kojima se potvrđuju dobro stanje i zrelost sustava Parlamenta za upravljanje okolišem;

Geografska raspršenost Parlamenta – jedinstveno sjedište

67. naglašava da je Unija odlučila biti prisutna preko svojih institucija i agencija u nekoliko država članica, čime se jamči snažna povezanost s građanima i osigurava europska vidljivost, uzimajući u obzir odgovorno upravljanje javnim sredstvima;

68. napominje da troškovi povezani s 12 službenih putovanja godišnje za zastupnike u Strasbourg iznose 21 266 689 EUR; napominje da godišnji putni troškovi za osoblje Parlamenta iznose 3 631 082 EUR te 2 097 250 EUR za akreditirane parlamentarne asistente;

69. napominje da je trošak čarter vlaka Thalys 2018. iznosio 3 741 900 EUR (u usporedbi s 3 668 532 EUR 2017.);

70. ističe da prijevoz službenih vozila Parlamenta u Strasbourg samo s vozačem i njihov kasniji povratak samo dodatno pogoršava financijski i ekološki učinak 12 godišnjih misija u Strasbourg; pozdravlja činjenicu da se akreditirani parlamentarni asistenti mogu pridružiti putovanju u Strasbourg i natrag, ali izražava žaljenje zbog toga što se ta mogućnost ne iskorištava u potpunosti; poziva Parlament da omogući svim zaposlenicima Parlamenta i klubova zastupnika da iskoriste tu mogućnost za svoje putovanje u Strasbourg i da poboljša svoju komunikaciju o toj mogućnosti;

71. napominje da taj dodatni rashod nije u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i načelom proračunske discipline; podsjeća da je velika većina Parlamenta u raznim rezolucijama podržala jedinstveno sjedište kako bi se osiguralo učinkovito trošenje novca poreznih obveznika Unije; napominje da je Revizorski sud procijenio da bi preseljenje iz Strasbourga u Bruxelles moglo ostvariti godišnju uštedu od 114 milijuna EUR uvećanu za jednokratnu uštedu od 616 milijuna EUR ako se zgrade u Strasbourgu uspješno vrate, ili jednokratni trošak od 40 milijuna EUR ako to nije slučaj; napominje da se jedinstveno sjedište može postići samo jednoglasno prihvaćenom izmjenom Ugovora; apelira na Vijeće da primi na znanje stajalište Parlamenta i preuzme svoju odgovornost i djeluje u skladu; naglašava da bi premještanje službenih vozila Parlamenta u Strasbourg moglo biti učinkovitije uz prijevoz zastupnika, akreditiranih parlamentarnih asistenata i članova osoblja s putnim nalozima; smatra da bi službena vozila Parlamenta trebala u najmanju ruku trebala biti puna prije organiziranja čarter-autobusa u trenutku kada su čarter vlakovi između Bruxellesa i Strasbourga puni;

72. ističe da je Unija, kao jedan od potpisnika Pariškog sporazuma u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, dužna zadržati porast prosječne globalne temperature na razini koja je znatno niža od 2 °C iznad predindustrijske razine te primjećuje sa zabrinutošću da se zbog 12 putovanja godišnje u Strasbourg nepotrebno povećavaju emisije ugljika koje proizvodi Parlament;

Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM)

73. podsjeća da je 2018. Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM) imala 805 članova osoblja; poziva DG COMM da u narednim godinama iskoristi više od 6,1 % ukupnog proračuna Parlamenta, što je bio slučaj 2018.;

74. pozdravlja potpunu provedbu proračuna u 2018. kao dokaz činjenice da je uložen trud da se u potpunosti iskoriste sva dostupna sredstva za DG COMM kako bi se doprlo do najvećeg mogućeg broja građana, što je bilo posebno važno u toj predizbornoj godini; sa zadovoljstvom primjećuje da je 2018. DG COMM aktivno doprinosio razvoju i uspostavi strategije za kampanju uoči europskih izbora;

75. napominje da je glavni pokazatelj za DG COMM od 2017. broj sati koji su posvećeni Parlamentu na svim komunikacijskim kanalima; sa zadovoljstvom napominje da, osim usredotočenosti na stupanj pozornosti, DG COMM razvija metodologiju za mjerenje isplativosti, uspješnosti i djelotvornosti svojih aktivnosti na svim komunikacijskim kanalima; odobrava stavljanje naglaska na vidljivost Parlamenta;

76. poziva DG COMM da tijelo nadležno za davanje razrješnice u budućim ciklusima davanja razrješnice obavijesti o ciljevima postavljenima u određenoj godini kako bi mogla procijeniti učinkovitost aktivnosti glavne uprave;

77. poziva DG COMM da nastavi ulagati napore u poboljšanje javnih internetskih stranica Parlamenta, posebno u pogledu optimizacije tražilice, te u povećanje njihove vidljivosti; apelira na DG COMM da kreira internetske stranice koje su jednostavne za pretraživanje te lako dostupne sa svih uređaja, od pametnih telefona, tableta pa do stolnih računala, uz naglasak na jednostavnijoj inačici za mobilne uređaje;

78. napominje da su 2018. u području medija provedeni brojni projekti i da je internetska prisutnost Parlamenta dodatno ojačana pokretanjem Webstreaming 3.0, čime se povećao kapacitet Parlamenta za prijenos uživo;

79. osim toga svjestan je da je Parlament znatno poboljšao korištenje socijalnih medija te nadalje potiče upotrebu besplatnih društvenih mreža otvorenog koda s vlastitim hostom, posebno uzimajući u obzir zaštitu podataka korisnika; nadalje, prima na znanje mjere povezane s podizanjem svijesti o djelovanjima Unije te nadalje poziva Parlament da intenzivira svoju aktivnost na društvenim medijima kako bi se informirali građani Unije o rezultatima rada Parlamenta; također napominje da su uloženi znatni napori u sveobuhvatnu strategiju za posjetitelje te, posebno kad je riječ o mladima, provedbu Programa škola ambasadora;

80. napominje da su 2018. godine organizirana 285 tiskovna seminara u državama članicama s više od 3629 prisutnih novinara; pozdravlja činjenicu da je, osim toga, pozvano 1905 novinara da sudjeluje na plenarnim zasjedanjima te da je 1191 novinar pozvan da sudjeluje u centralno organiziranim seminarima za medije; pohvaljuje DG COMM zbog uporabe svih dostupnih medijskih kanala za širenje informacija o radu i postignućima Parlamenta; poziva glavnu upravu da prida odgovarajuću pozornost važnosti društvenih medija i njihovu značajnom i sve većem potencijalu za dopiranje do građana;

81. podržava aktivnosti Parlamentarija koji je 11. srpnja 2018. dostigao broj od 2 milijuna posjetitelja te uspjeh pilot-projekta „Europa Experience” u Berlinu, Ljubljani, Strasbourgu i Helsinkiju; izražava zahvalnost Odjelu za posjete i seminare koji je 2018. zabilježio rekordan broj posjetitelja;

82. podsjeća da je 2018. prva cjelovita godina rada Kuće europske povijesti; napominje da je Kuću europske povijesti posjetilo 164 158 posjetitelja; pozdravlja sporazum o sufinanciranju s Komisijom kojim se osigurava godišnji doprinos troškovima iskorištavanja; i dalje je duboko zabrinut zbog izvješća o radnim uvjetima u Kući europske povijesti pod prethodnim ugovarateljem i hitno traži od glavnog tajnika da obavijesti Odbor za proračunski nadzor Parlamenta o položaju djelatnika u Kući europske povijesti koji rade za novog ugovaratelja; također traži od glavnog tajnika da objavi podatke o ukupnim troškovima ugovaratelja i iznosu koji se troši na plaće zaposlenika u Kući europske povijesti;

Uredi za vezu Europskog parlamenta

83. podsjeća na reformu ureda za vezu Europskog parlamenta u državama članicama, pri čemu je cilj revidirane izjave o misiji surađivati s građanima i medijima putem pojačanih tiskovnih timova te dionika i osoba s utjecajem na javno mnijenje kako bi se doprlo do građana;

84. prima na znanje različite stavke rashoda za 2018., koje se mogu prikazati kako slijedi:

Stavka rashoda

Rashodi za 2018.

Troškovi osoblja

22 814 372 EUR

Troškovi zgrada

11 170 082 EUR

Troškovi sigurnosti

1 843 339 EUR

Troškovi komunikacija

11 639 088 EUR

Ukupno

45 886 152 EUR

85. ustraje u važnosti učinkovite komunikacije u državama članicama uz istodobno osiguravanje isplativosti; poziva sve dionike koji su uključeni u donošenje odluka da nastoje postići dodanu vrijednost, osobito u pogledu tekućih troškova;

86. apelira na Parlament i države članice da pojačaju suradnju s odgovarajućim uredima za vezu EP-a; zahtijeva da uredi za vezu EP-a povećaju svoju vidljivost s pomoću događaja i intenzivnih aktivnosti na društvenim medijima kako bi se doprlo do građana; poziva ured za vezu EP-a da pojača suradnju i komunikaciju s pojedinačnim europskim institucijama u cilju pojednostavljenja rada uredâ za vezu EP-a;

87. napominje da je Ured za vezu EP-a sa sjedištem u Ateni 2018. potrošio 38 400 EUR na najam parkirnih mjesta; smatra da su ti troškovi nerazmjerno visoki, s obzirom na to da trenutačno šest zaposlenika radi u tom uredu; poziva Parlament da istraži razloge za te troškove i, ako je potrebno, poduzme odgovarajuće mjere za izmjenu situacije;

88. napominje da je Predsjedništvo 30. siječnja 2019. odlučilo zadržati ured Parlamenta u Londonu te da će podružnica ureda u Edinburghu ostati aktivna barem do kraja 2020.; napominje da će se odluka o prisutnosti Parlamenta u Edinburghu nakon 2020. donijeti u kasnijoj fazi;

89. sa zabrinutošću prima na znanje odluku Predsjedništva od 11. veljače 2019. o parlamentarnoj potpori misiji EU-a pri ASEAN-u u Jakarti, delegaciji EU-a pri Afričkoj uniji u Addis Abebi i delegaciji EU-a pri UN-u u New Yorku; smatra da bi s obzirom na specifičnu prirodu te parlamentarne potpore Odbor za proračunski nadzor Parlamenta trebao svake godine dobivati detaljne podatke o resursima i o rezultatima u okviru razrješnice Parlamenta; traži od glavnog tajnika da provede analizu troškova i koristi te pomoći u okviru parlamentarne diplomacije prije kraja 2020. i prije predviđenog proširenja na druge regije svijeta;

Glavna uprava za kadrovske poslove (DG PERS)

90. podsjeća da je 2018. Glavna uprava za kadrovske poslove (DG PERS) imala 456 članova osoblja i upravljala 47,5 % ukupnog proračuna Parlamenta;

91. prima na znanje prijenos zadaća povezanih s akreditiranim parlamentarnim asistentima iz Glavne uprave za financije (DG FINS) u DG PERS i znatan napor koji je potreban za organizaciju prijenosa odgovornosti;

92. sa zadovoljstvom prima na znanje stvaranje Ureda za akreditirane parlamentarne asistente koji će se baviti cjelokupnim zapošljavanjem akreditiranih parlamentarnih asistenata, kao i izmjenama i prekidima ugovora te administrativnom potporom za akreditirane parlamentarne asistente; pozdravlja uvođenje pojednostavljenog i bržeg postupka za zapošljavanje akreditiranih parlamentarnih asistenata i napredak prema upravljanju dokumentima bez papira; poziva da administrativni timovi Parlamenta koji su odgovorni za zapošljavanje akreditiranih parlamentarnih asistenata prije početka svakog novog mandata dobiju pojačanje, za vrijeme koje je potrebno za cjelovito osposobljavanje te sve dok ne prođe razdoblje velikog radnog opterećenja;

93. ponovno poziva upravu da što prije u sljedećem parlamentarnom sazivu osigura tečajeve ili publikacije za osposobljavanje posebno za nove akreditirane parlamentarne asistente, pa i kad je riječ o praktičnim i upravnim pitanjima (putni nalozi, liječnički pregledi, akreditacije, naljepnice za parkiranje, skupine posjetitelja, izložbe itd.) kako bi se izbjegle sustavne pogreške koje ometaju nesmetano provođenje administrativnih postupaka koji na njih utječu;

94. ponavlja svoj zahtjev da akreditirani parlamentarni asistenti za svoje misije u Strasbourgu primaju iste dnevnice kao statutarno osoblje;

95. izražava svoju potporu upravljanju posljedicama izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije na administraciju Parlamenta, naročito kada je riječ o utjecaju na ljudske resurse i proračun;

96. napominje da je glavni pokazatelj za DG PERS u 2018. vrijeme isporuke; sa zadovoljstvom napominje da su ciljevi i metode prikupljanja podataka dorađeni uz opću pozitivnu procjenu rezultata;

97. napominje da je ukupni broj osoblja u Parlamentu u prosincu 2018. iznosio 9883 aktivnih djelatnika, što uključuje stalno i privremeno osoblje, ugovorno osoblje i akreditirane parlamentarne asistente (u odnosu na njih 9682 u 2017.);

98. skreće pozornost na tematsko izvješće Revizorskog suda br. 15/2019[12]: Provedba paketa kadrovskih reformi iz 2014. godine u Komisiji: ostvarene su velike uštede, ali ne bez posljedica za osoblje; sa zabrinutošću prima na znanje zapažanja Revizorskog suda koja se primjenjuju na druge institucije Unije, uključujući Parlament, te stoga pozdravlja spremnost Komisije da prihvati preporuke Revizorskog suda; podupire stajalište Odbora za proračunski nadzora[13] o tome; naglašava da je važno da Unija pruža konkurentne plaće u usporedbi s privatnim sektorom u zemlji boravišta te je zabrinut zbog toga što bi manje povoljni uvjeti zapošljavanja mogli smanjiti privlačnost rada za Uniju, posebno u slučaju poteškoća u privlačenju osoblja iz niza država članica; upozorava na ozbiljne posljedice koje bi smanjenje proračuna za administrativne rashode ili smanjenje osoblja moglo imati u budućnosti europske javne službe i provedbi politika Unije; poziva institucije Unije da provedu sveobuhvatnu procjenu učinka svih budućih reformi i revizije Pravilnika o osoblju na upravljanje ljudskim resursima i njihovu dobrobit u pogledu osoblja;

99. podsjeća na činjenicu da je zalaganje za jednake prilike jedna od ključnih sastavnica politike upravljanja ljudskim resursima Parlamenta; prima na znanje da se plan za rodnu ravnopravnost i dalje provodi konkretnim mjerama: cilj za žene načelnike odjela iznosio je 40 %, žene direktore 35 %, a žene glavne direktore 30 % do kraja 2019.; međutim, žali zbog toga što se plan za rodnu ravnopravnost i dalje ne provodi u potpunosti, posebno u pogledu zastupljenosti žena na srednjim i višim rukovodećim položajima (40%) do 2020.; poziva na hitno utvrđivanje ambicioznijih ciljeva te na njihovo postizanje u kratkom vremenskom razdoblju;

100. predlaže da se stavi veći naglasak na jednake mogućnosti za sve, osobito na povećanje broja osoba s invaliditetom zaposlenih u upravi Parlamenta; napominje da unutar Predsjedništva već postoji skupina na visokoj razini za rodnu ravnopravnost i raznolikost te traži da se provede istraživanje učinkovitih mjera poduzetih u državama članicama i na međunarodnoj razini kako bi se povećalo sudjelovanje osoba s invaliditetom na radnom mjestu, uključujući zakonodavne mjere; traži od skupine na visokoj razini da izvijesti Predsjedništvo o konkretnim prijedlozima nakon provođenja studije i analize rezultata; poziva na hitno utvrđivanje ambicioznih ciljeva, pa i u pogledu nužne geografske ravnoteže, te na njihovo postizanje u kratkom vremenskom razdoblju;

101. žali zbog činjenice da zastupnice koje su na rodiljnom dopustu ne mogu dobiti zamjenu; smatra da je ta nemogućnost fundamentalno u suprotnosti s temeljnim vrijednostima Unije jer šalje poruku da glas za ženskog kandidata može dovesti do privremenog nezastupanja; smatra da je nemogućnost zamjene zastupnika na roditeljskom dopustu, ali i zastupnika na dugotrajnom bolovanju neriješen problem, s obzirom na to da također ne mogu nikoga opunomoćiti za glasanje, čime se stvara privremena neuravnotežena zastupljenost europskih građana; poziva Vijeće da izmijeni članak 6. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima (europski izborni akt) kako bi se ispravila ta situacija;

102. žali zbog toga što je u razdoblju od 2017. do 2018. broj žena na radnim mjestima na razini glavnih direktora i dalje nepromijenjen, odnosno dvije žene u apsolutnim brojkama; sa zadovoljstvom primjećuje da je broj žena na razini direktora dosegao 34 % na kraju 2018. i 37 % tijekom 2019., a na razini načelnica odjela povećao se na 38 % krajem 2018. i 39 % krajem 2019.; prepoznaje da je potreban postupan pristup, ali ističe da će situacija biti zadovoljavajuća tek nakon što se na rukovodećoj razini postigne rodna ravnoteža koja odražava rodnu ravnotežu svih osoba koje zadovoljavaju uvjete za te položaje;

103. napominje da postoje države članice iz kojih ne dolazi nijedan direktor i/ili glavni direktor, kao i da unatoč tome što je prošlo mnogo godina od proširenja 2004., 2007. i 2013. godine, države članice nemaju odgovarajuće povećanje u zastupljenosti novih država članica na razinama upravljanja gdje i dalje postoji velika prekomjerna zastupljenost nekih nacionalnosti; preporučuje da se ta situacija riješi; podsjeća da je važno da se svi oblici zapošljavanja temelje na kompetencijama, poštujući pritom važnost postizanja geografske ravnoteže među osobljem Parlamenta; u tom smislu poziva Parlament da zajamči da se osoblje na svim razinama, uključujući položaj direktora i glavnih direktora, zapošljava i promiče bez diskriminacije na temelju državljanstva te da je zapošljavanje u Parlamentu jednako privlačno za osobe svih državljanstva;

104. prima na znanje rješenja pronađena za akreditirane parlamentarne asistente koji su radili dva uzastopna parlamentarna mandata bez prekida, ali kojima je nedostajalo do dva mjeseca do deset godina službe potrebnih za stjecanje prava na mirovinu u okviru sustava mirovinskih prava institucija Unije; kritizira činjenicu da je rješenje prekasno pronađeno, unatoč brojnim i opetovanim upozorenjima tijekom prethodnog parlamentarnog razdoblja; nadalje kritizira činjenicu da je jedino rješenje koje je utvrđeno isključivo ovisilo o dobroj volji određenih zastupnika koji su bili svjesni situacije i koji su iskazali solidarnost s tim akreditiranim parlamentarnim asistentima; također kritizira činjenicu da uprava nije obavijestila zastupnike izabrane na novo parlamentarno razdoblje o tome te da bi u tim slučajevima mogli izdavati ugovore kraće od šest mjeseci, zbog čega su mnogi akreditirani parlamentarni asistenti imali velike poteškoće u pronalaženju zastupnika koji ih žele zaposliti bez prekida na kratko vremensko razdoblje, a neki nisu u tome ni uspjeli (prema mišljenju uprave to je bio slučaj za najmanje 3 od 170 dotičnih akreditiranih parlamentarnih asistenata);

105. pozdravlja proširenje i racionalizaciju mogućnosti rada na daljinu za Glavno tajništvo Parlamenta, ali poziva na proširenje mogućnosti rada na daljinu s fiksnim rasporedom rada, kao što je slučaj u Komisiji i drugim institucijama; podupire provođenje ispitivanja o iskustvima rada na daljinu i traži da se rezultati evaluacije podijele sa zastupnicima i službama Parlamenta;

106. ponovno poziva na veću uporabu videokonferencija i drugih tehnologija radi zaštite okoliša i uštede resursa, posebno kako bi se smanjila službena putovanja osoblja između triju mjesta rada;

 

107. uviđa politiku nulte tolerancije Parlamenta prema uznemiravanju na svim razinama, uključujući zastupnike, osoblje i akreditirane parlamentarne asistente, te mjere koje su uspostavljene kako bi se odvratilo od uznemiravanja na radnom mjestu, posebno donošenje ažuriranog plana 12. ožujka 2018. Predsjedništva za prilagodbu preventivnih mjera i mjera za ranu potporu u cilju rješavanja sukoba i slučajeva uznemiravanja između zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata, stažista ili drugog osoblja Parlamenta, kao i vanjske revizije internih praksi i postupaka Parlamenta, stvaranje mreže povjerljivih savjetnika i posrednika te organiziranje javnog saslušanja sa stručnjacima o uznemiravanju na radnom mjestu; napominje da su se rezultati vanjske revizije očekivali do početka studenoga 2018. i traži njihovo priopćenje bez odgode čim budu dostupni; pozdravlja činjenicu da neki klubovi zastupnika snažno potiču svoje zastupnike na sudjelovanje u osposobljavanju o dostojanstvu i poštovanju na radnom mjestu kako bi vodili primjerom te poziva na organiziranje osposobljavanja za zastupnike i članove osoblja; očekuje potpunu i transparentnu provedbu plana; međutim, poziva Parlament da uzme u obzir mali broj slučajeva uznemiravanja u Parlamentu te da u skladu s time ograniči usredotočenost na to pitanje;

108. pozdravlja činjenicu da nisu postojale liste čekanja za prve tri kategorije osoblja (tj. samohrani roditelji koji rade u Parlamentu i zastupnici u Europskom parlamentu; dva roditelja zaposlena na puno radno vrijeme u Parlamentu; dva roditelja zaposlena u Parlamentu, od kojih jedan radi puno radno vrijeme, a drugi najmanje pola radnog vremena) kako bi im se dala prednost pri dodjeli mjesta u dječjim vrtićima Parlamenta i privatnim vrtićima u Bruxellesu s kojima Parlament ima sklopljen ugovor; napominje da je 2018. predloženo 197 mjesta, a osoblje je prihvatilo 116; sa zadovoljstvom prima na znanje da se dječji vrtić Wayenberg proširuje te da će imati kapacitet od 320 mjesta za djecu (trenutačno 230 mjesta);

109. napominje da je od 1. veljače 2020. poduzeće Esedra preuzelo dužnost novog pružatelja usluga dječjih jaslica i vrtića Parlamenta; zabrinut je zbog ograničenih informacija koje su prije stvarne promjene pružatelja usluga pružile relevantne službe Parlamenta (DG PERS) o promjenama koje će taj novi ugovor podrazumijevati; naglašava potrebu da Parlament prilikom ocjenjivanja poziva na podnošenje ponuda uvijek svrsta dobrobit djece u svojim dječjim jaslicama u sam vrh svojih kriterija, kao i radne uvjete osoblja koje zapošljava pružatelj usluga;

110. naglašava važnost jasnih pravila o dječjim jaslicama i vrtićima; zahtijeva da upravni odbor za dječje jaslice i vrtiće donese dostatne specifikacije kako bi pravila bila jasna, transparentna i u skladu sa svim neuobičajenim i posebnim situacijama, kao što su pojedinačne obiteljske situacije ili djeca s posebnim potrebama; predlaže da se ažurirane informacije o dječjim jaslicama i vrtićima stavljaju na internetske stranice, uključujući doprinose i trenutačni kapacitet; osim toga, preporučuje reviziju članka 4. pravila uključivanjem najvećeg mogućeg doprinosa kako bi se osigurala dostatna transparentnost i spriječila potencijalna nepodudaranja;

111. podsjeća na potrebu da svi pružatelji usluga u cijelosti poštuju belgijsko pravo i da se osigura da je rad podugovaratelja u skladu s politikom poštovanja i dostojanstva Parlamenta; poziva odgovorne službe Parlamenta da osiguraju neometan prijelaz i da nijedna od mogućih promjena načina rada dječjih jaslica i vrtića, koje je uvela nova uprava, ne rezultira smanjenjem kvalitete usluga i radnih uvjeta u usporedbi s prijašnjim pružateljem usluga;

112. primjećuje da veliko radno opterećenje osoblja DG PERS-a dovodi do manjka fleksibilnosti kada je riječ o izmjenama plaća akreditiranih parlamentarnih asistenata, kada to zatraže zastupnici i kada je to opravdano povećanjem odgovornosti tih asistenata;

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO)

113. podsjeća da je 2018. DG INLO imao 607 članova osoblja i upravljao 12,6% ukupnog proračuna Parlamenta;

114. napominje da su odobrena sredstva za obveze iznosila 239 547 603 EUR, što odgovara smanjenju od 11 % u odnosu na 2017. (265 839 576 EUR);

115. naglašava da se načelo isplativosti mora poštovati u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na politiku upravljanja nekretninama Parlamenta u pogledu troškova povezanih s postojećim građevinama i novim projektima, pri čemu primarna briga mora biti učinkovito financijsko upravljanje, a cilj obavljanje poslova uz najniži trošak;

116. napominje da je Predsjedništvo usvojilo novu srednjoročnu i dugoročnu strategiju upravljanja nekretninama u travnju 2018.; napominje da su u središtu strategije upravljanja nekretninama Predsjedništva mjere osmišljene kako bi se odgovorilo na buduće potrebe za razdoblje nakon 2019., uključujući obnovu zgrada, što je i dalje jedan od glavnih izazova koje treba riješiti; podsjeća da se Parlament usredotočio na kupnju nekretnina, što znači da sada posjeduje 80 % zgrada u kojima ima urede;

117. potvrđuje da je zgrada Martens u Bruxellesu dovršena i da je zgrada Montoyer 63 obnovljena;

118. napominje da je najveći građevinski projekt Parlamenta, proširenje zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu, u trenutku dovršavanja prve faze, gradilišta istok, koji čini oko 70 % cijelog projekta; podsjeća da je osoblje Parlamenta u Luxembourgu trenutačno smješteno u četirima zgradama; uviđa da će se u zgradi Konrad Adenauer sve službe smjestiti pod jednim krovom i time omogućiti ekonomiju razmjera u području, vode, sigurnosti i upravljanja objektima zgrade; ističe da, iako su određeni troškovi povezani s kašnjenjima u izgradnji bili viši od prvotno predviđenih, znatno niži troškovi za financijske troškove kredita omogućili su Parlamentu da pokrije dodatne financijske potrebe; naglašava da ukupni trošak projekta Adenauer ostaje 32,5 milijuna EUR prema ukupnom odobrenom proračunu;

119. pohvaljuje poboljšanje radnog okruženja za zastupnike u Bruxellesu (1 osobni ured + 2 ureda za njihovo osoblje) i u Strasbourgu (1 + 1 ured); dodatno podupire poboljšanje radnih uvjeta zastupnika u skladu s točkom 147. ovog dokumenta;

120. podržava napore DG INLO-a da se postrože sigurnosne mjere s pomoću strukturnih i organizacijskih poboljšanja, uključujući osiguranje svih fizičkih objekata; ustraje u tome da je potrebno uskladiti otvorenost za građane sa sigurnosnim zahtjevima;

121. sa žaljenjem primjećuje da je nekoliko ključnih pružatelja usluga nedavno odlučilo ne produljiti dugoročne ugovore potpisane s Parlamentom (banke i prodavaonice hrane) i traži od službe da istraži razloge smanjenja broja dostupnih usluga Parlamenta;

122. prima na znanje početak radova 2018. na proširenju dječjeg vrtića Wayenberg; međutim, zabrinut je zbog nesigurnog pristupa tim objektima tijekom radova te predlaže da DG INLO i DG SAFE u budućnosti posvete veću pozornost jamčenju sigurnosti korisnika tijekom takvih građevinskih radova;

123. prima na znanje znatnu infrastrukturu Parlamenta, koja se može prikazati kako slijedi:

 

Zgrade u Bruxellesu

Zgrade u Luxembourgu

Zgrade u Strasbourgu

13 u vlasništvu

1 u vlasništvu

5 u vlasništvu

7 unajmljenih

6 unajmljenih

1 unajmljeno parkiralište

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Uredi za vezu EP-a i podružnica

 

Ukupno

37

  u vlasništvu

12

  unajmljeno

25

  površina

28 383 m2

124. potvrđuje da je Predsjedništvo naložilo glavnom tajniku da ovlasti DG INLO da pokrene arhitektonski natječaj za obnovu zgrade Paul-Henri Spaak, uzimajući u obzir samo dvije mogućnosti: obnovu ili preuređenje zgrade; ustraje u tome da se zgrada pripremi za daljnji razvoj aktivnosti Parlamenta u sljedećim desetljećima u skladu s Ugovorima; podsjeća da je arhitektonski natječaj pokrenut kako bi se dobili konkretni arhitektonski prijedlozi te da bi konačnu odluku o projektu trebala donijeti politička i proračunska tijela; naglašava da bi se takva odluka trebala donijeti nakon objave procjene sigurnosti zgrade i da bi glavni tajnik prije donošenja odluke trebao osmisliti uvrštenje plana u proračun;

125. napominje da je Predsjedništvo odobrilo postavljanje instalacije „Europa Experience” u nekoliko ureda za vezu te da će se to provoditi u narednim godinama;

126. podržava internalizaciju usluge vozača i prima na znanje visoku stopu zadovoljstva (99,9 %) za uslugu prijevoza službenim automobilom u 2018.; predlaže da službena vozila ne putuju prazna te da se koriste za prijevoz zastupnika, osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata prilikom putovanja iz Bruxellesa u Strasbourg i natrag; prima na znanje da se novim pravilom zahtijeva da vozači čekaju najviše 5 minuta na lokaciji preuzimanja, no svjestan je potrebe za takvim pravilom; međutim, zabrinut je zbog toga što je taj rok previše ograničen; ističe duga razdoblja čekanja zastupnika u zračnoj luci prije nego što automobili krenu prema Parlamentu te predlaže učinkovitiji način rješavanja tih kašnjenja;

127. izražava snažnu zabrinutost zbog radnih uvjeta dvaju vanjskih koncesionara s kojima je Parlament sklopio ugovor, odnosno osoblja čišćenja i restoranskog osoblja Parlamenta, te snažno preporučuje da DG INLO organizira neovisnu anketu o zadovoljstvu u vezi s radnim uvjetima dotičnog osoblja s kojim je Parlament sklopio ugovor kako bi se osiguralo poštovanje i dostojanstvo na radnom mjestu; poziva na evaluaciju politike javne nabave Parlamenta s obzirom na poboljšanje transparentnih i predvidivih radnih uvjeta za sve ugovorene usluge; poziva Parlament da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije; prima na znanje da Parlament poštuje odgovarajuće zakonodavstvo;

128. zabrinut je zbog toga što služba još uvijek nije uspjela riješiti problem s toplom vodom Parlamenta i traži od nadležnog odbora da u budućnosti pruži informacije o mjerama borbe protiv zaraze Legionellom u Parlamentu;

129. pozdravlja veću raznolikost ponude u samoposlužnoj kantini Parlamenta; međutim, zabrinut je zbog toga što se, unatoč javnom pozivu za procjenu troškova i koristi u pogledu odnosa cijene i kvalitete, ponuda smatra nezadovoljavajućom; poziva na ponovnu ocjenu kvalitete i cijene te potencijalnih pružatelja usluga na tržištu; poziva na uvođenje potrebnih izmjena u vezi s neuravnoteženim omjerom kvalitete i cijene koji proizlazi iz rezultata ankete; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog cijene i kvalitete hrane i pića;

130. izražava solidarnost s radnicima grupe COMPASS, koji su suočeni s rezovima osoblja i pogoršanjem radnih uvjeta; zabrinut je što se vanjski pružatelj usluga pripreme i posluživanja hrane i pića sve više koristi privremenim osobljem, što utječe na kvalitetu usluga te na dobrobit i kvalitetu radnih uvjeta za stalno osoblje;

131. pozdravlja uspostavu odjela za ex ante kontrolu i koordinaciju javne nabave u 2017. kako bi se ojačala središnja uloga odjela za ex ante provjeru i pružila potpora osiguravanju ujednačene primjene i praćenja postupaka javne nabave u DG INLO-u;

132. sa zadovoljstvom primjećuje da je revizija dostupnosti zgrada za osobe s invaliditetom tijekom 2018. provedena kao dio politike „Dizajn za sve” i pokretanja mreže DG INLO-a za pristupačnost;

133. odobrava ulogu DG INLO-a u politici zaštite okoliša Parlamenta, osobito cilj povećanja energetske učinkovitosti zgrada i smanjenja potrošnje vode;

Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje (DG LINC)

134. podsjeća da je 2018. Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje (DG LINC) imala 534 člana osoblja i upravljala 3,1 % ukupnog proračuna Parlamenta;

135. inzistira na poštovanju Kodeksa o višejezičnosti, kojim se svakom zastupniku omogućuje da se izrazi na vlastitom jeziku; naglašava da se detaljniji jezični profili uvedeni revizijom Kodeksa o višejezičnosti smiju koristiti samo u iznimnim okolnostima; njihova svrha nije ograničavanje dostupnosti prevođenja na određeni jezik, već pružanje usmjerenije usluge zastupnicima u slučaju tržišnih i logističkih ograničenja;

136. odobrava preobrazbu glavne uprave 2018. kako bi se povećali kapaciteti Parlamenta u organizaciji konferencija i dovršetkom procesa utvrdili novi radni uvjeti za usmene prevoditelje;

137. prima na znanje strategiju modernizacije upravljanja konferencijama, koja je u velikoj mjeri bila usmjerena na poboljšanje i prilagođavanje pružanja usluga u Parlamentu na temelju potreba korisnika te na razvoj jedinstvenog sučelja za organizatore;

138. s odobravanjem prima na znanje sporazum o uvjetima rada usmenih prevoditelja od 8. rujna 2018.; potiče zajedničku skupinu za praćenje koja se sastoji od predstavnika uprave i usmenih prevoditelja da nastavi uspješnu suradnju kako bi se neometano riješila otvorena pitanja;

139. napominje da je ukupni prosječni broj sati koji su usmeni prevoditelji proveli tjedno pružajući usluge usmenog prevođenja u kabini porastao s 11 sati i 54 minute 2014. na 13 sati i 47 minuta 2018., među ostalim i zbog povećanja parlamentarne aktivnosti;

140. skreće pozornost na činjenicu da postoje velike razlike u troškovima prevođenja s pojedinačnih jezika i traži od službe da istraži razloge tih velikih razlika;

 

Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD)

141. podsjeća da je 2018. Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD) imala 1145 članova osoblja i upravljala 0,9 % ukupnog proračuna Parlamenta;

142. potvrđuje da je DG TRAD u 2018. zabilježio povećanje proizvodnje od 10 % u odnosu na prethodnu godinu zbog ciklične prirode potražnje za prijevodima, koja je usko povezana s parlamentarnom aktivnošću; sa zabrinutošću napominje da je interna količina prijevoda u odnosu na kapacitet dosegnula 119,4 % (referentna vrijednost: 100 %), pri čemu je stopa eksternalizacije iznosila 32,8 % (31,4 % u 2017.); poziva DG TRAD da razmotri veći iznos eksternalizacije, poštujući referentnu vrijednost od 100 % i usredotočujući se na kvalitetu i besprijekornost prevedenih dokumenata; poziva DG TRAD da nastavi raditi na povećanju usklađenosti i kvalitete eksternaliziranih prijevoda;

143. primjećuje postupnu migraciju na eTranslation, kojim se pružaju usluge strojnog prevođenja za sve jezične kombinacije; ustraje u nezamjenjivoj ulozi i dodanoj vrijednosti prevoditelja;

144. primjećuje da su 2018. uvedene nove zadaće za prevoditelje, mijenjajući usluge prevođenja u međukulturnu jezičnu medijaciju, primjerice osnivanjem Službe za audiosadržaj, što podrazumijeva da neki prevoditelji prevode kratke vijesti (dnevne vijesti) na 24 jezika i podcaste na 6 jezika; napominje da je DG TRAD zaposlio govornog trenera koji je radio s gotovo 180 članova osoblja; zabrinut je zbog činjenice da se osoblje DG TRAD-a suočilo ne samo s iznimno velikim radnim opterećenjem zbog završetka zakonodavnog razdoblja, nego i s nesigurnostima povezanima s predstojećim novim i nepoznatim zadacima; poziva rukovodstvo DG TRAD-a i osoblje da nastave s raspravama o utjecaju cikličkog radnog opterećenja na dobrobit osoblja; potiče osnivanje zajedničke skupine za praćenje koja bi okupila predstavnike uprave i prevoditelje, na tragu skupine koju je uspostavio DG LINC;

Glavna uprava za financije (DG FINS)

145. podsjeća da je 2018. DG FINS imao 222 člana osoblja i upravljao 20,8 % ukupnog proračuna Parlamenta;

146. svjestan je činjenice da se regulatorni okvir DG FINS-a od stupanja na snagu Statuta za zastupnike 2009. znatno razvio; osim toga, prima na znanje stupanje na snagu nove Financijske uredbe 2. kolovoza 2018. i izmjene internih pravila o izvršenju proračuna Parlamenta koje utječu na rad DG FINS-a;

147. zabrinut je zbog manjka ljudskih resursa i mobilnosti, što znači da se prednost morala dati osnovnim uslugama za zastupnike i za Parlament, što je dovelo do problema s opsegom provedenih kontrola, rokova, brzine kojom su plaćanja izvršena i operacija uravnoteženja rashoda; zabrinut je zbog tog trenda i njegova nepovoljnog utjecaja, a naročito, pogoršanja dobrobiti na radnom mjestu i dugotrajnih bolesti, što je tijekom godine postalo sve izraženije;

148. izražava snažnu zabrinutost zbog zastarjelosti informatičkih aplikacija glavne uprave i rizika od pada informatičkog sustava, koji se smatraju visokima; poziva DG FINS i DG ITEC da unaprijede konstruktivnu suradnju radi provedbe odgovarajućih mjera ublažavanja, uključujući neometano uvođenje novog sustava za financijsko upravljanje i računovodstvo;

149. pozdravlja znatne napore za ulaganje u digitalizaciju financijskih procesa, kao što su elektronički potpisi zastupnika, s ciljem poboljšanja službe za klijente, administrativne učinkovitosti i razine provjera, posebno uvođenje naknade za zdravstvene troškove zastupnika putem interneta i automatizaciju središnjeg registra potpisa, radi ubrzanja plaćanja povezanih prava i proširenja funkcija e-Portala kao jedinstvene ulazne točke za upravljanje financijskim i socijalnim pravima zastupnika; žali zbog dugotrajne neučinkovitosti u unosu i provjeravanju podataka, posebno zbog toga što se podaci o putnim troškovima zastupnika u sustav unose dva puta, prvo ih unose zastupnici a potom administracija;

150. napominje da je nova putnička agencija Parlamenta počela s radom 1. siječnja 2019. nakon javnog poziva na podnošenje ponuda; prima na znanje ograničenu uporabu pozivnog centra za usluge putovanja, koja je dostupna tijekom vikenda, ali koja ne obuhvaća sva poduzeća kojima se koristi putnička agencija; izražava žaljenje zbog toga što su zastupnici imali poteškoća sa zvanjem pozivnog centra za usluge putovanja tijekom i izvan radnog vremena; žali zbog ograničenog radnog vremena agencije, posebno činjenicu da je zatvorena u petak popodne, osim petkom poslijepodne prije sjednice u Strasbourgu, što ozbiljno ograničava sposobnost osoblja zastupnika da učinkovito rade; poziva na poboljšanje dostupnosti; inzistira na obveznom uvođenju jednostavnog i pristupačnog mehanizma za pritužbe, kojim se omogućuje brzo rješavanje problema; žali zbog sporog odgovara agencije na zahtjeve za karte; smatra u cijelosti neprihvatljivim što karte koje predloži agencija nisu uvijek najisplativije (često iznad cijena na internetu) te što na zastupnike često utječu znatna kašnjenja u nadoknadi putnih troškova; poziva DG FINS da provede anketu o zadovoljstvu uslugama putničke agencije kako bi se rezultati predstavili najkasnije do 30. lipnja 2020. te da obavijesti korisnike o organizaciji i odgovornostima DG FINS-a i putničke agencije Parlamenta; potiče novu putničku agenciju da razmotri rezultate ankete o zadovoljstvu i u skladu s tim provede poboljšanja;

Naknada za opće troškove

151. pozdravlja mjere koje je Predsjedništvo poduzelo kako bi razvilo veću transparentnost i financijsku odgovornost;

152. podsjeća da je obvezan zaseban bankovni račun za primanje naknade za opće troškove; poziva Parlament da redovito obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome koliko se zastupnika pridržava te obveze;

153. skreće pozornost na činjenicu da je Predsjedništvo na svojoj sjednici od 2. srpnja 2018. usvojilo novi neiscrpan popis troškova koji se mogu pokriti naknadama za opće troškove, koji sadrži najčešće primjere prihvatljivih rashoda; napominje da se, za zastupnike koji to žele, troškovi koji se odnose na dobrovoljnu reviziju korištenja naknade za opće troškove mogu pokriti iz te naknade; podsjeća da su svi zastupnici slobodni dokumentirati korištenje naknade za opće troškove i objaviti te informacije na svojim osobnim stranicama; poziva Parlament da redovito obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome koliko zastupnika poštuje te preporuke;

154. podsjeća na članak 62. stavak 1. i članak 62. stavak 2. Odluke Predsjedništva od 19. svibnja, kako je izmijenjena (posljednja izmjena 1. srpnja 2019.), o provedbenim mjerama za Statut zastupnika Europskog parlamenta u kojem se navodi da su „iznosi isplaćeni”, uključujući naknadu za opće troškove, „isključivo namijenjeni za financiranje aktivnosti povezanih s obnašanjem zastupnikova mandata i ne smiju se koristiti za pokrivanje osobnih troškova ili za financiranje potpora ili donacija političke prirode” te da „zastupnici trebaju vratiti Parlamentu neiskorištena sredstva osim ako su isplaćena u obliku paušalnih iznosa”; poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da osiguraju da se te odredbe u potpunosti provode i da ih se pridržava te ih poziva da redovito obavješćuju tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome koliko je članova vratilo svoje neiskorištene iznose;

155. pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo u prošlom parlamentarnom sazivu stvorilo potrebnu infrastrukturu na internetskoj stranici zastupnika na stranicama Parlamenta za one zastupnike koji žele objaviti dobrovoljnu reviziju ili potvrdu rashoda kojom se potvrđuje da je njihova upotreba naknade za opće troškove u skladu s važećim pravilima Statuta zastupnika i njegovim provedbenim mjerama; poziva Parlament da poboljša komunikaciju sa zastupnicima o toj mogućnosti i o tome kako je iskoristiti u praksi;

Dobrovoljni mirovinski fond

156. napominje da je aktuarski deficit dobrovoljnog mirovinskog sustava procijenjen na 286,1 milijuna EUR na kraju 2018.; nadalje napominje da je na kraju 2018. iznos neto imovine koja se uzima u obzir bio 112,3 milijuna EUR, a aktuarske obveze 398,4 milijuna EUR;

157. podsjeća na to da su te predviđene buduće obveze raspoređene na više desetljeća, ali napominje da je 2018. ukupan iznos isplaćen iz dobrovoljnog mirovinskog fonda iznosio 17,8 milijuna EUR;

158. ističe da to izaziva zabrinutost zbog mogućeg iscrpljenja fonda i zbog toga što Parlament jamči isplatu mirovinskih prava ako i kad taj fond nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze;

159. snažno podupire rezultate sa sjednice Predsjedništva od 10. prosinca 2018. na kojoj je donesena odluka o izmjeni pravila koja se primjenjuju na mirovinski sustav povećanjem dobi za umirovljenje sa 63 na 65 godina te uvođenjem poreza od 5 % na mirovine za buduće umirovljenike s ciljem poboljšanja njegove održivosti; podržava tu odluku Predsjedništva kao pozitivan korak; napominje, međutim, da će Parlament i dalje biti odgovoran za vrlo značajan iznos u budućnosti; podsjeća da se u članku 27. stavku 2. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu navodi da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”;

160. poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da iscrpe sva moguća sredstva kako bi se pronašlo pravedno rješenje za taj problem, i pritom financijska odgovornost Parlamenta ostala minimalna, s obzirom na to da se radi o novcu poreznih obveznika te da se tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim u vezi s time;

Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC)

161. podsjeća da je 2018. DG ITEC imao 484 člana osoblja i upravljao 6,4% ukupnog proračuna Parlamenta;

162. napominje da je glavni pokazatelj za DG ITEC u 2018. njegova sposobnost pravodobnog i učinkovitog reagiranja na zahtjeve korisnika i partnera u svim područjima djelovanja; ustraje u tome da DG ITEC i dalje ulaže u uspostavu modernog, neometanog i učinkovitih informatičkih sučelja usmjerenih na korisnike;

163. podržava trenutačni razvoj aplikacija e-Parlamenta, jačanje inovacijskih aktivnosti u području informacijske tehnologije i osnaživanje kapaciteta Parlamenta za kibersigurnost; pozdravlja odluku da se udvostruče sredstva dodijeljena timu za hitne računalne intervencije za institucije EU-a (CERT-EU); pohvaljuje jačanje kapaciteta institucija Unije da osiguraju optimalnu zaštitu od kibernapada;

164. potvrđuje činjenicu da DG ITEC vrlo teško zapošljava dovoljno kvalificiranih stručnjaka s vrlo specifičnim profilima, znanjem i iskustvom; poziva Parlament da se pobrine da se taj zahtjev propisno proslijedi Europskom uredu za odabir osoblja kako bi se bolje odgovorilo na konkretne potrebe institucija Unije;

165. ustraje u tome da DG ITEC uloži veće napore kako bi se osigurao kontinuitet i otpornost infrastrukture informacijskih i komunikacijskih tehnologija Parlamenta koja je postignuta od pada informatičkog sustava u listopadu 2017.; poziva na povećanje napora i kapaciteta za pružanje jamstva u pogledu stabilnosti IKT-a Parlamenta; poziva na nastavak rada i napretka u području kontinuiteta poslovanja, upravljanja rizikom, upravljanja incidentima i kapaciteta za oporavak; ističe postojanje nedostataka u funkcioniranju internetske mreže u Parlamentu;

166. ističe sve veće rizike povezane s podacima i privatnošću; sa zabrinutošću upozorava na nedavna izvješća o pohranjivanju i obradi podataka korisnika kada se prijavljuju na bežičnu mrežu Parlamenta; snažno dovodi u pitanje potrebu za zadržavanjem podataka na najviše šest mjeseci[14]; poziva Parlament da izradi politiku i strategiju informacijske sigurnosti; naglašava da je bliska suradnja između DG ITEC-a i DG SAFE-a od presudne važnosti; potiče te glavne uprave na planiranje zajedničkih aktivnosti u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju;

Glavna uprava za sigurnost i zaštitu (DG SAFE)

167. podsjeća da je 2018. DG SAFE imao 756 članova osoblja i upravljao 1,5 % ukupnog proračuna Parlamenta;

168. zabrinut je zbog rezultata nedavnih anketa koje je proveo DG SAFE te se nada da će se u bliskoj budućnosti pronaći rješenje za zabrinutosti osoblja;

169. podsjeća da je otvorenost prema javnosti obilježje Parlamenta te da je potrebno zadržati odgovarajuću ravnotežu uz potrebnu razinu sigurnosti;

170. pozdravlja glavne odluke koje se odnose na sigurnost, a koje je Predsjedništvo donijelo tijekom 8. parlamentarnog saziva, a posebno a) mjere u vezi s odnosima s nacionalnim vlastima zemalja domaćina i s drugim institucijama, posebno mjere za osiguravanje europske četvrti u Bruxellesu, sigurnosne provjere osoblja vanjskih pružatelja usluga, procjene prijetnji i promjene razine stanja pripravnosti, b) mjere za modernizaciju zgrada Parlamenta i c) interne mjere; podsjeća da je to podrazumijevalo infrastrukturna ulaganja;

171. pozdravlja sporazum koji je Parlament 2018. sklopio o uzajamnom izuzeću sigurnosnih provjera s Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija; žali, međutim, što taj sporazum još nije potpisan s Vijećem te se nada da će se u tom pogledu uskoro pronaći rješenje;

172. odobrava zamjenu iskaznica za pristup za zastupnike i njihovo osoblje; sa zadovoljstvom iščekuje predstojeću zamjenu onih kojima se koristi osoblje Parlamenta;

173. pohvaljuje dobru suradnju između DG SAFE-a i DG INLO-a u povećavanju sigurnosti svih zgrada Parlamenta, poboljšanju pristupa, uključujući parkirališta, u skladu sa zahtjevom Predsjedništva;

174. potvrđuje osnivanje Odjela za zaštitu, a posebno tjelesnu zaštitu predsjednika Parlamenta i jačanje sigurnosti na strateškim lokacijama Parlamenta;

175. podržava proširenje sustava upozoravanja putem SMS-a na sve korisnike službenih telefona koji će se ubuduće koristiti za sve zastupnike i osoblje;

Pravna služba

176. odobrava strategiju Pravne službe čiji je cilj učiniti pravnike dostupnijima parlamentarnim odborima; poziva na povećanje broja osoblja koje se bavi parlamentarnim aktivnostima;

177. s uvažavanjem napominje da Pravna služba poštuje rodnu ravnotežu na razini administratora, načelnika odjela i direktora;

178. ističe da je Pravna služba pobijedila u 95 % predmeta podnesenih Sudu tijekom 8. parlamentarnog saziva; izražava uvjerenje da Pravna služba ima ulogu u zaštiti financijskih interesa Parlamenta i građana Unije povratom javnih sredstava u sudskim predmetima;

179. zabrinut je zbog poteškoća u pronalaženju kvalificiranih pojedinaca iz određenih zemalja da popune određena radna mjesta, s obzirom na obvezu da se obuhvate svi pravni sustavi i svi jezici država članica;

Godišnja izvješća o sklopljenim ugovorima

180. podsjeća da se u dvjema uzastopnim financijskim uredbama[15] i pravilima za primjenu (EU, Euratom) br. 966/2012[16] utvrđuju informacije koje institucija prilikom sklapanja ugovora treba dostaviti proračunskom tijelu i javnosti; napominje da financijske uredbe zahtijevaju objavu sklopljenih ugovora u vrijednosti većoj od 15 000 EUR, što je iznos koji odgovara pragu iznad kojeg postupak konkurentnog nadmetanja postaje obvezan;

181. napominje da su se od ukupno 251 ugovora sklopljenog 2018. godine njih 94 temeljila na otvorenim ili ograničenim postupcima, u vrijednosti od 569,5 milijuna EUR, a 155 ugovora se temeljilo na pregovaračkim postupcima, u ukupnoj vrijednosti od 35,9 milijuna EUR; napominje da se ukupni postotak ugovora sklopljenih na temelju pregovaračkih postupaka smanjio u smislu vrijednosti kao postotak ukupne vrijednosti dodijeljenih ugovora, s 12 % 2017. na 6 % 2018., te u smislu obujma, s 70,5 milijuna EUR 2017. na 35,86 milijuna EUR 2018.;

182. prima na znanje sljedeći presjek sklopljenih ugovora 2018. i 2017. po vrsti, uključujući ugovore u vezi s nekretninama:

Vrsta ugovora

2018.

2017.

Broj

Postotak

Broj

Postotak

Usluge

Opskrba

Radovi

Građevinski objekti

199

37

12

 3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

 0

79%

16%

 5%

 0%

Ukupno

251

100%

224

100 %

 

Vrsta ugovora

2018.

2017.

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

Usluge

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Opskrba

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Radovi

133 431 628

22%

  6 892 972

1%

Građevinski objekti

  5 039 824

1%

  0

0%

Ukupno

 605 372 288

  100%

  587 070 184

  100%

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2018., str. 6.)

183. prima na znanje sljedeći presjek sklopljenih ugovora 2018. i 2017. po vrsti postupka, u pogledu broja i vrijednosti:

Vrsta postupka

 

2018.

2017.

Broj

Postotak

Broj

Postotak

U postupku rješavanja

Ograničeni

Pregovarački

Tržišno natjecanje

Izvanredni

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

-

-

35%

1%

64%

-

-

Ukupno

251

  100%

224

100%

 

 

Vrsta postupka 

2018.

2017.

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

U postupku rješavanja

Ograničeni

Pregovarački

Tržišno natjecanje

Izvanredni

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83%

5%

12%

-

-

Ukupno

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2018., str. 8.)

 

Klubovi zastupnika (proračunska stavka 4 0 0)

184. napominje da su 2018. odobrena sredstva unesena u proračunsku stavku 4 0 0, koja se odnosi na klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, korištena kako slijedi[17]:


 

Klub zastupnika

2018.

2017.

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Europska pučka stranka (EPP)

18.282

6.690

20.820

113,88

4.152

17.790

8.150

19.330

108,66

6.610

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

15.792

5.863

16.888

106,94

4.767

15.610

5.469

15.268

97,81

5.812

Europski konzervativci i reformisti (ECR)

6.182

2.962

7.200

116,47

1.944

6.200

2.810

6.051

97,60

2.959

Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE)

5.823

1.824

6.033

103,61

1.614

5.711

1.694

5.596

97,99

1.809

Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE)

4.478

1.579

4.669

104,27

1.388

4.333

1.826

4.583

105,77

1.578

Ujedinjena europska ljevica/Nordijska zelena ljevica (GUE/NGL)

4.443

1.257

4.590

103,31

1.110

4.421

1.407

4.571

103,39

1.257

Europa slobode i izravne demokracije (EFDD)

3.829

1.828

2.725

71,17

1.915

3.654

1.917

3.523

96,41

1.827

Europa nacija i sloboda (ENF)

3.238

1.094

3.612

111,55

720

2.719

846

2.474

90,99

1.091

Nezavisni zastupnici

1.153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Ukupno

63.220

23.412

67.073

106,09

18.052

61.365

24.377

61.889

100,85

23.258


 

185. pozdravlja činjenicu da su neovisni vanjski revizori klubova zastupnika objavili bezuvjetno mišljenje za financijsku godinu 2018.;

Europske političke stranke i europske političke zaklade

186. napominje da je Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade (APPF) uspostavljeno 2016. sa zadaćom ocjene zahtjeva za registraciju, registracije novih stranaka i zaklada u Uniji, praćenja njihova financiranja i izricanja sankcija u slučajevima nepoštovanja njihovih obveza; uviđa da je Tijelo postalo u potpunosti operativno 2017.;

187. napominje da su Komisija, Vijeće i Parlament odobrili dodatne financijske i ljudske resurse za Tijelo u proračunu za financijsku godinu 2019.;

188. ističe da u skladu s člankom 6. stavkom 10. Uredbe (EU, Euratom) br. 114l/2014[18] direktor Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade svake godine podnosi Parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o aktivnostima Tijela; napominje da je godišnje izvješće poslano predsjedniku Parlamenta i glavnom tajniku 21. studenog 2019.; izražava žaljenje zbog toga što je izvješće za 2018. podneseno Odboru za proračunski nadzor tek u siječnju 2020.; izražava zabrinutost zbog odluke da se izvješće smatra povjerljivim, na osnovi izričitog zahtjeva Tijela da izvješće bude dostupno samo ograničenom broju osoba pod ograničenim uvjetima; smatra da ograničavanje pristupa tom dokumentu, koji se odnosi na korištenje javnih sredstava nažalost odaje dojam da se nešto mora sakriti; ustraje u tome da se izvješće Tijela objavljuje svake godine i da se šalje zastupnicima istodobno kad i predsjedniku i glavnom tajniku Parlamenta;

189. poziva Odbor za proračunski nadzor da pozove direktora Tijela na godišnje saslušanje o razrješnici Parlamentu, kao što je običaj za ostale direktore agencija i institucija;

190. naglašava važnost javnog izvješćivanja Tijela o njegovim aktivnostima kao elementa njegove odgovornosti, što je ključno za nastavak izgradnje povjerenja i jamstva, kao i za procjenu ima li Tijelo dovoljno osoblja, resursa i kompetencija da stvarno spriječi političke stranke i zaklade da zloupotrebljavaju sredstva;


 

191. napominje da su 2018. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 2 korištena kako slijedi:

Stranka

Pokrata ili skraćeni naziv

Vlastita sredstva

Konačni doprinos EP-a – prvi dio

Ukupni prihodi [19]

Doprinos EP-a izražen kao postotak nadoknadivih troškova (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve ili gubitak)

Europska pučka stranka

EPP

  1.427.466

  7.356.802

  11.340.157

85%

  64.271

Stranka europskih socijalista

PES

  1.153.831

  6.309.079

  7.462.911

85%

  -

Savez liberala i demokrata za Europu

ALDE

  759.642

  2.674.543

  3.935.648

85%

  157.524

Europska stranka zelenih

EGP

  544.072

  2.244.342

  2.961.972

85%

- 26.538

Stranka europske ljevice

EL

  301.456

  1.513.876

  1.875.332

85%

- 6.798

Europska demokratska stranka

PDE

  125.374

  532.075

  754.587

85%

  18.913

Europski slobodni savez

EFA

  156.351

  628.696

  910.047

85%

  32.110

Savez europskih konzervativaca i reformista

ACRE

- 286.814

  1.253.918

  1.245.829

71%

- 729.991

Europski kršćanski politički pokret

ECPM

  125.110

  624.532

  749.641

85%

  5.995

Pokret za Europu nacija i sloboda

MENL

  211.768

  1.045.592

  1.257.360

85%

- 28.579

UKUPNO

 

4.518.257

24.183.454

32.493.485

 

-513.092


192. napominje da su 2018. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 3 korištena kako slijedi:

Zaklada

Pokrata ili skraćeni naziv

Povezana sa strankom

Vlastita sredstva

Konačna bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih troškova (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve ili gubitak)

Centar za europske studije Wilfried Martens

WMCES

EPP

  1.097.171

  5.816.345

  6.913.516

85%

31.397

Zaklada za europske napredne studije

FEPS

PES

  1.050.548

  4.895.825

  5.946.373

85%

-

Europski liberalni forum

ELF

ALDE

  292.141

  1.650.538

  1.942.680

85%

-

Zelena europska zaklada

GEF

EGP

  185.182

  1.038.822

  1.224.004

85%

1.368

Preobrazimo Europu

TE

EL

  244.655

  1.193.712

  1.438.367

85%

16.375

Institut europskih demokrata

IED

PDE

  45.755

  255.000

  300.755

85%

-

Zaklada Coppieters

CF

EFA

  115.193

  388.702

  503.895

85%

38.617

Novi smjer – Zaklada za europsku reformu

ND

ACRE

  279.636

  1.215.011

  1.494.647

85%

- 156.378

Sallux

SALLUX

ECPM

  77.416

  418.444

  495.860

85%

2.159

Zaklada za Europu nacija i sloboda

FENL

MENL

  53.600

  329.251

  382.851

85%

- 4.503

UKUPNO

 

 

  3.441.296

  17.201.651

  20.642.947

 

-70.965


 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gilles Boyer, Maria Grapini, David Lega, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, David Cormand, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

 

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

PPE

Andrea Bocskor, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Andrey Novakov, Markus Pieper, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

David Cormand

 

1

-

NI

Sabrina Pignedoli

 

3

0

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

 

[1] OJ L 51, 28.2.2017.

[2] SL C 348, 28.9.2018., str. 1.

[3] SL C 411, 13.11.2018., str. 1.

[4] SL C 340, 8.10.2019., str. 1.

SL C 340, 8.10.2019., str. 9.

[6] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[7] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[8] PE 422.541/Bur.

[9] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013, str. 884).

[10] Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).

[11] Direktiva (EU) br. 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).

[12]  Tematsko izvješće Revizorskog suda br. 15/2019: Provedba paketa kadrovskih reformi iz 2014. godine u Komisiji: ostvarene su velike uštede, ali ne bez posljedica za osoblje.

[13]  Radni dokument o provedbi paketa kadrovskih reformi iz 2014. godine u Komisiji: ostvarene su velike uštede, ali ne bez posljedica za osoblje.

[14]  https://euobserver.com/institutional/146270

[15] Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2014, (EU) br. 223/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1).

[16] Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

[17] Svi iznosi izraženi su u tisućama EUR.

[18]  Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str.1.).

[19] Ukupni prihodi uključuju prijenos sredstava iz prethodne godine u skladu s člankom 125. stavkom 6. Financijske uredbe (verzija koja je bila na snazi tijekom predmetne financijske godine).

Posljednje ažuriranje: 14. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti