Procedură : 2019/2056(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0021/2020

Texte depuse :

A9-0021/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0084

<Date>{25/02/2020}25.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2020</NoDocSe>
PDF 357kWORD 109k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European</Titre>

<DocRef>(2019/2056(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportoare: <Depute>Maria Grapini</Depute>

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European

(2019/2056(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018[1],

 având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)[2],

 având în vedere Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European[3],

 având în vedere Raportul anual al auditorului intern pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor[4],

 având în vedere declarația de asigurare[5] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolul 318 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[6], în special articolele 164, 165 și 166,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[7], în special articolele 260, 261 și 262,

 având în vedere Decizia Biroului din 10 decembrie 2018 privind normele interne privind execuția bugetului Parlamentului European[8], în special articolul 22,

 având în vedere articolul 100, articolul 104 alineatul (3) și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0021/2020),

A. întrucât Președintele a adoptat conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018 la 27 iunie 2019;

B. întrucât Secretarul General, în calitate de ordonator de credite delegat principal, a confirmat, la 25 iunie 2019, că deține asigurări rezonabile că resursele alocate la bugetul Parlamentului au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și că procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C. întrucât auditul Curții de Conturi, în evaluarea sa specifică privind cheltuielile administrative și de altă natură în 2018, nu a identificat deficiențe grave în rapoartele anuale de activitate examinate ale instituțiilor și organelor prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046;

D. întrucât articolul 262 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 prevede că fiecare instituție a Uniunii are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune adoptată de Parlamentul European,

1. acordă Președintelui descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Parlamentului European aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European

(2019/2056(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European,

 având în vedere articolul 100, articolul 104 alineatul (3) și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0021/2020),

A. întrucât, în certificarea conturilor finale, contabilul Parlamentului European („Parlamentul”) și-a exprimat asigurarea rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale Parlamentului;

B. întrucât, în conformitate cu procedura obișnuită, administrației Parlamentului i s-au adresat 126 de întrebări, iar răspunsurile în scris primite au fost discutate public de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în prezența vicepreședintelui responsabil pentru buget, a Secretarului General și a auditorului intern;

C. întrucât există în permanență posibilitatea de a realiza îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea, eficiența și eficacitatea în gestionarea finanțelor publice și întrucât se impune controlul necesar pentru a garanta că administrația și conducerea politică a Parlamentului răspund în fața cetățenilor Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului

1. constată că creditele finale ale Parlamentului în 2018 s-au ridicat la 1 950 687 373 EUR, respectiv 18,9 % din rubrica V din cadrul financiar multianual[9] destinat cheltuielilor administrative din 2018 ale instituțiilor Uniunii în ansamblul lor, reprezentând o creștere de 2,2 % față de bugetul pe 2017 (1 909 590 000 EUR);

2. constată că veniturile totale înscrise în conturi până la 31 decembrie 2018 au fost de 193 998 910 EUR (față de 206 991 865 EUR în 2017), inclusiv 30 783 590 EUR în venituri alocate (față de 50 052 674 EUR în 2017);

3. subliniază că patru capitole au însumat 67,6% din totalul angajamentelor: capitolul 10 (Membrii instituției), capitolul 12 (Funcționari și agenți temporari), capitolul 20 (Clădiri și cheltuieli conexe) și capitolul 42 (Cheltuieli aferente asistenței parlamentare), ceea ce indică un grad ridicat de rigiditate pentru cea mai mare parte a cheltuielilor Parlamentului;

4. ia act de cifrele cu care au fost închise conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018, și anume:

(a) Credite disponibile (EUR)

credite pentru 2018:

1 950 687 373

reportări neautomate din exercițiul financiar 2017:

2 564 000

reportări automate din exercițiul financiar 2017:

289 785 291

credite corespunzătoare veniturilor alocate pentru 2018:

30 783 590

reportări corespunzătoare veniturilor alocate din 2017:

47 369 977

Total:

2 318 626 231

(b) Utilizarea creditelor în exercițiul financiar 2018 (EUR)

angajamente:

2 283 150 877

plăți efectuate:

1 933 089 380

credite reportate automat, inclusiv cele provenite din veniturile alocate:

348 106 015

credite reportate neautomat:

---

credite anulate:

39 994 836

(c) Venituri bugetare (EUR)

încasate în 2018:

193 998 910

(d) Total bilanț la 31 decembrie 2018 (EUR)

1 671 682 153

5. subliniază că 99,2% din creditele înscrise în bugetul Parlamentului, în valoare de 1 934 477 627 EUR, au fost angajate, cu o rată de anulare de 0,8%; constată cu satisfacție că, la fel ca în exercițiile precedente, a fost atins un nivel foarte ridicat de execuție bugetară; remarcă faptul că totalul plăților efectuate s-a ridicat la 1 636 858 018 EUR, ceea ce înseamnă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,6 %;

6. subliniază faptul că creditele anulate pentru anul 2018, în valoare de 16 209 746 EUR, au fost în principal legate de remunerații și alte drepturi, precum și de cheltuielile aferente clădirilor;

7. ia act de faptul că, în exercițiul financiar 2018, au fost aprobate unsprezece transferuri în conformitate cu articolele 31 și 49 din Regulamentul financiar, care s-au ridicat la 53 533 500 EUR, ceea ce reprezintă 2,7% din creditele finale; observă că majoritatea fondurilor transferate au fost legate de politica imobiliară a Parlamentului și, în special, au fost menite să contribuie la finanțarea plăților anuale pentru proiectul imobiliar Konrad Adenauer;

Avizele Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor pentru 2018 și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi

8. reamintește că Curtea de Conturi („Curtea”) efectuează o evaluare specifică a cheltuielilor administrative și de alt tip, ca grup unic de politici pentru toate instituțiile Uniunii; subliniază că cheltuielile administrative și cheltuielile conexe includ cheltuielile cu resursele umane (salarii, alocații și pensii), care reprezintă 60 % din total, precum și cheltuielile efectuate pentru clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia informației;

9. constată că ansamblul probelor de audit indică faptul că cheltuielile aferente rubricii „Administrație” nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare; observă, de asemenea, că, pe baza celor 13 erori cuantificate, nivelul de eroare estimat în cadrul rubricii V din cadrul financiar multianual – „Administrație” – este sub pragul de semnificație;

10. ia act de constatarea specifică referitoare la Parlament pe care o conține raportul Curții privind conturile anuale ale Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”); observă că, ca urmare a atacurilor teroriste din ultimii ani, instituțiile, inclusiv Parlamentul, au considerat că este necesar să se întărească de urgență protecția persoanelor și a clădirilor; observă cu îngrijorare că Curtea a identificat deficiențe în procedurile organizate de Parlament și de Comisie; constată că pentru a achiziționa lucrări de construcție specifice legate de securitate, Parlamentul a recurs la contracte-cadru care existau deja și că modul în care erau concepute aceste contracte-cadru a permis Parlamentului să comande lucrările legate de securitate necesare pe baza unui deviz unic de la contractant, lucrări care nu erau incluse în propunerea inițială de preț; constată că Parlamentul a recurs la această metodă în cazul a două dintre cele patru proceduri examinate de Curte;

11. ia act cu îngrijorare de răspunsul dat de Parlament în cadrul procedurii contradictorii cu Curtea, în care recunoaște că, având în vedere contextul specific (presiunea timpului și structura specifică pieței), este posibil ca concurența să fi fost sub nivelul optim; constată cu satisfacție că noile contracte-cadru în acest sector încheiate cu cinci contractanți se bazează pe o reluare a procedurii concurențiale, pentru a se asigura o concurență adecvată la nivelul prețurilor;

Raportul anual al auditorului intern

12. ia act de faptul că, în cadrul reuniunii comisiei competente cu auditorul intern, care a avut loc la 18 noiembrie 2019, auditorul intern și-a prezentat raportul anual și a descris auditurile de asigurare și misiunile de consultanță pe care le-a efectuat și cu privire la care a transmis informații, care au vizat următoarele subiecte în 2018:

 întreținerea, renovarea și exploatarea clădirilor (Direcția Generală Infrastructură și Logistică) (DG INLO);

 examinarea preliminară a securității tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) a instituției;

 drepturi individuale prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și de Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene;

 magazinul destinat personalului din Luxemburg (DG INLO);

 monitorizarea acțiunilor deschise din rapoartele de audit intern – fazele 1 și 2 din 2018;

 stabilirea unei funcții de asigurare internă a calității în cadrul Direcției Generale Securitate și Siguranță (DG SAFE);

 consiliere independentă cu privire la proiectul intitulat „From Desktop to Hybrid” („De la computere de birou la dispozitive hibride”) (Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică”) (DG ITEC);

 aspecte ale sistemului de fișe de raportare al Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii (DG EXPO);

 acțiunile subsecvente indisponibilității sistemelor informatice și consolidarea continuității IT;

 raportul privind achizițiile publice și execuția contractelor în sectorul serviciilor de catering (DG INLO) nu a fost încă publicat, iar constatările preliminare sunt discutate în prezent cu conducerea.

13. salută și susține acțiunile convenite de auditorul intern cu direcțiile generale responsabile, ca urmare a misiunilor de asigurare și a recomandărilor pe care le-a formulat în urma misiunilor de consultanță:

Acțiuni convenite:

 în ceea ce privește auditul privind întreținerea, renovarea și exploatarea clădirilor (DG INLO), consolidarea cadrului strategic pentru întreținerea clădirilor Parlamentului și îmbunătățirea și mai mult a activităților de întreținere a acestora prin adoptarea unei strategii cuprinzătoare și a unui plan multianual coerent și structurat; întărirea asigurării că procesele și operațiunile de construcție ale Parlamentului sunt eficiente, inclusiv din punctul de vedere al costurilor; sprijinirea procesului decizional privind activitățile de întreținere prin informații și analize fiabile;

 în ceea ce privește auditul sistemelor informatice: examinarea preliminară a securității TIC a instituției, consolidarea guvernanței în materie de securitate a sistemelor informatice (incluzând politici, standarde și orientări), în special prin adoptarea unei politici de securitate informatică a instituției: o mai bună identificare, protecție și monitorizare a bunurilor IT (hardware, software-ul aferent și rețeaua); o mai bună detectare a incidentelor de securitate cibernetică și o mai bună reacție la acestea, precum și consolidarea capacităților de recuperare;

 în ceea ce privește auditul drepturilor individuale ale membrilor personalului, consolidarea mediului general de control în acest domeniu și abordarea aspectelor specifice legate de alocațiile familiale;

 în ceea ce privește auditul magazinului destinat personalului de la Luxemburg, punerea în practică a măsurilor necesare pentru a îmbunătăți mediul de control și activitățile de control, precum și adecvarea guvernanței interne; asigurarea faptului că operațiunile magazinului, inclusiv contul său de avans, respectă Regulamentul financiar, principiile contabile și legislația fiscală;

Recomandări:

 în ceea ce privește sistemul de fișe de raportare al DG EXPO, punerea în aplicare a celor șase recomandări privind consolidarea sistemului său de raportare și o mai bună încadrare a cooperării dintre delegații, comisii și alte părți interesate;

 în ceea ce privește stabilirea unei funcții de asigurare internă a calității în DG SAFE, punerea în practică a celor șase recomandări în acest scop, mai ales a celei privind definirea unei politici de calitate;

 în ceea ce privește proiectul-pilot „De la computere de birou la dispozitive hibride”, o mai bună justificare economică a proiectului; folosirea dispozitivelor hibride pentru a înlocui multiple dispozitive existente; îmbunătățirea gestiunii financiare a validării conceptelor ( „proof-of-concept”) și a proiectelor-pilot înainte de dezvoltarea unor noi instrumente;

 în ceea ce privește acțiunile subsecvente indisponibilității sistemelor informatice și consolidarea continuității IT, asigurarea unei protecții suplimentare a infrastructurii TIC; testarea planului de recuperare în caz de dezastru; alcătuirea unei liste a sistemelor informatice critice și a dependențelor acestora și o mai bună planificare a găzduirii infrastructurii TIC a Parlamentului în afara clădirilor acestuia;

14. ia act de faptul că procesul de monitorizare din 2018 a dus la închiderea a 28 dintre cele 76 de acțiuni deschise, iar profilul de risc al acțiunilor restante a continuat să fie redus treptat în 2018; constată, în special, că numărul de acțiuni deschise care vizează riscuri semnificative a scăzut de la 22 la 7 și că nu au existat acțiuni deschise în categoria riscului celui mai ridicat („critic”); ia act de faptul că, pe lângă aceste acțiuni validate, existau în total 117 acțiuni deschise, inclusiv cele al căror termen de punere în aplicare nu a fost încă atins, și că 47 dintre ele prezintă riscuri semnificative; se așteaptă ca acestea să fie puse în aplicare la termenele convenite;

15. salută în mod deosebit posibilitatea ca auditorul intern să fie invitat de către direcțiile generale pentru misiuni de consultanță și recomandă tuturor direcțiilor generale să facă uz de această posibilitate, dacă este cazul;

16. ia act de faptul că două audituri privind grupurile de vizitatori și indemnizația de asistență parlamentară fac parte din activitatea pe 2019 și se vor raporta la începutul anului 2020; îi cere auditorului intern să-i comunice Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului ambele rezultate de îndată ce vor fi disponibile;

17. regretă profund că raportul auditorului intern nu este public; insistă ca acest raport să fie publicat în fiecare an și să le fie trimis deputaților atunci când este trimis Președintelui și Secretarului General al Parlamentului; regretă faptul că, pentru raportul pe 2018, în ianuarie 2020 s-a luat decizia că deputații pot consulta acest raport doar la cerere, aplicându-se procedura sălii de lectură securizate; este ferm convins că limitarea accesului la acest document, care se referă la utilizarea fondurilor publice, creează impresia regretabilă că ar fi ceva de ascuns;

Acțiunile întreprinse ca urmare a rezoluției referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017

18. ia act de răspunsurile scrise la Rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 furnizate Comisiei pentru control bugetar la 17 septembrie 2019 și de prezentarea Secretarului General în care tratează diferitele întrebări și solicitări adresate în Rezoluția referitoare la acordarea descărcării de gestiune Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, precum și de schimbul de opinii ulterior cu deputații;

Descărcarea de gestiune a Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018

19. ia act de schimbul de opinii care a avut loc la 18 noiembrie 2019, în contextul descărcării de gestiune a Parlamentului pentru exercițiul 2018, între vicepreședintele responsabil pentru buget, Secretarul General și Comisia pentru control bugetar, în prezența auditorului intern;

20. evidențiază că activitatea legislativă s-a intensificat substanțial în 2018, pe măsură Parlamentul se apropia de sfârșitul legislaturii 2014-2019;

21. ia act de faptul că două comisii temporare, Comisia specială pentru combaterea terorismului (TERR) și Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către UE (PEST), și-au încheiat cu succes activitatea în cursul anului și că s-a înființat o a treia comisie temporară, Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (TAX3);

22. subliniază că, în perspectiva alegerilor europene din 2019, campania de comunicare a fost lansată cu succes; scoate în relief participarea mai mare a cetățenilor la alegerile europene din 2019, deși în unele țări ea a rămas mult prea scăzută; consideră că astfel de campanii ar trebui să aibă un caracter permanent, punând un accent special pe aceste țări codașe;

23. aprobă măsurile luate de instituție pentru creșterea securității, în special a securității fizice și a securității clădirilor, dar și a securității cibernetice și a securității comunicațiilor;

24. regretă că, deși Comisia pentru bugete a Parlamentului a respins bugetul solicitat pentru crearea unui observator al inteligenței artificiale, această inițiativă pare să continue sub forma unui grup de lucru; este profund îngrijorat de eludarea evidentă a unei decizii democratice a deputaților în Parlamentul European, ceea ce constituie un precedent foarte regretabil; recomandă ca activitatea acestui grup de lucru să fie imediat întreruptă, până când autoritatea bugetară va decide să îi aloce un buget;

25. este conștient de importanța politicii imobiliare, în special de cea a proiectului clădirii Martens și de reconstrucția clădirii Montoyer 63 de la Bruxelles, care au fost finalizate în 2018, și a proiectului Konrad Adenauer din Luxemburg, a cărui finalizare este prevăzută pentru sfârșitul lunii iunie 2023; înțelege că, în 2018, Comisia pentru bugete a autorizat un transfer colector în valoare de 29 de milioane EUR pentru prefinanțarea proiectului, ceea ce a condus la economisirea unor dobânzi în valoare de 4,7 milioane EUR; este îngrijorat de întârzierea construcției clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg, a cărei livrare a fost planificată pentru 2018, dar nu este așteptată înainte de 2023;

26. sprijină utilizarea sistemului de management de mediu și audit (EMAS), care este un instrument de gestionare al Uniunii Europene destinat organizațiilor publice și private care le dă posibilitatea să-și evalueze și să-și îmbunătățească performanțele de mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009[10]; sprijină măsurile adoptate pentru a reduce amprenta de carbon a Parlamentului;

27. invită administrația să atragă atenția asupra codului de conduită a deputaților, care prevede că deputații acționează doar în interesul public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste, responsabilitate și respect pentru reputația Parlamentului; subliniază că codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le trateze și conține dispoziții privind activitățile profesionale ale foștilor deputați;

28. ia act de Normele privind transportul deputaților în locurile de desfășurare a activității Parlamentului European („Normele”); consideră că dispozițiile care stabilesc condițiile de utilizare permanentă a autovehiculelor oficiale de către Președinte, Secretarul General, Secretarul General adjunct și fiecare președinte al grupurilor politice în cadrul Regulamentului de procedură sunt prea vagi; solicită Biroului să revizuiască normele, introducând condiții mai stricte de utilizare a unor astfel de autoturisme;

29. este de părere că protecția avertizorilor de nereguli este un element integrant al democrației și este esențială pentru a preveni și descuraja activitățile ilegale și neregulile; reamintește că, printre alții, asistenții parlamentari acreditați (APA) se află într-o poziție vulnerabilă din cauza contractului lor de muncă; constată cu îngrijorare că Secretarul General a recunoscut că „normele privind avertizarea în interes public sunt aplicabile asistenților parlamentari acreditați, însă Parlamentul nu le poate garanta protecția locului de muncă”, deoarece aceștia depind fiecare de un deputat; îl invită pe Secretarul General să ia în considerare acest statut special atunci când APA avertizează asupra unor nereguli și să identifice și să extindă posibilitățile de protecție contractuală acordate de Parlament asistenților parlamentari acreditați care sunt victime ale hărțuirii și la asistenții parlamentari acreditați care semnalează nereguli;

30. subliniază că normele actuale privind rezilierea contractului pentru APA nu prevăd posibilitatea rezilierii prin „acordul părților”, care ar fi un mod de a recunoaște relația specială dintre deputați și asistenți, prin care ambele părți pot să recunoască că nu mai există încredere reciprocă și să beneficieze de o soluție comună; solicită Secretarului General să găsească o soluție la situația în care salariile APA pot fi transferate exclusiv în conturi bancare belgiene, care contravine ideii de uniune monetară și zonă unică de plăți;

 

31. se arată încă o dată preocupat de zvonurile care circulă că deputații i-ar obliga pe APA să meargă în misiuni, mai ales la Strasbourg, fără ordine de misiune, fără cheltuieli de misiune sau chiar fără cheltuieli de deplasare; consideră că astfel de practici creează un teren propice pentru abuzuri: APA care călătoresc fără ordine de misiune, pe lângă faptul că trebuie să suporte cheltuielile aferente din propriul buzunar, nici nu sunt asigurați de asigurarea de serviciu; îl invită încă o dată pe Secretarul General să cerceteze temeinicia acestor zvonuri și să prezinte un raport pe această temă până la sfârșitul anului;

32. invită Parlamentul să tragă concluzii din Directiva (UE) 2019/1937[11] privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, adoptată recent, și să își actualizeze normele interne de punere în aplicare a articolului 22c din Statutul funcționarilor;

33. ia act de faptul că decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană a avut un impact considerabil asupra diferitelor servicii ale Parlamentului, în special asupra comisiilor, unităților de cercetare și serviciilor orizontale;

34. salută decizia Biroului din 2 mai 2018 privind personalul de cetățenie britanică, și anume că niciun funcționar nu va fi demis pe motivul cetățeniei britanice; înțelege că evaluările de la caz la caz ale personalului contractual și temporar cu cetățenie britanică care au fost efectuate până la data prevăzută inițial pentru retragerea Regatului Unit nu au dus la rezilierea niciunui contract; ia act de faptul că grupurile politice își desfășoară propriile evaluări de la caz la caz pentru personalul lor;

35. atestă îndeplinirea cu succes a obiectivului de reducere cu 5 % a personalului, care a determinat Parlamentul să elimine, în 2018, 60 de posturi din schema sa de personal; consideră că Parlamentul trebuie ajutat să asigure un nivel ridicat de performanță, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, asigurând în același timp o gestiune bugetară responsabilă și făcând economii, în măsura posibilităților; consideră că ar putea fi avute în vedere noi economii; este ferm convins că este esențial să se lanseze o strategie de comunicare care să vizeze Consiliul, statele membre și cetățenii europeni, pentru a răspunde valului de critici lansate de mulți ani pe nedrept la adresa funcției publice europene;

36. este îngrijorat de numărul mare de angajați aflați în concediu medical pe termen lung și de creșterea alarmantă a numărului de cazuri de burnout, precum și de faptul că unele din aceste cazuri pot fi legate de epuizare și de perturbarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată; este deosebit de preocupat de deficitul de personal și, în același timp, consideră că este greu de justificat înmulțirea posturilor de conducere de nivel superior, care duce la o structură de conducere dezechilibrată, supraîncărcată la vârf; invită administrația să adopte o atitudine proactivă față de personalul în cauză, să evalueze cu atenție volumul de muncă al personalului și să asigure o repartizare echilibrată a sarcinilor; solicită să se elaboreze până la 30 iunie 2020 un raport privind măsurile luate ca răspuns la situația concediilor medicale pe termen lung și la cazurile de burnout;

37. în contextul unor așteptări tot mai mari de la personal, insistă asupra importanței unui dialog periodic și constructiv cu comitetul personalului, cu sindicatele și, în cazul grupurilor politice, cu reprezentanții personalului; speră să se continue dialogul constructiv cu organismele respective, în special despre aspecte care țin de politica de personal și condițiile de muncă, cum ar fi mobilitatea, mediul de lucru și programul de lucru flexibil;

38. consideră că, în acest scop, ar trebui să li se dea reprezentanților personalului posibilitatea de a-și spune punctul de vedere atunci când Biroul discută chestiuni generale care afectează politica de personal; solicită Secretarului General să ia măsurile cuvenite pentru a răspunde acestei nevoi esențiale;

39. subliniază că, pentru ca Uniunea Europeană să poată menține un serviciu public excelent și independent, loial și motivat, Statutul funcționarilor ar trebui să se aplice integral, atât în litera, cât și în spiritul său; solicită, în acest context, să se pună capăt practicii de a „parașuta” oameni în diferite posturi, ceea ce implică riscul de a nesocoti procedurile, știrbind, astfel, credibilitatea instituției și a Uniunii în general;

40. reamintește constatările și recomandările Ombudsmanului European în cauzele conexate 488/2018/KR și 514/2018/K și îl invită pe Secretarul General să îmbunătățească și mai mult procedurile de numire a funcționarilor de rang înalt pentru o mai mare transparență și egalitate; invită administrația Parlamentului să publice rapoarte anuale despre numirile înalților funcționari;

41. regretă profund lipsa de perspective în carieră pentru agenții contractuali; invită Secretarul General să evalueze riscurile legate de angajarea unui număr tot mai mare de agenți contractuali, inclusiv riscul de a crea două categorii de personal în Parlament; insistă că posturile și sarcinile permanente de bază ar trebui încredințate personalului permanent;

42. este convins că atractivitatea Parlamentului ca loc de muncă este o componentă-cheie a succesului său; atrage atenția asupra dificultăților întâmpinate în recrutarea funcționarilor de anumite naționalități; solicită Secretarului General să insiste asupra necesității unui echilibru geografic real, asigurând reprezentarea proporțională a tuturor statelor membre la toate nivelurile, inclusiv la nivelul conducerii superioare; recunoaște că s-au luat măsuri excelente pentru a atinge echilibrul de gen; cere să se ia măsuri urgente pentru a se realiza un mai mare echilibru de gen la toate nivelurile, inclusiv la nivel de directori generali;

43. regretă că țările care au aderat la Uniune după 2004 sunt în continuare subreprezentate, mai ales în posturi înalte, problema fiind că, chiar dacă cetățenii din noile state membre sunt într-adevăr angajați, sunt promovați mai mult cei din vechile state membre, consecința fiind adâncirea tot mai mare a prăpastiei dintre statele vechi și cele noi; cere să se rectifice această situație;

44. semnalează că în urma concursurilor interne din perioada 2014-2019, 30 de angajați au fost numiți în cea mai înaltă treaptă de salarizare a AD9, 16 din care proveneau din două mari state membre vechi, prin urmare s-a înregistrat un număr șocant de mare de numiri din aceste două țări pe toată durata legislaturii și îl roagă pe Secretarul General să explice motivul acestei disproporții;

 

45. regretă că este atât de greu să se recruteze personal cu grade mai mici la Luxemburg, în special din categoria asistenților secretari; subliniază că trebuie introdus un coeficient de corecție care să țină cont de costurile de trai mai ridicate din această țară și să se recruteze personal de grade superioare, pentru a rezolva această problemă structurală; solicită o reformă a procedurilor de recrutare ale Oficiului European pentru Selecția Personalului, inclusiv proceduri de recrutare mai scurte, astfel încât recrutările să se apropie mai mult de nevoile instituțiilor;

46. reamintește că articolul 11 din Regulamentul de procedură a introdus obligația raportorilor, a raportorilor din umbră și a președinților de comisie de a publica informații privind reuniunile pe care le au, în contextul rapoartelor pe care le elaborează, cu reprezentanții de interese; constată cu satisfacție că, de la începutul noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului este pusă la dispoziție infrastructura necesară pentru ca deputații să poată publica întrevederile planificate cu reprezentanții de interese; invită secretariatul să difuzeze informații detaliate și să organizeze cursuri de formare pentru a le facilita cabinetelor deputaților sarcina de a se conforma întru totul acestei obligații; regretă că infrastructura actuală nu include un proces pentru deputați și APA unde să poată face sugestii de îmbunătățire pe baza experienței utilizatorilor; invită serviciile parlamentare să redacteze un chestionar de feedback anual, urmând ca rezultatele să fie incluse într-un raport privind utilizarea acestui instrument;

47. salută acest pas pozitiv către o mai mare transparență și posibilitatea de care dispun toți deputații care doresc acest lucru de a publica informațiile respective prin intermediul infrastructurii de pe site-ul Parlamentului, chiar dacă deputatul în cauză nu este raportor, raportor alternativ sau președinte de comisie; consideră că această transparență sporită îi ajută pe cetățenii europeni să înțeleagă mai bine munca deputaților pe care i-au ales; de aceea, regretă că această infrastructură pentru declararea reuniunilor există doar în limba engleză și nu în toate limbile oficiale ale Uniunii;

48. recunoaște că producția de date publice într-un format deschis, care poate fi citit automat, ușor accesibil și reutilizabil oferă oportunități deosebite atât pentru transparența față de public, cât și pentru inovare; salută inițiativele actuale de a crea și a transforma o parte a datelor sale de interes pentru public în acest format; subliniază necesitatea de a avea o abordare mai ușor de utilizat, mai sistematică și mai coordonată față de astfel de inițiative, înscrisă într-o politică bine definită a Parlamentului European în domeniul datelor deschise;

49. recunoaște valoarea adăugată pe care o pot oferi software-urile gratuite și cu sursă deschisă pentru Parlament; subliniază, în special, rolul lor în creșterea transparenței și evitarea efectelor de dependență de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul său de îmbunătățire a securității, deoarece permite identificarea și remedierea defectelor; recomandă cu convingere ca orice software dezvoltat pentru instituție să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

50. observă că rezultatele votului prin apel nominal în plen ar trebui să fie disponibile într-un format deschis, care poate fi citit automat, și să fie ușor de văzut pe site-ul internet al Parlamentului; invită, prin urmare, Parlamentul să publice pe pagina de internet a sesiunii plenare versiunea prelucrabilă electronic a rezultatelor votului prin apel nominal, pe pagina de internet a proceselor-verbale ale sesiunilor plenare;

51. ia notă de faptul că normele revizuite care reglementează plata contribuțiilor financiare pentru grupurile de vizitatori sponsorizate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017; invită Secretarul General să pună la dispoziție fără întârziere evaluarea acestor norme; consideră că sistemul actual nu ține seama de fluctuația costurilor de cazare și de transport și nu ține pasul cu inflația și solicită insistent o revizuire a sistemului de calcul al contribuției financiare a grupurilor de vizitatori cât mai curând posibil, pentru a evita, printre altele, ca deputații să obțină orice tip de avantaje; solicită Biroului să generalizeze rambursarea pe bază de factură pentru grupurile de vizitatori; își reiterează solicitarea de a se elimina posibilitatea de a numi APA ca conducător de grup;

 

Un Parlament ecologic și neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2030

 

52. salută contribuția pozitivă a Parlamentului la dezvoltarea durabilă prin intermediul rolului său politic și al rolului său în procedurile legislative; subliniază necesitatea ca Parlamentul să conducă prin puterea exemplului și să contribuie la dezvoltarea durabilă prin modul său de funcționare;

53. salută angajamentul asumat de Parlament în ceea ce privește achizițiile publice ecologice; ia act de faptul că obiectivul Parlamentului este creșterea procentului ponderat în funcție de valoare al contractelor pentru anumite produse prioritare clasificate drept „ecologice”, „foarte ecologice” sau „ecologice prin natura lor”; ia act de faptul că, în 2018, 44,9 % dintre contracte, în funcție de valoare în categoriile de produse prioritare, au fost clasificate drept „ecologice”, „foarte ecologice” sau „ecologice prin natura lor”; subliniază că, atunci când toate contractele clasificate drept „ecologice prin natura lor”, indiferent de categoria produsului, vor fi incluse în respectiva cifră, caracterul ecologic al contractelor Parlamentului va crește la 55,8 % în 2018, adică aproape de obiectivul intermediar de 60 %; subliniază necesitatea de a dezvolta în continuare achizițiile publice ecologice prin stabilirea, pe termen mediu, a unor obiective ambițioase pentru îmbunătățirea caracterului ecologic al contractelor;

54. salută adoptarea analizei managementului de mediu și a declarației de mediu pentru 2018, punerea în aplicare a planului de acțiune pe 2018 și monitorizarea sa periodică;

55. sprijină obiectivul Parlamentului de a reduce cât mai mult posibil emisiile de carbon; își reafirmă îngrijorarea cu privire la faptul că dispersia geografică a Parlamentului este responsabilă de 78% din toate misiunile personalului Parlamentului, iar impactul ecologic se situează între 11 000 și 19 000 de tone de emisii de CO2;

56. este de părere că, după declarația privind situația de urgență a climei, Parlamentul trebuie să conducă prin puterea exemplului și să se angajeze să ajungă la o amprentă de carbon zero până în 2030; solicită ca Parlamentul să elaboreze o strategie pentru a deveni neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2030 și să-și prezinte strategia autorității care acordă descărcarea de gestiune; solicită Grupului de lucru EMAS al Biroului să modifice indicatorii-cheie de performanță și actualul plan de reducere a emisiilor de CO2 pentru a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2030; solicită, de asemenea, să se realizeze de urgență un raport și o contabilizare a compensării emisiilor de CO2 ale Parlamentului;

57. subliniază că aproximativ 67 % din amprenta de carbon a Parlamentului provine din transportul de persoane; reamintește faptul că, prin decizia sa din 15 mai 2017, Biroul a aprobat propunerea de a oferi un mod de deplasare eficient și de înaltă calitate pentru deputați, reducând în același timp la minimum impactul asupra mediului printr-o tranziție treptată către vehicule electrice pentru parcul auto al Parlamentului și prin promovarea ecologică a tuturor tipurilor de transport cu un obiectiv de funcționare cu emisii zero în mediul urban, precum și de a dispune de un parc auto 100% electric începând din 2024; salută diferitele măsuri și instrumente introduse în acest sens de DG INLO; așteaptă ca Biroul să elaboreze un sistem de rambursare a cheltuielilor de deplasare, care să includă costul compensării emisiilor de CO2 în prețul călătoriei și să stimuleze utilizarea transportului ecologic;

58. sprijină obiectivul Parlamentului de a compensa emisiile sale inevitabile; sugerează compensarea în comun cu alte instituții și organe ale Uniunii a emisiilor inevitabile;

59. subliniază că PE trebuie să își trateze cu responsabilitatea cuvenită angajamentele de combatere a schimbărilor climatice și, prin urmare, să ia în toate sediile sale măsurile necesare pentru a le pune la dispoziție lucrătorilor săi parcări pentru biciclete particulare ferite de hoți, acte de vandalism și intemperii, cel puțin în aceleași condiții ca cele oferite în prezent în parcările de mașini; un sistem de identificare cu viniete ar putea fi, de asemenea, foarte util;

60. salută eforturile Parlamentului de a crește numărul reuniunilor „fără hârtie”; solicită să se ofere mai multe cursuri de formare tuturor deputaților, personalului și asistenților parlamentari acreditați cu privire la instrumentele electronice care au fost create pentru a permite să se imprime mai puține documente și pentru alte campanii de comunicare;

61. îi solicită Parlamentului să își îmbunătățească comunicarea cu deputații pentru a-i informa cu privire la posibilitatea de a utiliza trenul între Parlamentul European și aeroportul din Bruxelles, această călătorie durând doar 20 de minute și fiind gratuită pentru deputați, și pentru a se asigura că trenurile circulă la intervale regulate și mai mici, precum și pentru a face această posibilitate cât mai atractivă;

62. felicită personalul pentru utilizarea generalizată a trenurilor charter către Strasbourg; încurajează membrii din conducerea superioară să nu utilizeze autovehiculele de serviciu pentru misiunile lor la Strasbourg;

63. sprijină compensarea, pe o bază anuală, prin credite de carbon, a 100% din emisiile de CO2 ale Parlamentului, inclusiv emisiile generate de zborurile deputaților între țara lor de origine și Bruxelles și Strasbourg; reamintește că contractul de compensare pentru emisiile Parlamentului din 2017 a fost semnat la 19 iulie 2018, în valoare totală de 184 095,80 EUR;

64. este preocupat de volatilitatea prețurilor pentru compensarea de CO2 pe piața certificatelor de emisii, ceea ce face imposibilă estimarea valorii exacte a sumelor necesare pentru a compensa cantitatea totală de emisii de dioxid de carbon; atrage atenția asupra faptului că suma disponibilă în linia bugetară 2390 (în prezent 249 000 EUR) ar putea să nu fie suficientă pentru a compensa cantitatea totală de emisii de carbon din anii următori;

65. salută deciziile Biroului și ale chestorilor din aprilie și iunie 2018 de a reduce deșeurile de plastic și activitățile de gestionare a deșeurilor; solicită Parlamentului să ia, în mod rapid, măsuri suplimentare ambițioase pentru ca în Parlament să nu mai existe plastic;

66. salută rezultatul pozitiv al auditului extern desfășurat în mai/iunie 2018, care confirmă situația bună și maturitatea sistemului de management de mediu al Parlamentului;

Dispersia geografică a Parlamentului - sediul unic

67. subliniază că Uniunea a ales să fie prezentă prin intermediul instituțiilor și agențiilor sale în mai multe state membre, ceea ce garantează o legătură strânsă cu cetățenii și asigură vizibilitatea europeană, în condițiile gestionării responsabile a fondurilor publice;

68. constată că costurile aferente celor 12 deplasări anuale ale Parlamentului la Strasbourg se ridică în cazul deputaților la 21 266 689 EUR; observă că costurile anuale de deplasare se ridică la 3 631 082 EUR pentru personalul Parlamentului și la 2 097 250 EUR pentru APA;

69. observă că costul trenului Thalys a fost de 3 741 900 EUR în 2018 (față de 3 668 532 EUR în 2017);

70. subliniază că deplasarea vehiculelor oficiale ale Parlamentului doar cu șoferul la Strasbourg și înapoi mărește și mai mult impactul financiar și asupra mediului al celor 12 misiuni anuale la Strasbourg; salută faptul că există posibilitatea ca APA să fie transportați cu aceste vehicule la Strasbourg și înapoi, dar regretă că această opțiune nu este utilizată la capacitate maximă; invită Parlamentul să le permită și tuturor membrilor personalului Parlamentului și grupurilor politice să apeleze la această opțiune atunci când călătoresc la Strasbourg și să își îmbunătățească comunicarea cu privire la această posibilitate;

71. constată că aceste cheltuieli suplimentare contravin principiului bunei gestiuni financiare și principiului disciplinei bugetare; reamintește că marea majoritate a deputaților în Parlamentul European și-au exprimat în diferite rezoluții sprijinul pentru un sediu unic pentru a asigura cheltuirea eficientă a banilor contribuabililor Uniunii; observă că Curtea a estimat că mutarea de la Strasbourg la Bruxelles ar putea genera economii anuale de 114 milioane EUR, plus o economie punctuală de 616 milioane EUR dacă clădirile de la Strasbourg sunt cesionate cu succes sau un cost unic de 40 milioane EUR dacă nu sunt cesionate; constată că un sediu unic poate fi obținut numai printr-o modificare în unanimitate a tratatului; îndeamnă Consiliul să ia act de poziția Parlamentului, să își asume responsabilitatea și să acționeze în consecință; subliniază că deplasarea vehiculelor oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați deputați, asistenți parlamentari acreditați (APA) și membri ai personalului care au ordine de misiune; consideră că ar trebui măcar ca vehiculele oficiale ale Parlamentului să fie ocupate înainte de a se organiza autobuze de tip charter, atunci când trenurile charter dintre Bruxelles și Strasbourg sunt pline;

72. subliniază că Uniunea, în calitate de semnatară a Acordului de la Paris din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, s-a angajat să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și constată cu îngrijorare că cele 12 călătorii pe an la Strasbourg cresc în mod inutil emisiile de dioxid de carbon generate de Parlament;

Direcția Generală Comunicare (DG COMM)

73. reamintește că, în 2018, personalul Direcției Generale Comunicare (DG COMM) cuprindea 805 membri; invită DG COMM ca în anii următori să utilizeze mai mult decât 6,1 % din bugetul total al Parlamentului, cum a făcut în 2018;

74. salută execuția integrală a bugetului în 2018 ca dovadă a faptului că s-au depus eforturi pentru a utiliza pe deplin toate resursele aflate la dispoziția DG COMM pentru a ajunge la un număr cât mai mare de cetățeni, ceea ce a avut o importanță deosebită în acest an preelectoral; constată cu satisfacție că, în 2018, DG COMM a contribuit în mod activ la elaborarea și la organizarea strategiei electorale pentru alegerile europene;

75. observă că indicatorul principal al DG COMM este, începând din 2017, numărul de ore de atenție pe care Parlamentul le primește pe toate canalele de comunicare; constată cu satisfacție că, dincolo de axarea pe nivelurile de atenție, DG COMM elaborează o metodologie pentru măsurarea economiei, eficienței și eficacității activităților sale la nivelul tuturor canalelor de comunicare; aprobă accentul pus pe vizibilitatea Parlamentului;

76. invită DG COMM să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, pentru viitoarele cicluri de descărcare de gestiune, cu privire la obiectivele stabilite în anul respectiv, astfel încât să poată evalua eficacitatea activităților direcției generale;

77. invită DG COMM să își continue eforturile de îmbunătățire a site-ului public al Parlamentului, în special în ceea ce privește optimizarea motoarelor de căutare, precum și cele de creștere a vizibilității acestuia; îndeamnă DG COMM să creeze un site ușor de consultat, ușor accesibil de pe toate dispozitivele, și anume de pe telefoane inteligente, tablete și computere de birou, punând un accent deosebit pe o versiune simplificată a site-ului pentru dispozitivele mobile;

78. constată că, în domeniul mass-mediei, au fost puse în aplicare numeroase proiecte în 2018, iar prezența pe internet a Parlamentului a fost consolidată și mai mult prin lansarea webstreaming 3.0, ceea ce îmbunătățește capacitatea Parlamentului de difuzare în flux continuu;

79. recunoaște, în plus, îmbunătățirea semnificativă a utilizării platformelor de socializare de către Parlament și încurajează în continuare utilizarea platformelor rețelelor de socializare libere, autogăzduite și cu sursă deschisă care acordă o importanță deosebită protecției datelor utilizatorilor; apreciază, de asemenea, acțiunile legate de creșterea gradului de sensibilizare privind activitățile Uniunii și îndeamnă în continuare Parlamentul să își intensifice activitatea pe platformele de socializare pentru a disemina rezultatele activităților sale în rândul cetățenilor Uniunii; constată, de asemenea, că s-au investit eforturi semnificative într-o strategie cuprinzătoare pentru vizitatori și, cu un accent deosebit pe tineret, în punerea în aplicare a Programului „Școli-ambasador”;

80. constată că, în 2018, au fost organizate 285 de conferințe de presă în statele membre, la care au participat peste 3 629 de jurnaliști; salută faptul că, în plus, 1 905 jurnaliști au fost invitați să participe la sesiunile plenare, iar 1 191 jurnaliști au fost invitați să participe la seminare de presă organizate la nivel central; felicită DG COMM pentru utilizarea tuturor canalelor mass-media posibile pentru difuzarea activităților și realizărilor Parlamentului; invită direcția generală să acorde atenția cuvenită importanței platformelor de comunicare socială, precum și potențialului lor semnificativ și din ce în ce mai mare de a ajunge la cetățeni;

81. sprijină activitățile Parlamentariumului, care și-a primit vizitatorul cu numărul 2 milioane la 11 iulie 2018, succesul proiectelor-pilot Europa Experience de la Berlin, Ljubljana, Strasbourg și Helsinki; își exprimă recunoștința față de Unitatea pentru vizite și seminare, care a primit un număr-record de vizitatori în 2018;

82. reamintește că 2018 a marcat primul an complet de funcționare pentru Casa Istoriei Europene; constată că Casa Istoriei Europene a primit 164 158 de vizitatori; salută acordul de cofinanțare cu Comisia, care asigură o contribuție anuală la costurile de exploatare; este în continuare profund îngrijorat de rapoartele privind condițiile de lucru din Casa Istoriei Europene cu contractantul anterior și solicită urgent Secretarului General să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la situația angajaților Casei Istoriei Europene cu noul contractant; solicită, de asemenea, Secretarului General să publice cifrele privind costurile totale ale contractantului și suma cheltuită pentru salariile angajaților Casei Istoriei Europene;

Birourile de legătură ale Parlamentului European

83. reamintește reforma birourilor de legătură ale Parlamentului European (EPLO) din statele membre, în cadrul căreia declarația de misiune revizuită vizează implicarea cetățenilor și a mass-mediei prin consolidarea echipelor de presă, a părților interesate și a multiplicatorilor de opinie pentru a se adresa cetățenilor;

84. ia act de diferitele elemente de cheltuieli pentru 2018, defalcate după cum urmează:

Element de cheltuieli

Cheltuieli 2018

Costuri cu personalul

22 814 372 EUR

Costuri aferente clădirilor

11 170 082 EUR

Costuri de securitate

1 843 339 EUR

Costuri de comunicare

11 639 088 EUR

Total

45 886 152 EUR

85 insistă asupra importanței unei comunicări eficace în statele membre, asigurând în același timp un bun raport cost-eficacitate; invită toate părțile decidente implicate să depună eforturi pentru a obține o valoare adăugată mai mare, în special în ceea ce privește costurile de funcționare;

86. invită Parlamentul și statele membre să își intensifice cooperarea cu birourile lor de legătură; solicită ca birourile de legătură ale Parlamentului European să își mărească vizibilitatea cu ajutorul unor evenimente și al unei activități intense pe platformele de comunicare socială pentru a comunica cu cetățenii; invită birourile de legătură să își intensifice cooperarea și comunicarea cu diferitele instituții europene, cu scopul de a eficientiza funcționarea birourilor de legătură;

87. constată că biroul de legătură din Atena a cheltuit 38 400 EUR în 2018 pentru închirierea unor spații de parcare; consideră că aceste costuri sunt disproporționat de mari, având în vedere că în prezent în acest birou lucrează șase angajați; solicită Parlamentului să investigheze motivele pentru aceste costuri și, dacă este necesar, să ia măsurile adecvate pentru a remedia situația;

88. constată că, la 30 ianuarie 2019, Biroul a decis să mențină biroul Parlamentului din Londra și că antena din Edinburgh va rămâne în vigoare cel puțin până la sfârșitul anului 2020; observă că o decizie privind prezența Parlamentului la Edinburgh după 2020 va fi luată într-o etapă ulterioară;

89. ia act cu îngrijorare de decizia Biroului din 11 februarie 2019 privind sprijinul parlamentar acordat Misiunii UE la ASEAN în Jakarta, Delegației UE pe lângă Uniunea Africană la Addis Abeba și Delegației UE la ONU la New York; consideră că, având în vedere natura specifică a acestui sprijin parlamentar, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului ar trebui să primească anual informații detaliate privind resursele și rezultatele în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Parlamentului; solicită Secretarului General să efectueze o analiză cost-beneficii privind acest sprijin parlamentar în materie de diplomație până la sfârșitul anului 2020 și înainte de orice extindere preconizată în alte regiuni ale lumii;

Direcția Generală Personal (DG PERS)

90. reamintește că, în 2018, Direcția Generală Personal (DG PERS) a avut 456 de membri ai personalului și a gestionat 47,5 % din bugetul total al Parlamentului;

91. ia act de transferul sarcinilor legate de APA de la Direcția Generală Finanțe (DG FINS) la DG PERS și de eforturile semnificative necesare pentru a organiza transferul responsabilităților;

92. ia act cu satisfacție de înființarea Unității Front Office pentru APA pentru a gestiona procesul de recrutare de la început până la sfârșit a asistenților parlamentari acreditați, precum și modificarea și încetarea contractelor și sprijinul administrativ acordat APA; salută introducerea unei proceduri simplificate și mai rapide de recrutare a APA, precum și progresele înregistrate în ceea ce privește gestionarea electronică a dosarelor; solicită ca echipele administrative ale Parlamentului responsabile cu recrutarea APA să fie consolidate înainte de începutul fiecărui nou mandat, pe perioada necesară pentru asigurarea unei formări cuprinzătoare în prealabil și până la finalizarea perioadei cu un volum ridicat de lucru;

93. îi solicită din nou administrației să asigure, cât mai repede posibil în următoarea legislatură, cursuri de formare sau publicații, în special pentru noii asistenți, inclusiv privind chestiuni de ordin practic și administrativ (ordine de misiune, controale medicale, acreditări, viniete pentru parcare, grupuri de vizitatori, expoziții etc.), pentru a evita erorile sistemice care afectează buna desfășurare a procedurilor administrative care îi privesc;

94. solicită din nou ca APA să primească aceeași indemnizație de ședere ca și personalul statutar pentru misiunile la sesiunile de la Strasbourg;

95. își exprimă sprijinul pentru gestionarea consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniune asupra administrației Parlamentului, în special în ceea ce privește impactul asupra resurselor umane și asupra bugetului;

96. constată că, în 2018, indicatorul principal al DG PERS este timpul în care sunt livrate rezultatele; ia act cu satisfacție de faptul că obiectivele și metodele de colectare a datelor au fost îmbunătățite prin intermediul unei evaluări în general pozitive a rezultatelor;

97. constată că numărul total de angajați ai Parlamentului a fost în decembrie 2018 de 9 883 agenți în activitate, incluzând personalul permanent și temporar, agenții contractuali și APA (comparativ cu 9 682 în 2017);

98. atrage atenția asupra Raportului special nr. 15/2019 al Curții de Conturi Europene[12], intitulat „Punerea în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 privind personalul – economii substanțiale, dar nu fără consecințe pentru personal”; ia act cu îngrijorare de observațiile Curții care se aplică și altor instituții ale Uniunii, inclusiv Parlamentului, și salută, prin urmare, disponibilitatea Comisiei de a accepta recomandările Curții; sprijină poziția exprimată de Comisia pentru control bugetar[13] în această privință; subliniază că este important ca Uniunea să ofere salarii competitive în raport cu sectorul privat din țara de reședință și este preocupat de faptul că se poate ca condițiile de încadrare în muncă mai puțin favorabile să fi redus atractivitatea Uniunii ca angajator, în special într-un moment în care aceasta se confruntă cu dificultăți în atragerea unor efective suficiente de personal dintr-o serie de state membre; avertizează cu privire la consecințele grave pe care le-ar putea avea reducerea bugetului administrației sau reducerea personalului asupra viitorului funcției publice a Uniunii Europene și asupra punerii în aplicare a politicilor Uniunii; invită instituțiile Uniunii să realizeze o evaluare cuprinzătoare a impactului oricărei reforme sau revizuiri viitoare a Statutului funcționarilor asupra gestionării resurselor umane și asupra stării de bine a personalului;

99. reamintește că promovarea egalității de șanse este o componentă esențială a politicii de gestionare a resurselor umane aplicate de Parlament; ia act de faptul că foaia de parcurs privind egalitatea de gen continuă să fie pusă în aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit la 40 %, iar pentru femeile în posturi de director la 35 % și în posturile de director general la 30 % până la sfârșitul anului 2019; regretă totuși că foaia de parcurs privind egalitatea de gen nu este pusă în aplicare pe deplin, în special în ceea ce privește reprezentarea femeilor în posturi de conducere de nivel superior (40 %) până în 2020; solicită stabilirea de urgență a unor obiective mai ambițioase și realizarea lor într-o perioadă scurtă de timp;

100. propune, de asemenea, să se pună un accent mai mare pe egalitatea de șanse pentru toți, în special, de exemplu, prin creșterea numărului persoanelor cu handicap care lucrează în administrația Parlamentului; constată că, în cadrul Biroului, există deja un Grup la nivel înalt privind egalitatea de gen și diversitatea și solicită să se realizeze un studiu privind măsurile efective adoptate în statele membre și la nivel internațional pentru a crește participarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, incluzând măsurile legislative; solicită ca Grupul la nivel înalt să prezinte Biroului un raport cu propuneri concrete după realizarea studiului și analizarea rezultatelor; solicită stabilirea de urgență a unor obiective ambițioase, inclusiv în ceea ce privește necesitatea unui echilibru geografic, și realizarea lor într-o perioadă scurtă de timp;

101. regretă că deputatele care sunt în concediu de maternitate nu pot fi înlocuite; consideră că lipsa acestei posibilități este, în esență, în contradicție cu valorile fundamentale ale Uniunii, deoarece transmite semnalul că votul pentru o femeie poate atrage după sine o nereprezentare temporară; consideră că imposibilitatea de a înlocui deputații aflați în concediu pentru creșterea copilului, dar și deputații aflați în concediu medical de lungă durată este o problemă nerezolvată, deoarece aceștia nu pot nici vota prin reprezentant, ceea ce duce la o reprezentare temporar dezechilibrată a cetățenilor europeni; invită Consiliul să modifice articolul 6 din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (Actul electoral european) pentru a remedia această situație;

102. regretă faptul că, în perioada 2017-2018, numărul femeilor care ocupă posturi de director general a rămas stabil, la 2 în cifre absolute, cu mult sub obiectiv; constată cu satisfacție că numărul femeilor în posturi de director a ajuns la 34 % la sfârșitul lui 2018 și la 37 % în cursul anului 2019, iar la nivelul șefilor de unitate a crescut la 38 % la sfârșitul anului 2018 și la 39 % la sfârșitul anului 2019; recunoaște necesitatea unei abordări etapizate, dar subliniază că situația va fi satisfăcătoare numai după ce echilibrul de gen la nivelul conducerii va reflecta echilibrul de gen în rândul populației eligibile pentru aceste posturi;

103. ia act de faptul că există state membre care nu au niciun director și/sau director general, precum și că, deși au trecut mulți ani de la extinderile din anii 2004, 2007 și 2013, nu există o creștere corespunzătoare a reprezentării noilor state membre la nivelurile de management în care există în continuare o suprareprezentare puternică a anumitor naționalități; recomandă remedierea acestei situații; reamintește că este important ca toate recrutările să se bazeze pe competențe, ținând cont totodată de importanța de a se ajunge la un echilibru geografic în rândul personalului; invită, în acest sens, Parlamentul să se asigure că personalul de la toate nivelurile, inclusiv de pe pozițiile de director și director general, este angajat și promovat fără discriminare pe motiv de naționalitate și că angajarea în Parlament este la fel de atractivă pentru cetățenii din toate statele;

104. ia notă de soluțiile găsite pentru APA care au lucrat timp de două legislaturi consecutive fără întrerupere, dar cărora le lipseau maximum două luni pentru a îndeplini cei zece ani de serviciu necesari pentru a avea dreptul la pensie în cadrul sistemului de drepturi de pensie al instituțiilor Uniunii; regretă că soluția a fost pusă la dispoziție prea târziu, cu toate că în legislatura precedentă au fost lansate în permanență numeroase alerte; regretă, de asemenea, că singura soluție găsită a depins doar de bunăvoința unor deputați care cunoșteau situația și s-au solidarizat cu acești APA; regretă, de asemenea, că administrația nu i-a informat pe deputații din noua legislatură despre această chestiune, întrucât se puteau face contracte mai mici de șase luni în astfel de cazuri, și ca urmare mulți dintre acești asistenți s-au chinuit mult să găsească un deputat care să le facă contract fără întrerupere pe o perioadă scurtă de timp, ba chiar unii dintre ei nu au reușit acest lucru (cel puțin 3 din cele 170 de cazuri, din datele administrației);

105. salută extinderea și eficientizarea posibilităților de muncă la distanță pentru Secretariatul General al Parlamentului, dar solicită extinderea posibilității de munca la distanță cu program fix, așa cum se întâmplă în cadrul Comisiei și al altor instituții; sprijină realizarea unui sondaj referitor experiența privind munca la distanță și solicită ca rezultatele evaluării să fie comunicate deputaților și tuturor serviciilor parlamentare;

106. solicită din nou utilizarea în mai mare măsură a videoconferințelor și a altor tehnologii, pentru a proteja mediul și a economisi resurse, în special pentru a reduce deplasările personalului între cele trei locuri de desfășurare a activității;

 

107. recunoaște politica de toleranță zero a Parlamentului față de hărțuire la toate nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, personalului și al APA, și acțiunile întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la locul de muncă, în special adoptarea de către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de parcurs actualizate pentru adaptarea măsurilor de prevenire și de sprijin timpuriu pentru a rezolva conflictele și situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, stagiari sau alți membri ai personalului, un audit extern al practicilor și procedurilor interne ale Parlamentului, crearea unei rețele de consilieri confidențiali și a unei funcții de mediator, precum și organizarea unei audieri publice cu experți în hărțuirea la locul de muncă; observă că rezultatele auditului extern erau așteptate la începutul lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea să fie comunicate fără întârziere, de îndată ce sunt disponibile; solicită o explicație pentru această întârziere, salută faptul că unele grupuri și-au încurajat în mod ferm deputații să participe la cursuri de formare privind demnitatea și respectul la locul de muncă, pentru a oferi un exemplu, și solicită organizarea unor cursuri de formare pentru deputați și personal; se așteaptă ca foaia de parcurs să fie pusă în aplicare pe deplin și transparent; cu toate acestea, invită Parlamentul să țină seama de numărul redus de cazuri de hărțuire care au loc în clădirile Parlamentului și să limiteze în consecință accentul pus pe această chestiune;

108. salută faptul că nu au existat liste de așteptare pentru primele trei categorii de personal (și anume, părinți singuri care lucrează în Parlament și deputați; doi părinți care lucrează cu normă întreagă la Parlament; doi părinți care lucrează în cadrul Parlamentului, dintre care unul lucrează cu normă întreagă, iar celălalt cel puțin jumătate de normă), folosită pentru a acorda prioritate alocării de locuri la grădinița Parlamentului și în creșele private din Bruxelles cu care Parlamentul a încheiat un contract; constată că, în 2018, au fost propuse 197 de locuri și 116 au fost acceptate de către membrii personalului; constată cu satisfacție că creșa Wayenberg este în curs de extindere și va avea o capacitate de 320 de locuri pentru copii (230 de locuri în prezent);

109. constată că, în februarie 2020, societatea Esedra a devenit noul furnizor de servicii pentru secțiile de creșă și grădiniță ale Parlamentului; ia act de îngrijorarea de informațiile limitate furnizate de serviciile relevante ale Parlamentului (DG PERS) înainte de schimbarea furnizorului de servicii cu privire la schimbările pe care acest nou contract le va genera; subliniază necesitatea ca Parlamentul să pună întotdeauna pe primul loc starea de bine a copiilor din creșa sa atunci când evaluează o procedură de ofertare, alături de condițiile de lucru ale personalului angajat de prestatorul de servicii;

110. subliniază importanța unor norme clare de reglementare a creșelor și grădinițelor; solicită Comitetului de gestionare a secțiilor de creșă și grădiniță ale Parlamentului să adopte specificații suficiente pentru ca normele să fie clare și transparente și să includă orice situații neobișnuite și specifice, cum ar fi situațiile familiale individuale sau copiii cu nevoi speciale; propune să se mențină pe site-uri informații actualizate despre serviciile de creșă și grădiniță, inclusiv contribuțiile și capacitatea actuală; recomandă, în plus, revizuirea articolului 4 din norme prin includerea unei contribuții maxime pentru a se asigura suficientă transparență și a preveni eventualele discrepanțe;

111. reamintește că este necesar ca toți furnizorii de servicii să respecte pe deplin legislația belgiană și să se asigure că subcontractantul se aliniază la politica Parlamentului privind respectul și demnitatea la locul de muncă; solicită serviciilor competente ale Parlamentului să asigure o tranziție lină și să garanteze că niciuna dintre posibilele modificări ale modului în care funcționează secțiile de creșă și grădiniță introduse de noua conducere nu duce la o scădere a calității serviciilor și a condițiilor de muncă comparativ cu cele oferite de furnizorul de servicii anterior;

112. observă că volumul mare de muncă al personalului DG PERS conduce la o lipsă de flexibilitate în ceea ce privește modificarea salariilor APA, atunci când acest lucru este solicitat de un deputat și se justifică printr-o creștere a responsabilităților APA;

Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO)

113. reamintește că, în 2018, DG INLO a avut 607 membri ai personalului și a gestionat 12,6% din bugetul total al Parlamentului;

114. observă că creditele angajate s-au ridicat la 239 547 603 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 11 % față de 2017 (265 839 576 EUR);

115. subliniază că principiul eficienței costurilor trebuie luat în calcul în cea mai mare măsură posibilă în politica imobiliară a Parlamentului, atât în privința costurilor aferente clădirilor existente, cât și pentru noi proiecte; prima grijă trebuie să fie gestiunea financiară riguroasă, cu obiectivul de a realiza lucrările cu cele mai mici costuri posibile;

116. constată că noua strategie imobiliară pe termen mediu și lung a fost adoptată de Birou în aprilie 2018; observă că strategia Biroului privind clădirile se axează pe măsuri menite să răspundă nevoilor viitoare după 2019, inclusiv renovarea clădirilor, care rămâne una dintre principalele provocări care trebuie abordate; reamintește că Parlamentul s-a concentrat pe achiziționarea de proprietăți, ceea ce înseamnă că deține în prezent 80 % dintre clădirile pe care le ocupă;

117. ia act de faptul că, la Bruxelles, clădirea Martens a fost finalizată, iar clădirea Montoyer 63 a fost reconstruită;

118. constată că cel mai mare proiect imobiliar al Parlamentului - extinderea clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - se află la punctul de finalizare a primei faze, zona de est, care reprezintă aproximativ 70 % din întregul proiect; reamintește că, în prezent, personalul Parlamentului din Luxemburg este răspândit în patru clădiri; ia act de faptul că clădirea Konrad Adenauer va reuni toate serviciile sub același acoperiș și, ca atare, va permite realizarea unor economii considerabile în domeniile energiei, apei, securității și gestionării infrastructurii clădirii; subliniază că, deși anumite costuri legate de întârzierile în construcție au fost mai mari decât s-a prevăzut inițial, cheltuielile considerabil mai mici pentru costurile financiare ale creditelor au permis Parlamentului să compenseze nevoile financiare suplimentare; subliniază că costul total al proiectului Adenauer rămâne de 32,5 milioane EUR în cadrul bugetului general aprobat;

119. apreciază îmbunătățirea mediului de lucru pentru deputați la Bruxelles (1 birou personal + 2 birouri pentru personalul lor) și la Strasbourg (1 + 1 birouri); sprijină în continuare îmbunătățirea condițiilor de lucru ale deputaților, în conformitate cu punctul 147 din prezentul document;

120. sprijină eforturile DG INLO de a consolida mecanismele de securitate prin realizarea de îmbunătățiri structurale și organizaționale, inclusiv securizarea tuturor amplasamentelor fizice; insistă asupra necesității de a găsi un echilibru între deschiderea către cetățeni și cerințele de securitate;

121. constată cu părere de rău că o serie de furnizori de servicii cruciale (bănci și magazine alimentare) au hotărât de curând să nu prelungească contractele pe termen lung semnate cu Parlamentul și le cere serviciilor de resort să cerceteze de ce a scăzut calitatea serviciilor disponibile la Parlament;

 

122. ia act de demararea, în 2018, a lucrărilor de extindere a creșei Wayenberg; este preocupat însă de accesul periculos la aceste amplasamente în timpul lucrărilor și sugerează ca DG INLO și DG SAFE să acorde o atenție mai mare asigurării siguranței utilizatorilor pe durata întreprinderii unor astfel de lucrări în viitor;

123. ia act de infrastructura semnificativă a Parlamentului, care poate fi defalcată după cum urmează:

 

Clădiri în Bruxelles

Clădiri în Luxemburg

Clădiri în Strasbourg

13 aflate în proprietate

1 aflată în proprietate

5 aflate în proprietate

7 închiriate

6 închiriate

1 parcare închiriată

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Birourile de legătură și antenele PE

 

Total

37

  aflate în proprietate

12

  închiriate

25

  suprafață

28 383 m2

124. ia act de faptul că Biroul i-a solicitat Secretarului General să autorizeze DG INLO să lanseze un concurs de arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-Henri Spaak, luând în calcul doar două opțiuni: renovarea sau reproiectarea clădirii; insistă ca clădirea să fie pregătită pentru evoluția activităților Parlamentului în deceniile viitoare, în conformitate cu tratatele; reamintește că a fost lansat un concurs de arhitectură în vederea obținerii unor propuneri arhitecturale concrete și că o decizie finală privind proiectul ar trebui să fie adoptată de autoritățile politice și bugetare; subliniază ca o astfel de decizie ar trebui luată după publicarea unei evaluări a siguranței clădirii, precum și că Secretarul General ar trebui să includă planul în buget înainte de luarea deciziei;

125. ia act de faptul că Biroul a aprobat introducerea proiectului „Europa Experience” în mai multe birouri de legătură și că acesta va fi pus în aplicare în următorii ani;

126. sprijină internalizarea serviciului de șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat de satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de mașini oficiale în 2018; sugerează ca autoturismele oficiale să nu circule goale, ci să fie utilizate pentru a transporta deputați, personal și asistenți parlamentari care au ordine de misiune atunci când se deplasează de la Bruxelles la Strasbourg și înapoi; ia act de noua normă care impune șoferilor să aștepte maximum cinci minute la locul de colectare; înțelege necesitatea unei astfel de norme, însă, cu toate acestea, este preocupat de faptul că acest interval de timp este prea scurt; ia act de timpul de așteptare îndelungat al deputaților în aeroport înainte de plecarea autoturismelor spre Parlament și sugerează găsirea unui mod mai eficient de gestionare a acestor întârzieri;

127. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la condițiile de lucru la două dintre concesiunile externe contractate de Parlament, și anume personalul de curățenie și de restaurant din cadrul Parlamentului, și recomandă în mod ferm ca DG INLO să organizeze o anchetă independentă cu privire la satisfacția personalului în cauză contractat de Parlament, pentru a asigura respectul și demnitatea la locul de muncă; solicită o evaluare a politicii Parlamentului în materie de achiziții publice, având ca obiectiv îmbunătățirea, transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă pentru toate serviciile contractate; invită Parlamentul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestei evaluări; ia act de faptul că Parlamentul respectă legislația relevantă;

128. este îngrijorat de faptul că serviciul de resort tot nu a reușit să rezolve probleme rețelei de apă caldă de la Parlament și roagă comisia responsabilă ca pe viitor să ofere informații despre acțiunile luate pentru a combate infecția cu Legionella de la sediul Parlamentului;

129. salută creșterea diversității ofertei la cantina cu autoservire a Parlamentului; este, cu toate acestea, îngrijorat de faptul că, deși că a avut loc un apel public pentru o evaluare a costurilor și beneficiilor, raportul preț/calitate al ofertei este nesatisfăcător; solicită reexaminarea evaluării calității și prețului, precum și a potențialilor furnizori de servicii de pe piață; solicită să fie aduse modificările necesare cu privire la raportul calitate/preț dezechilibrat ce reiese din rezultatele anchetei; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la prețul și calitatea alimentelor și băuturilor;

130. își exprimă solidaritatea cu lucrătorii grupului COMPASS, care se confruntă cu reduceri de personal și cu înrăutățirea condițiilor lor de muncă; este preocupat de utilizarea în măsură din ce în ce mai mari de către societatea externă de catering a personalului temporar și interimar, acest lucru având consecințe asupra calității serviciilor și asupra avantajelor și a calității condițiilor de muncă ale personalului permanent;

131. salută crearea, în 2017, a unei unități pentru verificările ex ante și coordonarea achizițiilor publice pentru a consolida rolul central al unității de control ex ante și pentru a oferi sprijin în scopul de a asigura aplicarea uniformă și monitorizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul DG INLO;

132. ia act cu satisfacție de faptul că, pe întreg parcursul anului 2018, a fost efectuat un audit privind accesibilitatea clădirilor pentru persoanele cu dizabilități ca parte a politicii „Design universal” și a lansării rețelei de accesibilitate a DG INLO;

133. aprobă rolul DG INLO în politica de mediu a Parlamentului, în special obiectivul de a crește eficiența energetică a clădirilor și de a reduce consumul de apă;

Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe (DG LINC)

134. reamintește că, în 2018, Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe (DG LINC) a avut 534 de membri ai personalului și a gestionat 3,1 % din bugetul total al Parlamentului;

135. insistă asupra respectării Codului de conduită privind multilingvismul, care le permite tuturor deputaților în Parlamentul European să se exprime în propria lor limbă; subliniază că profilurile lingvistice mai detaliate introduse prin revizuirea Codului de conduită privind multilingvismul trebuie utilizate numai în circumstanțe excepționale; scopul acestora nu este de a limita regimul lingvistic, ci de a oferi servicii mai specifice deputaților în cazul unor limitări care țin de piață și al unor constrângeri de ordin logistic;

136. aprobă transformarea direcției generale, survenită în 2018, în scopul de a consolida capacitățile Parlamentului de organizare de conferințe și de a finaliza procesul de stabilire a unor noi condiții de lucru pentru interpreți;

137. ia act de strategia de modernizare a gestionării conferințelor, axată în mare măsură pe îmbunătățirea și adaptarea serviciilor furnizate în cadrul Parlamentului, plecând de la nevoile utilizatorilor, și pe dezvoltarea unei interfețe unice pentru organizatori;

138. ia act cu satisfacție de acordul privind condițiile de muncă ale interpreților din 8 septembrie 2018; încurajează grupul comun de monitorizare, alcătuit din reprezentanți ai administrației și ai interpreților, să își continue cooperarea fructuoasă în vederea soluționării armonioase a problemelor care pot apărea;

139. constată că numărul mediu global de ore pe care interpreții le-au petrecut săptămânal în cabine furnizând servicii de interpretare a crescut de la 11 ore și 54 de minute în 2014 la 13 ore și 47 de minute în 2018, fapt cauzat, printre altele, de intensificarea activității parlamentare;

140. atrage atenția că costul traducerilor variază mult de la o limbă la alta și roagă serviciul de resort să cerceteze cauzele acestor discrepanțe majore;

 

Direcția Generală Traduceri (DG TRAD)

141. reamintește că, în 2018, Direcția Generală Traduceri (DG TRAD) a avut 1 145 de membri ai personalului și a gestionat 0,9 % din bugetul total al Parlamentului;

142. recunoaște faptul că, în 2018, DG TRAD a înregistrat o creștere cu 10 % a producției față de anul precedent, datorită caracterului ciclic al cererii de traduceri, care este strâns legat de activitatea parlamentară; ia act cu îngrijorare de faptul că producția internă de traduceri în raport cu capacitatea a ajuns la 119,4% (criteriul de referință: 100%), iar rata de externalizare a fost de 32,8% (față de 31,4% în 2017); face apel la DG TRAD să ia în considerare o pondere mai mare a externalizării, respectând criteriul de referință de 100 % și punând accentul pe calitate și pe caracterul impecabil al traducerilor; invită DG TRAD să își continue eforturile de creștere a verificării conformității și calității traducerilor externalizate;

143. ia act de migrarea progresivă către eTranslation, care furnizează servicii de traducere automată pentru toate combinațiile lingvistice; insistă asupra rolului de neînlocuit și a valorii adăugate a traducătorilor umani;

144. observă că în 2018 au fost introduse noi sarcini pentru traducători, care transformă serviciile de traducere în mediere lingvistică interculturală, de exemplu, prin crearea Serviciului pentru capacitatea audio, la care participă o parte dintre traducători, care traduc scurtele buletine de știri (buletine informative zilnice) în 24 de limbi și podcasturi în 6 limbi; ia act de faptul că DG TRAD a apelat la un formator pentru voce care a format aproape 180 de membri ai personalului; este preocupat de faptul că personalul DG TRAD nu s-a confruntat doar cu un volum de muncă extraordinar de ridicat ca urmare a încheierii legislaturii, ci și cu incertitudinile legate de noile sarcini cu care nu este obișnuit; invită conducerea și personalul DG TRAD să continue discuțiile cu privire la impactul sarcinii de lucru ciclice asupra stării de bine a personalului; încurajează crearea unui grup comun de monitorizare, care să fie format din reprezentanți ai administrației și ai traducătorilor, similar celui stabilit de DG LINC;

Direcția Generală Finanțe (DG FINS)

145. reamintește că, în 2018, DG FINS a avut 222 de membri ai personalului și a gestionat 20,8 % din bugetul total al Parlamentului;

146. este conștient de faptul că, de la intrarea în vigoare a Statutului deputaților în 2009, cadrul de reglementare al DG FINS a evoluat foarte mult; ia act, de asemenea, de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar la 2 august 2018 și de modificările ulterioare ale normelor interne privind execuția bugetului Parlamentului, care afectează activitatea DG FINS;

147. este preocupat de penuria de resurse umane și de mobilitatea personalului, ceea ce înseamnă că a fost necesar să se acorde prioritate serviciilor de bază pentru deputați și pentru Parlament, ducând la probleme legate de amploarea controalelor efectuate, termene, viteza cu care au fost efectuate plățile și de echilibrarea operațiunilor privind cheltuielile; își exprimă îngrijorarea cu privire la această tendință și la impactul negativ al acesteia, în special asupra deteriorării stării de bine la locul de muncă și a creșterii numărului de absențe medicale îndelungate, care a devenit mai pregnantă în cursul anului;

148. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la uzura morală a aplicațiilor informatice ale direcției generale și la riscul de defectare a sistemelor informatice, ambele fiind considerate a fi la un nivel ridicat; invită DG FINS și DG ITEC să își intensifice cooperarea constructivă pentru a pune în aplicare măsuri adecvate de atenuare, inclusiv buna implementare a noului sistem de gestiune financiară și de contabilitate;

149. aprobă eforturile semnificative pentru realizarea investițiilor actuale în digitalizarea proceselor financiare, cum ar fi semnăturile electronice ale deputaților, în vederea consolidării serviciului oferit clienților, a eficienței administrative și a nivelului controalelor, în special introducerea rambursării online a cheltuielilor medicale ale deputaților și automatizarea registrului central de prezență, în vederea accelerării plăților drepturilor conexe și a extinderii funcțiilor e-Portalului, ca ghișeu unic de gestionare a drepturilor financiare și sociale ale deputaților; regretă ineficiențele de durată în ce privește introducerea și verificarea datelor, în special faptul că datele privind cheltuielile de deplasare ale deputaților sunt introduse în sistem de două ori, prima dată de către deputați, iar a doua oară de către administrație;

150. ia act de faptul că noua agenție de voiaj a Parlamentului a început să funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma unei licitații publice; ia act de utilizarea limitată a centrului de apeluri al agenției de voiaj, disponibil la sfârșit de săptămână, dar care nu cuprinde toate societățile utilizate de agenția de voiaj; regretă faptul că deputații au întâmpinat dificultăți în a comunica cu centrul de apeluri al serviciului de voiaj în timpul și în afara programului de lucru; deplânge programul de lucru limitat al agenției, în special faptul că este închisă în după-amiezile de vineri, cu excepția după-amiezii de vineri înainte de o sesiune de la Strasbourg, lucru care limitează considerabil capacitatea personalului deputaților de a lucra eficient; solicită îmbunătățirea disponibilității; insistă asupra punerii în aplicare obligatorii a unui mecanism de depunere a plângerilor simplu și ușor de utilizat, care să permită soluționarea rapidă a oricăror probleme; regretă timpul lent de reacție a agenției la solicitările de bilete; consideră absolut inacceptabil faptul că biletele propuse de agenție nu sunt întotdeauna cele mai rentabile (fiind adesea la prețuri mai ridicate decât cele online), precum și faptul că deputații se confruntă cu întârzieri considerabile în rambursarea cheltuielilor de călătorie; îndeamnă DG FINS să realizeze un sondaj de satisfacție cu privire la serviciile agenției de voiaj și, pentru a putea prezenta rezultatele până la 30 iunie 2020 cel târziu, să informeze clienții cu privire la organizarea și responsabilitățile DG FINS și ale agenției de voiaj a Parlamentului; îndeamnă noua agenție de voiaj să reflecteze asupra rezultatelor obținute de ancheta privind gradul de satisfacție și să pună în aplicare îmbunătățiri în mod adecvat;

Indemnizația pentru cheltuieli generale

151. salută măsurile luate de Birou pentru a crea o mai mare transparență și responsabilitate financiară;

152. reamintește că a avea un cont bancar separat pentru primirea indemnizației pentru cheltuieli generale este obligatoriu; invită Parlamentul să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la numărul de deputați care respectă această obligație;

153. atrage atenția asupra faptului că, la reuniunea sa din 2 iulie 2018, Biroul a adoptat o nouă listă neexhaustivă de cheltuieli care pot fi acoperite de indemnizația pentru cheltuieli generale, listă ce conține cele mai frecvente exemple de cheltuieli admisibile; ia act de faptul că, pentru deputații care doresc acest lucru, costurile aferente auditului voluntar de verificare a utilizării indemnizației pentru cheltuieli generale pot fi acoperite de indemnizația pentru cheltuieli generale; reamintește că toți deputații au libertatea de a prezenta modul de utilizare a indemnizației pentru cheltuieli generale și de a publica aceste informații pe site-urile lor personale; invită Parlamentul să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la numărul de deputați care urmează aceste recomandări;

154. reamintește articolul 62 alineatele (1) și (2) din Decizia Biroului din 19 mai și 9 iulie 2008, astfel cum a fost modificată (ultima modificare la 1 iulie 2019), privind Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, care prevede că „plățile”, inclusiv indemnizația pentru cheltuieli generale, „sunt rezervate exclusiv finanțării activităților legate de exercitarea mandatului deputaților și nu pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor personale sau pentru a finanța subvenții sau donații cu caracter politic” și că „deputații restituie Parlamentului sumele neutilizate, cu excepția cazului în care sumele respective sunt rambursate sub formă de sume forfetare”; solicită Secretarului General și Biroului să se asigure că aceste dispoziții sunt pe deplin puse în aplicare și respectate și să informeze în mod regulat autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la numărul deputaților care au rambursat sumele neutilizate;

155. salută faptul că Biroul din legislatura precedentă a creat infrastructura necesară pe pagina deputaților de pe site-ul internet al Parlamentului pentru deputații care doresc să publice un audit voluntar sau o confirmare a cheltuielilor pe care le efectuează cu privire la faptul că utilizarea indemnizației pentru cheltuieli generale respectă normele aplicabile din Statutul deputaților și măsurile de punere în aplicare a acestuia; invită Parlamentul să își îmbunătățească comunicarea cu deputații cu privire la această posibilitate și la modul în care să o utilizeze în practică;

Fondul facultativ de pensii

156. constată că deficitul actuarial estimat al regimului facultativ de pensii se ridica la 286,1 milioane EUR la sfârșitul anului 2018; constată, de asemenea, că la sfârșitul anului 2018, valoarea activelor nete de care trebuie să se țină cont și angajamentul actuarial se ridicau la 112,3 milioane EUR și, respectiv, la 398,4 milioane EUR;

157. reamintește că aceste pasive viitoare preconizate se întind pe mai multe decenii, dar ia act de faptul că suma totală plătită în 2018 de Fondul facultativ de pensii se ridică la 17,8 milioane EUR;

158. subliniază că acest lucru stârnește îngrijorare în legătură cu posibila epuizare a Fondului și că Parlamentul garantează plata pensiilor în cazul în care Fondul nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile;

159. sprijină în mod ferm rezultatele reuniunii din 10 decembrie 2018, la care Biroul a decis să modifice normele aplicabile sistemului de pensii prin creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani și prin introducerea unei prelevări de 5 % din cuantumul pensiilor la viitorii pensionari, în vederea îmbunătățirii sustenabilității sale; susține decizia Biroului ca un pas pozitiv; constată, cu toate acestea, că Parlamentul va rămâne responsabil pentru o sumă foarte importantă în viitor; reamintește că articolul 27 alineatul (2) din Statutul deputaților în Parlamentul European prevede că „Drepturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral”;

160. solicită Secretarului General, precum și Biroului, să analizeze toate modalitățile posibile pentru a găsi o soluție justă la această problemă, reducând în același timp răspunderea Parlamentului la un nivel minimum, având în vedere că este vorba despre banii contribuabililor, și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică (DG ITEC)

161. reamintește că, în 2018, DG ITEC a avut 484 de membri ai personalului și a gestionat 6,4% din bugetul total al Parlamentului;

162. ia act de faptul că indicatorul principal al DG ITEC în 2018 este capacitatea sa de a răspunde cerințelor utilizatorilor și partenerilor din toate domeniile de activitate în timp util și în mod eficient; insistă ca DG ITEC să investească în continuare în crearea unor interfețe moderne, fără sincope, eficiente și orientate spre utilizatori;

163. sprijină dezvoltarea în curs a aplicațiilor e-Parlament, consolidarea activităților de inovare în domeniul informatic și întărirea capacității de securitate cibernetică a Parlamentului; salută decizia de a dubla resursele alocate Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile UE (CERT-UE); salută întărirea capacității instituțiilor Uniunii de a asigura o protecție optimă împotriva atacurilor cibernetice;

164. recunoaște faptul că este foarte dificil pentru DG ITEC să recruteze suficienți experți cu înaltă calificare și cu profiluri, cunoștințe și experiență foarte specifice; invită Parlamentul să se asigure că această solicitare este transmisă în mod corespunzător Oficiului European pentru Selecția Personalului pentru a răspunde mai bine acestor nevoi specifice ale instituțiilor Uniunii;

165. insistă ca DG ITEC să depună eforturi mai mari pentru a garanta continuitatea și reziliența infrastructurilor TIC ale Parlamentului de la avaria sistemului informatic din octombrie 2017; solicită intensificarea eforturilor și întărirea capacității pentru a oferi asigurări cu privire la soliditatea Parlamentului în domeniul TIC; solicită continuarea activității și a progreselor realizate în domeniile continuității activității, gestionării riscurilor, gestionării incidentelor și capacității de recuperare; subliniază existența unor deficiențe în funcționarea rețelei internet în Parlament;

166. subliniază riscurile din ce în ce mai mari legate de date și confidențialitate; subliniază cu îngrijorare relatările recente cu privire la stocarea și prelucrarea datelor utilizatorilor atunci când aceștia sunt conectați la rețeaua wi-fi a Parlamentului; pune puternic sub semnul întrebării necesitatea de a păstra datele pentru o perioadă de până la șase luni[14]; invită Parlamentul să elaboreze o politică și o strategie în materie de securitate a informațiilor; subliniază că o cooperare strânsă între DG ITEC și DG SAFE este extrem de importantă; încurajează direcțiile generale să planifice activități comune pe termen mediu și lung;

Direcția Generală Securitate și Siguranță (DG SAFE)

167. reamintește că, în 2018, DG SAFE a avut 756 de membri ai personalului și a gestionat 1,5 % din bugetul total al Parlamentului;

168. este preocupat de rezultatele sondajului recent în rândul personalului DG SAFE și speră că o soluție poate fi găsită în viitorul apropiat pentru a răspunde preocupărilor personalului;

169. reamintește că deschiderea către public este o trăsătură distinctivă a Parlamentului și că trebuie să existe în continuare un echilibru adecvat între aceasta și nivelul de securitate necesar;

170. salută deciziile importante legate de securitate luate de Birou în cursul celei de a 8-a legislaturi, în special (a) măsurile privind relațiile cu autoritățile naționale din țările-gazdă și cu celelalte instituții, în special măsurile de securizare a cartierului european din Bruxelles, verificarea de securitate a personalului prestatorilor externi de servicii, evaluarea amenințărilor și modificările nivelurilor de alertă, (b) măsurile de modernizare a clădirilor Parlamentului și (c) măsurile interne; reamintește că acestea au implicat investiții în infrastructură;

171. salută acordul privind scutirea reciprocă de controalele de securitate încheiat de Parlament în 2018 cu Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor; regretă, cu toate acestea, că nu s-a semnat încă un astfel de acord cu Consiliul și speră că o soluție poate fi găsită în curând în acest sens;

172. aprobă înlocuirea legitimațiilor de acces ale deputaților și ale personalului acestora; așteaptă cu interes viitoarea înlocuire a legitimațiilor de acces utilizate de personalul Parlamentului;

173. salută buna cooperare dintre DG SAFE și DG INLO în ceea ce privește consolidarea securității tuturor clădirilor Parlamentului, modernizarea accesului, inclusiv la parcări, așa cum a solicitat Biroul;

174. ia act de crearea Unității de protecție, în special protejarea atentă a Președintelui Parlamentului și consolidarea securității locațiilor strategice ale Parlamentului;

175. sprijină extinderea sistemului de alertă de securitate prin SMS la toți utilizatorii de telefoane de serviciu, care va fi folosit, în viitor, pentru toți deputații și tot personalul;

Serviciul Juridic

176. aprobă strategia Serviciului Juridic de a pune juriști la dispoziția comisiilor parlamentare mai rapid; solicită o mărire a personalului care se ocupă de activitățile parlamentare;

177. constată cu satisfacție că Serviciul Juridic respectă echilibrul de gen la nivelul administratorilor, șefilor de unitate și al directorilor;

178. subliniază că Serviciul Juridic a câștigat 95 % dintre cazurile înaintate Curții în cursul celei de a 8-a legislaturi; își exprimă convingerea că Serviciul Juridic își joacă rolul în protejarea intereselor financiare ale Parlamentului și ale cetățenilor Uniunii prin recuperarea banilor publici prin cauzele Curții;

179. este preocupat de dificultățile de a găsi persoane calificate din anumite țări pentru a ocupa anumite posturi, întrucât există obligația de a acoperi toate sistemele juridice și toate limbile statelor membre;

Raportul anual privind contractele atribuite

180. reamintește că cele două regulamente financiare[15] succesive și normele de aplicare ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[16] stabilesc ce informații trebuie să fie furnizate autorității bugetare și publicului cu privire la contractele atribuite de către instituție; ia act de faptul că Regulamentul financiar prevede obligația publicării contractelor atribuite cu o valoare mai mare de 15 000 EUR, această valoare indicând pragul peste care organizarea unei proceduri de atribuire competitive devine obligatorie;

181. observă că, din totalul de 251 de contracte atribuite în 2018, 94 au avut la bază proceduri deschise sau restrânse, valoarea acestora fiind de 569,5 milioane EUR, iar 155 au avut la bază proceduri negociate, valoarea lor totală fiind de 35,9 milioane EUR; constată că numărul total de contracte atribuite prin proceduri negociate a scăzut ca procent din valoarea totală a contractelor atribuite, de la 12 % în 2017 la 6 % în 2018, precum și în ceea ce privește volumul, de la 70,5 milioane EUR în 2017 la 35,86 milioane EUR în 2018;

182. ia act de următoarea defalcare a contractelor atribuite în 2018 și 2017, inclusiv a contractelor de construcții, în funcție de tipul acestora:

Tipul contractului

2018

2017

Număr

Procentaj

Număr

Procentaj

Servicii

Furnizare de bunuri

Lucrări

Construcții

199

37

12

 3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

 0

79%

16%

 5%

 0%

Total

251

100%

224

100 %

 

Tipul contractului

2018

2017

Valoare (EUR)

Procentaj

Valoare (EUR)

Procentaj

Servicii

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Furnizare de bunuri

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Lucrări

133 431 628

22%

  6 892 972

1%

Construcții

  5 039 824

1%

  0

0%

Total

 605 372 288

  100%

  587 070 184

  100%

(Raportul anual privind contractele atribuite de Parlamentul European, 2018, pagina 6)

183. ia act de următoarea defalcare a contractelor atribuite în 2018 și 2017 pe tip de procedură utilizată, în funcție de număr și valoare:

Tipul procedurii

 

2018

2017

Număr

Procentaj

Număr

Procentaj

Deschisă

Restrânsă

Negociată

Competitivă

Excepțională

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

-

-

35%

1%

64%

-

-

Total

251

  100%

224

100%

 

 

Tipul procedurii 

2018

2017

Valoare (EUR)

Procentaj

Valoare (EUR)

Procentaj

Deschisă

Restrânsă

Negociată

Competitivă

Excepțională

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83%

5%

12%

-

-

Total

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Raportul anual privind contractele atribuite de Parlamentul European, 2018, pagina 8)

 

Grupuri politice (postul bugetar 4 0 0)

184. constată că, în 2018, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 0, atribuite grupurilor politice și deputaților neafiliați, au fost utilizate după cum urmează[17]:


 

Grupul

2018

2017

Credite anuale

Resurse proprii și credite reportate

Cheltuieli

Rata utilizării creditelor anuale

Sume reportate în următorul exercițiu

Credite anuale

Resurse proprii și credite reportate

Cheltuieli

Rata utilizării creditelor anuale

Sume reportate în următorul exercițiu

Partidul Popular European (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Alianța Progresivă a Socialiștilor și Democraților (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Grupul Europa Libertății și Democrației Directe (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Grupul Europa Națiunilor și a Libertății (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Deputați neafiliați

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Total

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258


 

185. salută faptul că auditorii externi independenți pentru grupurile politice au emis doar opinii fără rezerve pentru exercițiul financiar 2018;

Partide politice europene și fundații politice europene

186. ia act de faptul că Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene (APPF) a fost creată în 2016 cu sarcina de a evalua cererile de înregistrare, de a înregistra noi partide și fundații din Uniune, de a monitoriza finanțarea acestora și de a impune sancțiuni în caz de nerespectare a obligațiilor care le revin; ia act de faptul că aceasta a devenit pe deplin operațională în 2017;

187. ia act de faptul că Comisia, Consiliul și Parlamentul au convenit să pună la dispoziția APPF resurse financiare și umane suplimentare pentru exercițiul financiar 2019;

188. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 114 l/2014[18], directorul Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene prezintă anual un raport Parlamentului, Consiliului și Comisiei cu privire la activitățile Autorității; ia act de faptul că raportul anual a fost trimis Președintelui și Secretarului General al Parlamentului la 21 noiembrie 2019; regretă faptul că raportul pe 2018 a fost prezentat Comisiei pentru control bugetar abia în ianuarie 2020; își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia de a considera raportul ca fiind confidențial, în urma unei cereri speciale din partea Autorității, astfel încât acesta să fie disponibil numai unui număr limitat de persoane în anumite condiții restrictive; consideră că limitarea accesului la acest document, care se referă la utilizarea fondurilor publice, creează impresia regretabilă că ar fi ceva de ascuns; insistă ca raportul APPF să fie publicat în fiecare an și să le fie trimis deputaților atunci când este trimis Președintelui și Secretarului General al Parlamentului;

189. invită Comisia pentru control bugetar să îl invite pe directorul APPF la audierea anuală privind descărcarea de gestiune a Parlamentului, așa cum este cazul și pentru ceilalți șefi ai agențiilor și instituțiilor;

190. subliniază că este important ca Autoritatea să-și prezinte public activitățile pentru a-și demonstra responsabilitatea, care este esențială pentru a construi în mod permanent un mediu de încredere și asigurare, precum și că este necesar să se evalueze dacă Autoritatea este dotată în mod corespunzător cu personal, resurse și competențe pentru a împiedica în mod eficient utilizarea abuzivă a fondurilor de către partidele și fundațiile politice;


 

191. constată că, în 2018, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 2 au fost utilizate după cum urmează:

Partidul

Abrevierea

Resurse proprii

Contribuția finală a PE — prima parte

Venituri totale [19]

Contribuția PE ca % din cheltuielile rambursabile (max. 85 %)

Excedent de venituri (transfer în rezerve sau pierdere)

Partidul Popular European

PPE

  1 427 466

  7 356 802

  11 340 157

85%

  64 271

Partidul Socialiștilor Europeni

PSE

  1 153 831

  6 309 079

  7 462 911

85%

  -

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

ALDE

  759 642

  2 674 543

  3 935 648

85%

  157 524

Partidul Ecologist European

EGP

  544 072

  2 244 342

  2 961 972

85%

- 26 538

Partidul Stângii Europene

EL

  301 456

  1 513 876

  1 875 332

85%

- 6 798

Partidul Democrat European

PDE

  125 374

  532 075

  754 587

85%

  18 913

Alianța Liberă Europeană

ALE

  156 351

  628 696

  910 047

85%

  32 110

Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

ACRE

- 286 814

  1 253 918

  1 245 829

71%

- 729 991

Mișcarea Politică Creștină Europeană

ECPM

  125 110

  624 532

  749 641

85%

  5 995

Mișcarea pentru o Europă a Națiunilor și Libertății

MENL

  211 768

  1 045 592

  1 257 360

85%

- 28 579

TOTAL

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092


 

192. constată că, în 2018, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 3 au fost utilizate după cum urmează:

Fundația

Abrevierea

Afiliată partidului

Resurse proprii

Cuantumul final al subvenției PE

Venituri totale

Subvenția PE ca % din costurile eligibile (max. 85 %)

Excedent de venituri (transfer în rezerve sau pierdere)

Centrul pentru Studii Europene „Wilfried Martens”

WMCES

PPE

  1 097 171

  5 816 345

  6 913 516

85%

31 397

Fundația pentru Studii Progresive Europene

FEPS

PSE

  1 050 548

  4 895 825

  5 946 373

85%

-

Forumul Liberal European

ELF

ALDE

  292 141

  1 650 538

  1 942 680

85%

-

Fundația Ecologică Europeană

GEF

EGP

  185 182

  1 038 822

  1 224 004

85%

1 368

Transformă Europa

TE

EL

  244 655

  1 193 712

  1 438 367

85%

16 375

Institutul Democraților Europeni

IED

PDE

  45 755

  255 000

  300 755

85%

-

Fundația Coppieters

CF

ALE

  115 193

  388 702

  503 895

85%

38 617

Noua Direcție – Fundația pentru Reformă în Europa

ND

ACRE

  279 636

  1 215 011

  1 494 647

85%

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

  77 416

  418 444

  495 860

85%

2 159

Fundația pentru o Europă a Națiunilor și a Libertății

FENL

MENL

  53 600

  329 251

  382 851

85%

- 4 503

TOTAL

 

 

  3 441 296

  17 201 651

  20 642 947

 

-70 965

 


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Gilles Boyer, Maria Grapini, David Lega, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Andrea Bocskor, David Cormand, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

 

 

 

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

PPE

Andrea Bocskor, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Andrey Novakov, Markus Pieper, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

David Cormand

 

1

-

NI

Sabrina Pignedoli

 

3

0

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

 

 

[1] JO L 51, 28.2.2017.

[2] JO C 348, 28.9.2018, p. 1.

[3] JO C 411, 13.11.2018, p. 1.

[4] JO C 340, 8.10.2019, p. 1.

[5] JO C 340, 8.10.2019, p. 9.

[6] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[7] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[8] PE 422.541/Bur.

[9] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

[10] Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

[11] Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

[12] Raportul special nr. 15/2019 al Curții de Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 privind personalul – economii substanțiale, dar nu fără consecințe pentru personal.

[13] Document de lucru referitor la punerea în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 privind personalul – economii substanțiale, dar nu fără consecințe pentru personal.

[14]  https://euobserver.com/institutional/146270

[15] Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

[16] Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12. 2012, p. 1).

[17] Toate sumele sunt exprimate în mii EUR.

[18] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

[19] Veniturile totale includ sumele reportate din exercițiul precedent în conformitate cu articolul 125 alineatul (6) din Regulamentul financiar (versiunea în vigoare în cursul exercițiului financiar în cauză).

Ultima actualizare: 19 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate