Förfarande : 2019/2056(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0021/2020

Ingivna texter :

A9-0021/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0084

<Date>{25/02/2020}25.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2020</NoDocSe>
PDF 328kWORD 96k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet</Titre>

<DocRef>(2019/2056(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Maria Grapini</Depute>

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet

(2019/2056(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018[1],

 med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)[2],

 med beaktande av rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet[3],

 med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2018, med institutionernas svar[4],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[5], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[6], särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[7], särskilt artiklarna 260, 261 och 262,

 med beaktande av presidiets beslut av den 10 december 2018 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget[8], särskilt artikel 22,

 med beaktande av artiklarna 100, 104.3 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0021/2020), och av följande skäl:

A. Talmannen antog parlamentets årsredovisning för budgetåret 2018 den 27 juni 2019.

B. I egenskap av delegerad chefsutanordnare intygade generalsekreteraren den 25 juni 2019 att resurserna som avsatts för parlamentets budget med rimlig säkerhet har använts i avsett syfte och genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, och att de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C. Revisionsrätten angav i sin särskilda bedömning av administrativa och andra utgifter under 2018, att man inte funnit några allvarliga brister i de granskade årliga verksamhetsrapporterna från institutionerna och organen, enligt kraven i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046.

D. Enligt artikel 262.1 i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 ska samtliga EU‑institutioner vidta alla åtgärder som krävs för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

1. Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet

(2019/2056(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet,

 med beaktande av artiklarna 100, 104.3 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0021/2020), och av följande skäl:

A. I sin attestering av de slutliga räkenskaperna uppgav Europaparlamentets räkenskapsförare att räkenskaperna med rimlig säkerhet i allt väsentligt ger en rättvis bild av parlamentets finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

B. I enlighet med det normala förfarandet sändes 126 frågor till parlamentets administration, och skriftliga svar mottogs och diskuterades offentligt av parlamentets budgetkontrollutskott, i närvaro av vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och internrevisorn.

C. Det finns alltid utrymme för förbättringar med avseende på kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet vid förvaltningen av de offentliga finanserna, och kontroll är nödvändig för att säkerställa att den politiska ledningen och parlamentets administration hålls ansvariga inför unionsmedborgarna.

Parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning

1. Europaparlamentet noterar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2018 uppgick till 1 950 687 373 EUR eller 18,9 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen[9] av det belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2018 för unionens institutioner som helhet, dvs. en ökning med 2,2 % jämfört med 2017 års budget (1 909 590 000 EUR).

2. Europaparlamentet noterar att de totala inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2018 uppgick till 193 998 910 EUR (jämfört med 206 991 865 EUR 2017), inklusive 30 783 590 EUR i inkomster avsatta för särskilda ändamål (jämfört med 50 052 674 EUR 2017).

3. Europaparlamentet framhåller att fyra kapitel stod för 67,6% av de totala åtagandena: kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna), vilket tyder på en hög grad av rigiditet för den största delen av parlamentets utgifter.

4. Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2018 avslutades:

a) Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2018:

1 950 687 373

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2017:

2 564 000

Automatiska överföringar från budgetåret 2017:

289 785 291

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2018:

30 783 590

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2017:

47 369 977

Totalt:

2 318 626 231

b) Anslagsutnyttjande budgetåret 2018 (EUR)

Åtaganden:

2 283 150 877

Utförda betalningar:

1 933 089 380

Anslag som överförts automatiskt inklusive från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

348 106 015

Anslag som inte överförts automatiskt:

---

Förfallna anslag:

39 994 836

c) Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2018:

193 998 910

d) Summa balansräkningen den 31 december 2018 (EUR)

1 671 682 153

5. Europaparlamentet påpekar att 99,2 % av anslagen i parlamentets budget, till ett belopp av 1 934 477 627 EUR utnyttjades, dvs. 0,8 % av anslagen förföll. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att precis som tidigare år uppnåddes en mycket hög nivå på budgetgenomförandet. Betalningarna uppgick till sammanlagt 1 636 858 018 EUR, vilket resulterade i att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 84,6 %.

6. Europaparlamentet understryker att de förfallna anslagen för 2018, som uppgår till 16 209 746 EUR, främst gällde löner och andra rättigheter, samt utgifter för byggnader.

7. Europaparlamentet noterar att elva överföringar godkändes i enlighet med artiklarna 31 och 49 i budgetförordningen under budgetåret 2018, vilka uppgick till 53 533 500 EUR eller 2,7 % av de slutliga anslagen. Parlamentet konstaterar att de flesta överföringarna av medel gällde parlamentets fastighetspolitik, och särskilt bidrag till finansieringen av de årliga betalningarna för Konrad Adenauer-byggprojektet.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2018 samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

8. Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gör en särskild bedömning av administrativa och andra utgifter som ett enda verksamhetsområde för samtliga EU‑institutioner. Parlamentet påpekar att administrativa och därmed sammanhängande utgifter omfattar utgifter för personal (löner, ersättningar och pensioner), som utgör 60 % av de totala utgifterna, samt utgifter för byggnader, utrustning, energi, kommunikation och informationsteknik.

9. Europaparlamentet noterar att de samlade revisionsbevisen visar att utgifterna för administration inte innehåller några väsentliga fel. Parlamentet noterar också att på grundval av de 13 kvantifierade felen uppskattas felnivån i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för administration ligga under väsentlighetströskeln.

10. Europaparlamentet noterar de särskilda iakttagelserna avseende parlamentet i revisionsrättens rapport om parlamentets årsredovisning för budgetåret 2018. Parlamentet noterar att på grund av de senaste årens terroristattacker har institutionerna, inklusive parlamentet, ansett det nödvändigt att skyndsamt stärka skyddet för personer och lokaler. Parlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten funnit brister i de förfaranden som införts av parlamentet och kommissionen. Parlamentet noterar att parlamentet vid upphandlingen av specifika, säkerhetsrelaterade byggnadsarbeten utnyttjade redan existerande ramavtal och att utformningen av dessa ramavtal gjorde att parlamentet kunde beställa nödvändigt säkerhetsrelaterat arbete som inte fanns med i den ursprungliga prislistan på grundval av ett enda anbud från entreprenören. Parlamentet noterar att parlamentet har använt denna metod i två av de fyra förfaranden som revisionsrätten granskade.

11. Europaparlamentet noterar med oro parlamentets svar inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet med revisionsrätten, där parlamentet erkänner att konkurrensen, med tanke på den specifika kontexten (tidsnöd och den marknadsspecifika strukturen) eventuellt inte var optimal. Parlamentet gläder sig över att de nya ramavtal som tilldelats inom denna sektor med fem uppdragstagare grundar sig på en förnyad konkurrensutsättning för att säkerställa tillräcklig priskonkurrens.

Internrevisorns årsrapport

12. Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid det ansvariga utskottets sammanträde den 18 november 2019 lade fram sin årsrapport och redogjorde för de revisioner och konsultuppdrag som han utfört och rapporterat om, och som under 2018 omfattade

 underhåll, renovering och drift av byggnader (generaldirektoratet för infrastruktur och logistik) (GD INLO),

 preliminär granskning av institutionens informations- och kommunikationstekniksäkerhet (IKT-säkerhet),

 individuella ersättningar enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda,

 personalbutiken i Luxemburg (GD INLO),

 uppföljning av oavslutade åtgärder från internrevisionsrapporter – fas 1 och fas 2 (2018),

 inrättande av en funktion för intern kvalitetssäkring vid generaldirektoratet för skydd och säkerhet (GD SAFE),

 oberoende rådgivning om projektet ”Från stationära datorer till hybriddatorer”, generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC),

 aspekter som rör systemet för rapporteringsformulär inom generaldirektoratet för EU-extern politik (GD EXPO),

 uppföljning av it-driftstoppet och förstärkning av it-kontinuiteten,

 upphandling och genomförande av kontrakt i cateringsektorn (GD INLO), rapport ännu inte publicerad, preliminära resultat håller på att diskuteras med ledningen.

13. Europaparlamentet välkomnar och stöder de åtgärder som internrevisorn har kommit överens om med de ansvariga generaldirektoraten, som ett resultat av uppgifterna i samband med revisionsförklaringen och de rekommendationer som han utfärdat efter konsultuppdragen:

Överenskomna åtgärder:

 När det gäller revisionen av underhåll, renovering och drift av byggnader (GD INLO), förbättra den strategiska ramen för underhåll och ytterligare förbättra parlamentets underhåll av byggnader genom att anta en övergripande politik och en strukturerad, sammanhängande flerårig plan; öka säkerheten om att parlamentets byggprocesser och byggarbeten är effektiva och kostnadseffektiva; ge stöd till beslutsfattande om underhållsåtgärder genom tillförlitlig information och analys.

 När det gäller revisionen av informationssystemen: göra en preliminär granskning av institutionens IKT-säkerhet, stärka förvaltningen av informationssystemens säkerhet (bland annat strategier, standarder och riktlinjer), särskilt genom att anta en institutionell informationssäkerhetspolicy; förbättra identifiering, skydd och övervakning av it-tillgångar (hårdvara, tillhörande programvara och nät); förbättra upptäckandet och hanteringen av cyberincidenter och förbättra återhämtningskapaciteten.

 Med avseende på granskning av individuella rättigheter för anställda, stärka den övergripande kontrollmiljön inom detta område och ta itu med särskilda frågor som rör familjetillägg.

 När det gäller revisionen av personalbutiken i Luxemburg, genomföra de åtgärder som krävs för att förbättra kontrollmiljön och kontrollverksamheten samt se till att den interna styrningen är tillfredsställande; säkerställa att butikens verksamhet, inbegripet dess förskottskonto, överensstämmer med budgetförordningen, redovisningsprinciperna och skattelagstiftningen.

Rekommendationer:

 Med avseende på GD EXPO:s system för rapporteringsformulär, genomföra de sex rekommendationerna för att stärka dess rapporteringssystem och bättre strukturera samarbetet mellan delegationerna, utskotten och andra berörda parter.

 När det gäller inrättandet av en funktion för intern kvalitetssäkring inom GD SAFE, genomföra de sex rekommendationerna för detta ändamål, bland annat genom att inrätta en kvalitetspolicy.

 I samband med pilotprojektet ”Från stationär dator till hybriddator”, förstärka projektets nyttokalkyl; med hjälp av hybriddatorn ersätta flera befintliga enheter och förbättra den ekonomiska förvaltningen av koncepttester och pilotprojekt innan nya verktyg tas fram.

 När det gäller uppföljningen av it-driftstoppet och förstärkningen av it‑kontinuiteten, säkerställa ett kompletterande skydd av IKT-infrastruktur, testa katastrofhanteringsplanen, upprätta en förteckning över kritiska informationssystem och deras beroende av andra system samt förbättra planeringen av placeringen av parlamentets IKT-infrastruktur utanför de egna lokalerna.

14. Europaparlamentet noterar att 2018 års uppföljningsförfarande ledde till att 28 av de 76 oavslutade åtgärderna avslutades och att riskprofilen för de oavslutade åtgärderna fortsatte att minska successivt under 2018. Parlamentet noterar särskilt att antalet oavslutade åtgärder för att hantera betydande risker minskade från 22 till 7 och att det inte fanns några oavslutade åtgärder i den högsta riskkategorin ”kritisk”. Parlamentet noterar att det vid sidan av dessa validerade åtgärder fanns totalt 117 oavslutade åtgärder, inklusive de åtgärder vars genomförandefrist ännu inte löpt ut, varav 47 var förenade med betydande risker. Parlamentet förväntar sig att dessa kommer att genomföras i enlighet med de överenskomna tidsfristerna.

15. Europaparlamentet välkomnar särskilt möjligheten för internrevisorn att anlitas av generaldirektoraten för konsultuppdrag, och rekommenderar att alla generaldirektorat vid behov utnyttjar denna möjlighet.

16. Europaparlamentet noterar att två revisioner av besöksgrupper och ersättning för assistentstöd till ledamöter ingår i 2019 års verksamhet och kommer att rapporteras i början av 2020. Parlamentet uppmanar internrevisorn att informera parlamentets budgetkontrollutskott om resultaten av båda revisionerna så snart de är tillgängliga.

17. Europaparlamentet beklagar djupt att internrevisorns rapport inte är offentlig. Parlamentet insisterar på att rapporten ska offentliggöras varje år, och att den skickas till ledamöterna samtidigt som den skickas till parlamentets talman och generalsekreterare. Parlamentet beklagar att man avseende rapporten för 2018 i januari 2020 beslutat att ledamöterna endast skulle få ta del av denna rapport på begäran, och att detta skulle ske genom tillämpning av förfarandet med säkra läsesalar. Parlamentet är övertygat om att begränsad åtkomst till detta dokument, som rör användning av offentliga medel, ger ett beklagligt intryck av att det finns någonting att dölja.

Uppföljning av ansvarsfrihetsresolutionen för 2017

18. Europaparlamentet noterar de skriftliga svaren på resolutionen om ansvarsfrihet för 2017 som budgetkontrollutskottet fick den 17 september 2019, och generalsekreterarens presentation av svaren på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets ansvarsfrihetsresolution för 2017, samt den diskussion med ledamöterna som följde.

Parlamentets ansvarsfrihet för 2018

19. Europaparlamentet noterar den diskussion som fördes den 18 november 2019 mellan vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och budgetkontrollutskottets ledamöter i närvaro av internrevisorn, inom ramen för beviljandet av ansvarsfrihet för parlamentet för 2018.

20. Europaparlamentet påpekar att parlamentets lagstiftningsverksamhet ökade väsentligt under 2018 i takt med att parlamentet närmade sig slutet av valperioden 2014–2019.

21. Europaparlamentet noterar att två tillfälliga utskott, särskilda utskottet för terrorismfrågor (TERR) och särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (PEST), med framgång avslutade sitt arbete under året och att ett tredje utskott, särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX 3) inrättades.

22. Med anledning av 2019 års val till Europaparlamentet framhåller Europaparlamentet att lanseringen av informationskampanjen var framgångsrik. Parlamentet påpekar att medborgarnas deltagande ökade i 2019 års val till Europaparlamentet, men att deltagandet fortfarande är alltför lågt i vissa länder. Parlamentet anser att denna typ av kampanjer bör vara permanenta, med särskild tonvikt på dessa länder.

23. Europaparlamentet godkänner institutionens åtgärder för att öka säkerheten, särskilt när det gäller fysisk säkerhet och byggnadssäkerhet, men även it-säkerhet och kommunikationssäkerhet.

24. Europaparlamentet beklagar att trots att parlamentets budgetutskott avslog den begärda budgeten för inrättandet av ett observatorium för artificiell intelligens, verkar detta initiativ fortfarande pågå i form av en arbetsgrupp. Parlamentet är djupt oroat över det uppenbara kringgåendet av ett demokratiskt beslut som fattats av parlamentsledamöterna, och att detta är ett mycket beklagligt prejudikat. Parlamentet rekommenderar att arbetet i denna arbetsgrupp omedelbart avbryts tills budgetmyndigheten har beslutat att förse den med en budget.

25. Europaparlamentet är medvetet om betydelsen av fastighetspolitiken, särskilt Martens-byggprojektet och ombyggnaden av Montoyer 63-byggnaden i Bryssel, som slutfördes 2018 samt Konrad Adenauer-projektet i Luxemburg, som beräknas vara avslutat i slutet av juni 2023. Parlamentet noterar att budgetutskottet under 2018 godkände en uppsamlingsöverföring på 29 miljoner EUR för förfinansiering av projektet, vilket resulterade i en beräknad räntebesparing på 4,7 miljoner EUR. Parlamentet är oroat över det försenade uppförandet av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg, som enligt planen skulle överlämnas under 2018, något som nu inte förväntas ske före 2023.

26. Europaparlamentet stöder användningen av miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas), som är ett av EU:s förvaltningsinstrument för att privata och offentliga organisationer ska kunna utvärdera och förbättra sin miljöprestanda i enlighet med Emas-förordningen 1221/2009[10]. Parlamentet stöder åtgärder som vidtagits för att minska parlamentets koldioxidavtryck.

27. Europaparlamentet uppmanar administrationen att uppmärksamma uppförandekoden för ledamöterna, som anger att ledamöterna endast ska agera i allmänhetens intresse och utföra sitt arbete med oegennytta, integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet, ansvar och respekt för parlamentets anseende. Parlamentet framhåller att i uppförandekoden fastställs vad som betraktas som en intressekonflikt och hur ledamöterna ska agera om de hamnar i en sådan, och betonar att den också innehåller bestämmelser om före detta ledamöters yrkesverksamhet.

28. Europaparlamentet noterar bestämmelserna om ledamöternas resor på Europaparlamentets arbetsorter. Parlamentet anser att bestämmelserna om villkoren för användning av tjänstebilar på permanent basis av talmannen, generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren och de politiska gruppernas respektive ordförande är alltför vaga. Parlamentet uppmanar presidiet att revidera bestämmelserna i syfte att införa striktare villkor för användningen av sådana bilar.

29. Europaparlamentet anser att skyddet för visselblåsare är en integrerad del av demokratin, och att det spelar en avgörande roll för att förebygga och avskräcka från olaglig verksamhet och missförhållanden. Parlamentet påminner om att bland annat ackrediterade assistenter befinner sig i en utsatt situation på grund av sina anställningsavtal. Parlamentet noterar med oro generalsekreterarens erkännande att bestämmelserna om rapportering av missförhållanden är tillämpliga på ackrediterade assistenter, men att parlamentet inte kan erbjuda något anställningsskydd eftersom de är beroende av den enskilda ledamoten. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att ta hänsyn till denna särskilda situation när de ackrediterade assistenterna agerar visselblåsare, och att undersöka och utöka de möjligheter till kontraktsmässigt skydd som parlamentet har beviljat ackrediterade assistenter som utsatts för trakasserier till att även omfatta ackrediterade assistenter som agerar visselblåsare.

30. Europaparlamentet understryker att de nuvarande bestämmelserna om uppsägning av ackrediterade assistenters avtal inte beaktar möjligheten att säga upp ett avtal ”genom ömsesidigt samtycke”, vilket skulle vara ett sätt att erkänna den särskilda relationen mellan ledamöter och assistenter, där båda parter kan konstatera att det ömsesidiga förtroendet inte längre kvarstår, och dra nytta av en gemensam lösning. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att hitta en lösning på problemet med att ackrediterade assistenters löner enbart kan överföras till belgiska bankkonton, vilket strider mot tanken om en gemensam monetär union och betalningsunion.

 

31. Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över den påstådda praxis som innebär att ledamöter tvingar ackrediterade assistenter att göra tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, utan reseförordnanden och utan ersättning för tjänsteresan eller till och med utan ersättning för resekostnaderna. Parlamentet anser att en sådan praxis ger utrymme för missbruk: om ackrediterade assistenter reser utan reseförordnande måste de inte endast själva stå för kostnaderna, utan de omfattas inte heller av arbetsplatsförsäkringen. Parlamentet upprepar sin uppmaning till generalsekreteraren att undersöka denna påstådda praxis och rapportera om detta senast vid årets slut.

32. Europaparlamentet uppmanar parlamentet att beakta det nyligen antagna direktivet (EU) 2019/1937[11] om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten och att uppdatera sina interna regler för tillämpning av artikel 22c i tjänsteföreskrifterna.

33. Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen har haft en avsevärd inverkan på parlamentets olika tjänster, särskilt på utskotten, forskningsenheterna och de övergripande tjänsterna.

34. Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut av den 2 maj 2018 avseende personal med brittisk nationalitet, det vill säga att ingen tjänsteman kommer att avskedas på grund av sin brittiska nationalitet. Parlamentet noterar att de bedömningar från fall till fall som hade gjorts före det datum som ursprungligen planerats för Förenade kungarikets utträde med avseende på kontraktsanställda och tillfälligt anställda med brittisk nationalitet inte ledde till att några kontrakt sades upp. Parlamentet konstaterar att de politiska grupperna gör sina egna bedömningar från fall till fall när det gäller den egna personalen.

35. Europaparlamentet noterar det framgångsrika genomförandet av personalminskningsmålet på 5 % som 2018 innebar att parlamentet tvingades stryka 60 tjänster i sin tjänsteförteckning för administrationen. Parlamentet anser att det är viktigt att se till att parlamentets resultat håller en hög nivå, både på kort och lång sikt, och samtidigt säkerställa en ansvarsfull budgetförvaltning och vid behov göra besparingar. Parlamentet anser att ytterligare besparingar skulle kunna övervägas. Parlamentet är fast övertygat om att det är mycket viktigt att genomföra en kommunikationsstrategi som riktar sig till rådet, medlemsstaterna och de europeiska medborgarna för att bemöta den orättvisa och utbredda kritik som i åratal har riktats mot EU:s förvaltning.

36. Europaparlamentet är oroat över antalet anställda som är långtidssjukskrivna och den kraftiga ökningen av antalet utbrändhetsfall och är bekymrat över att vissa av dessa fall kan gälla utmattning och obalans mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet är särskilt bekymrat över underbemanningen och anser samtidigt att det är svårt att rättfärdiga ökningen av antalet högre chefsbefattningar, vilket leder till en obalanserad, topptung ledningsstruktur. Administrationen uppmanas att vara proaktiv gentemot den berörda personalen, att noggrant utvärdera personalens arbetsbörda och att se till att uppgifterna fördelas på ett balanserat sätt. Parlamentet begär en rapport om de åtgärder som vidtagits som en reaktion på långtidssjukskrivningar och utbrändhet senast den 30 juni 2020.

37. Mot bakgrund av de ökade förväntningarna på personalen insisterar Europaparlamentet på vikten av en regelbunden och konstruktiv dialog med personalkommittén, fackföreningarna samt, när det gäller de politiska grupperna, med deras personalföreträdare. Parlamentet räknar med att fortsätta den konstruktiva dialogen med dessa organ, särskilt i frågor som rör personalpolitik och arbetsvillkor såsom rörlighet, arbetsmiljö och flextid.

38. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att det är mycket viktigt att personalföreträdare hörs när presidiet diskuterar allmänna frågor som rör personalpolitiken, och uppmanar generalsekreteraren att vidta lämpliga åtgärder för att se till att detta mycket viktiga behov tillgodoses.

39. Europaparlamentet påpekar att för att upprätthålla en utmärkt och oberoende samt lojal och motiverad EU-förvaltning måste tjänsteföreskrifterna respekteras till fullo och tillämpas enligt såväl ordalydelse som anda. Parlamentet vill i detta sammanhang också sätta stopp för bruket att ge tjänster till vänner, vilket riskerar att skada förfarandena och därmed institutionens och unionens trovärdighet i allmänhet.

40. Europaparlamentet erinrar om Europeiska ombudsmannens iakttagelser och rekommendation i de förenade målen 488/2018/KR och 514/2018/KR och uppmanar generalsekreteraren att ytterligare förbättra förfarandena för utnämning av högre tjänstemän, i riktning mot ökad transparens och likabehandling. Parlamentet uppmanar parlamentets administration att årligen rapportera om utnämningar av högre tjänstemän.

41. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på karriärmöjligheter för kontraktsanställda. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att bedöma riskerna med att rekrytera allt fler kontraktsanställda, bland annat faran för att en tudelad personalstruktur skapas inom parlamentet. Parlamentet insisterar på att centrala tjänster och uppgifter bör utföras av fast anställd personal.

42. Europaparlamentet är övertygat om att attraktionskraften hos parlamentet som arbetsplats är avgörande för dess framgång. Parlamentet uppmärksammar svårigheterna med att rekrytera vissa nationaliteter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att insistera på behovet av en verklig geografisk balans i fråga om lika representation av samtliga medlemsstater på alla nivåer, också inom den högsta ledningen. Parlamentet erkänner de mycket positiva steg som tagits för att uppnå en jämn könsfördelning. Parlamentet efterlyser omedelbara åtgärder för att uppnå en jämn könsfördelning på alla nivåer, även på generaldirektörsnivå.

43. Europaparlamentet beklagar att länder som anslöt sig till unionen efter 2004 fortfarande är underrepresenterade, särskilt på högre befattningar. Problemet är att medborgare från de nya medlemsstaterna visserligen rekryteras, men samtidigt befordras fler medborgare från de äldre medlemsstaterna, vilket leder till en allt djupare klyfta mellan de gamla och de nya medlemsstaterna. Parlamentet vill se att denna situation åtgärdas.

44. Europaparlamentet påpekar att efter interna uttagningsprov mellan 2014 och 2019 placerades 30 personer i den högsta lönegraden (AD 9), varav 16 kom från två stora, gamla medlemsstater, och att det därför förekom ett uppseendeväckande antal utnämningar av personal från dessa två länder under hela lagstiftningscykeln, och uppmanar generalsekreteraren att förklara orsaken till detta missförhållande.

 

45. Europaparlamentet beklagar svårigheterna med att rekrytera personal till lägre lönegrader i Luxemburg, särskilt i kategorin assistenter-sekreterare. Parlamentet betonar att en korrigeringskoefficient som tar hänsyn till de högre boendekostnaderna på denna arbetsort, liksom rekrytering i högre lönegrader, är nödvändigt för att lösa detta strukturella problem. Parlamentet efterlyser en reform i samband med de rekryteringar som görs genom Europeiska rekryteringsbyrån så att dessa stämmer bättre överens med institutionernas behov, inklusive kortare rekryteringsförfaranden.

46. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 11 i arbetsordningen har införts en skyldighet för föredragande, skuggföredragande och utskottsordförande att offentliggöra information om möten som dessa håller med företrädare för intressegrupper inom ramen för sina betänkanden. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att sedan den nya valperioden inleddes har den nödvändiga infrastrukturen funnits tillgänglig på parlamentets webbplats för att göra det möjligt för ledamöterna att offentliggöra planerade möten med företrädare för intressegrupper. Parlamentet uppmanar sekretariatet att sprida detaljerad information och att anordna utbildningar för att göra det lättare för ledamöternas kontor att till fullo respektera denna skyldighet. Parlamentet beklagar att den nuvarande infrastrukturen saknar en process där ledamöter och ackrediterade assistenter kan lämna förslag till förbättringar på grundval av användarnas erfarenheter. Parlamentet uppmanar parlamentets tjänster att ta fram ett årligt återkopplingsformulär och vill se att resultaten tas med i en rapport om användningen av verktyget.

47. Europaparlamentet välkomnar detta positiva steg mot ökad transparens, liksom möjligheten för alla ledamöter som så önskar att offentliggöra denna information genom infrastrukturen på parlamentets webbplats, även om ledamoten inte är en föredragande, skuggföredragande eller utskottsordförande. Parlamentet anser att denna ökade transparens hjälper de europeiska medborgarna att bättre förstå sina ledamöters arbete. Parlamentet beklagar därför att denna infrastruktur för offentliggörande av möten endast finns på engelska och inte på unionens alla officiella språk.

48. Europaparlamentet erkänner att produktionen av lättillgängliga och återanvändbara offentliga uppgifter i ett öppet och maskinläsbart format erbjuder stora möjligheter både avseende transparensen gentemot allmänheten och avseende innovation. Parlamentet välkomnar de pågående initiativen för att skapa och omvandla en del av de uppgifter som är av intresse för allmänheten i detta format. Parlamentet understryker behovet av ett mer användarvänligt, systematiskt och samordnat tillvägagångssätt för sådana initiativ, enligt en tydligt definierad policy för öppna data från parlamentet.

49. Europaparlamentet erkänner det mervärde som fri programvara och programvara med öppen källkod kan innebära för parlamentet. Parlamentet understryker i synnerhet deras roll när det gäller att öka transparensen och undvika inlåsningseffekter för leverantörer. Parlamentet erkänner även deras potential för att förbättra säkerheten, eftersom de gör det möjligt att identifiera och åtgärda bristerna. Parlamentet rekommenderar starkt att all programvara som utvecklats för institutionen ska göras offentligt tillgänglig enligt en kostnadsfri programvarulicens med öppen källkod.

50. Europaparlamentet noterar att resultaten av omröstningar med namnupprop under plenarsammanträden bör göras tillgängliga i ett öppet, maskinläsbart format och vara väl synliga på parlamentets webbplats. Parlamentet uppmanas därför offentliggöra den maskinläsbara versionen av resultaten från omröstningar med namnupprop intill de icke-maskinläsbara versionerna på webbplatsen för protokoll från plenarsammanträden.

51. Europaparlamentet noterar att de reviderade bestämmelserna för utbetalning av bidrag för sponsrade besöksgrupper trädde i kraft den 1 januari 2017. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utan dröjsmål offentliggöra bedömningen av dessa bestämmelser. Parlamentet anser att det nuvarande systemet bortser från de fluktuerande kostnaderna för logi och transport och inte håller jämna steg med inflationen och efterlyser med kraft en skyndsam översyn av systemet för beräkning av det ekonomiska bidraget till besöksgrupper, för att bland undvika att ledamöterna kan dra nytta av det. Parlamentet uppmanar presidiet att göra ersättningen enhetlig och basera den på räkningarna för dessa grupper. Parlamentet upprepar sin uppmaning att avskaffa möjligheten att utse ackrediterade assistenter till gruppchefer.

 

Miljövänligt parlament och koldioxidneutralitet senast 2030

 

52. Europaparlamentet välkomnar parlamentets positiva bidrag till hållbar utveckling genom dess politiska roll och dess roll i lagstiftningsförfarandena. Parlamentet betonar att parlamentet måste föregå med gott exempel och bidra till hållbar utveckling genom sin verksamhet.

53. Europaparlamentet lovordar parlamentets åtagande om en miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet noterar att parlamentets mål är att öka procentandelen värdeviktade kontrakt bland vissa prioriterade produkter som klassificeras som ”gröna”, ”mycket gröna” eller ”gröna av naturen”. Parlamentet noterar att 44,9 % av kontrakten (utifrån värdet) i kategorier med prioriterade produkter under 2018 klassificerades som ”gröna”, ”mycket gröna” eller ”gröna av naturen”. Parlamentet påpekar att om alla kontrakt som klassificeras som ”gröna av naturen”, oavsett produktkategori, tas med i beräkningen, ökar parlamentskontraktens miljövänlighet till 55,8 % för 2018, vilket ligger nära delmålet på 60 %. Parlamentet understryker behovet av att ytterligare utveckla en miljöanpassad offentlig upphandling genom att fastställa ambitiösa mål för miljöanpassade kontrakt på medellång sikt.

54. Europaparlamentet välkomnar antagandet av översynen av miljöledningen och miljöredovisningen 2018 samt genomförandet av handlingsplanen för 2018 och en regelbunden övervakning av denna.

55. Europaparlamentet stöder parlamentets mål att minska sitt koldioxidutsläpp så mycket som möjligt. Parlamentet uttrycker på nytt sin oro över att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda är ett resultat av parlamentets geografiska spridning och att miljökonsekvenserna av den geografiska spridningen uppgår till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp.

56. Europaparlamentet anser att parlamentet efter det att ett klimatnödläge utlysts ska föregå med gott exempel och åta sig att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030. Parlamentet kräver att parlamentet utvecklar en strategi för att bli koldioxidneutralt senast 2030 och lägger fram sin strategi för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet uppdrar åt presidiets Emas-arbetsgrupp att ändra de centrala resultatindikatorerna och den nuvarande planen för minskning av koldioxidutsläpp för att nå koldioxidneutralitet senast 2030. Parlamentet vill dessutom snarast se en detaljerad rapportering och bokföring av parlamentets kompensation för koldioxidutsläpp.

57. Europaparlamentet betonar att uppskattningsvis 67 % av parlamentets koldioxidavtryck har sitt ursprung i persontransporter. Parlamentet påminner om att presidiet genom sitt beslut av den 15 maj 2017 godkände förslaget om att tillhandahålla en effektiv och högkvalitativ transportmöjlighet för ledamöterna samtidigt som man minimerar miljöpåverkan genom en gradvis omställning av parlamentets fordonspark till elfordon, samt främjar alla miljövänliga typer av transporter med utsläppsfri drift i stadsmiljön och att hela fordonsparken ska vara helt elektrisk från och med 2024. Parlamentet välkomnar de olika åtgärder och instrument som införts i detta avseende av GD INLO. Parlamentet förväntar sig att presidiet utarbetar ett ersättningssystem för resor, som inkluderar kostnaden för att kompensera för koldioxidutsläpp i resans pris och uppmuntrar till användning av miljövänliga transportmedel.

58. Europaparlamentet stöder parlamentets mål att kompensera för sina ofrånkomliga utsläpp. Parlamentet föreslår en gemensam kompensation för ofrånkomliga utsläpp tillsammans med andra EU-institutioner och EU-organ.

59. Europaparlamentet betonar att parlamentet måste ta lämpligt ansvar för sina åtaganden att bekämpa klimatförändringarna, och följaktligen vidta lämpliga åtgärder i alla sina byggnader för att säkerställa att de anställda har tillgång till särskilda cykelparkeringar som skyddar cyklarna mot stöld, vandalism och väder och vind, och erbjuda åtminstone samma förhållanden som de som i nuläget gäller för bilparkeringarna. Parlamentet anser att ett system för identifiering med hjälp av vinjetter också skulle kunna vara mycket användbart.

60. Europaparlamentet välkomnar parlamentets insatser för att öka antalet papperslösa sammanträden. Parlamentet vill se att fler utbildningar erbjuds samtliga ledamöter, all personal och alla ackrediterade assistenter om de papperslösa verktyg som skapats för att göra det möjligt att skriva ut färre dokument, liksom ytterligare informationskampanjer.

61. Europaparlamentet uppmanar parlamentet att förbättra sin kommunikation med ledamöterna och informera dem om möjligheten att ta direkttåget mellan parlamentet och Bryssels flygplats, som tar 20 minuter från dörr till dörr, och som ledamöterna kan använda gratis, och säkerställa att tågen går med regelbundna och kortare intervall för att göra denna möjlighet så attraktiv som möjligt.

62. Europaparlamentet lovordar personalen för att den till fullo utnyttjar chartertågen till Strasbourg. Parlamentet uppmuntrar högre chefer att inte använda sina tjänstebilar för tjänsteresor till Strasbourg.

63. Europaparlamentet stöder en kompensation på 100 % av parlamentets koldioxidutsläpp, inklusive utsläpp från flygresor som ledamöterna gör mellan sina ursprungsländer och Bryssel och Strasbourg, på årsbasis genom koldioxidkrediter. Parlamentet påminner om att kompensationsavtalet för parlamentets utsläpp från 2017 undertecknades den 19 juli 2018 till ett totalt belopp på 184 095,80 EUR.

64. Europaparlamentet är bekymrat över prisvolatiliteten för att kompensera för koldioxidutsläpp på marknaden för utsläppscertifikat, vilket gör det omöjligt att uppskatta de exakta ekonomiska medel som krävs för att kompensera för den totala mängden koldioxidutsläpp. Parlamentet fäster uppmärksamheten vid att de ekonomiska medel som finns tillgängliga i budgetpost 2390 (för närvarande 249 000 EUR) kanske inte är tillräckliga för att kompensera för den totala mängden koldioxidutsläpp under de kommande åren.

65. Europaparlamentet välkomnar presidiets och kvestorernas beslut från april och juni 2018 om att minska plastavfallet och avfallshanteringsverksamheten. Parlamentet uppmanar parlamentet att snabbt vidta ytterligare ambitiösa åtgärder i riktning mot ett plastfritt parlament.

66. Europaparlamentet välkomnar det positiva resultatet av den externa revision som genomfördes i maj/juni 2018 och som bekräftade att parlamentets miljöledningssystem är i gott skick och har en bra mognadsgrad.

Parlamentets geografiska spridning – ett enda säte

67. Europaparlamentet betonar att unionen har valt att genom sina institutioner och byråer vara närvarande i flera medlemsstater, vilket garanterar en stark koppling till medborgarna och säkerställer europeisk synlighet med hänsyn till en ansvarsfull förvaltning av offentliga medel.

68. Europaparlamentet noterar att kostnaderna för parlamentets tolv resor till Strasbourg varje år för ledamöterna uppgår till 21 266 689 EUR. Parlamentet noterar att de årliga resekostnaderna uppgår till 3 631 082 EUR för parlamentets personal och 2 097 250 EUR för de ackrediterade assistenterna.

69. Europaparlamentet noterar att kostnaden för Thalys chartertåg uppgick till 3 741 900 EUR 2018 (jämfört med 3 668 532 EUR 2017).

70. Europaparlamentet betonar att transporten av parlamentets officiella fordon till Strasbourg och tillbaka med endast föraren ytterligare bidrar till de finansiella och miljörelaterade effekterna av de tolv årliga tjänsteresorna till Strasbourg. Parlamentet välkomnar möjligheten för ackrediterade assistenter att åka med till Strasbourg och tillbaka men beklagar att detta alternativ inte utnyttjas fullt ut. Parlamentet uppmanas också att låta all parlamentets personal och de politiska gruppernas personal utnyttja denna möjlighet för sin resa till Strasbourg, och att förbättra sin kommunikation om denna möjlighet.

71. Europaparlamentet noterar att dessa ytterligare utgifter strider mot principen om sund ekonomisk förvaltning och mot principen om budgetdisciplin. Parlamentet påminner om att en stor majoritet av parlamentet i flera resolutioner uttryckt sitt stöd för ett enda säte för att säkerställa att pengar från unionens skattebetalare används på ett effektivt sätt. Parlamentet noterar att revisionsrätten uppskattade att en flytt från Strasbourg till Bryssel skulle kunna medföra årliga besparingar på 114 miljoner EUR samt en engångsbesparing på 616 miljoner EUR om byggnaderna i Strasbourg avyttras framgångsrikt, eller en engångskostnad på 40 miljoner EUR om detta inte görs. Parlamentet noterar att ett enda säte endast kan uppnås genom en enhällig ändring av fördraget. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att notera parlamentets ståndpunkt och att ta sitt ansvar och agera i enlighet därmed. Parlamentet betonar att transporten av parlamentets officiella fordon till Strasbourg skulle kunna bli effektivare om ledamöterna, de ackrediterade assistenterna, eller annan personal med reseförordnanden, tilläts åka med. Parlamentet anser att när chartertågen mellan Bryssel och Strasbourg är fullsatta bör åtminstone parlamentets tjänstebilar vara fyllda innan några charterbussar sätts in.

72. Europaparlamentet understryker att unionen, som en av undertecknarna av Parisavtalet inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, tillkännagav sin avsikt att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen långt under 2 °C över förindustriell nivå, och noterar med oro att de tolv resorna per år till Strasbourg ökar parlamentets koldioxidutsläpp i onödan.

Generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM)

73. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM) 2018 hade 805 anställda. Parlamentet uppmanar GD COMM att utnyttja mer än 6,1 % (2018 års siffra) av parlamentets totala budget under de kommande åren.

74. Europaparlamentet välkomnar det fullständiga genomförandet av 2018 års budget som ett bevis på att ansträngningar har gjorts för att fullt ut utnyttja alla GD COMM:s tillgängliga resurser för att nå ut till så många medborgare som möjligt, vilket var särskilt viktigt under året före valet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att GD COMM under 2018 aktivt bidrog till utarbetandet och inrättandet av strategin för kampanjen inför valet till Europaparlamentet.

75. Europaparlamentet noterar att GD COMM:s huvudindikator sedan 2017 är den uppmärksamhet räknat i antal timmer som parlamentet uppnår genom alla kommunikationskanaler. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att förutom att fokusera på graden av uppmärksamhet håller GD COMM på att utveckla en metod för att mäta ekonomin, effektiviteten och ändamålsenligheten när det gäller generaldirektoratets verksamhet inom alla kommunikationskanaler. Parlamentet ställer sig bakom det fokus som läggs på parlamentets synlighet.

76. Europaparlamentet uppmanar GD COMM att under framtida ansvarsfrihetsförfaranden informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de mål som fastställts för respektive år, så att den kan bedöma hur ändamålsenlig generaldirektoratets verksamhet är.

77. Europaparlamentet uppmanar GD COMM att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra parlamentets offentliga webbplats, särskilt när det gäller sökmotoroptimering, och att öka dess synlighet. Parlamentet uppmanar med eftertryck GD COMM att skapa en lättnavigerad webbplats som är lättillgänglig från alla enheter, dvs. från smarta telefoner, datorplattor och stationära datorer, med särskild tonvikt på en förenklad mobilversion av webbplatsen.

78. Europaparlamentet noterar att det på medieområdet genomfördes ett stort antal projekt under 2018, och att parlamentets webbnärvaro befästes ytterligare genom Webstreaming 3.0, som förbättrar parlamentets strömningskapacitet.

79. Europaparlamentet erkänner dessutom den avsevärda förbättringen när det gäller parlamentets användning av sociala medier, och uppmuntrar till utökad användning av fria plattformar på egna servrar med öppen källkod för sociala nätverk, med särskilt fokus på personuppgiftsskyddet för användarna. Parlamentet erkänner vidare åtgärderna för att höja medvetenheten om unionens insatser, och uppmanar vidare med eftertryck parlamentet att intensifiera sin aktivitet på sociala medier för att sprida resultaten av parlamentets arbete bland unionsmedborgarna. Parlamentet noterar också att betydande insatser har gjorts för att ta fram en övergripande strategi för besökare och för att genomföra ambassadörsskoleprogrammet som har ett särskilt fokus på ungdomar.

80. Europaparlamentet noterar att det under 2018 anordnades 285 seminarier i medlemsstaterna som fler än 3 629 journalister deltog i. Parlamentet välkomnar att 1 905 journalister dessutom inbjöds att delta i plenarsammanträden, och att 1 191 journalister inbjöds att delta i centralt anordnade seminarier. Parlamentet lovordar GD COMM för att ha använt alla tillgängliga mediekanaler för att sprida parlamentets arbete och resultat. Parlamentet uppmanar generaldirektoratet att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt vikten av sociala medier och deras betydande och ständigt växande potential för att nå ut till medborgarna.

81. Europaparlamentet stöder Parlamentariums verksamhet, som den 11 juli 2018 välkomnade sin tvåmiljonte besökare, och framgången med Europa experience‑pilotprojekten i Berlin, Ljubljana, Strasbourg och Helsingfors. Parlamentet tackar enheten för besök och seminarier som välkomnade ett rekordstort antal besökare under 2018.

82. Europaparlamentet påminner om att 2018 var det första hela verksamhetsåret för Europeiska historiens hus. Parlamentet noterar att Europeiska historiens hus välkomnade 164 158 besökare. Parlamentet välkomnar samfinansieringsavtalet med kommissionen, som garanterar ett årligt bidrag till driftskostnaderna. Parlamentet ser fortfarande mycket allvarligt på rapporterna om arbetsvillkoren i Europeiska historiens hus under den föregående uppdragstagaren, och begär att generalsekreteraren snarast informerar parlamentets budgetkontrollutskott om situationen för de anställda i Europeiska historiens hus under den nya uppdragstagaren. Parlamentet uppmanar också generalsekreteraren att offentliggöra uppgifter om uppdragstagarens totala kostnader och det belopp som använts till löner för de anställda vid Europeiska historiens hus.

Europaparlamentets förbindelsekontor

83. Europaparlamentet påminner om reformen av Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna och den reviderade uppdragsbeskrivningen som syftar till en dialog med medborgare och medier genom förstärkta pressteam, aktörer och informationsförmedlare för att nå ut till medborgarna.

84. Europaparlamentet noterar de olika utgiftsposterna för 2018 som fördelas på följande sätt:

Utgiftspost

Utgifter 2018

Personalkostnader

22 814 372 EUR

Fastighetskostnader

11 170 082 EUR

Säkerhetskostnader

1 843 339 EUR

Utgifter för kommunikation

11 639 088 EUR

Totalt

45 886 152 EUR

85. Europaparlamentet insisterar på vikten av effektiv kommunikation i medlemsstaterna samtidigt som man säkerställer kostnadseffektivitet. Parlamentet uppmanar alla berörda beslutsfattande parter att sträva efter mervärde, särskilt när det gäller driftskostnader.

86. Europaparlamentet uppmanar parlamentet och medlemsstaterna att intensifiera sitt samarbete med sina respektive förbindelsekontor. Parlamentet begär att förbindelsekontoren ökar sin synlighet genom evenemang och intensiv aktivitet på sociala medier för att nå ut till medborgarna. Parlamentet uppmanar förbindelsekontoren att öka sitt samarbete och sin kommunikation med enskilda EU-institutioner i syfte att rationalisera förbindelsekontorens verksamhet.

87. Europaparlamentet noterar att förbindelsekontoret i Aten under 2018 använde 38 400 EUR till hyra av parkeringsplatser. Parlamentet anser att dessa kostnader är oproportionerligt höga med tanke på att kontoret för närvarande endast har sex anställda. Parlamentet uppmanas att undersöka orsakerna till dessa kostnader och att vid behov vidta lämpliga åtgärder för att rätta till situationen.

88. Europaparlamentet noterar att presidiet den 30 januari 2019 beslutade att behålla parlamentets kontor i London och att lokalkontoret i Edinburgh kommer att finnas kvar åtminstone fram till slutet av 2020. Parlamentet noterar att ett beslut om parlamentets närvaro i Edinburgh efter 2020 kommer att fattas i ett senare skede.

89. Europaparlamentet noterar presidiets beslut av den 11 februari 2019 om det parlamentariska stödet till EU:s Asean-beskickning i Jakarta, EU:s delegation vid Afrikanska unionen i Addis Abeba och EU:s delegation vid FN i New York. Med tanke på att detta parlamentariska stöd är av särskild karaktär anser parlamentet att parlamentets budgetkontrollutskott bör förses med årliga detaljerade uppgifter om resurser och resultat inom ramen för parlamentets ansvarsfrihetsförfarande. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att genomföra en kostnads-nyttoanalys av detta parlamentariska diplomatiska stöd före utgången av 2020 och före en planerad utvidgning till andra regioner i världen.

Generaldirektoratet för personal (GD PERS)

90. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM) 2018 hade 456 anställda och stod för 47,5 % av parlamentets totala budget.

91. Europaparlamentet noterar överföringen av uppgifter som rör ackrediterade assistenter från generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS) till GD PERS och de betydande insatser som krävs för att organisera överföringen av ansvar.

92. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse inrättandet av de ackrediterade assistenternas front office som hanterar allt i samband med rekryteringen av ackrediterade assistenter, liksom ändringar och uppsägningar av kontrakt och administrativt stöd till ackrediterade assistenter. Parlamentet välkomnar införandet av ett förenklat och snabbare förfarande för rekrytering av ackrediterade assistenter och utvecklingen mot en papperslös ärendehantering. Parlamentet vill se att parlamentets grupper inom administrationen som är ansvariga för rekrytering av ackrediterade assistenter förstärks före början av varje ny mandatperiod, för så lång tid som behövs för att tillhandahålla heltäckande utbildning i förväg och tills den stora arbetsbördan har hanterats.

93. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till administrationen att så tidigt som möjligt under nästa valperiod tillhandahålla utbildningskurser eller publikationer som särskilt riktar sig till nya ackrediterade assistenter, även om praktiska och administrativa frågor (reseförordnanden, läkarundersökningar, ackreditering, parkeringsdekaler, besöksgrupper, utställningar osv.) för att undvika systemfel som förhindrar att de administrativa förfaranden som påverkar dem fungerar smidigt.

94. Europaparlamentet upprepar sin begäran att ackrediterade assistenter ska få samma traktamente som fast anställd personal för sina tjänsteresor för att närvara vid sammanträdesperioderna i Strasbourg.

95. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för hanteringen av konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för parlamentets administration, särskilt när det gäller konsekvenserna för personalen och budgeten.

96. Europaparlamentet noterar att leveranstid var GD PERS huvudindikator för 2018. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att målen och metoderna för insamling av uppgifter förbättrades och att resultatet generellt bedömdes vara positivt.

97. Europaparlamentet noterar att i december 2018 uppgick det totala antalet anställda vid parlamentet till 9 883 anställda i aktiv tjänst, vilket inbegriper fast och tillfällig personal, kontraktsanställda och ackrediterade assistenter (jämfört med 9 682 år 2017).

98. Europaparlamentet framhåller revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2019[12]: Genomförandet av 2014 års paket med personalreformer vid kommissionen – stora besparingar, men inte utan konsekvenser för personalen. Parlamentet noterar med oro revisionsrättens iakttagelser som avser andra EU-institutioner, däribland parlamentet, och välkomnar därför kommissionens villighet att godta revisionsrättens rekommendationer. Parlamentet stöder de ståndpunkter som dess budgetkontrollutskott[13] gett uttryck för i frågan. Parlamentet understryker vikten av att unionen erbjuder konkurrenskraftiga löner i förhållande till den privata sektorn i bosättningslandet och är bekymrat över att mindre fördelaktiga anställningsvillkor kan ha gjort det mindre attraktivt att arbeta för unionen, särskilt i ett läge då unionen har svårt att locka till sig tillräckligt med personal från ett antal medlemsstater. Parlamentet varnar för de allvarliga följder som varje budgetnedskärning inom administrationen eller personalminskning kan få i framtiden för EU:s förvaltning och genomförandet av unionens politik. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att i samband med framtida reformer eller revideringar av tjänsteföreskrifterna genomföra en övergripande bedömning av konsekvenserna för personaladministrationen och personalens välbefinnande.

99. Europaparlamentet påminner om att främjande av lika möjligheter fortsätter att vara en viktig komponent i parlamentets policy för förvaltning av personalresurserna. Parlamentet noterar att färdplanen för jämställdhet fortsätter att genomföras genom konkreta åtgärder: målet för kvinnliga enhetschefer vid utgången av 2019 fastställdes till 40 %, för kvinnliga direktörer till 35 % och för kvinnliga generaldirektörer till 30 %. Parlamentet beklagar dock att färdplanen för jämställdhet inte har genomförts till fullo, särskilt i fråga om andelen kvinnor på högre chefsbefattningar (40 %) 2020. Parlamentet vill se att mer ambitiösa mål omedelbart fastställs och att dessa mål skyndsamt uppnås.

100. Europaparlamentet föreslår dessutom att större fokus läggs på lika möjligheter för alla, särskilt genom att till exempel se till att fler personer med funktionsnedsättning arbetar inom parlamentets administration. Parlamentet noterar att det inom presidiet redan finns en högnivågrupp för jämställdhet och mångfald, och uppmanar högnivågruppen att genomföra en studie om faktiska åtgärder som vidtagits i medlemsstaterna och internationellt för att öka deltagandet av personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen, inklusive lagstiftningsåtgärder. Parlamentet begär att högnivågruppen rapporterar till presidiet och lägger fram konkreta förslag så snart studien genomförts och resultaten analyserats. Parlamentet vill se att ambitiösa mål fastställs så snart som möjligt, även när det gäller behovet av en geografisk balans, och att dessa mål skyndsamt uppnås.

101. Europaparlamentet beklagar att mammalediga parlamentsledamöter inte kan ersättas. Parlamentet anser att detta rimmar illa med unionens grundläggande värden eftersom det signalerar att en röst på en kvinnlig kandidat kan innebära tillfällig icke-representation. Parlamentet anser att det faktum att det är omöjligt att ersätta föräldralediga parlamentsledamöter, liksom långtidssjukskrivna ledamöter, är ett olöst problem, eftersom dessa inte heller kan ge någon annan ledamot fullmakt att rösta, vilket skapar en tillfällig obalans i representationen av EU:s medborgare. Parlamentet uppmanar rådet att ändra artikel 6 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (EU:s valakt) för att rätta till situationen.

102. Europaparlamentet beklagar att antalet kvinnor som under perioden 2017–2018 innehade tjänster på generaldirektörsnivå låg kvar på två i absoluta tal, vilket var långt under målet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att andelen kvinnor på direktörsnivå uppgick till 34 % i slutet av 2018 och till 37 % under 2019, och att andelen kvinnliga enhetschefer ökade till 38 % i slutet av 2018 och till 39 % i slutet av 2019. Parlamentet erkänner behovet av en stegvis strategi, men understryker att situationen kommer att vara tillfredsställande först när könsfördelningen på ledningsnivå återspeglar könsfördelningen bland dem som skulle kunna komma ifråga för dessa tjänster.

103. Europaparlamentet noterar att det finns medlemsstater som inte innehar någon direktörs- och/eller generaldirektörstjänst, och att trots att många år hunnit gå sedan utvidgningarna 2004, 2007 och 2013 finns det inte någon motsvarande ökning av andelen anställda från de nya medlemsstaterna på chefsnivå, där vissa nationaliteter fortfarande är starkt överrepresenterade. Parlamentet rekommenderar att man tar itu med denna situation. Parlamentet påminner om vikten av att all rekrytering bygger på kompetens, samtidigt som man respekterar vikten av att uppnå en geografisk balans bland parlamentets personal. Parlamentet uppmanar i detta hänseende parlamentet att säkerställa att personal på alla nivåer, inklusive direktörs- och generaldirektörstjänster, rekryteras och befordras utan någon diskriminering på grund av nationalitet, och att en anställning vid parlamentet ska vara lika attraktiv för alla nationaliteter.

104. Europaparlamentet noterar de lösningar man kom fram till för ackrediterade assistenter som utan avbrott hade arbetat under två på varandra följande valperioder, men som saknade upp till två månader för att fullgöra de tio tjänsteår som krävs för att ha rätt till pension enligt EU-institutionernas pensionssystem. Parlamentet beklagar att lösningen lades fram alltför sent, trots de många och upprepade varningarna under den föregående valperioden. Parlamentet beklagar också att den enda lösning man kom fram till endast berodde på den goda viljan hos några ledamöter som var medvetna om situationen och som ställde sig bakom dessa ackrediterade assistenter. Parlamentet beklagar även att administrationen inte informerade den nya valperiodens ledamöter om denna fråga och om möjligheten att erbjuda de ackrediterade assistenterna kontrakt på kortare tid än sex månader i dessa fall, och att många av dessa assistenter till följd av detta hade mycket svårt att hitta en ledamot som var villig att anställa dem utan avbrott för en kort period och att vissa av dem misslyckades med detta (minst tre av de totalt 170 berörda ackrediterade assistenterna enligt administrationen).

105. Europaparlamentet välkomnar utökningen och rationaliseringen av möjligheterna till distansarbete för parlamentets generalsekretariat, men vill se utökade möjligheter att distansarbeta enligt ett fast tidsschema, såsom är fallet vid kommissionen och andra institutioner. Parlamentet stöder genomförandet av en undersökning av erfarenheterna av distansarbete och vill att ledamöterna och samtliga tjänster inom parlamentet ska få ta del av resultatet av utvärderingen.

106. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att videokonferenser och annan teknik ska användas i större utsträckning för att skydda miljön och spara resurser, särskilt för att minska antalet tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna.

 

107. Europaparlamentet ställer sig bakom parlamentets nolltolerans mot trakasserier på alla nivåer inklusive ledamöter, personal och ackrediterade assistenter, och de åtgärder som vidtagits för att motverka trakasserier på arbetsplatsen, särskilt presidiets antagande den 12 mars 2018 av en uppdaterad färdplan för anpassning av förebyggande och tidiga stödåtgärder för att hantera konflikter och trakasserier mellan ledamöter och ackrediterade assistenter, praktikanter eller annan personal, en extern granskning av parlamentets interna praxis och förfaranden, inrättande av ett nätverk av konfidentiella rådgivare och en medlarfunktion samt anordnande av en offentlig utfrågning med experter om trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet noterar att resultaten av den externa revisionen förväntades vara klara i början av november 2018 och begär att dessa ska meddelas utan dröjsmål så snart de finns tillgängliga. Parlamentet kräver en förklaring till denna försening. Parlamentet välkomnar att vissa grupper kraftfullt har uppmanat sina ledamöter att delta i utbildning om värdighet och respekt på arbetsplatsen för att föregå med gott exempel, och efterlyser utbildning för ledamöter och personal. Parlamentet förväntar sig att färdplanen genomförs fullständigt och på ett transparent sätt. Parlamentet vill dock att parlamentet beaktar att det endast är ett fåtal fall av trakasserier som ägt rum i parlamentets lokaler, och begränsar sitt fokus på denna fråga i enlighet med detta.

108. Europaparlamentet välkomnar att det inte fanns några väntelistor för de tre första kategorierna av anställda (dvs. ensamstående föräldrar som arbetar vid parlamentet och ledamöter av Europaparlamentet, två föräldrar som arbetar heltid vid parlamentet, två föräldrar som arbetar vid parlamentet, varav den ena arbetar heltid och den andra minst halvtid), som används för att prioritera tilldelningen av platser vid parlamentets förskola och de privata förskolor i Bryssel som parlamentet har kontrakt med. Parlamentet noterar att under 2018 erbjöds 197 platser och 116 accepterades av personalen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Wayenberg-förskolan håller på att byggas ut och kommer att ha plats för 320 barn (230 platser just nu).

109. Europaparlamentet noterar att företaget Esedra från och med den 1 februari 2020 har tagit över som ny tjänsteleverantör för parlamentets förskolor. Parlamentet noterar oron med anledning av den begränsade information som lämnades av parlamentets berörda tjänster (GD PERS) om de ändringar som detta nya kontrakt skulle medföra innan bytet av tjänsteleverantören ägde rum. Parlamentet understryker att när det gäller parlamentets förskola måste barnens välbefinnande alltid vara det främsta kriteriet när en anbudsinfordran bedöms, liksom arbetsvillkoren för den personal som är anställd hos tjänsteleverantören.

110. Europaparlamentet understryker vikten av tydliga regler för förskolorna. Parlamentet kräver att parlamentets förvaltningskommitté för förskolorna antar tillräckliga specifikationer för att reglerna ska bli tydliga och transparenta och beakta alla ovanliga och specifika omständigheter, såsom individuella familjesituationer eller barn med särskilda behov. Parlamentet föreslår att aktuell information om förskoletjänsterna, inbegripet avgifter och aktuell kapacitet, ska tillhandahållas på webbplatserna. Parlamentet rekommenderar att artikel 4 i reglerna revideras genom att en maximal avgift införs för att säkerställa tillräcklig transparens och förebygga eventuell brist på överensstämmelse.

111. Europaparlamentet påminner om att alla tjänsteleverantörer måste respektera belgisk lagstiftning till fullo, och behovet av att se till att underleverantören har anpassat sig till parlamentets policy för respekt och värdighet på arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar parlamentets ansvariga tjänster att säkerställa en smidig övergång och att se till att eventuella ändringar av hur förskolorna drivs, som införs av den nya ledningen, inte medför försämrad kvalitet på tjänsterna och arbetsvillkoren i jämförelse med föregående tjänsteleverantör.

112. Europaparlamentet noterar att den höga arbetsbelastningen inom GD PERS leder till brist på flexibilitet när det gäller att ändra de ackrediterade assistenternas löner, när detta begärs av en ledamot och motiveras av att en ackrediterad assistents ansvarsområde har utökats.

Generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO)

113. Europaparlamentet påminner om att GD INLO 2018 hade 607 anställda och stod för 12,6 % av parlamentets totala budget.

114. Europaparlamentet noterar att åtaganden som hade gjorts för anslag uppgick till 239 547 603 EUR, vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med 2017 (265 839 576 EUR).

115. Europaparlamentet betonar att principen om kostnadseffektivitet ska iakttas i största möjliga utsträckning med avseende på parlamentets fastighetspolitik, både när det gäller kostnader som avser befintliga byggnader och kostnader för nya projekt. Parlamentet anser att den främsta uppgiften måste vara en effektiv ekonomisk förvaltning, och att målet måste vara att färdigställa arbetet till lägsta möjliga kostnad.

116. Europaparlamentet noterar att den nya fastighetsstrategin på medellång och lång sikt antogs av presidiet i april 2018. Parlamentet noterar att presidiets fastighetsstrategi är inriktad på åtgärder för att möta framtida behov efter 2019, inbegripet renovering av byggnader, som fortfarande är en av de största utmaningarna som man måste ta itu med. Parlamentet påminner om att parlamentet har fokuserat på att köpa fastigheter, vilket innebär att det nu äger 80 % av de byggnader där parlamentets verksamhet är inhyst.

117. Europaparlamentet konstaterar att i Bryssel färdigställdes Martens-byggnaden och Montoyer 63-byggnaden byggdes om.

118. Europaparlamentet noterar att när det gäller parlamentets största byggprojekt – utvidgningen av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – håller den första fasen på att slutföras, dvs. den östra delen av byggnaden, som står för omkring 70 % av hela projektet. Parlamentet påminner om att parlamentets personal i Luxemburg för närvarande är inhyst i fyra olika byggnader. Parlamentet konstaterar att Konrad Adenauer-byggnaden kommer att samla alla tjänster under ett och samma tak, och därmed möjliggöra stordriftsfördelar när det gäller byggnadens energi, vatten, säkerhet och förvaltning. Parlamentet påpekar att även om vissa kostnader avseende förseningar i samband med uppförandet har varit högre än väntat, har de betydligt lägre utgifterna för de finansiella kostnaderna för krediterna gjort det möjligt för parlamentet att kompensera för ytterligare finansiella behov. Parlamentet understryker att den totala kostnaden för Adenauer-projektet ligger kvar på 32,5 miljoner EUR inom ramen för den godkända totala budgeten.

119. Europaparlamentet stöder förbättringen av arbetsmiljön för ledamöterna i Bryssel (1 personligt kontor + 2 kontor för ledamotens personal) och Strasbourg (1 + 1 kontor). Parlamentet stöder vidare en förbättring av ledamöternas arbetsvillkor i enlighet med punkt 147 i detta dokument.

120. Europaparlamentet stöder GD INLO:s ansträngningar för att stärka sina säkerhetsåtgärder genom att göra strukturella och organisatoriska förbättringar, bland annat att säkra alla fysiska platser. Parlamentet insisterar på behovet av att förena öppenhet gentemot medborgarna med säkerhetskrav.

121. Europaparlamentet beklagar att ett antal viktiga tjänsteleverantörer nyligen har beslutat att inte förlänga sina långfristiga kontrakt med parlamentet (banker och livsmedelsbutiker), och uppmanar tjänsten att undersöka orsakerna till det minskade antalet tillhandahållna tjänster inom parlamentet.

 

122. Europaparlamentet konstaterar att arbetet med att bygga ut Wayenberg-förskolan inleddes 2018. Parlamentet är dock bekymrat över den bristande säkerheten i samband med tillträdet till dessa utrymmen under ombyggnaden, och föreslår att GD INLO i framtiden ägnar större uppmärksamhet åt att garantera användarnas säkerhet under sådana byggnadsarbeten.

123. Europaparlamentet noterar parlamentets betydande infrastruktur, som kan delas upp på följande sätt:

 

Byggnaderna i Bryssel

Byggnaderna i Luxemburg

Byggnaderna i Strasbourg

13 ägs

1 ägs

5 ägs

7 hyrs

6 hyrs

1 parkering hyrs

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Europaparlamentets förbindelsekontor och lokalkontor

 

Totalt

37

  ägda

12

  hyrda

25

  yta

28 383 m2

124. Europaparlamentet konstaterar att presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag att bemyndiga GD INLO att anordna en arkitekturtävling för renoveringen av Paul-Henri Spaak-byggnaden med endast två alternativ: renovering eller ombyggnad. Parlamentet yrkar på att byggnaden ska vara förberedd för en vidareutveckling av parlamentets verksamhet under de kommande årtiondena, i linje med fördragen. Parlamentet påminner om att en arkitekturtävling inleddes för att få in konkreta arkitekturförslag och att ett slutgiltigt beslut om projektet bör fattas av den politiska och budgetansvariga ledningen. Parlamentet betonar att ett sådant beslut bör fattas efter att en utvärdering av byggnadens säkerhet har offentliggjorts och att generalsekreteraren bör införliva planen i budgeten innan beslutet fattas.

125. Europaparlamentet noterar att presidiet har godkänt inrättandet av Europa Experience‑centrum vid flera förbindelsekontor och att detta kommer att genomföras under de kommande åren.

126. Europaparlamentet stöder internaliseringen av chaufförstjänsten och noterar den mycket höga graden av tillfredsställelse (99,9 %) för transporttjänsten under 2018. Parlamentet föreslår att tjänstebilar inte ska få köras tomma utan i stället användas för att ta med ledamöter, ackrediterade assistenter och personal med reseförordnanden som passagerare när bilarna körs från Bryssel till Strasbourg och tillbaka igen. Parlamentet noterar den nya regel som innebär att chaufförer ska vänta högst fem minuter vid upphämtningsstället, och förstår att en sådan regel behövs, men är oroat över att tidsfristen är alltför snäv. Parlamentet noterar den långa väntetiden för ledamöterna vid flygplatsen innan bilarna avgår till parlamentet, och föreslår att man hittar ett mer effektivt sätt att hantera dessa förseningar.

127. Europaparlamentet uttrycker djup oro över arbetsvillkoren i samband med två av parlamentets externa koncessionskontrakt, nämligen de som avser parlamentets städ‑ och restaurangpersonal, och rekommenderar starkt att GD INLO genomför en oberoende undersökning av tillfredsställelsen med arbetsvillkoren bland berörd personal som parlamentet ingått avtal med, för att säkerställa respekt och värdighet på arbetsplatsen. Parlamentet efterlyser en utvärdering av parlamentets politik för offentliga upphandlingar för att främja transparenta och förutsägbara arbetsvillkor för alla tjänster som lagts ut på entreprenad. Parlamentet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av denna utvärdering. Parlamentet konstaterar att parlamentet respekterar den relevanta lagstiftningen.

128. Europaparlamentet uttrycker oro över att tjänsten fortfarande inte har lyckats lösa problemet med parlamentets varmvattensystem och uppmanar det ansvariga utskottet att i framtiden tillhandahålla information om åtgärder som vidtagits för att bekämpa legionellainfektioner i parlamentet.

129. Europaparlamentet välkomnar det breddade utbudet i parlamentets personalmatsal. Parlamentet är emellertid bekymrat över att kostnads-nyttoanalysen med avseende på balansen mellan priserna och kvaliteten på utbudet anses vara otillfredsställande. Parlamentet efterlyser en ny bedömning av utvärderingen av kvalitet och pris och av potentiella tjänsteleverantörer på marknaden. Parlamentet uppmanar till nödvändiga ändringar med tanke på det obalanserade förhållande mellan kvalitet och pris som framgår av resultatet av undersökningen. Parlamentet är allvarligt oroat över priset och kvaliteten på maten och dryckerna.

130. Europaparlamentet uttrycker solidaritet med företaget COMPASS Groups anställda som står inför personalnedskärningar och försämrade arbetsvillkor. Parlamentet är bekymrat över att det externa cateringföretaget i allt större utsträckning anlitar tillfälligt anställda och visstidsanställda, vilket får konsekvenser för tjänsternas kvalitet och för fördelarna och kvaliteten avseende arbetsvillkoren för den fast anställda personalen.

131. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en enhet för förhandskontroll och samordning av offentlig upphandling under 2017 för att stärka den centrala rollen för enheten för förhandskontroll och tillhandahålla stöd för att säkerställa en enhetlig tillämpning och övervakning av upphandlingsförfarandena i GD INLO.

132. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att en granskning av tillgängligheten till byggnader för personer med funktionsnedsättning genomfördes under 2018 som en del av strategin ”design för alla” och lanseringen av GD INLO:s tillgänglighetsnätverk.

133. Europaparlamentet godkänner GD INLO:s roll i parlamentets miljöpolitik, särskilt målet att göra byggnader mer energieffektiva och att minska vattenförbrukningen.

Generaldirektoratet för logistik och konferenstolkning (GD LINC)

134. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för logistik och konferenstolkning (GD LINC) 2018 hade 534 anställda och stod för 3,1 % av parlamentets totala budget.

135. Europaparlamentet insisterar på att uppförandekoden för flerspråkighet respekteras så att alla ledamöter kan uttrycka sig på sitt eget språk. Parlamentet betonar att de mer detaljerade språkprofiler som införts genom revideringen av riktlinjerna för flerspråkighet endast får användas i undantagsfall. Syftet med dessa är inte att begränsa språkanvändningen utan att tillhandahålla mer riktade tjänster till ledamöterna i händelse av marknadsbegränsningar och logistiska begränsningar.

136. Europaparlamentet godkänner den omvandling av generaldirektoratet som gjordes 2018 för att förbättra parlamentets kapacitet att anordna konferenser och slutförandet av arbetet med att fastställa nya arbetsvillkor för tolkarna.

137. Europaparlamentet noterar strategin för modernisering av konferensverksamheten, som i hög grad är inriktad på att förbättra och anpassa tillhandahållandet av tjänster i parlamentet, baserat på användarnas behov, och på att utveckla ett gemensamt gränssnitt för organisatörerna.

138. Europaparlamentet noterar med uppskattning överenskommelsen av den 8 september 2018 om arbetsvillkoren för tolkarna. Parlamentet uppmuntrar den gemensamma uppföljningsgruppen, som består av företrädare för administrationen och tolkarna, att fortsätta sitt givande samarbete för att på ett smidigt sätt lösa problem som kan uppstå.

139. Europaparlamentet noterar att det samlade genomsnittliga antalet timmar per vecka som tolkarna tillbringade i sina bås och utförde tolktjänster ökade från 11 timmar och 54 minuter 2014 till 13 timmar och 47 minuter 2018, vilket bland annat berodde på en ökad parlamentarisk verksamhet.

140. Europaparlamentet uppmärksammar att det är stora skillnader i kostnaderna för översättning från enskilda språk, och uppmanar tjänsten att undersöka orsakerna till dessa stora skillnader.

 

Generaldirektoratet för översättning (GD TRAD)

141. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för översättning (GD TRAD) 2018 hade 1 145 anställda och stod för 0,9 % av parlamentets totala budget.

142. Europaparlamentet konstaterar att GD TRAD 2018 ökade sin produktion med 10 % jämfört med föregående år på grund av att efterfrågan på översättning är cyklisk, vilket har ett nära samband med den parlamentariska verksamheten. Parlamentet noterar med oro att den interna översättningsproduktionen i förhållande till kapaciteten uppgick till 119,4 % (riktmärke: 100 %) och att andelen utkontrakterade översättningar uppgick till 32,8 % (31,4 % 2017). Parlamentet uppmanar GD TRAD att överväga att öka mängden översättningar som utkontrakteras, respektera riktmärket på 100 % och att fokusera på översättningarnas kvalitet och felfrihet. Parlamentet uppmanar GD TRAD att fortsätta sitt arbete med att kontrollera efterlevnaden och kvaliteten när det gäller de översättningar som utkontrakterats.

143. Europaparlamentet noterar den gradvisa övergången till eTranslation, som tillhandahåller maskinöversättningar för alla språkkombinationer. Parlamentet insisterar på översättarnas oersättliga roll och mervärde.

144. Europaparlamentet konstaterar att nya uppgifter infördes för översättarna 2018 och att översättningen därmed omvandlades till interkulturell språklig förmedling, bland annat genom inrättandet av tjänsten för audiokapacitet, som innebär att några översättare översätter nyheterna i korthet (dagliga nyheter) till 24 språk och poddsändningar till 6 språk. Parlamentet noterar att GD TRAD anlitade en röstcoach som har utbildat nästan 180 anställda. Parlamentet är bekymrat över att GD TRAD:s personal inte bara ställdes inför en exceptionellt hög arbetsbelastning på grund av att det var slutet av valperioden, utan även inför osäkerheten kring kommande nya och okända arbetsuppgifter. Parlamentet uppmanar GD TRAD:s högsta ledning och personal att fortsätta diskussionerna om hur den cykliska arbetsbördan påverkar personalens välbefinnande. Parlamentet ställer sig bakom inrättandet av en gemensam uppföljningsgrupp bestående av företrädare för administrationen och översättarna, liknande den som har inrättats av GD LINC.

Generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS)

145. Europaparlamentet påminner om att GD FINS 2018 hade 222 anställda och stod för 20,8 % av parlamentets totala budget.

146. Europaparlamentet är medvetet om att GD FINS regelverk har utvecklats mycket sedan ledamotsstadgan trädde i kraft 2009. Parlamentet noterar dessutom att den nya budgetförordningen trädde i kraft den 2 augusti 2018 och medförde ändringar av de interna bestämmelserna om genomförandet av parlamentets budget, som påverkar arbetet inom GD FINS.

147. Europaparlamentet är oroat över bristen på personal och personalrörligheten, vilket har inneburit att man varit tvungen att prioritera grundläggande tjänster för ledamöterna och parlamentet, något som har lett till problem när det gäller omfattningen av de kontroller som gjorts, tidsfrister, hur snabbt betalningar har gjorts och åtgärder för att balansera utgifterna. Parlamentet är oroat över denna utveckling och dess negativa konsekvenser, i synnerhet det försämrade välbefinnandet på arbetsplatsen och fler långtidssjukskrivningar, något som blev allt tydligare under året.

148. Europaparlamentet är djupt oroat över att generaldirektoratets it-applikationer har blivit föråldrade och över risken för it-haveri, två problem som båda anses vara betydande. Parlamentet uppmanar GD FINS och GD ITEC att intensifiera sitt konstruktiva samarbete för att genomföra lämpliga riskreducerande åtgärder, bland annat ett smidigt införande av den nya ekonomiska förvaltningen och redovisningssystemet.

149. Europaparlamentet ställer sig bakom de betydande insatser som görs för att löpande investera i digitaliseringen av de finansiella processerna, såsom ledamöternas elektroniska signaturer, i syfte att förbättra tjänsterna till kunderna, den administrativa effektiviteten och kontrollnivån, särskilt införandet av onlineersättning av ledamöternas sjukvårdskostnader och automatiseringen av det centrala närvaroregistret, i syfte att påskynda utbetalningarna av ersättningar och utökningen av e-portalens funktioner, som är den centrala kontaktpunkten för ledamöterna när de ska hantera sina ekonomiska och sociala rättigheter. Parlamentet beklagar den tidskrävande ineffektiviteten när uppgifterna förs in och kontrolleras, särskilt att uppgifter om ledamöters resekostnader förs in i systemet två gånger, först av ledamöterna själva och sedan i ett andra steg av administrationen.

150. Europaparlamentet noterar att parlamentets nya resebyrå inledde sin verksamhet den 1 januari 2019, efter en offentlig anbudsinfordran. Parlamentet noterar den begränsade användningen av resetjänstens teletjänstcentral, som är tillgänglig även på helger, men som inte omfattar alla de företag som resebyrån använder. Parlamentet beklagar att ledamöterna har haft svårt att nå resetjänstens teletjänstcentral, såväl under som utanför arbetstid. Parlamentet beklagar byråns begränsade öppettider, särskilt det faktum att den är stängd under fredagseftermiddagar, förutom fredagseftermiddagar före en sammanträdesperiod i Strasbourg, vilket kraftigt begränsar förmågan för ledamöternas personal att arbeta effektivt. Parlamentet vill se en förbättrad tillgänglighet. Parlamentet insisterar på ett obligatoriskt inrättande av en enkel och användarvänlig klagomålsmekanism som skulle göra det möjligt att snabbt lösa eventuella problem. Parlamentet beklagar byråns långa svarstid vid biljettförfrågningar. Parlamentet anser att det är fullkomligt oacceptabelt att de biljetter som byrån föreslår inte alltid är de mest kostnadseffektiva (med priser som ofta är högre än onlinepriser) och att ledamöterna drabbas av betydande förseningar i samband med ersättningen för resekostnader. Parlamentet uppmanar GD FINS att ta initiativ till en undersökning av användartillfredsställelsen för resebyråns tjänster, lägga fram resultatet av denna undersökning senast den 30 juni 2020 och informera kunderna om hur GD FINS och parlamentets resebyrå är organiserade och vilka ansvarsområden de har. Parlamentet uppmanar med eftertryck den nya resebyrån att ta hänsyn till resultaten av undersökningen om användartillfredsställelsen och att genomföra förbättringar i enlighet med dessa.

Ersättning för allmänna utgifter

151. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som presidiet vidtagit för att utveckla större transparens och finansiell ansvarsskyldighet.

152. Europaparlamentet påminner om att det är obligatoriskt med ett separat bankkonto för att ta emot ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanas att regelbundet informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur många ledamöter som uppfyller denna skyldighet.

153. Europaparlamentet uppmärksammar att presidiet vid sitt sammanträde den 2 juli 2018 antog en ny, icke uttömmande, förteckning över de utgifter som kan berättiga till ersättning för allmänna utgifter, och som innehåller de vanligaste exemplen på stödberättigande utgifter. Parlamentet noterar att för de ledamöter som så önskar kan kostnaderna för en frivillig kontroll av användningen av ersättningen för allmänna utgifter täckas av ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet påminner om att alla ledamöter är fria att dokumentera sin användning av ersättningen för allmänna utgifter och offentliggöra denna information på sina webbplatser. Parlamentet uppmanas att regelbundet informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur många ledamöter som följer dessa rekommendationer.

154. Europaparlamentet påminner om artikel 62.1 och 62.2 i presidiets ändrade beslut av den 19 maj och den 9 juli 2008 (senast ändrat den 1 juli 2019) om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, där det anges att ”de belopp som betalats ut”, inklusive ersättningen för allmänna utgifter, ”är helt avsatta för finansiering av sådan verksamhet som har samband med ledamöternas utövande av sitt mandat och får inte täcka personliga utgifter eller finansiera bidrag eller gåvor av politiskt slag” och att ”ledamöterna ska till parlamentet återbetala belopp som inte använts, utom i de fall då de ersätts i form av ett schablonbelopp”. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att se till att dessa bestämmelser genomförs och efterlevs till fullo, och att regelbundet informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur många ledamöter som återbetalat belopp som inte använts.

155. Europaparlamentet välkomnar att den föregående valperiodens presidium inrättade nödvändig infrastruktur på ledamöternas onlinesidor på parlamentets webbplats för de ledamöter som vill offentliggöra en frivillig revision eller bekräftelse av att deras användning av ersättningen för allmänna utgifter överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter. Parlamentet uppmanas att förbättra sin kommunikation med ledamöterna om denna möjlighet och om hur den kan användas i praktiken.

Den frivilliga pensionsfonden

156. Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden hade ett beräknat försäkringstekniskt underskott på 286,1 miljoner EUR vid utgången av 2018. Parlamentet noterar vidare att i slutet av 2018 uppgick de nettotillgångar som ska beaktas och det försäkringstekniska åtagandebeloppet till 112,3 miljoner EUR respektive 398,4 miljoner EUR.

157. Europaparlamentet påminner om att dessa förväntade framtida förpliktelser sträcker sig över flera decennier men konstaterar att det sammanlagda belopp som betalats ut under 2018 genom den frivilliga pensionsfonden uppgår till 17,8 miljoner EUR.

158. Europaparlamentet noterar att detta väcker farhågor om en eventuell dränering av fonden och att parlamentet garanterar betalningen av pensionsrättigheterna om och när fonden inte kan uppfylla sina åtaganden.

159. Europaparlamentet stöder helhjärtat resultatet från sammanträdet den 10 december 2018, då presidiet beslutade att ändra reglerna för pensionssystemet genom att höja pensionsåldern från 63 till 65 år och införa en avgift på 5 % för pensionsutbetalningar för framtida pensionärer i syfte att förbättra pensionssystemets hållbarhet. Parlamentet stöder presidiets beslut som ett steg i rätt riktning. Parlamentet noterar dock att parlamentet kommer att fortsätta att vara ansvarigt för ett mycket stort belopp i framtiden. Parlamentet påminner om att det i artikel 27.2 i Europaparlamentets ledamotsstadga föreskrivs att de förvärvade och framtida rättigheterna till fullo ska kvarstå.

160. Europaparlamentet uppmanar såväl generalsekreteraren som presidiet att uttömma alla möjligheter för att hitta en rättvis lösning på problemet och samtidigt begränsa parlamentets ansvar till ett minimum, eftersom skattebetalarnas pengar är involverade, och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtagits i detta hänseende.

Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC)

161. Europaparlamentet påminner om att GD ITEC 2018 hade 484 anställda och stod för 6,4 % av parlamentets totala budget.

162. Europaparlamentet noterar att GD ITEC:s huvudindikator för 2018 är dess förmåga att på ett snabbt och effektivt sätt reagera på användarnas och partnernas krav inom alla verksamhetsområden. Parlamentet insisterar på att GD ITEC ska fortsätta att investera i tillhandahållandet av ett modernt, smidigt, effektivt och användarorienterat it-gränssnitt.

163. Europaparlamentet stöder den pågående utvecklingen av e-applikationer inom parlamentet, en förstärkning av it-innovationsverksamheten samt av parlamentets it‑säkerhetskapacitet. Parlamentet välkomnar beslutet att fördubbla resurserna till incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (CERT-EU). Parlamentet lovordar att EU-institutionerna har stärkt sin kapacitet för att säkerställa ett optimalt skydd mot it-angrepp.

164. Europaparlamentet konstaterar att det är mycket svårt för GD ITEC att rekrytera tillräckligt med högkvalificerade experter med mycket specifika profiler, kunskaper och erfarenheter. Parlamentet uppmanas att se till att denna begäran vidarebefordras på ett korrekt sätt till Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal, för att se till att sådana särskilda behov hos unionens institutioner tillgodoses på ett bättre sätt.

165. När det gäller parlamentets IKT-infrastruktur insisterar Europaparlamentet på att GD ITEC ska öka sina ansträngningar för att garantera den kontinuitet och motståndskraft som uppnåtts sedan it-driftstoppet i oktober 2017. Parlamentet efterlyser ökade insatser och ökad kapacitet för att garantera parlamentets IKT-tillförlitlighet. Parlamentet begär att man fortsätter med det arbete och de framsteg som gjorts inom verksamhetskontinuitet, riskhantering, incidenthantering och återhämtningsförmåga. Parlamentet betonar att det förekommer brister i internetnätverkets funktion i parlamentet.

166. Europaparlamentet betonar de ökande riskerna i samband med uppgifter och privatliv. Parlamentet hänvisar med oro till färska rapporter om lagring och behandling av användarinformation vid inloggning till parlamentets wi-fi. Parlamentet ifrågasätter starkt behovet av att lagra uppgifter i upp till sex månader[14]. Parlamentet uppmanas att utveckla en politik och strategi för informationssäkerhet. Parlamentet betonar att ett nära samarbete mellan GD ITEC och GD SAFE är ytterst viktigt. Parlamentet uppmuntrar generaldirektoraten att planera gemensamma aktiviteter på medellång och lång sikt.

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet (GD SAFE)

167. Europaparlamentet påminner om att GD SAFE 2018 hade 756 anställda och stod för 1,5 % av parlamentets totala budget.

168. Europaparlamentet är bekymrat över resultaten från GD SAFE:s personalenkät nyligen och hoppas att man inom en nära framtid kan hitta en lösning för att bemöta personalens oro.

169. Europaparlamentet påminner om att öppenhet gentemot allmänheten är ett kännetecken för parlamentet och att det även i fortsättningen måste finnas en lämplig balans i förhållande till den nödvändiga säkerhetsnivån.

170. Europaparlamentet välkomnar de omfattande säkerhetsrelaterade beslut som presidiet fattade under den åttonde valperioden, särskilt a) åtgärder som rör förbindelserna med de nationella myndigheterna i värdländerna och med de övriga institutionerna, i synnerhet åtgärder för att trygga EU-kvarteret i Bryssel, säkerhetskontroller av de externa tjänsteleverantörernas personal, hotbedömning och ändringar av beredskapsnivåerna, b) åtgärder för att uppgradera parlamentets byggnader och c) interna åtgärder. Parlamentet påminner om att detta innebar investeringar i infrastruktur.

171. Europaparlamentet välkomnar det avtal som parlamentet ingick 2018 om ömsesidigt undantag från säkerhetskontroller med kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Parlamentet beklagar dock att inget sådant avtal ännu har undertecknats med rådet och hoppas att en lösning snart kan hittas i detta avseende.

172. Europaparlamentet välkomnar att ledamöternas och deras personals passerkort byts ut. Parlamentet välkomnar att även de passerkort som används av parlamentets personal kommer att bytas ut.

173. Europaparlamentet lovordar det goda samarbetet mellan GD SAFE och GD INLO för att stärka säkerheten i parlamentets alla byggnader och för att förbättra tillgängligheten, även till parkeringsplatser, i enlighet med presidiets begäran.

174. Europaparlamentet konstaterar inrättandet av skyddsenheten, särskilt personskyddet för parlamentets talman och förstärkningen av säkerheten på parlamentets strategiska platser.

175. Europaparlamentet stöder utvidgningen av systemet med varningsmeddelanden via sms för alla användare av tjänstetelefoner som i framtiden kommer att användas för alla ledamöter och all personal.

Rättstjänsten

176. Europaparlamentet stöder rättstjänstens strategi för att se till att jurister blir mer lättillgängliga för parlamentsutskotten. Parlamentet efterlyser en förstärkning av personal som arbetar med parlamentarisk verksamhet.

177. Europaparlamentet noterar med uppskattning att rättstjänsten respekterar en jämn könsfördelning bland handläggare, enhetschefer och direktörer.

178. Europaparlamentet framhåller att rättstjänsten vann 95 % av de mål som togs till domstol under den åttonde valperioden. Parlamentet är övertygat om att rättstjänsten spelar en viktig roll när det gäller att skydda parlamentets och unionsmedborgarnas ekonomiska intressen genom att återvinna offentliga medel genom domstolsförfaranden.

179. Europaparlamentet är bekymrat över svårigheterna med att hitta kvalificerade personer från vissa länder för att tillsätta en del tjänster, eftersom samtliga medlemsstaters rättssystem och språk måste täckas.

Årsrapport om tilldelade kontrakt

180. Europaparlamentet påminner om att i de två på varandra följande budgetförordningarna[15] och i tillämpningsföreskrifterna för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[16] fastställs den information som ska lämnas till budgetmyndigheten och allmänheten om institutionens tilldelning av kontrakt. Parlamentet noterar att budgetförordningarna kräver offentliggörande av tilldelade kontrakt till ett värde som överstiger 15 000 EUR, vilket motsvarar det tröskelvärde över vilket ett konkurrensutsatt upphandlingsförfarande blir obligatoriskt.

181. Europaparlamentet noterar att av 251 tilldelade kontrakt under 2018 baserades 94 på ett öppet eller selektivt förfarande, till ett värde av 569,5 miljoner EUR, och 155 baserades på förhandlade förfaranden, till ett värde av 35,9 miljoner EUR. Parlamentet noterar att det totala antalet kontrakt som tilldelades genom förhandlade förfaranden minskade i värde uttryckt i procent av det totala värdet på tilldelade kontrakt, från 12 % under 2017 till 6 % under 2018, liksom i volym, från 70,5 miljoner EUR under 2017 till 35,86 miljoner EUR under 2018.

182. Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2018 och 2017 efter typ av förfarande som använts, inklusive fastighetskontrakt:

Typ av kontrakt

2018

2017

Antal

Procent

Antal

Procent

Tjänster

Leveranser

Bygg- och anläggningsarbeten

Byggnad

199

37

12

 3

79 %

15 %

5 %

1 %

177

36

11

 0

79 %

16 %

 5 %

 0 %

Totalt

251

100 %

224

100 %

 

Typ av kontrakt

2018

2017

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Tjänster

256 374 627

42 %

446 313 270

76 %

Leveranser

210 526 209

35 %

133 863 942

23 %

Bygg- och anläggningsarbeten

133 431 628

22 %

  6 892 972

1 %

Byggnad

  5 039 824

1 %

  0

0 %

Totalt

 605 372 288

  100 %

  587 070 184

  100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2018, s. 6.)

183. Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2018 och 2017 efter typ av förfarande som använts, vad gäller antal och värde:

Typ av förfarande

 

2018

2017

Antal

Procent

Antal

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Konkurrens

Undantag

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-

Totalt

251

  100 %

224

100 %

 

 

Typ av förfarande 

2018

2017

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Konkurrens

Undantag

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Totalt

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2018, s. 8.)

 

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

184. Europaparlamentet noterar att de anslag som 2018 förts upp under budgetpunkt 4 0 0, som avser politiska grupper och grupplösa ledamöter, användes på följande sätt[17]:


 

Grupp

2018

2017

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Europeiska folkpartiet (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

De gröna/Europeiska fria alliansen (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Europeiska enade vänstern – Nordisk grön vänster (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Nationernas och friheternas Europa (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Grupplösa ledamöter

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Totalt

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258


 

185. Europaparlamentet välkomnar att de oberoende externa revisorerna för de politiska grupperna endast utfärdade uttalanden utan reservation för budgetåret 2018.  

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

186. Europaparlamentet noterar att myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser inrättades 2016 med uppgiften att bedöma registreringsansökningar, registrera nya partier och stiftelser i unionen, övervaka deras finansiering och införa sanktioner om de underlåter att fullgöra sina skyldigheter. Parlamentet konstaterar att myndigheten blev fullt operativ 2017.

187. Europaparlamentet noterar att kommissionen, rådet och parlamentet enades om att tillhandahålla ytterligare ekonomiska resurser och personalresurser för myndigheten i budgeten för budgetåret 2019.

188. Europaparlamentet påpekar att, i enlighet med artikel 6.10 i förordning (EU, Euratom) nr 114l/2014[18], ska direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om myndighetens verksamhet. Parlamentet noterar att årsrapporten sändes till parlamentets talman och generalsekreterare den 21 november 2019. Parlamentet beklagar att 2018 års rapport lämnades till budgetkontrollutskottet först i januari 2020. Parlamentet uttrycker oro över beslutet att på myndighetens uttryckliga begäran betrakta rapporten som konfidentiell, vilket gör att bara ett begränsat antal personer har tillgång till den på begränsade villkor. Parlamentet anser att genom att begränsa åtkomsten till detta dokument, som rör användning av offentliga medel, ges ett beklagligt intryck av att det finns någonting att dölja. Parlamentet insisterar på att myndighetens rapport offentliggörs varje år, och att den skickas till ledamöterna samtidigt som den skickas till parlamentets talman och generalsekreterare.

189. Europaparlamentet uppmanar budgetkontrollutskottet att bjuda in myndighetens direktör till den årliga utfrågningen avseende parlamentets beviljande av ansvarsfrihet, såsom är fallet med övriga chefer för byråer och institutioner.

190. Europaparlamentet understryker vikten av att myndigheten som en del av sin ansvarsskyldighet rapporterar offentligt om sin verksamhet, något som är oumbärligt för att fortsätta bygga upp förtroendet och tilliten, och för att bedöma om myndigheten har tillräckligt med personal, resurser och befogenheter, för att effektivt förhindra att politiska partier och stiftelser missbrukar medel.


 

191. Europaparlamentet noterar att de anslag som 2018 förts upp under budgetpunkt 4 0 2 användes på följande sätt:

Parti

Förkortning

Egna medel

Slutligt bidrag från EP – första delen

Totala inkomster [19]

Bidrag från EP (% av stödberättigande utgifter (högst 85 %))

Inkomstöverskott (överföring till reserver) eller förlust

Europeiska folkpartiet

PPE

  1 427 466

  7 356 802

  11 340 157

85 %

  64 271

Europeiska Socialdemokraters Parti

PSE

  1 153 831

  6 309 079

  7 462 911

85 %

  -

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

  759 642

  2 674 543

  3 935 648

85 %

  157 524

Europeiska gröna partiet

EGP

  544 072

  2 244 342

  2 961 972

85 %

- 26 538

Europeiska vänsterpartiet

EL

  301 456

  1 513 876

  1 875 332

85 %

- 6 798

Europeiska demokratiska partiet

PDE

  125 374

  532 075

  754 587

85 %

  18 913

Europeiska fria alliansen

EFA

  156 351

  628 696

  910 047

85 %

  32 110

Alliansen av europeiska konservativa och reformister

AECR

- 286 814

  1 253 918

  1 245 829

71 %

- 729 991

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

  125 110

  624 532

  749 641

85 %

  5 995

Rörelsen för nationernas och friheternas Europa

 

MENL

  211 768

  1 045 592

  1 257 360

85 %

- 28 579

TOTALT

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

- 513 092


 

192. Europaparlamentet noterar att de anslag som 2018 förts upp under budgetpunkt 4 0 3 användes på följande sätt:

Stiftelse

Förkortning

Ansluten till parti

Egna medel

Slutligt bidrag från EP

Totala inkomster

Bidrag från EP (% av stödberättigande utgifter (högst 85 %))

Inkomstöverskott (överföring till reserver) eller förlust

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

  1 097 171

  5 816 345

  6 913 516

85 %

31 397

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

  1 050 548

  4 895 825

  5 946 373

85 %

-

European Liberal Forum

ELF

ALDE

  292 141

  1 650 538

  1 942 680

85 %

-

Green European Foundation

GEF

EGP

  185 182

  1 038 822

  1 224 004

85 %

1 368

Transform Europe

TE

EL

  244 655

  1 193 712

  1 438 367

85 %

16 375

Institute of European Democrats

IED

PDE

  45 755

  255 000

  300 755

85 %

-

Coppieters Foundation

CF

EFA

  115 193

  388 702

  503 895

85 %

38 617

New Direction - Foundation for European Reform

ND

ACRE

  279 636

  1 215 011

  1 494 647

85 %

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

  77 416

  418 444

  495 860

85 %

2 159

Foundation for a Europe of Nations and Freedom

FENL

MENL

  53 600

  329 251

  382 851

85 %

- 4 503

TOTALT

 

 

  3 441 296

  17 201 651

  20 642 947

 

- 70 965

 


 

 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gilles Boyer, Maria Grapini, David Lega, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Andrea Bocskor, David Cormand, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

PPE

Andrea Bocskor, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Andrey Novakov, Markus Pieper, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

David Cormand

 

1

-

NI

Sabrina Pignedoli

 

3

0

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

 

[1] EUT L 51, 28.2.2017.

[2] EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.

[3] EUT C 411, 13.11.2018, s. 1.

[4] EUT C 340, 8.10.2019, s. 1.

[5] EUT C 340, 8.10.2019, s. 9.

[6] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[7] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[8] PE 422.541/Bur.

[9] Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

[10] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

[11] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305 26.11.2019, s. 17).

[12] Revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2019: Genomförandet av 2014 års paket med personalreformer vid kommissionen – stora besparingar, men inte utan konsekvenser för personalen.

[13] Arbetsdokument om genomförandet av 2014 års paket med personalreformer vid kommissionen – stora besparingar, men inte utan konsekvenser för personalen.

[14] https://euobserver.com/institutional/146270

[15] Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

[16] Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

[17] Alla belopp i tusen EUR.

[18] Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).

[19] Totala inkomster inkluderar föregående års överföringar i enlighet med artikel 125.6 i budgetförordningen (gällande version under budgetåret i fråga).

Senaste uppdatering: 14 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy