Postup : 2019/0078M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0023/2020

Předložené texty :

A9-0023/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/06/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 61k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pro rybolov</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08662/2019),

 s ohledem na Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (08668/2019),

 s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C9-0004/2019),

 s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... 2020[1] o návrhu rozhodnutí,

 s ohledem na čl. 31 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o společných pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu[3],

 s ohledem na závěrečnou zprávu z února 2018 nazvanou „Následné a předběžné hodnocení dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou“,

 s ohledem na čl. 105 odst. 2 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0023/2020),

A. vzhledem k tomu, že Komise a vláda Kapverdské republiky sjednaly novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále „dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou“) a prováděcí protokol na období pěti let;

B. vzhledem k tomu, že obecným cílem dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou je posílit spolupráci v odvětví rybolovu mezi EU a Kapverdami v zájmu obou stran, a to podporou politiky udržitelného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky;

C. vzhledem k tomu, že využívání rybolovných práv se v rámci předchozí dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou pohybovalo mezi 58 % a 68 %, přičemž byla v přiměřené míře využívána plavidla lovící vlečnou sítí a v menší míře plavidla používající dlouhé lovné šňůry a plavidla lovící na pruty;

D. vzhledem k tomu, že 20 % úlovků tvoří žraloci, avšak toto celkové číslo nemusí být kvůli chybějícím vědeckým údajům přesné a mohlo by být mnohem vyšší;

E. vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou by měla podporovat účinnější udržitelný rozvoj rybářských komunit Kapverd a souvisejících odvětví a činností, včetně vědy v odvětví rybolovu; vzhledem k tomu, že podpora, která má být podle protokolu poskytována, musí být v souladu s vnitrostátními plány rozvoje a s akčním plánem pro modrý růst usilujícími o rozvoj v rámci ekologických limitů, jež byly vypracovány ve spolupráci s Organizací spojených národů s cílem zvýšit produkci v daném odvětví a profesionalizovat jej, aby byly uspokojeny potřeby místních obyvatel v oblasti potravin a zaměstnanosti;

F. vzhledem k tomu, že by v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu měly být rovněž podporovány závazky EU plynoucí z mezinárodních dohod, konkrétně cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zvláště cíl č. 14, a vzhledem k tomu, že všechny činnosti EU, včetně dohody v oblasti udržitelného rybolovu, musí k plnění těchto cílů přispívat;

G. vzhledem k tomu, že EU poskytuje prostřednictvím Evropského rozvojového fondu Kapverdské republice příspěvek ve výši 55 milionů EUR v rámci víceletého rozpočtu, přičemž se zaměřuje na jedno hlavní odvětví, konkrétně na dohodu o rozvoji a řádné správě věcí veřejných;

H. vzhledem k tomu, že by dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu měla v Kapverdské republice přispívat k podpoře a rozvoji odvětví rybolovu, a vzhledem k tomu, že je zapotřebí vybudovat či renovovat základní infrastrukturu, jako jsou přístavy, místa vykládky nebo infrastruktura pro skladování a zpracování ryb;

I. vzhledem k tomu, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu a prodloužení jeho platnosti;

1. je toho názoru, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou by měla sledovat dva stejně důležité cíle: 1) poskytovat plavidlům EU rybolovná práva ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky, a to na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a doporučení a aniž by byla porušována opatření v oblasti správy a ochrany přijímaná regionálními organizacemi, k nimž Kapverdy patří, zejména Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), nebo aniž by byly překročeny meze dostupného přebytku; a 2) podporovat další hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci mezi EU a Kapverdami v oblasti udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky a současně respektovat svrchovaná rozhodnutí a strategie Kapverd týkající se jejich vlastního rozvoje; současně se s ohledem na vysoce hodnotné mořské organismy v kapverdských vodách domnívá, že by dohoda měla zaručit přijetí opatření, jež by omezovala náhodný rybolov ze strany plavidel EU ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky;

2. domnívá se, že by měla být přijata opatření, jež zaručí, že nebude překračováno referenční množství stanovené v dohodě;

3. upozorňuje na závěry zpětných a prospektivních posouzení protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou na období 2014–2018 vypracovaných v květnu 2018, podle kterých se tento protokol obecně ukázal jako účinný, účelný, přiměřený dotčeným zájmům a odpovídající odvětvové politice Kapverdské republiky s vysokou mírou přijatelnosti pro zúčastněné strany a která doporučila uzavření nového protokolu; zdůrazňuje, že existuje prostor pro dosažení účinnějšího pokroku, pokud jde o spolupráci v oblasti rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou, a domnívá se, že nový protokol by tudíž při provádění této dohody měl jít nad rámec předchozích prováděcích protokolů, zejména pokud jde o podporu pro rozvoj kapverdského odvětví rybolovu;

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout významného pokroku v rozvoji odvětví rybolovu Kapverdské republiky, a to i na úrovni rybolovného průmyslu a souvisejících činností, a vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření, včetně případné revize a navýšení odvětvové podpory v této dohodě, a vytvořila podmínky pro zvýšení míry jejího čerpání;

5. domnívá se, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou nedosáhne svých cílů, pokud nebude přispívat ke zvýšení přidané hodnoty na Kapverdách v důsledku využívání jejich rybolovných zdrojů;

6. trvá na tom, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou a protokol k této dohodě musí být uvedeny do souladu s vnitrostátními plány rozvoje a s akčním plánem pro modrý růst za účelem rozvoje kapverdského odvětví rybolovu v rámci ekologických limitů, což jsou prioritní oblasti pro podporu EU, na něž musí být uvolněna nutná technická a finanční pomoc, a že by konkrétně měly:

 posílit institucionální kapacitu a zlepšit správu věcí veřejných: navrhování právních předpisů, navazování na plány řízení a podporu provádění zmíněných právních předpisů a plánů řízení;

  zpřísnit monitorování, kontrolu a dohled ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky a v okolních oblastech;

 posílit opatření pro boj s činnostmi v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a to i ve vnitrozemských vodách;

 posílit partnerství s dalšími zeměmi, které mají zájem o rybolov ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky, zejména prostřednictvím dohod o rybolovu, a zajistit transparentnost zveřejňováním veškerého obsahu těchto dohod a zřízením regionálního programu pro odbornou přípravu a využívání pozorovatelů;

 podpořit zřízení a zlepšení programu pro shromažďování údajů, který kapverdským orgánům umožní porozumět zdrojům, které jsou k dispozici, a podporovat jejich vědecké posouzení, což povede k přijímání rozhodnutí na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků;

 umožnit výstavbu nebo rekonstrukci klíčové infrastruktury pro rybolov a související činnosti, jako jsou přístavní hráze a přístavy (pro průmyslový i tradiční rybolov, např. v přístavu Mindelo – ostrov São Vicente), místa pro uskladnění a zpracování ryb, trhy, distribuční a obchodní infrastruktura a laboratoře pro analýzu kvality;

 podpořit a zlepšovat pracovní podmínky všech pracovníků, zejména žen ve všech činnostech souvisejících s rybolovem, včetně uvádění na trh, ale i transformace, řízení rybolovu a vědy;

 podporovat vědecké poznatky, jež jsou nutné ke zřizování chráněných mořských oblastí, včetně jejich provádění, monitorování a kontroly;

 omezit vedlejší úlovky citlivých druhů, jako jsou mořské želvy;

 umožnit upevnění organizací zastupujících muže a ženy pracující v rybolovném odvětví, a to zejména pracovníky věnující se drobnému tradičnímu rybolovu, a tím přispět k posílení technických schopností a kapacit pro řízení a vyjednávání;

 pomoci se zřízením nebo modernizací středisek pro základní a odbornou přípravu, a tím zvýšit úroveň dovedností rybářů, námořníků a žen v odvětví rybolovu a v jiných odvětvích spojených s modrou ekonomikou;

 posílit opatření s cílem přilákat do odvětví rybolovu mladé lidi;

 zlepšit schopnosti v oblasti vědeckého výzkumu a schopnost monitorovat rybolovné zdroje a mořské prostředí;

 zlepšit celkovou udržitelnost mořských zdrojů;

7. vítá skutečnost, že se dohoda nevztahuje na malé pelagické ryby, které mají pro místní populaci velký význam a u kterých neexistuje žádný přebytek;

8. vyjadřuje znepokojení nad potenciálně škodlivým dopadem rybolovných činností na populaci žraloků ve výlučné ekonomické zóně Kapverd;

9. domnívá se, že je třeba provést podrobnější hodnocení přínosů, které má provádění protokolu pro místní hospodářství (zaměstnanost, infrastrukturu, zlepšení v sociální oblasti);

10. považuje za žádoucí zlepšit kvantitu a správnost údajů o všech úlovcích (cílové druhy a vedlejší úlovky), o stavu rybolovných zdrojů z hlediska ochrany a o dopadu rybolovu na mořské prostředí a zlepšit poskytování finančních prostředků z odvětvové podpory, aby bylo možné přesněji posuzovat dopad dohody na mořský ekosystém, rybolovné zdroje a místní komunity, včetně jejího sociálního a ekonomického dopadu;

11. domnívá se, že vzhledem k možnému ukončení nebo omezení rybolovu je třeba nejdříve řešit potřeby místního rybolovu, a to na základě spolehlivých vědeckých doporučení, aby byla zajištěna udržitelnost zdrojů;

12. vyzývá Komisi a orgány Kapverdské republiky, aby v souvislosti s nadměrným rybolovem zlepšily shromažďování údajů o příslušných populacích a monitorování těchto populací, přičemž se zvláště zaměří na žraloky;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých politik spolupráce a oficiální rozvojové pomoci zaměřených na Kapverdy měly na paměti, že by se Evropský rozvojový fond a odvětvová podpora, kterou stanoví tato dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, měly vzájemně doplňovat, aby přispívaly k posílení místního odvětví rybolovu a zajistily, že tato země bude mít plnou suverenitu nad svými vlastními zdroji; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropského rozvojového fondu a dalších relevantních nástrojů usnadnila nezbytné kroky pro zajištění infrastruktury, která z důvodu své velikosti a nákladů nemůže být vybudována pouze prostřednictvím odvětvové podpory v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, např. rybářských přístavů (průmyslových i pro tradiční rybolov);

14. souhlasí s tím, že je třeba zvýšit příspěvek dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu k vytváření přímých a nepřímých pracovních míst na místní úrovni buď na plavidlech, která jsou podle této dohody provozována, nebo v rámci činností souvisejících s rybolovem, a to jak  předcházejících, tak následných; domnívá se, že členské státy mohou v zájmu dosažení uvedených cílů hrát klíčovou úlohu v úsilí o budování kapacit a poskytování odborné přípravy a být jeho aktivní součástí;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby dále posilovaly svou spolupráci s Kapverdskou republikou a vyhodnotily možnosti navýšení budoucí rozvojové pomoci, především v rámci nového nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který je navrhován jako součást rozpočtu EU na období 2021–2027, a zejména s ohledem na dobré využití finančních prostředků EU na Kapverdách a na politickou stabilitu této země v komplexním geopolitickém kontextu, kterou je nutné podporovat a odměňovat;

16. vyzývá Komisi, aby naléhala na Kapverdskou republiku, aby finanční příspěvek poskytnutý na základě protokolu využila k dlouhodobému posílení svého vnitrostátního odvětví rybolovu, podporovala poptávku po místních investicích a průmyslových projektech a podněcovala růst udržitelné modré ekonomiky, což povede ke vzniku pracovních míst na místní úrovni a ke zvýšení přitažlivosti rybolovných činností pro mladé generace;

17. vyzývá Komisi, aby Parlamentu zasílala zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru zřízeného podle článku 9 dohody a výsledky každoročních hodnocení a aby tyto materiály zpřístupnila veřejnosti; vyzývá Komisi, aby umožnila zástupcům Evropského parlamentu účastnit se schůzí smíšeného výboru jakožto pozorovatelé a aby k účasti vybízela i kapverdské rybářské komunity a přidružené zúčastněné strany;

18. domnívá se, že by měly být shromažďovány informace o přínosech provádění protokolu pro místní hospodářství (pokud jde o zaměstnanost, infrastrukturu nebo zlepšení v sociální oblasti);

19. vyzývá Komisi a Radu, aby Parlamentu v rámci svých pravomocí poskytovaly okamžité a úplné informace ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a případného prodloužení jeho platnosti v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 SFEU;

20. upozorňuje Komisi, a zejména Radu na skutečnost, že pokračování v prozatímním provádění mezinárodních dohod předtím, než s nimi Parlament vyslovil svůj souhlas, je v rozporu s hlavními zásadami interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a že tato praxe významně oslabuje postavení Parlamentu coby jediného přímo demokraticky zvoleného orgánu EU a rovněž poškozuje demokratickou důvěryhodnost EU jako celku;

21. žádá Komisi, aby lépe začlenila doporučení, která byla učiněna v dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou, a zohlednila je mimo jiné v postupech pro obnovení protokolu;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Kapverdské republiky.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro rybolov</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Zpravodajka: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že v době, kdy dochází k nadměrnému odlovu populací ryb a kdy se Evropská unie zavázala, že bude plnit cíle udržitelného rozvoje – a to zejména cíl č. 14, který nám ukládá chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje –, představuje nové referenční množství ve srovnání se stávajícím protokolem nárůst o 60 %; požaduje proto důsledný dohled nad situací příslušných populací, obzvláště pak pelagických druhů žraloků, u nichž vědci zdůrazňují, nakolik jsou zranitelní;

2. požaduje, aby bylo uplatňování opatření na snížení vedlejších úlovků výslovně označeno za závazné ve všech dohodách o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu pro zámořské loďstvo Evropské unie;

3. žádá Komisi a Kapverdskou republiku, aby předložily přesnější informace o kumulovaných dopadech, které mají jednotlivé dohody o rybolovu na rybolovné zdroje v dotčené výlučné ekonomické zóně, a o rozvoji činností průmyslového rybolovu v tomto regionu;

4. má za to, že vzhledem k četným výzvám, kterým musí Kapverdská republika čelit, by tento protokol a s ním spojené finanční částky měly napomáhat dosahování následujících priorit:

  podporovat udržitelnou „modrou“ ekonomiku díky podpoře místního drobného rybolovu, řetězce chlazení, modernizace přístavní infrastruktury, hygieny a potravinové bezpečnosti a posílení postavení žen a mladých lidí v místním rybolovu, neboť hrají významnou úlohu v prodeji a zpracovávání zdrojů;

 podporovat drobný rybolov a lépe přidružit místní rybolovné komunity k rozhodování o činnostech, jejichž provádění se plánuje v rámci podpory tohoto odvětví poskytované např. v podobě školení;

  zdokonalit znalosti a vědeckou spolupráci v tomto oceánském regionu díky tomu, že bude místním vědeckým pracovníkům umožněn přístup na palubu plavidel působících v této oblasti, v souvislosti s desetiletím vědy o oceánech pro udržitelný rozvoj (2021–2030), které vyhlásila OSN, s cílem propagovat mezi místními obyvateli tyto znalosti a jejich využívání;

  podporovat místní hospodářský rozvoj a posilovat pobřežní komunity, které závisejí na mořských zdrojích;

  podílet se na ctižádostivém příspěvku Evropské unie a Kapverdské republiky k mezinárodnímu desetiletí vědy o oceánech ve prospěch udržitelného rozvoje;

  posilovat v rámci odvětvové podpory monitorování a kontrolu rybolovu a dohled nad ním s cílem předcházet nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a to zejména tím, že se zdokonalí správa, zvýší se kapacity místních subjektů, zlepší se vzdělávání a posílí se spolupráce s místními správními orgány, ale také tím, že se podpoří zavádění inovativních technik sledování, jako je např. systém družicového sledování rybářských plavidel, zejména pokud jde o malé ostrovy, které spravují rybolovné činnosti ve 200 mílích jejich výlučné ekonomické zóny;

  v souladu s cílem protokolu umožnit Unii a Kapverdské republice užší spolupráci v rámci politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v kapverdských vodách, aniž by v kapverdské výlučné ekonomické zóně docházelo k nadměrnému odlovu;

  bojovat proti znečištění podporováním sběru plastů ze strany místních rybářů;

5. požaduje transparentnost ve věci odvětvového financování Evropské unie s cílem umožnit lepší dohled nad tímto financováním; vyzývá k navázání užší spolupráce mezi jednotlivými příslušnými útvary Komise a navrhuje, aby delegace Unie v Kapverdské republice napomáhala při dohledu nad uplatňováním tohoto protokolu;

6. připomíná, že evropský rozhodovací proces při obnovování protokolu se musí vždy zakládat na transparentních vědeckých poznatcích s cílem umožnit Unii dodržovat své závazky v oblasti životního prostředí;

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby tato dohoda odpovídala prioritám Kapverdské republiky, zejména těm z nich, které jsou uvedeny v plánu na rozvoj kapverdské „modré“ ekonomiky;

8. žádá Komisi, aby dohlédla na to, aby „rozšířený celoafrický politický rámec pro rybolov“ (APFS) výslovně předpokládal účast co největšího počtu zainteresovaných stran (občanská společnost, místní rybářské komunity, vědci) pocházejících z obou smluvních stran na jednáních a při provádění protokolu;

9. doporučuje, aby byla tato dohoda uvedena do souladu s jinými programy, financovanými dalšími dárci a mezinárodními partnery, jako jsou Světová banka, Organizace OSN pro výživu a zemědělství či Africká rozvojová banka, s cílem vyhnout se zdvojování úsilí a informovat veřejnost o rozmanitých zdrojích financování projektů;

10. připomíná, že mořské zdroje jsou přeshraniční; požaduje tudíž, aby byly zohledňovány kumulativní dopady různých dohod o rybolovu v zemích tohoto regionu s cílem posílit regionální a globální strategie pro řízení rybolovu, kterých se účastní i třetí země.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

Referenční údaje

2019/0078M(NLE)

Příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

24.10.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Catherine Chabaud

17.9.2019

Projednání ve výboru

7.11.2019

 

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

Referenční údaje

2019/0078M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

16.10.2019

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

PECH

24.10.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

20.1.2020

 

 

 

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Datum předložení

26.2.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Přijaté texty, P9_TA(0000)0000.

[2] Úř. věst. L 354, 28.12. 2013, s. 22.

[3] Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 93.

Poslední aktualizace: 18. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí