Menetlus : 2019/0078M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0023/2020

Esitatud tekstid :

A9-0023/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/06/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 168kWORD 71k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Kalanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08662/2019),

 võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) (08668/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C9-0004/2019),

 võttes arvesse oma ... 2020. aasta[1] seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb otsuse eelnõu,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika kohta) artikli 31 lõiget 4[2],

 võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ühiste eeskirjade kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtme ja kalanduskokkulepete rakendamiseks[3],

 võttes arvesse 2018. aasta veebruari lõpparuannet „Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu järel- ja eelhindamine“,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

 võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

 võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0023/2020),

A. arvestades, et komisjon ja Cabo Verde valitsus on pidanud läbirääkimisi uue säästva kalapüügi partnerluslepingu (ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerlusleping) üle viieaastaseks perioodiks koos selle rakendusprotokolliga;

B. arvestades, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepingu üldine eesmärk on suurendada ELi ja Cabo Verde vahel kalandusalast koostööd mõlema poole huvides, edendades selleks kestlikku kalanduspoliitikat ja kalavarude kestlikku kasutamist Cabo Verde majandusvööndis;

C. arvestades, et ELi ja Cabo Verde eelmise säästva kalapüügi partnerluslepingu raames kasutati kalapüügivõimalusi 58–68 % ulatuses, seejuures seinerid kasutasid neid rohkem ning õngejadalaevad ja ritvõngelaevad mõõdukalt;

D. arvestades, et haid moodustavad 20 % saagist, kuid teaduslike andmete puudumine tähendab, et koguarv ei pruugi olla täpne ja võib olla palju suurem;

E. arvestades, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks edendada Cabo Verde kalapüügiga tegelevate kogukondade ja kalapüügiga seotud tööstusharude ja tegevuse, sealhulgas kalandusteaduse kestlikumat arengut; arvestades, et protokolli alusel antav toetus peab olema kooskõlas riiklike arengukavadega ja meremajanduse tegevuskavaga arenguks ökoloogiliste võimaluste piires, mis töötati välja koos ÜROga, et muuta sektor professionaalsemaks ja suurendada selle tootlikkust, et rahuldada kohaliku elanikkonna toidu- ja tööhõivevajadusi;

F. arvestades, et säästva kalapüügi partnerluslepingu raames tuleks toetada ka rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid ELi kohustusi, nimelt ÜRO kestliku arengu eesmärke, eelkõige 14. kestliku arengu eesmärki, ning arvestades, et kõik ELi meetmed, sealhulgas säästva arengu partnerlusleping, peavad nende eesmärkide saavutamisele kaasa aitama;

G. arvestades, et EL eraldab Cabo Verdele Euroopa Arengufondi kaudu mitmeaastase eelarve 55 miljoni euro ulatuses ja keskendub peamiselt ühele sektorile, nimelt hea valitsemistava ja arengu lepingule;

H. arvestades, et säästva kalapüügi partnerlusleping peaks aitama kaasa Cabo Verde kalandussektori edendamisele ja arendamisele ning arvestades, et põhitaristu, näiteks sadamad, lossimiskohad ja töötlemisrajatised, tuleb ehitada või neid tuleb renoveerida;

I. arvestades, et Euroopa Parlamenti tuleb protokolliga või selle uuendamisega seotud menetluste kõigil etappidel viivitamatult ja täielikult teavitada;

1. on seisukohal, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks püüelda kahe võrdselt olulise eesmärgi poole: 1) pakkuda ELi laevadele kalapüügivõimalusi Cabo Verde majandusvööndis, tuginedes parimatele kättesaadavatele teaduslikele teadmistele ja nõuannetele ning sekkumata nende piirkondlike organisatsioonide kaitse- ja majandamismeetmetesse, kuhu Cabo Verde kuulub (eelkõige Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon, ICCAT) ja jäädes kasutamata ülejäägi piiresse; ning 2) edendada ELi ja Cabo Verde vahelist majandus-, finants-, tehnilist ja teaduskoostööd Cabo Verde majandusvööndi kestliku kalanduse ja kalavarude vastutustundliku kasutamise valdkonnas, kahjustamata samal ajal Cabo Verde sellealase arenguga seotud suveräänseid valikuid ja strateegiaid; on samal ajal ja võttes arvesse merebioloogia suurt väärtust Cabo Verde vetes, seisukohal, et leping peaks tagama meetmete vastuvõtmise, et leevendada ELi laevade tahtmatut kalapüüki Cabo Verde majandusvööndis;

2. on seisukohal, et tuleks võtta meetmeid selle tagamiseks, et lepingus sätestatud võrdlustonnaaži ei ületata;

3. juhib tähelepanu ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli (2014–2018) eel- ja järelhindamisele, mis tehti 2018. aasta mais ja mille tulemustes sätestati, et protokoll oli üldiselt tõhus, tulemuslik, osaliste huve silmas pidades asjakohane ja Cabo Verde valdkondliku poliitikaga kooskõlas, sellele sai osaks sidusrühmade ulatuslik toetus ning soovitati sõlmida uus protokoll; rõhutab, et ELi ja Cabo Verde vahelise kalanduskoostöö valdkonnas on veel arenguruumi, ning on seisukohal, et uus protokoll peaks seetõttu minema nimetatud lepingu rakendamisel varasematest protokollidest kaugemale, eelkõige seoses Cabo Verde kalandussektori arengu toetamisega;

4. toetab vajadust oluliselt kiirendada Cabo Verde kalandussektori, sh tööstuse ja sellega seotud valdkondade arengut, ning kutsub komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed, sealhulgas lepingu valdkondlikku toetust käsitleva osa läbivaatamine ja tugevdamine, samuti looma tingimusi selle toetuse suuremaks ärakasutamiseks;

5. on seisukohal, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepingu eesmärke ei saavutata, kui sellega ei suurendata Cabo Verde kalavarude kasutamise tulemusena riiki jäävat lisaväärtust;

6. on seisukohal, et ELi ja Cabo Verde vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle protokoll tuleb viia kooskõlla riiklike arengukavade ja meremajanduse tegevuskavaga, et arendada Cabo Verde kalandussektorit ökoloogilistes piirides, mis on prioriteetsed valdkonnad ELi toetuse saamiseks ning mille jaoks tuleb mobiliseerida vajalik tehniline ja rahaline abi, ning eelkõige tuleks teha järgmist:

 tugevdada institutsioonilist suutlikkust ja parandada juhtimist; koostada õigusakte, tuginedes majandamiskavadele ning toetades kõnealuste õigusaktide ja majandamiskavade rakendamist;

  tugevdada Cabo Verde majandusvööndi ja seda ümbritsevate alade seiret, kontrolli ja järelevalvet;

 tugevdada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise meetmeid, sh sisevetes;

 tugevdada partnerlusi teiste Cabo Verde majandusvööndis kalapüügist huvitatud riikidega, eelkõige kalanduskokkulepete abil, ning tagada läbipaistvuse, avaldades täielikult nende sisu, ning luues piirkondliku programmi vaatlejate koolitamiseks ja kasutamiseks;

 toetada sellise andmekogumisprogrammi loomist ja täiustamist, mis võimaldab Cabo Verde ametiasutustel mõista olemasolevaid ressursse ja toetada ressursside teaduslikku hindamist, mille tulemuseks on parimatel kättesaadavatel teaduslikel teadmistel põhinev otsuste tegemine;

 võimaldada kalanduse ja sellega seotud tegevuste jaoks olulise taristu ehitamist ja/või renoveerimist, nagu lossimiskaid ja sadamad (nii tööstuslikud kui ka käsitöönduslikud, näiteks Mindelo sadamas, São Vicente saarel), kala ladustamis- ja töötlemiskohad, turud, jaotus- ja turustustaristu ning kvaliteedianalüüsi laborid;

 toetada ja parandada kõigi töötajate, eelkõige naiste töötingimusi kõigis kalandusega seotud tegevustes, sealhulgas mitte ainult turustamises, vaid ka ümberkujundamises, kalavarude majandamises ja teaduses;

 toetada teaduslikke teadmisi, mis on vajalikud merekaitsealade loomiseks, sealhulgas nende rakendamiseks, järelevalveks ja kontrolliks;

 piirata tundlike liikide, näiteks merikilpkonnade kaaspüüki;

 võimaldada tugevdada organisatsioone, mis esindavad kalatööstuses, eelkõige väikesemahulises kalapüügis tegutsevaid mehi ja naisi ja aitavad seeläbi tugevdada tehnilist, haldus- ja läbirääkimissuutlikkust;

 võimaldada põhi- ja kutseõppekeskuste loomist ja/või renoveerimist, seeläbi parandades kalurite, meremeeste ja kalandussektori ja muude ookeanidega seotud tegevustega seotud naiste oskusi;

 tugevdada meetmeid, et julgustada noori kalapüügis osalema;

 suurendada teadustöö tegemise suutlikkust ning võimekust teostada järelevalvet kalavarude üle;

 parandada mereressursside üldist kestlikkust;

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et leping ei hõlma väikeseid pelaagilisi kalu, mis on kohaliku elanikkonna jaoks väga olulised ja mille puhul ülejääki ei ole;

8. väljendab muret püügitegevuse võimaliku kahjuliku mõju pärast Cabo Verde majandusvööndi haipopulatsioonile;

9. on seisukohal, et tuleks üksikasjalikumalt hinnata kasu, mida protokolli rakendamine toob kohalikule majandusele (tööhõive, taristu, parandused sotsiaalvaldkonnas);

10. peab soovitavaks parandada kogu saaki (sihtliigid ja kaaspüük), kalavarude kaitsestaatust ja püügitegevuse mõju merekeskkonnale käsitlevate andmete kogust ja täpsust ning parandada valdkondliku toetuse rakendamist, et võimaldada täpsemalt hinnata lepingu mõju mere ökosüsteemile, kalavarudele ja kohalikele kogukondadele, sealhulgas selle sotsiaalset ja majanduslikku mõju;

11. on seisukohal, et pidades silmas kalapüügi võimalikku lõpetamist või piirangute kehtestamist, tuleks kõigepealt tegeleda kohalike kalapüügivajadustega, tuginedes usaldusväärsetele teaduslikele nõuannetele, et tagada kalavarude kestlikkus;

12. kutsub komisjoni ja Cabo Verde ametiasutusi üles parandama andmete kogumist kalavarude kohta ja nende seiret ülepüügi kontekstis, pöörates erilist tähelepanu haidele;

13. palub komisjonil ja liikmesriikidel oma koostöö- ja ametliku arenguabi poliitikas, mis keskendub Cabo Verdele, pidada meeles, et Euroopa Arengufond ja säästva kalapüügi partnerluslepingus sätestatud valdkondlik toetus peaksid üksteist täiendama, et aidata kaasa kohaliku kalandussektori tugevdamisele ja tagada riigi täielik suveräänsus oma ressursside üle; kutsub komisjoni üles kiirendama Euroopa Arengufondi ja muude asjakohaste vahendite abil vajalikke meetmeid sellise taristu rajamiseks, mida selle ulatuse ja kulude tõttu ei ole võimalik rajada üksnes säästva kalapüügi partnerluslepingu raames ette nähtud valdkondliku toetuse abil, näiteks kalasadamad (tööstuslik ja väikesemahuline kalapüük);

14. toetab vajadust suurendada säästva kalapüügi partnerluslepingu panust kohalike otseste ja kaudsete töökohtade loomisesse nii säästva kalapüügi partnerluslepingu raames tegutsevatel laevadel kui ka kalandusega seotud tegevuses (nii väärtusahela eelnevates ja järgnevates etappides); on seisukohal, et liikmesriikidel võib selle saavutamises olla oluline roll ja nad võivad sel eesmärgil aktiivselt osaleda suutlikkuse suurendamises ja koolitustegevuses;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles veelgi tugevdama koostööd Cabo Verdega, hindama tulevase arenguabi tõhustamise võimalusi, eelkõige uue naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi (NDICI) raames, mis on kavandatud ELi eelarve osana aastateks 2021–2027, ning võtma eelkõige arvesse ELi vahendite head kasutamist Cabo Verdes ja riigi poliitilist stabiilsust keerulises geopoliitilises kontekstis, mida tuleb toetada ja premeerida;

16. kutsub komisjoni üles nõudma, et Cabo Verde Vabariik kasutaks protokolliga ettenähtud rahalist toetust oma riigi kalandussektori tugevdamiseks pikas perspektiivis, ergutaks nõudlust kohalike investeeringute ja tööstusprojektide järele ning edendaks kestlikku meremajanduse kasvu, luues seeläbi kohalikke töökohti ja suurendades kalandustegevuse atraktiivsust noorte põlvkondade jaoks;

17. palub, et komisjon saadaks Euroopa Parlamendile ja teeks üldsusele kättesaadavaks lepingu artikliga 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused ning iga-aastaste hindamiste tulemused; palub, et komisjon võimaldaks Euroopa Parlamendi esindajatel osaleda ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena ning ergutaks Cabo Verde kalurikogukondade ja kaasatud sidusrühmade osalust;

18. on seisukohal, et tuleks koguda teavet kasu kohta, mida protokolli rakendamine toob kohalikule majandusele (tööhõive, taristu, parandused sotsiaalvaldkonnas);

19. palub komisjonil ja nõukogul oma volituste piires ning ELi lepingu artikli 13 lõike 2 ja ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 kohaselt teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult protokolliga ja selle võimaliku uuendamisega seotud menetluse kõikidel etappidel;

20. juhib komisjoni ja eelkõige nõukogu tähelepanu asjaolule, et rahvusvaheliste lepingute jätkuv ajutine kohaldamine enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist ei ole kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe juhtpõhimõtetega, et see tava õõnestab oluliselt Euroopa Parlamendi kui ainsa demokraatlikult otse valitud ELi institutsiooni staatust ning kahjustab ka kogu ELi demokraatia usaldusväärsust;

21. palub komisjonil integreerida siinsed soovitused paremini ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepingusse ning võtta neid muu hulgas arvesse protokolli uuendamise menetlustes;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cabo Verde valitsusele ja parlamendile.


 

 

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

<CommissionInt>kalanduskomisjonile</CommissionInt>


<Titre>muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks, et kalavarude ülepüügi kontekstis ja kuivõrd EL on võtnud endale kohustuse saavutada kestliku arengu eesmärgid, sealhulgas kestliku arengu eesmärgi 14 (ookeanide, merede ja mereressursside kaitse ja säästev kasutamine kestliku arengu nimel), on uus võrdlustonnaaž praeguse protokolliga võrreldes suurenenud 60 % võrra ; nõuab seetõttu, et kalavarude olukorda jälgitaks väga hoolikalt ja erilist tähelepanu pöörataks pelaagilistele haidele, kelle haavatavust teadlased esile tõstavad;

2. nõuab, et kaaspüügi vähendamise meetmete kasutamine tehtaks kõigis säästva kalapüügi partnerluslepingutes ELi kaugpüügilaevastiku jaoks selgesõnaliselt kohustuslikuks;

3. palub komisjonil ja Cabo Verdel esitada üksikasjalikumat teavet asjaomase majandusvööndi kalanduslepingute kumulatiivse mõju kohta kalavarudele, samuti töönduspüügiga seotud tegevuste arendamise kohta;

4. on arvamusel, et Cabo Verde ees seisvaid arvukaid probleeme arvesse võttes peaksid käesolev protokoll ja rahaline toetus aitama kaasa järgmiste prioriteetide saavutamisele:

  edendada säästvat sinist majandust, toetades väikesemahulist kohalikku kalapüüki, külmaahelat, sadamate infrastruktuuri ajakohastamist, hügieeni ja toiduohutust ning kohalikus kalanduses naiste ja noorte positsiooni tugevdamist, kuna neil on oluline roll turustamisel ja töötlemisel;

 toetada väikesemahulist kalapüüki ja kaasata kohalikke kalurikogukondi paremini valdkondliku toetuse kaudu elluviidavate algatuste kindlaksmääramisse, näiteks pakkudes toetust koolituse vormis;

  parandada teaduslikke teadmisi ja teaduskoostööd kõnealuses ookeanipiirkonnas, võimaldades kohalikel teadlastel minna selles piirkonnas tegutsevate laevade pardale, pidades silmas ÜRO ookeaniteaduste dekaadi kestliku arengu hüvanguks (2021–2030), et teavitada kohalikku elanikkonda nendest teadmistest ja nende kasutamisest;

  edendada kohalikku majandusarengut ja tugevdada mereressurssidest sõltuvaid rannikukogukondi;

  osaleda Euroopa Liidu ja Cabo Verde ambitsioonikas panuses rahvusvahelisse kestliku arengu hüvangut teenivasse ookeaniteaduste dekaadi;

  tõhustada sektori toetamise raames kalapüügi seiret, kontrolli ja järelevalvet, et ennetada seeläbi ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki, eelkõige parandades juhtimist, kohalike osalejate suutlikkuse suurendamist, koolitust ja koostööd kohalike haldusasutustega, aga toetades ka uuenduslike seiretehnikate kasutuselevõttu, nagu kalalaevade seire satelliitsüsteemid, eelkõige väikesaarte puhul, kes peavad majandama kalapüüki oma majandusvööndi 200 miili piires;

  võimaldada liidul ja Cabo Verde Vabariigil teha kooskõlas protokolli eesmärgiga tihedamat koostööd, et edendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku majandamist Cabo Verde vetes, vältides Cabo Verde majandusvööndis ülepüüki;

  võidelda merereostuse vastu, toetades kohalike kalurite plastikogumist;

5. nõuab läbipaistvust seoses Euroopa Liidu valdkondliku rahastamise kasutamisega, et võimaldada selle paremat järelevalvet; nõuab seetõttu komisjoni asjaomaste talituste tihedamat koostööd ja teeb ettepaneku, et ELi delegatsioon Cabo Verdes annaks oma panuse käesoleva protokolli järelevalvesse;

6. tuletab meelde, et ELi tasandil protokolli uuendamisega seoses tehtavate otsuste puhul tuleks alati tugineda läbipaistvatele teaduslikele andmetele, et liit saaks täita oma keskkonnaalaseid kohustusi;

7. rõhutab, et lepingut tuleks kohandada Cabo Verde vajaduste ja prioriteetidega, eelkõige nendega, mis on sätestatud Cabo Verde sinise majanduse kavas;

8. kutsub komisjoni üles tagama, et laiendatud üleaafrikalise kalanduspoliitika raamistikus korraldataks selgesõnaliselt mõlema poole võimalikult paljude sidusrühmade (kodanikuühiskond, kohalikud kalurikogukonnad, teadlased) osalemine protokolli läbirääkimistel ja rakendamisel;

9. soovitab viia lepingu kooskõlla muude programmidega, mida rahastavad teised rahastajad ja rahvusvahelised partnerid, nagu Maailmapank, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon ning Aafrika Arengupank, et vältida jõupingutuste dubleerimist ja suurendada üldsuse teadlikkust projektide erinevatest rahastamisallikatest;

10. tuletab meelde, et mereressursid on piiriülesed; kutsub seetõttu üles võtma arvesse piirkonna riikide vaheliste erinevate kalanduslepingute kumulatiivset mõju, et tugevdada piirkondlikke ja ülemaailmseid kalavarude majandamise strateegiaid kolmandate riikidega.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

Viited

2019/0078M(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

24.10.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Catherine Chabaud

17.9.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.11.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 

 


 

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 


 

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

Viited

2019/0078M(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

16.10.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

24.10.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.1.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Esitamise kuupäev

26.2.2020

 


 

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.

[2] ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.

[3] ELT C 58, 15.2.2018, lk 93.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika