Proċedura : 2019/0078M(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0023/2020

Testi mressqa :

A9-0023/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/06/2020 - 2

Testi adottati :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 190kWORD 61k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>

<Titre>li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (għall-2019 sal-2024)</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Kumitat għas-Sajd</Commission>

Rapporteur: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (għall-2019 sal-2024)

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08662/2019),

 wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024) (08668/2019),

 wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (C9-0004/2019),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu ta'... 2020[1] dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 31(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)[2],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar regoli komuni fid-dawl tal-applikazzjoni tad-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd[3],

 wara li kkunsidra r-rapport finali ta' Frar 2018 bit-titlu "Ex-post and Ex-ante evaluation study of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cabo Verde" (Studju ta' evalwazzjoni ex-post u ex-ante tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0023/2020),

A. billi l-Kummissjoni u l-Gvern ta' Cape Verde nnegozjaw ftehim ta' sħubija ġdid dwar is-sajd sostenibbli (SFPA bejn l-UE u Cape Verde), flimkien mal-protokoll ta' implimentazzjoni għal perjodu ta' ħames snin;

B. billi l-għan ġenerali tal-SFPA bejn l-UE u Cape Verde huwa li jżid il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd bejn l-UE u Cape Verde, fl-interess taż-żewġ partijiet, billi jippromwovi politika tas-sajd sostenibbli u sfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona ekonomika esklużiva (ŻEE) ta' Cape Verde;

C. billi l-użu tal-opportunitajiet tas-sajd taħt l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde preċedenti varja minn 58 % sa 68 %, b'użu tajjeb għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun u użu moderat għall-bastimenti tas-sajd bil-konz u bastimenti bil-bastun u x-xlief;

D. billi l-klieb il-baħar jikkostitwixxu 20 % tal-qbid, iżda n-nuqqas ta' data xjentifika jfisser li ċ-ċifra totali tista' ma tkunx preċiża u tista' tkun ferm ogħla;

E. billi l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde għandu jippromwovi żvilupp sostenibbli aktar effettiv tal-komunitajiet tas-sajd ta' Cape Verde u tal-industriji u l-attivitajiet relatati, inkluża x-xjenza fil-qasam tas-sajd; billi l-appoġġ li għandu jiġi pprovdut taħt il-Protokoll għandu jkun konsistenti mal-pjanijiet nazzjonali ta' żvilupp u mal-Pjan ta' Azzjoni dwar it-Tkabbir Blu għall-iżvilupp fil-limiti ekoloġiċi, imfassal man-Nazzjonijiet Uniti biex iżid il-produzzjoni u l-professjonalità tas-settur sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni lokali għall-ikel u l-impjieg;

F. billi l-impenji meħuda mill-UE fil-qafas tal-ftehimiet internazzjonali għandhom jiġu appoġġati wkoll fil-qafas tal-SFPA, b'mod partikolari l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, speċjalment l-SDG 14, u billi l-azzjonijiet kollha tal-UE, inkluż l-SFPA, iridu jikkontribwixxu għal dawk l-objettivi;

G. billi l-UE, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, qed tikkontribwixxi baġit pluriennali ta' EUR 55 miljun lil Cape Verde, li jiffoka fuq settur wieħed ewlieni, jiġifieri l-Kuntratt ta' Governanza Tajba u Żvilupp (GGDC);

H. billi l-SFPA għandu jikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-iżvilupp tas-settur tas-sajd ta' Cape Verde u billi l-infrastruttura bażika, bħalma huma l-portijiet, is-siti ta' żbark, il-faċilitajiet ta' ħżin u l-impjanti tal-ipproċessar, jeħtieġ li tinbena jew tiġi rinnovata;

I. billi l-Parlament għandu jiġi infurmat immedjatament u bis-sħiħ, fl-istadji kollha, dwar il-proċeduri relatati mal-Protokoll u mat-tiġdid tiegħu;

1. Huwa tal-fehma li l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde għandu jkollu żewġ għanijiet ta' importanza ugwali: (1) li jipprovdi opportunitajiet tas-sajd għal bastimenti tal-UE fiż-ŻEE ta' Cape Verde, abbażi tal-aħjar għarfien u pariri xjentifiċi disponibbli u mingħajr ma jinterferixxi ma' miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-organizzazzjonijiet reġjonali li għalihom tappartjeni Cape Verde – b'mod partikolari l-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) – jew mingħajr ma jaqbeż l-eċċess disponibbli; u (2) li jippromwovi l-kooperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika u xjentifika ulterjuri bejn l-UE u Cape Verde fil-qasam tas-sajd sostenibbli u l-isfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE ta' Cape Verde, filwaqt li fl-istess ħin ma jikkompromettix l-għażliet u l-istrateġiji sovrani ta' Cape Verde relatati mal-iżvilupp tiegħu stess; iqis, fl-istess ħin u fid-dawl tal-valur għoli tal-bijoloġija tal-baħar fl-ilmijiet ta' Cape Verde, li l-ftehim għandu jiggarantixxi l-adozzjoni ta' miżuri li jnaqqsu s-sajd inċidentali minn bastimenti tal-UE fiż-ŻEE ta' Cape Verde;

2. Huwa tal-fehma li għandhom jittieħdu miżuri biex jiggarantixxu li t-tunnellaġġ ta' referenza stipulat fil-ftehim ma jinqabiżx;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-konstazzjonijiet tal-valutazzjonijiet retrospettivi u prospettivi tal-Protokoll tal-SFPA bejn l-UE u Cape Verde 2014-2018, magħmula f'Mejju 2018, li ddikjaraw li l-Protokoll b'mod ġenerali kien wera li kien effikaċi, effiċjenti u xieraq għall-interessi involuti, u kien konsistenti mal-politika settorjali ta' Cape Verde, b'kisba ta' grad għoli ta' aċċettabbiltà min-naħa tal-partijiet ikkonċernati, u li rrakkomandaw il-possibbiltà li jiġi konkluż protokoll ġdid; jenfasizza li hemm lok għal progress aktar effettiv f'termini ta' kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd bejn l-UE u Cape Verde u jqis li l-protokoll il-ġdid għandu għalhekk imur lil hinn mill-protokolli preċedenti fl-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim, b'mod partikolari fir-rigward tal-appoġġ għall-iżvilupp għas-settur tas-sajd ta' Cape Verde;

4. Jappoġġa l-ħtieġa li jsir progress sinifikanti fl-iżvilupp tas-settur tas-sajd ta' Cape Verde, inkluża l-industrija tas-sajd u l-attivitajiet relatati, u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha meħtieġa, inkluża l-possibbiltà ta' reviżjoni u t-tisħiħ tal-komponent ta' appoġġ settorjali tal-ftehim, flimkien mal-ħolqien ta' kundizzjonijiet li jippermettu ż-żieda tar-rata ta' assorbiment ta' dan l-appoġġ;

5. Iqis li l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde mhux se jilħaq l-objettivi tiegħu jekk ma jgħinx biex iżid il-valur miżjud f'Cape Verde bħala riżultat tal-isfruttament tar-riżorsi tas-sajd tiegħu;

6. Isostni li l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde u l-Protokoll tiegħu għandhom jiġu allinjati mal-pjanijiet nazzjonali ta' żvilupp u mal-Pjan dwar it-Tkabbir Blu għall-iżvilupp fil-limiti ekoloġiċi tas-settur tas-sajd ta' Cape Verde, li huma oqsma ta' prijorità għall-appoġġ tal-UE u li għalihom l-assistenza teknika u finanzjarja neċessarja għandha tiġi mobilizzata, u b'mod speċifiku għandhom:

 isaħħu l-kapaċità istituzzjonali u jtejbu l-governanza: l-abbozzar ta' leġiżlazzjoni, l-ibbażar fuq pjanijiet ta' ġestjoni u l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta' tali leġiżlazzjoni u pjanijiet ta' ġestjoni;

  isaħħu l-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza fiż-ŻEE ta' Cape Verde u ż-żoni ta' madwar;

 isaħħu l-miżuri biex jiġu miġġielda l-attivitajiet ta' sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat (IUU), inkluż fl-ilmijiet interni;

 isaħħu s-sħubiji ma' pajjiżi oħra interessati fl-attività tas-sajd fiż-ŻEE ta' Cape Verde, jiġifieri permezz ta' ftehimiet tas-sajd, u jiżguraw it-trasparenza billi jippubblikaw kull kontenut tagħhom, u billi jistabbilixxu programm reġjonali għat-taħriġ u l-użu tal-osservaturi;

 jappoġġaw l-istabbiliment u t-titjib ta' programm ta' ġbir ta' data li jippermetti lill-awtoritajiet ta' Cape Verde jifhmu r-riżorsi disponibbli u jappoġġaw il-valutazzjoni xjentifika tar-riżorsi, u li jirriżulta f'proċess deċiżjonali bbażat fuq l-aħjar għarfien xjentifiku disponibbli;

 jippermettu l-kostruzzjoni u/jew ir-rinnovazzjoni ta' infrastruttura ewlenija għas-sajd u attivitajiet relatati, bħal mollijiet għall-ħatt l-art u portijiet (kemm industrijali kif ukoll artiġjanali, pereżempju fil-port ta' Mindelo fil-gżira ta' São Vicente), siti għall-ħżin u l-ipproċessar tal-ħut, swieq, infrastruttura tad-distribuzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni, u laboratorji għall-analiżi tal-kwalità;

 jappoġġaw u jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema kollha, b'mod partikolari għan-nisa fl-attivitajiet kollha relatati mas-sajd, mhux biss għal dak li jikkonċerna l-kummerċjalizzazzjoni iżda wkoll it-trasformazzjoni, il-ġestjoni tas-sajd u x-xjenza;

 jappoġġaw l-għarfien xjentifiku meħtieġ għall-istabbiliment ta' żoni tal-baħar protetti, inkluż l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll tagħhom;

 jillimitaw il-qabdiet aċċessorji ta' speċijiet sensittivi, bħall-fkieren tal-baħar;

 jippermettu t-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-irġiel u lin-nisa fl-industrija tas-sajd, speċjalment dawk involuti fis-sajd artiġjanali fuq skala żgħira, u b'hekk jgħinu biex jissaħħu l-kapaċitajiet tekniċi, ta' ġestjoni u ta' negozjar;

 iservu biex jiġu stabbiliti u/jew jiġu mmodernizzati ċentri ta' taħriġ bażiku u vokazzjonali, biex b'hekk jgħollu l-livelli tal-ħiliet tas-sajjieda, il-baħħara u n-nisa attivi fis-settur tas-sajd u f'attivitajiet oħra marbuta mal-ekonomija blu;

 isaħħu l-miżuri intiżi sabiex jinkoraġġixxu liż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom fis-sajd;

 isaħħu l-kapaċitajiet ta' riċerka xjentifika u l-abbiltà li jiġu mmonitorjati r-riżorsi tas-sajd u l-ambjent tal-baħar;

 itejbu s-sostenibbiltà tar-riżorsi tal-baħar b'mod ġenerali;

7. Jilqa' l-fatt li l-ftehim ma jikkonċernax ħut pelaġiku żgħir li huwa ta' importanza kbira għall-popolazzjoni lokali u li għalih m'hemmx eċċess;

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-impatt potenzjalment negattiv tal-attivitajiet relatati mas-sajd fuq il-popolazzjoni tal-klieb il-baħar fiż-ŻEE ta' Cape Verde;

9. Iqis li hija meħtieġa evalwazzjoni aktar dettaljata tal-benefiċċji li l-implimentazzjoni tal-Protokoll se ġġib għall-ekonomiji lokali (impjiegi, infrastruttura, titjib soċjali);

10. Iqis li huwa mixtieq li jittejbu l-kwantità u l-preċiżjoni tad-data dwar il-qabdiet kollha (speċijiet fil-mira u qabdiet aċċessorji), dwar l-istatus ta' konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u dwar l-impatt tal-attività tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar, u li tittejjeb l-implimentazzjoni tal-finanzjament tal-appoġġ settorjali sabiex ikun hemm valutazzjoni aktar preċiża tal-impatt tal-ftehim fuq l-ekosistema tal-baħar, ir-riżorsi tas-sajd u l-komunitajiet lokali, inkluż l-impatt soċjali u ekonomiku tiegħu;

11. Iqis li, fid-dawl tal-possibbiltà tal-għeluq jew tal-limitazzjoni tal-attività tas-sajd, il-ħtiġijiet tas-sajd lokali għandhom jiġu indirizzati l-ewwel, fuq il-bażi ta' parir xjentifiku tajjeb, sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi jkunu sostenibbli;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet ta' Cape Verde biex itejbu l-ġbir tad-data fuq l-istokkijiet u l-monitoraġġ tagħhom fil-kuntest tas-sajd żejjed, b'enfasi partikolari fuq il-klieb il-baħar;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, fil-politiki ta' kooperazzjoni u ta' għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp li jiffokaw fuq Cape Verde, iżommu f'moħħhom li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u l-appoġġ settorjali stabbilit f'dan l-SFPA għandhom jikkomplementaw lil xulxin sabiex jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-settur lokali tas-sajd u jiżguraw li l-pajjiż ikollu sovranità sħiħa fuq ir-riżorsi tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u strumenti rilevanti oħra, il-passi meħtieġa għall-provvista ta' infrastruttura li, minħabba l-iskala u l-ispiża tagħha, ma tistax tinbena biss permezz ta' appoġġ settorjali fil-qafas tal-SFPA, pereżempju l-portijiet tas-sajd (kemm industrijali kif ukoll artiġjanali);

14. Jappoġġa l-ħtieġa li jiżdied il-kontribut tal-SFPA għall-ħolqien, fil-livell lokali, ta' impjiegi diretti u indiretti, kemm fuq il-bastimenti li joperaw fil-qafas tal-SFPA kif ukoll fl-attivitajiet relatati mas-sajd, kemm upstream kif ukoll downstream; iqis li l-Istati Membri jista' jkollhom rwol ewlieni u jipparteċipaw b'mod attiv fil-bini tal-kapaċità u fl-isforzi ta' taħriġ għal dan l-għan;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu aktar il-kooperazzjoni tagħhom ma' Cape Verde, jevalwaw il-possibbiltajiet għat-titjib tal-assistenza għall-iżvilupp futur, prinċipalment fl-ambitu tal-Istrument il-ġdid ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) propost bħala parti mill-baġit tal-UE għall-2021-2027, u b'mod partikolari billi jqisu l-użu tajjeb tal-fondi tal-UE f'Cape Verde u l-istabbiltà politika tal-pajjiż f'kuntest ġeopolitiku kumpless, li jrid jiġi appoġġat u ppremjat;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lir-Repubblika ta' Cape Verde tuża l-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fil-Protokoll biex issaħħaħ l-industrija nazzjonali tas-sajd tagħha fit-tul, tinkoraġġixxi d-domanda għal investiment lokali u proġetti industrijali, u tħeġġeġ it-tkabbir ta' ekonomija blu sostenibbli, biex b'hekk toħloq impjiegi lokali u tagħmel mod li l-attivitajiet relatati mas-sajd ikunu aktar interessanti għall-ġenerazzjonijiet żgħażagħ;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tibgħat lill-Parlament u tagħmel pubblikament disponibbli l-minuti u l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 9 tal-ftehim u l-eżiti tal-evalwazzjonijiet annwali; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-attendenza tar-rappreżentanti tal-Parlament, bħala osservaturi, fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt u tippromwovi l-parteċipazzjoni tal-komunitajiet tas-sajd ta' Cape Verde l-partijiet ikkonċernati assoċjati;

18. Iqis li għandha tinġabar informazzjoni dwar il-benefiċċji li l-implimentazzjoni tal-Protokoll iġġib għall-ekonomiji lokali (impjiegi, infrastruttura, titjib soċjali);

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, filwaqt li jaġixxu fil-limiti tas-setgħat tagħhom, biex iżommu lill-Parlament infurmat minnufih u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċeduri marbuta mal-Protokoll u, jekk applikabbli, tat-tiġdid tiegħu, skont l-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 218(10) tat-TFUE;

20. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari tal-Kunsill, għall-fatt li l-persistenza li l-applikazzjoni proviżorja ta' ftehimiet internazzjonali tipproċedi qabel ma l-Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu mhijiex kompatibbli mal-prinċipji gwida tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, li din il-prattika tnaqqas bil-kbir l-istatus tal-Parlament bħala l-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament b'mod demokratiku, u wkoll li tagħmel ħsara lill-kredenzjali demokratiċi tal-UE kollha kemm hi;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra aħjar ir-rakkomandazzjonijiet magħmula fl-SFPA bejn l-UE u Cape Verte u tieħu kont tagħhom, pereżempju, fil-proċeduri għat-tiġdid tal-Protokoll;

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika ta' Cape Verde.


 

 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP (3.12.2019)

<CommissionInt>għall-Kumitat għas-Sajd</CommissionInt>


<Titre>dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

 

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li, f'kuntest ta' sfruttament żejjed tar-riżorsi tas-sajd u meta l-UE impenjat ruħha li tilħaq l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), inkluż l-SDG 14 dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għall-iżvilupp sostenibbli, it-tunnellaġġ ta' referenza l-ġdid żdied b'60 % meta mqabbel mal-protokoll attwali; jitlob, għalhekk, monitoraġġ b'ħafna reqqa tas-sitwazzjoni tal-istokkijiet, b'enfasi partikolari fuq il-klieb il-baħar pelaġiċi, li x-xjentisti jenfasizzaw li huma vulnerabbli;

2. Jitlob li l-użu ta' miżuri għat-tnaqqis tal-qabdiet inċidentali jiġi ddikjarat b'mod espliċitu u obbligatorju f'kull ftehim ta' sħubija tas-sajd sostenibbli għall-flotta tas-sajd bogħod mill-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lil Cabo Verde jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata dwar l-effetti kumulattivi tad-diversi ftehimiet dwar is-sajd fiż-żona ekonomika esklussiva kkonċernata fuq ir-riżorsi, kif ukoll fuq l-iżvilupp tal-attivitajiet b'rabta mas-sajd industrijali fir-reġjun;

4. Jemmen li, minħabba d-diversi sfidi li Cabo Verde jeħtieġlu jindirizza, dan il-Protokoll u l-kontribuzzjoni finanzjarja għandhom jikkontribwixxu għall-prijoritajiet li ġejjin:

  il-promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli, b'appoġġ lis-sajd artiġjanali lokali, il-katina tal-kesħa, l-immodernizzar tal-infrastruttura tal-portijiet, l-iġjene u s-sikurezza tal-ikel, kif ukoll it-tisħiħ tal-post tan-nisa u taż-żgħażagħ fis-sajd lokali, li għandhom rwol kbir fil-kummerċjalizzazzjoni u fl-ipproċessar;

 l-appoġġ lis-sajd fuq skala żgħira u l-involviment aħjar tal-komunitajiet lokali tas-sajd meta jiġu determinati l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu fl-ambitu ta' appoġġ settorjali, pereżempju l-appoġġ fil-forma ta' taħriġ;

  it-titjib tal-għarfien u l-kooperazzjoni xjentifika f'dan ir-reġjun tal-oċean, billi jingħata lok li x-xjentisti lokali jitilgħu fuq il-bastimenti li joperaw f'din iż-żona, fid-dawl tad-Deċennju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ix-Xjenza tal-Oċeani għall-Iżvilupp Sostenibbli (2021-2030) sabiex titqajjem kuxjenza fost il-popolazzjonijiet lokali dwar dan l-għarfien, u dwar kif jistgħu jagħmlu użu minnu;

  il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku lokali u t-tisħiħ tal-komunitajiet kostali li jiddependu mir-riżorsi tal-baħar;

  il-parteċipazzjoni għal kontribut ambizzjuż tal-Unjoni Ewropea u ta' Cabo Verde fid-Deċennju Internazzjonali tax-Xjenza Oċeanika għall-Iżvilupp Sostenibbli;

  it-tisħiħ, fil-kuntest tal-appoġġ settorjali, tal-monitoraġġ, tal-kontroll u tas-sorveljanza tas-sajd, sabiex jiġi evitat is-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat, b'mod partikolari billi tittejjeb il-governanza, tissaħħaħ il-kapaċità tal-atturi lokali, ikun hemm taħriġ u kooperazzjoni mal-amministrazzjoni lokali, iżda wkoll billi tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta' tekniki ta' sorveljanza innovattivi bħal sistema ta' sorveljanza bis-satellita għall-bastimenti tas-sajd, speċjalment fil-każ ta' gżejjer żgħar li jeħtiġilhom jiġġestixxu l-attivitajiet tas-sajd fil-200 mil taż-żona ekonomika esklussiva (ŻEE) tagħhom;

  il-possibilità li l-Unjoni u r-Repubblika ta' Cabo Verde, f'konformità mal-objettiv tal-Protokoll, jaħdmu flimkien aktar mill-qrib biex jippromwovu politika tas-sajd sostenibbli u sfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' Cabo Verde, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe forma ta' sajd żejjed fiż-ŻEE ta' Cabo Verde;

  il-ġlieda kontra t-tniġġis, filwaqt li jiġi appoġġat il-ġbir tal-plastik mis-sajjieda lokali;

5. Jitlob li jkun hemm trasparenza rigward l-użu tal-finanzjament settorjali tal-UE sabiex jittejjeb il-monitoraġġ; isejjaħ, għalhekk, għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn id-diversi servizzi konċernati tal-Kummissjoni, u jissuġġerixxi li d-delegazzjoni tal-Unjoni għal Cabo Verde tikkontribwixxi għall-monitoraġġ ta' dan il-protokoll;

6. Ifakkar li d-data xjentifika trasparenti għandha dejjem tifforma l-bażi tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell Ewropew dwar it-tiġdid tal-protokoll, sabiex l-UE tkun tista' twettaq l-impenji ambjentali tagħha;

7. Jinsisti li dan il-ftehim għandu jiġi adattat għall-ħtiġijiet u l-prijoritajiet ta' Cabo Verde, b'mod partikolari dawk imħabbra fil-pjan għall-ekonomija blu ta' Cabo Verde;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-qafas politiku Pan-Afrikan estiż tas-sajd jorganizza b'mod espliċitu l-parteċipazzjoni ta' għadd akbar ta' partijiet interessati (is-soċjetà ċivili, il-komunitajiet tas-sajd lokali, ix-xjentisti) fuq iż-żewġ naħat fin-negozjati u fl-implimentazzjoni tal-Protokoll;

9. Jirrakkomanda li dan il-ftehim ikun konsistenti ma' programmi oħra, iffinanzjati minn donaturi u sħab internazzjonali oħra bħall-Bank Dinji, il-FAO jew il-Bank Afrikan tal-Iżvilupp, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u jiżdied l-għarfien pubbliku dwar is-sorsi differenti ta' finanzjament tal-proġetti;

10. Ifakkar il-fatt li r-riżorsi tal-baħar huma transfruntiera; jitlob, għalhekk, li jitqiesu l-effetti kumulattivi tad-diversi ftehimiet tas-sajd tal-pajjiżi fir-reġjun, sabiex jissaħħew l-istrateġiji reġjonali u dinjija ta' governanza tas-sajd mal-pajjiżi terzi.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Cape Verde (mill-2019 sal-2024)

Referenzi

2019/0078M(NLE)

Kumitat responsabbli

 

PECH

 

 

 

 

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

24.10.2019

Rapporteur għal opinjoni

 Data tal-ħatra

Catherine Chabaud

17.9.2019

Eżami fil-kumitat

7.11.2019

 

 

 

Data tal-adozzjoni

3.12.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

22

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 


 

 

 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

Referenzi

2019/0078M(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

16.10.2019

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

PECH

24.10.2019

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

 Data tad-deċiżjoni

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Eżami fil-kumitat

20.1.2020

 

 

 

Data tal-adozzjoni

19.2.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Data tat-tressiq

26.2.2020

 


 

 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

[1] Testi adottati, P9_TA(0000)0000.

[2] ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.

[3] ĠU C 58, 15.2.2018, p. 93.

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Marzu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza