Procedura : 2019/0078M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0023/2020

Teksty złożone :

A9-0023/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 72k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Komisja Rybołówstwa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI ROZWOJU
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (08662/2019),

 uwzględniając protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) (08668/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C9-0004/2019),

 uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ... 2020 r.[1] w sprawie projektu decyzji,

 uwzględniając art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)[2],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wspólnych przepisów w celu stosowania zewnętrznego wymiaru WPRyb, w tym umów w sprawie połowów[3],

 uwzględniając końcowe sprawozdanie z lutego 2018 r. zatytułowane „Badanie oceniające ex post i ex ante Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka”,

 uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Rozwoju,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0023/2020),

A. mając na uwadze, że Komisja Europejska wynegocjowała z rządem Republiki Zielonego Przylądka nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów wraz z protokołem wykonawczym do umowy na okres pięciu lat;

B. mając na uwadze, że ogólnym celem umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka jest zacieśnienie współpracy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w dziedzinie rybołówstwa, w interesie obu stron, w drodze propagowania zrównoważonej polityki rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) Zielonego Przylądka;

C. mając na uwadze, że poziom wykorzystania uprawnień do połowów w ramach poprzedniej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka wahał się od 58 % do 68 %, przy dobrym wykorzystaniu sejnerów i umiarkowanym wykorzystaniu taklowców i statków prowadzących połowy wędami;

D. mając na uwadze, że połowy rekinów stanowią 20 % połowów, ale brak danych naukowych oznacza, że liczby całkowite mogą nie być dokładne i mogą być o wiele wyższe;

E. mając na uwadze, że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka powinna wspierać skuteczniejszy i bardziej zrównoważony rozwój społeczności rybackich w tym kraju, a także powiązanych gałęzi przemysłu i działalności, w tym naukę w dziedzinie rybołówstwa; mając na uwadze, że wsparcie udzielane na podstawie protokołu musi być spójne z krajowymi planami rozwoju i planem działania na rzecz niebieskiego wzrostu i rozwoju z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych opracowanym we współpracy z ONZ, z myślą o zwiększeniu produkcji i profesjonalizacji sektora, aby zaspokoić potrzeby miejscowego społeczeństwa w zakresie żywności i zatrudnienia;

F. mając na uwadze, że w ramach tych umów należy również wspierać zobowiązania UE na mocy umów międzynarodowych, w szczególności cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza cel 14, oraz mając na uwadze, że wszystkie działania UE, takie jak niniejsza umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, muszą przyczyniać się do osiągnięcia tych celów;

G. mając na uwadze, że za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju UE przeznacza na rzecz Republiki Zielonego Przylądka wieloletni budżet w wysokości 55 mln EUR, skupiając się na jednym głównym sektorze, mianowicie umowie dotyczącej dobrego rządzenia i rozwoju;

H. mając na uwadze, że umowa powinna przyczyniać się do promowania i rozwoju sektora rybołówstwa Republiki Zielonego Przylądka oraz mając na uwadze, że należy wybudować lub wyremontować podstawową infrastrukturę, taką jak porty, miejsca wyładunku, magazyny i zakłady przetwórcze;

I. mając na uwadze, że Parlament musi być na wszystkich etapach niezwłocznie i szczegółowo informowany o procedurach dotyczących protokołu i jego odnawiania;

1. uważa, że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka musi sprzyjać realizacji dwóch jednakowo ważnych celów: (1) zapewnienia uprawnień do połowów statkom UE na wodach w.s.e. Republiki Zielonego Przylądka w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę i opinie naukowe i z poszanowaniem środków ochrony i zarządzania podejmowanych przez organizacje regionalne, do których należy Republika Zielonego Przylądka, zwłaszcza Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), oraz w granicach dostępnej nadwyżki; oraz (2) wspierania dalszej współpracy gospodarczej, finansowej, technicznej i naukowej między UE a Republiką Zielonego Przylądka w dziedzinie zrównoważonej gospodarki rybackiej i racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych w w.s.e. Zielonego Przylądka, nie naruszając suwerennych opcji i strategii Republiki Zielonego Przylądka związanych z własnym rozwojem; jednocześnie i w świetle wysokiej wartości różnorodności biologicznej w wodach Republiki Zielonego Przylądka uważa, że umowa powinna gwarantować przyjęcie środków mających na celu ograniczenie przypadkowych połowów przez statki UE w w.s.e. Republiki Zielonego Przylądka;

2. jest zdania, że należy podjąć środki w celu zagwarantowania, by nie przekraczano pojemności referencyjnej przewidzianej w umowie;

3. zwraca uwagę na wnioski przeprowadzonej w maju 2018 r. oceny retrospektywnej i perspektywicznej protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka na lata 2014–2018, w której wskazano między innymi, że protokół w ujęciu ogólnym okazał się skuteczny, wydajny, odpowiadający poszczególnym interesom, spójny z polityką sektorową Republiki Zielonego Przylądka i został dobrze przyjęty przez zainteresowane podmioty, oraz że zalecane jest podpisanie nowego protokołu; podkreśla, że możliwe jest poczynienie większych postępów we współpracy między UE a Republiką Zielonego Przylądka w dziedzinie rybołówstwa, i uważa, że nowy protokół powinien zatem wykroczyć poza osiągnięcia poprzednich protokołów wykonawczych do umowy, zwłaszcza w odniesieniu do wspierania rozwoju sektora rybołówstwa Republiki Zielonego Przylądka;

4. popiera potrzebę poczynienia znacznych postępów w rozwoju rybołówstwa Republiki Zielonego Przylądka, w tym branży rybackiej i powiązanej działalności, oraz wzywa Komisję Europejską do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym przeprowadzenia ewentualnego przeglądu i zwiększenia wsparcia sektorowego przewidzianego w umowie, oraz do stworzenia warunków dla zwiększenia poziomu wykorzystania tego wsparcia;

5. uważa, że cele Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka nie zostaną osiągnięte, jeżeli nie przyczyni się ona do zwiększenia w Republice Zielonego Przylądka wartości dodanej wynikającej z eksploatacji zasobów rybnych tego kraju;

6. uważa, że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka i protokół do niej muszą być dostosowane do krajowych planów rozwoju i planu na rzecz niebieskiego wzrostu z myślą o rozwoju z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych sektora rybołówstwa Republiki Zielonego Przylądka, które stanowią priorytetowe obszary pod względem wsparcia UE i na które należy przeznaczyć niezbędną pomoc techniczną i finansową, szczególnie w celu:

 wzmacniania zdolności instytucjonalnych i poprawy zarządzania: przygotowania ustawodawstwa w oparciu o plany zarządzania oraz wspierania wdrażania tych przepisów i planów zarządzania;

 wzmocnienia monitorowania, kontroli i nadzoru w w.s.e. Republiki Zielonego Przylądka i na otaczających ją obszarach;

 lepszych środków zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych działań połowowych, w tym na wodach śródlądowych;

 wzmocnienia partnerstw z innymi państwami zainteresowanymi działalnością połowową w w.s.e. Republiki Zielonego Przylądka, mianowicie poprzez umowy w sprawie połowów, oraz zapewnienia przejrzystości poprzez publikowanie ich treści, a także poprzez ustanowienie regionalnego programu szkolenia i wykorzystywania obserwatorów;

 wspierania tworzenia i ulepszania programu gromadzenia danych umożliwiającego władzom Zielonego Przylądka zrozumienie dostępnych zasobów i wspieranie naukowej oceny zasobów dzięki czemu decyzje będą podejmowane w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową;

 umożliwienia budowy i/lub renowacji kluczowej infrastruktury rybołówstwa i powiązanych rodzajów działalności, takiej jak nabrzeża wyładunku i porty (zarówno przemysłowe, jak i rzemieślnicze, na przykład w porcie Mindelo na wyspie São Vicente), miejsca wyładunku, obiekty do przechowywania i przetwarzania ryb, targowiska, infrastruktura dystrybucji i wprowadzania do obrotu oraz laboratoria analizy jakości;

 wspierania i poprawy warunków pracy wszystkich pracowników, w szczególności kobiet, we wszystkich działaniach związanych z połowami, w tym w zakresie komercjalizacji, ale także przekształcania, zarządzania rybołówstwem i nauki;

 wspierania wiedzy naukowej niezbędnej do ustanawiania chronionych obszarów morskich, w tym jej wdrażania, monitorowania i kontroli;

 ograniczenia przyłowów wrażliwych gatunków, takich jak żółwie morskie;

 umożliwienia umacniania organizacji reprezentujących mężczyzn i kobiety w sektorze rybołówstwa, zwłaszcza osoby zajmujące się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i działalnością połowową na małą skalę, przyczyniając się do wzmocnienia potencjału technicznego i zdolności w zakresie zarządzania i negocjacji;

 budowy lub dostosowania ośrodków kształcenia podstawowego i szkolenia zawodowego, aby podnieść kwalifikacje rybaków, marynarzy i kobiet w sektorze rybołówstwa oraz poziom innych rodzajów działalności związanej z niebieską gospodarką;

 wzmocnienia środków zachęcających młodych ludzi do zajęcia się rybołówstwem;

 zwiększenia zdolności w zakresie badań naukowych i monitorowania zasobów rybnych i środowiska morskiego;

 ogólnej poprawy zrównoważonego charakteru zasobów morskich;

7. wyraża zadowolenie, że umowa nie dotyczy małych gatunków pelagicznych, które mają ogromne znaczenie dla miejscowej ludności i dla których nie ma nadwyżki;

8. wyraża zaniepokojenie potencjalnie szkodliwym wpływem działalności połowowej na populację rekinów w w.s.e. Republiki Zielonego Przylądka;

9. uważa, że konieczna jest bardziej szczegółowa ocena korzyści, jakie niesie stosowanie protokołu dla lokalnej gospodarki (zatrudnienie, infrastruktura, poprawa warunków społecznych);

10. uważa za pożądane zwiększenie ilości i dokładności informacji na temat wszystkich połowów (docelowych i przyłowów) i stanu ochrony zasobów rybnych, jak i wpływu działalności połowowej na środowisko morskie, oraz lepsze wykorzystywanie środków przeznaczonych na wsparcie sektorowe, aby móc dokładniej ocenić wpływ umowy na ekosystem morski, zasoby rybne i społeczności rybackie, w tym jej skutki społeczne i gospodarcze;

11. uważa, że w obliczu możliwości zamknięcia łowisk lub nałożenia ograniczeń połowowych, w celu zapewnienia zrównoważonego charakteru zasobów w oparciu o rzetelne opinie naukowe, należy w pierwszej kolejności uwzględnić potrzeby lokalnego sektora rybołówstwa;

12. wzywa Komisję i władze Republiki Zielonego Przylądka do usprawnienia gromadzenia danych i monitorowania stad ryb w kontekście przełowienia, ze szczególnym uwzględnieniem rekinów;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach polityki współpracy i oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju w Republice Zielonego Przylądka miały na uwadze, że Europejski Fundusz Rozwoju i wsparcie sektorowe ustanowione w ramach umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów powinny się wzajemnie uzupełniać, aby przyczynić się do wzmocnienia miejscowego sektora rybołówstwa i dopilnować, aby kraj ten posiadał pełną suwerenność w kwestii swoich zasobów; apeluje do Komisji, aby za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju i innych właściwych instrumentów ułatwiła podejmowanie działań niezbędnych do stworzenia infrastruktury, której budowa – oparta wyłącznie na wsparciu sektorowym w ramach umowy o partnerstwie w sprawie połowów – nie jest możliwa ze względu na skalę i koszty; do takiej infrastruktury należą m.in. porty rybackie (przemysłowe i rzemieślnicze);

14. popiera potrzebę zwiększenia wkładu umowy o partnerstwie w sprawie połowów w tworzenie bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy na miejscu, czy to na statkach działających na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie połowów, czy to w działalności połowowej, na wszystkich etapach łańcucha dostaw; uważa, że państwa członkowskie – przyczyniając się do budowania zdolności i kształcenia – mogą odegrać istotną rolę i aktywnie uczestniczyć w osiągnięciu tego celu;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego zacieśnienia współpracy z Zielonym Przylądkiem w celu oceny możliwości zwiększenia przyszłej pomocy rozwojowej, przede wszystkim w ramach nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) zaproponowanego w ramach budżetu UE na lata 2021–2027, a w szczególności biorąc pod uwagę dobre wykorzystanie funduszy UE w Republice Zielonego Przylądka i stabilność polityczną kraju w złożonym kontekście geopolitycznym, co należy wspierać i nagradzać;

16. wzywa Komisję, by zaapelowała do Republiki Zielonego Przylądka o wykorzystanie wkładu finansowego przewidzianego w protokole w celu zrównoważonego wzmocnienia krajowego sektora rybołówstwa w perspektywie długoterminowej, wspieranie popytu na lokalne inwestycje i projekty przemysłowe oraz wspieranie rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, co przyczyni się do tworzenia lokalnych miejsc pracy i zwrócenia uwagi młodych pokoleń na atrakcyjność tego rodzaju działalności;

17. wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi i podania do wiadomości publicznej protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy, oraz wniosków z ocen rocznych; wzywa Komisję, aby umożliwiła przedstawicielom Parlamentu udział w posiedzeniach wspólnego komitetu w charakterze obserwatorów oraz by zachęcała do uczestnictwa społeczności rybackie i powiązane z nimi zainteresowane strony Republiki Zielonego Przylądka;

18. uważa, że należy opracować informacje na temat korzyści, jakie stosowanie protokołu niesie dla lokalnej gospodarki (zatrudnienie, infrastruktura, poprawa warunków socjalnych);

19. wzywa Komisję i Radę, aby w ramach przysługujących im kompetencji bezzwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedury związanych z protokołem i, w stosownym przypadku, jego przedłużeniem, zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 TFUE;

20. zwraca uwagę Komisji, a w szczególności uwagę Rady, na fakt, że długotrwałe postępowanie w sprawie tymczasowego stosowania umów międzynarodowych przed wydaniem przez Parlament zgody nie jest zgodne z zasadami przewodnimi porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, że praktyka ta znacznie ogranicza status Parlamentu jako jedynej demokratycznie wybranej instytucji UE, a także szkodzi legitymacji demokratycznej całej UE;

21. wzywa Komisję do pełniejszego uwzględnienia obecnych zaleceń w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka, a także do wzięcia ich pod uwagę, na przykład w procedurach związanych z odnowieniem protokołu;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Zielonego Przylądka.


 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU (3.12.2019)

<CommissionInt>dla Komisji Rybołówstwa</CommissionInt>


<Titre>w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

 

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że w związku z nadmierną eksploatacją zasobów rybnych i w związku z tym, że Unia Europejska zobowiązała się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, w tym celu nr 14 dotyczącego ochrony i zrównoważonego wykorzystywania oceanów, mórz i zasobów morskich w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, nowa pojemność referencyjna wzrosła o 60 % w stosunku do pojemności wskazanej w obowiązującym protokole; w związku z powyższym wzywa do uważnego monitorowania sytuacji stad, ze szczególnym uwzględnieniem rekinów pelagicznych, których populacja, jak podkreślają naukowcy, jest zagrożona;

2. apeluje, aby stosowanie środków ograniczania przyłowów w przypadku floty dalekomorskiej Unii Europejskiej było wyraźnie uznane za obowiązkowe we wszystkich umowach o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów;

3. wzywa Komisję i Republikę Zielonego Przylądka do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji na temat łącznych skutków, jakie poszczególne umowy w sprawie połowów w omawianej wyłącznej strefie ekonomicznej wywierają na zasoby, a także na rozwój działalności związanej z połowami przemysłowymi w regionie;

4. uważa, że ze względu na liczne wyzwania, przed którymi stoi Republika Zielonego Przylądka, niniejszy protokół i wkład finansowy powinny przyczyniać się do realizacji następujących priorytetów:

  promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu wsparcia na rzecz lokalnego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, łańcucha chłodniczego, modernizacji infrastruktury portowej, poprawy higieny i bezpieczeństwa żywności oraz wzmocnienia pozycji kobiet i ludzi młodych w lokalnym sektorze rybołówstwa, gdyż osoby te odgrywają ważną rolę przy wprowadzaniu produktów rybołówstwa do obrotu i ich przetwórstwie;

 wspieranie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i większe zaangażowanie społeczności rybackich w określanie działań realizowanych z wykorzystaniem wsparcia sektorowego, na przykład poprzez wsparcie w formie szkoleń;

  szerzenie wiedzy i zacieśnienie współpracy naukowej w tym regionie oceanicznym dzięki umożliwieniu lokalnym naukowcom zaokrętowania się na statkach prowadzących działalność w tej strefie, w związku z ustanowioną przez ONZ dekadą nauki o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju (2021–2030), aby uwrażliwić lokalnych mieszkańców na tę wiedzę i użytek, jaki mogą z niej uczynić;

  wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i wzmacnianie społeczności nadbrzeżnych zależnych od zasobów morskich;

  wniesienie wkładu w ambitne działania Unii Europejskiej i Republiki Zielonego Przylądka w ramach międzynarodowej dekady nauki o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju;

  wzmocnienie — w kontekście wsparcia sektorowego – monitorowania, kontroli i nadzoru połowów w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, w szczególności poprzez poprawę zarządzania, budowanie potencjału podmiotów lokalnych, szkolenia i współpracę z administracją lokalną, ale także poprzez wspieranie wprowadzania innowacyjnych technik nadzoru, takich jak satelitarny system monitorowania statków rybackich, zwłaszcza w odniesieniu do małych wysp, które muszą zarządzać działalnością połowową w obrębie 200 mil ich wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.);

  umożliwienie Unii i Republice Zielonego Przylądka – zgodnie z celem protokołu – ściślejszej współpracy w celu propagowania zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Republiki Zielonego Przylądka, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich form nadmiernej eksploatacji w w.s.e. tego kraju;

  przeciwdziałanie zanieczyszczeniu dzięki wspieraniu lokalnych rybaków wyławiających tworzywa sztuczne;

5. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania finansowania sektorowego Unii Europejskiej, aby umożliwić dokładniejsze monitorowanie; w związku z powyższym wzywa do ściślejszej współpracy między poszczególnymi zainteresowanymi służbami Komisji i sugeruje, by delegatura Unii w Republice Zielonego Przylądka mogła uczestniczyć w monitorowaniu wypełniania tego protokołu;

6. przypomina, że przejrzyste dane naukowe powinny zawsze stanowić podstawę europejskiego procesu decyzyjnego dotyczącego odnowienia protokołu, tak aby Unia mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska;

7. nalega, aby dostosować tę umowę do potrzeb i priorytetów Republiki Zielonego Przylądka, zwłaszcza tych, które określono w planie dotyczącym niebieskiej gospodarki Republiki Zielonego Przylądka;

8. wzywa Komisję do zadbania o to, aby rozszerzone panafrykańskie ramy polityczne dotyczące rybołówstwa wyraźnie przewidywały udział w rozmowach i we wdrażaniu protokołu jak największej liczby zainteresowanych stron (społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych społeczności rybackich, naukowców) po obu stronach;

9. zaleca, by umowa ta została dostosowana do innych programów finansowanych przez innych darczyńców i partnerów międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa czy Afrykański Bank Rozwoju, aby uniknąć powielania działań i przekazać ogółowi społeczeństwa informacje na temat różnych źródeł finansowania poszczególnych projektów;

10. przypomina, że zasoby morskie mają wymiar transgraniczny; przypomina zatem, że należy wziąć pod uwagę skumulowany wpływ różnych umów w sprawie połowów zawieranych przez kraje w tym regionie, aby wzmocnić regionalne i globalne strategie zarządzania rybołówstwem z państwami trzecimi.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

Odsyłacze

2019/0078M(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

24.10.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Catherine Chabaud

17.9.2019

Rozpatrzenie w komisji

7.11.2019

 

 

 

Data przyjęcia

3.12.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 

 


 

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

 

 


 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

Odsyłacze

2019/0078M(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

16.10.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

24.10.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2020

 

 

 

Data przyjęcia

19.2.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Data złożenia

26.2.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

[1] Teksty przyjęte, P9_TA(0000)0000.

[2] Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

[3] Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 93.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności