Procedură : 2019/0078M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0023/2020

Texte depuse :

A9-0023/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/06/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 184kWORD 72k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024)</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Comisia pentru pescuit</Commission>

Raportoare: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024)

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08662/2019),

 având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024) (08668/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C9-0004/2019),

 având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din ... 2020[1] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP)[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului[3],

 având în vedere raportul final din februarie 2018, intitulat „Studiul de evaluare ex-ante și ex-post a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde”,

 având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

 având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0023/2020),

A. întrucât Comisia și guvernul Republicii Cabo Verde au negociat un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS UE‑Cabo Verde), precum și un protocol de punere în aplicare pentru o perioadă de cinci ani;

B. întrucât obiectivul general al APPS UE-Cabo Verde este intensificarea cooperării în domeniul pescuitului între UE și Cabo Verde, în interesul ambelor părți, prin promovarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a exploatării sustenabile a resurselor pescărești în zona economică exclusivă (ZEE) a Republicii Cabo Verde;

C. întrucât utilizarea posibilităților de pescuit în cadrul APPS UE-Cabo Verde anterior a variat între 58 % și 68 %, cu o utilizare bună pentru navele de pescuit cu plasă-pungă și o utilizare moderată pentru navele de pescuit cu paragate și navele de pescuit cu momeală;

D. întrucât rechinii reprezintă 20 % din capturi, dar lipsa datelor științifice înseamnă că cifra totală nu poate fi exactă și ar putea fi mult mai mare;

E. întrucât APPS UE-Cabo Verde ar trebui să promoveze dezvoltarea durabilă mai eficientă a comunităților pescărești din Cabo Verde și a industriilor și activităților conexe, inclusiv a științei legate de pescuit; întrucât sprijinul care urmează să fie acordat în temeiul protocolului trebuie să fie coerent cu planurile naționale de dezvoltare și cu Planul de acțiune pentru creșterea albastră de dezvoltare în limite ecologice, conceput de Organizația Națiunilor Unite pentru a crește producția sectorului și pentru a-l profesionaliza, astfel încât să se răspundă nevoilor populației locale în materie de alimentație și de ocupare a forței de muncă;

F. întrucât și angajamentele UE din acordurile internaționale ar trebui să fie sprijinite în APPS, în special obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD), mai ales ODD 14, și întrucât toate acțiunile UE, inclusiv APPS, trebuie să contribuie la realizarea acestor obiective;

G. întrucât UE, prin intermediul Fondului european de dezvoltare, contribuie cu un buget multianual de 55 de milioane EUR pentru Cabo Verde, concentrându-se asupra unui singur sector principal, și anume Contractul de bună guvernanță și dezvoltare (CBGD),

H. întrucât APPS ar trebui să contribuie la promovarea și dezvoltarea sectorului pescuitului din Cabo Verde și întrucât este necesară construirea/refacerea infrastructurii de bază, cum ar fi porturile, locurile de debarcare, instalațiile de stocare și de prelucrare a peștelui;

I. întrucât Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile legate de protocol sau de reînnoirea sa,

1. consideră că APPS UE-Cabo Verde ar trebui să urmărească două obiective la fel de importante: (1)să ofere posibilități de pescuit pentru navele UE în ZEE a Republicii Cabo Verde, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile și fără a aduce atingere măsurilor de conservare și gestionare luate de către organizațiile regionale din care face parte Cabo Verde - în special Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) - și fără a depăși excedentul disponibil; și (2) să promoveze intensificarea cooperării economice, financiare, tehnice și științifice dintre UE și Cabo Verde în domeniul pescuitului sustenabil și al exploatării responsabile a resurselor piscicole în ZEE a Republicii Cabo Verde, fără a submina, în același timp, opțiunile și strategiile suverane ale Cabo Verde referitoare la propria sa dezvoltare; consideră, în același timp și având în vedere valoarea mare a biodiversității marine a apelor capverdiene, că acordul ar trebui să garanteze adoptarea de măsuri de diminuare a pescuitului accidental al navelor europene în ZEE a Cabo Verde;

2. consideră că ar trebui luate măsuri pentru a garanta că nu este depășit tonajul de referință prevăzut în acord;

3. atrage atenția asupra concluziilor evaluărilor retrospective și prospective ale Protocolului la APPS 2014-2018 UE-Cabo Verde, prezentate în mai 2018, în care se afirmă că protocolul s-a dovedit în general eficace, eficient, adecvat intereselor implicate și în concordanță cu politica sectorială din Cabo Verde, având și un grad înalt de acceptabilitate pentru părțile interesate, lucru care a recomandat opțiunea de a se încheia un nou protocol; subliniază că este loc de progrese mai mari în ceea ce privește cooperarea în domeniul pescuitului între UE și Cabo Verde și consideră că noul protocol ar trebui să meargă mai departe de ceea ce s-a realizat prin protocoalele anterioare în aplicarea acestui acord, în special în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltarea sectorului capverdian al pescuitului;

4. consideră că trebuie să se facă progrese semnificative în dezvoltarea sectorului pescuitului din Cabo Verde, inclusiv la nivelul industriei pescuitului și al activităților conexe, și solicită Comisiei să ia toate măsurile necesare, inclusiv o eventuală revizuire și majorarea componentei acordului care vizează sprijinul sectorial, precum și crearea de condiții pentru creșterea ratei de absorbție a acestui sprijin;

5. consideră că APPS UE-Cabo Verde nu își va atinge obiectivele dacă nu contribuie la creșterea valorii adăugate în Cabo Verde, ca urmare a exploatării resurselor piscicole ale acesteia;

6. susține că APPS UE-Cabo Verde și protocolul la acesta trebuie să fie aliniate la planurile naționale de dezvoltare și la Planul de creștere albastră pentru dezvoltarea în limite ecologice a sectorului pescuitului din Cabo Verde, care sunt domenii prioritare pentru sprijinul UE și pentru care trebuie mobilizată asistența tehnică și financiară necesară, și în special, ar trebui:

 să consolideze capacitatea instituțională și să îmbunătățească guvernanța: să elaboreze legislația, pe baza planurilor de gestionare și să sprijine punerea în aplicare a acestei legislații și a planurilor de gestionare;

  să îmbunătățească monitorizarea, controlul și supravegherea în ZEE a Republicii Cabo Verde și în zonele învecinate;

 să consolideze măsurile de combatere a activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), inclusiv în apele interioare;

 să consolideze parteneriatele cu alte țări interesate de activitatea de pescuit în ZEE a Cabo Verde, în special prin intermediul acordurilor din domeniul pescuitului, și să asigure transparența atât prin publicarea întregului lor conținut, cât și prin instituirea unui program regional de formare și folosire a observatorilor;

 să sprijine instituirea și îmbunătățirea unui program de colectare a datelor care să permită autorităților din Cabo Verde să înțeleagă resursele disponibile și să sprijine evaluarea științifică a resurselor, făcând posibilă luarea deciziilor în temeiul celor mai bune cunoștințe științifice disponibile;

 să permită construirea și/sau renovarea infrastructurilor esențiale pentru pescuit și activitățile conexe, cum ar fi porturile și cheiurile de debarcare (industriale și artizanale, de exemplu în portul Mindelo, insula São Vicente), pentru stocarea și prelucrarea peștelui, piețe, infrastructura de distribuție și comercializare și laboratoarele de analiză a calității;

 să sprijine și să amelioreze condițiile de muncă pentru toți lucrătorii, în special pentru femei, în toate activitățile legate de pescuit, incluzând nu doar comercializarea, ci și prelucrarea, gestionarea pescuitului și știința legată de pescuit;

 să sprijine cunoștințele științifice necesare pentru stabilirea de zone marine protejate, inclusiv implementarea, monitorizarea și controlul acestora;

 să limiteze capturile accidentale de specii sensibile, cum ar fi țestoasele marine;

 să permită consolidarea organizațiilor care reprezintă bărbații și femeile din sectorul pescuitului, în special pe cei implicați în pescuitul artizanal la scară mică, contribuind astfel la consolidarea capacităților tehnice, de gestionare și de negociere;

 să folosească la înființarea și/sau renovarea unor centre de formare de bază și de formare profesională, îmbunătățind astfel competențele pescarilor, ale marinarilor și ale femeilor din sectorul pescuitului și alte activități legate de economia albastră;

 să consolideze măsurile cu scopul de a încuraja tinerii să se implice în activități de pescuit;

 să consolideze capacitățile științifice de cercetare și capacitatea de a monitoriza resursele pescărești și mediul marin;

 să îmbunătățească sustenabilitatea globală a resurselor marine;

7. salută faptul că acordul nu vizează peștii pelagici mici care au o mare importanță pentru populația locală și pentru care nu există surplus;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul potențial negativ al activităților de pescuit asupra stocului de rechini din ZEE a Cabo Verde;

9. consideră că este necesară o evaluare mai detaliată a beneficiilor pe care punerea în aplicare a protocolului le aduce economiilor locale (ocuparea forței de muncă, infrastructură, îmbunătățiri sociale);

10. consideră că este de dorit să se îmbunătățească volumul și acuratețea datelor privind toate capturile (specii vizate și capturi accidentale), privind stadiul de conservare a resurselor pescărești și, de asemenea, privind impactul activităților de pescuit asupra mediului marin, precum și să se îmbunătățească execuția finanțării pentru sprijinul sectorial, astfel încât să se poată evalua mai exact impactul acordului asupra ecosistemului marin, resurselor de pescuit și a comunităților locale, incluzând și impactul social și economic al acestuia;

11. consideră că, având în vedere posibila închidere a activităților de pescuit sau introducerea de restricții privind pescuitul, nevoile locale de pescuit ar trebui abordate în primul rând, pe baza unor avize științifice solide, pentru a asigura durabilitatea resurselor;

12. solicită Comisiei și autorităților din Cabo Verde să îmbunătățească colectarea de date și monitorizarea stocurilor în contextul pescuitului excesiv, acordând o atenție deosebită rechinilor;

13. invită Comisia și statele membre să țină seama, în cadrul politicilor lor de cooperare și de asistență oficială pentru dezvoltare care vizează Cabo Verde, să țină seama de faptul că Fondul european de dezvoltare și sprijinul sectorial prevăzute în acest APPS ar trebui să se completeze reciproc pentru a contribui la consolidarea sectorului pescăresc local și a garanta că țara are suveranitate deplină asupra propriilor resurse; invită Comisia să faciliteze, prin intermediul Fondului european de dezvoltare și al altor instrumente relevante, măsurile necesare pentru crearea infrastructurilor care, având în vedere amploarea și costurile, nu pot fi construite doar cu sprijin sectorial în temeiul acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, cum ar fi porturile de pescuit (industriale și artizanale);

14. susține că este necesar să crească contribuția acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil la crearea de locuri de muncă directe și indirecte la nivel local, fie pe navele care operează în temeiul acordului, fie în cadrul activităților de pescuit, în amonte și în aval; consideră că statele membre pot juca un rol esențial și pot fi o parte activă în eforturile de consolidare a capacităților și de formare, în acest scop;

15. invită Comisia și statele membre să își îmbunătățească și mai mult cooperarea cu Cabo Verde, să evalueze posibilitățile de consolidare a asistenței viitoare pentru dezvoltare, în special în cadrul noului Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), propus ca parte a bugetului UE în perioada 2021-2027, ținând seama, în special, și de buna utilizare a fondurilor UE în Cabo Verde și de stabilitatea politică a țării, într-un context geopolitic complex, lucru care trebuie sprijinit și recompensat;

16. invită Comisia să îndemne Republica Cabo Verde să utilizeze contribuția financiară prevăzută de protocol pentru a-și consolida pe termen lung industria pescărească națională și să încurajeze cererea de proiecte locale industriale și de investiții, precum și creșterea unei economii albastre sustenabile, creând astfel locuri de muncă la nivel local și stimulând atractivitatea activităților de pescuit pentru generațiile tinere;

17. invită Comisia să transmită Parlamentului și să pună la dispoziția publicului procesele-verbale și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, precum și concluziile evaluărilor anuale; solicită Comisiei să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului, în calitate de observatori, la reuniunile comisiei mixte și să încurajeze participarea comunităților pescărești din Cabo Verde și a părților interesate aferente;

18. consideră că este util să se obțină informații cu privire la beneficiile pe care punerea în aplicare a protocolului le aduce economiilor locale (ocuparea forței de muncă, infrastructură, îmbunătățiri sociale);

19. invită Comisia și Consiliul ca, în cadrul competențelor care le revin, să informeze imediat și pe deplin Parlamentul în toate etapele procedurilor referitoare la protocol și la eventuala sa reînnoire, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

20. atrage atenția Comisiei și, în special, a Consiliului asupra faptului că practica permanentă de a proceda la aplicarea provizorie a acordurilor internaționale înainte ca Parlamentul să își dea aprobarea în acest sens nu este compatibilă cu principiile directoare ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, precum și că această practică diminuează semnificativ statutul Parlamentului ca unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct și democratic și aduce atingere, de asemenea, legitimității democratice a întregii Uniuni;

21. invită Comisia să integreze mai bine recomandările din acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Cabo Verde și să țină seama de acestea, de exemplu, în cadrul procedurilor de reînnoire a protocolului;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Republicii Cabo Verde.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE (3.12.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru pescuit</CommissionInt>


<Titre>referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Raportoare pentru aviz: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că, în contextul supraexploatării resurselor piscicole și având în vedere că Uniunea Europeană s-a angajat să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), inclusiv ODD 14 vizând conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă, noul tonaj de referință este cu 60 % mai mare în comparație cu protocolul actual; solicită, prin urmare, monitorizarea foarte atentă a situației stocurilor, acordând o atenție deosebită rechinilor pelagici, a căror vulnerabilitate este evidențiată de oamenii de știință;

2. solicită ca utilizarea măsurilor de reducere a capturilor accidentale să fie declarată în mod explicit drept obligatorie în toate acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil pentru flota UE de lungă distanță;

3. invită Comisia și Cabo Verde să furnizeze informații mai detaliate privind efectele cumulative pe care diversele acorduri de pescuit din zona economică exclusivă în cauză le au asupra resursei, precum și asupra dezvoltării activităților legate de pescuitul industrial în regiune;

4. consideră că, având în vedere numeroasele provocări cu care se confruntă Cabo Verde, prezentul protocol și contribuția financiară ar trebui să contribuie la următoarele priorități:

  promovarea unei economii albastre sustenabile, sprijinind pescuitul artizanal local, lanțul frigorific, modernizarea infrastructurii portuare, igiena și securitatea alimentară, precum și consolidarea poziției femeilor și a tinerilor în pescuitul local, aceștia jucând un rol important în procesul de comercializare și prelucrare;

 sprijinirea pescuitului la scară mică și o mai bună implicare a comunităților locale de pescuit în stabilirea acțiunilor de întreprins în temeiul sprijinului sectorial, de exemplu prin asistență sub formă de formare;

  îmbunătățirea cunoștințelor și a cooperării științifice în această regiune oceanică, permițând îmbarcarea oamenilor de știință locali pe navele care operează în această zonă, având în vedere Deceniul științelor oceanice în serviciul dezvoltării durabile al Organizației Națiunilor Unite (2021-2030), pentru a informa populațiile locale cu privire la aceste cunoștințe și la modul în care le pot utiliza;

  promovarea dezvoltării economice locale și consolidarea comunităților costiere care depind de resursele marine;

  participarea la un aport ambițios al Uniunii Europene și al Republicii Cabo Verde la Deceniul internațional al științelor oceanice în serviciul dezvoltării durabile;

  consolidarea, în contextul sprijinului sectorial, a monitorizării, controlului și supravegherii activităților de pescuit, pentru a preveni pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, în special prin îmbunătățirea guvernanței, consolidarea capacităților actorilor locali, formarea și cooperarea cu administrația locală, dar și prin sprijinirea instituirii unor tehnici de supraveghere inovatoare, cum ar fi un sistem de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, în special în ceea ce privește insulele mici care trebuie să gestioneze activități de pescuit pe o rază de 200 mile de la zona lor economică exclusivă (ZEE);

  favorizarea unei colaborări mai strânse între Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde, în conformitate cu obiectivul protocolului, astfel încât acestea să colaboreze mai strâns pentru a promova o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din apele Cabo Verde, evitând orice formă de pescuit excesiv în ZEE a Cabo Verde;

  combaterea poluării prin sprijinirea colectării de materiale plastice de către pescarii locali;

5. solicită transparență în ceea ce privește utilizarea finanțării sectoriale a Uniunii Europene pentru a permite o urmărire mai bună a acesteia; solicită, în acest sens, o cooperare mai strânsă între diversele servicii implicate ale Comisiei și sugerează că delegația Uniunii în Capul Verde ar putea contribui la urmărirea acestui protocol;

6. reamintește că procesul decizional european privind reînnoirea protocolului ar trebui să se bazeze întotdeauna pe date științifice transparente, astfel încât Uniunea să își poată îndeplini angajamentele în materie de mediu;

7. insistă ca acest acord să fie adaptat la nevoile și prioritățile Republicii Cabo Verde, în special la cele enunțate în planul privind economia albastră al Cabo Verde;

8. invită Comisia să se asigure că cadrul de politică panafrican extins în domeniul pescuitului (APFS) organizează în mod explicit participarea a cât mai multe părți interesate (societatea civilă, comunități locale de pescuit, oamenii de știință) ale celor două părți implicate în negocieri și să asigure punerea în aplicare a protocolului;

9. recomandă să se asigure concordanța acestui acord cu alte programe, finanțate de alți donatori și parteneri internaționali precum Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură sau Banca Africană pentru Dezvoltare, pentru a evita suprapunerea eforturilor și a sensibiliza opinia publică cu privire la diferitele surse de finanțare a proiectelor;

10. reamintește că resursele marine sunt transfrontaliere; solicită, prin urmare, să se țină seama de efectele cumulative ale diferitelor acorduri în domeniul pescuitului ale țărilor din regiune, pentru a consolida strategiile regionale și mondiale de guvernanță a pescuitului cu țările terțe.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

Referințe

2019/0078M(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

DEVE

24.10.2019

Raportor/Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Catherine Chabaud

17.9.2019

Examinare în comisie

7.11.2019

 

 

 

Data adoptării

3.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 


 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

Referințe

2019/0078M(NLE)

Data sesizării

16.10.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

PECH

24.10.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

20.1.2020

 

 

 

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Membri supleanți prezenți la votul final

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Data depunerii

26.2.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.

[2] JOL 354, 28.12.2013, p. 22.

[3] JO C 58, 15.2.2018, p. 93.

Ultima actualizare: 18 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate