Postup : 2019/0078M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0023/2020

Predkladané texty :

A9-0023/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/06/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 61k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pre rybárstvo</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08662/2019),

 so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 –2024) (08668/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0004/2019),

 so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ... 2020[1] o návrhu rozhodnutia,

 so zreteľom na článok 31 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike (SRP)[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd[3],

 so zreteľom na záverečnú správu z februára 2018 nazvanú Hodnotiaca štúdia ex-post a ex-ante Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou,

 so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

 so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0023/2020),

A. keďže Komisia a vláda Kapverd sa dohodli na novej dohode o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva (ďalej len „SFPA EÚ – Kapverdy“) a na vykonávacom protokole na obdobie piatich rokov;

B. keďže celkovým cieľom SFPA EÚ – Kapverdy je zvýšiť spoluprácu v oblasti rybárstva medzi EÚ a Kapverdami, a to v záujme oboch strán, podporou udržateľnej rybárskej politiky a udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne (ďalej len „VHZ“) Kapverd;

C. keďže využívanie rybolovných možností v rámci predchádzajúcej SFPA EÚ – Kapverdy sa pohybovalo v rozmedzí od 58 % do 68 %, pričom sa primerane využívali plavidlá na lov vakovou sieťou a plavidlá na lov lovnou šnúrou a plavidlá s návnadou sa využívali v menšej miere;

D. keďže žraloky predstavujú 20 % úlovkov, ale vzhľadom na nedostatok vedeckých údajov nemusí byť toto číslo presné a celkový podiel môže byť oveľa vyšší;

E. keďže SFPA EÚ – Kapverdy by mala podporovať účinnejší udržateľný rozvoj rybárskych spoločenstiev Kapverd a súvisiacich priemyselných odvetví a činností vrátane vedy v oblasti rybárstva; keďže podpora, ktorá sa má poskytovať podľa protokolu, musí byť v súlade s národnými plánmi rozvoja a s akčným plánom pre modrý rast v rámci ekologických limitov, ktorý vypracovala s OSN s cieľom zvýšiť produkciu v odvetví a profesionalizovať ho, aby sa uspokojili potravinové potreby a potreby zamestnanosti miestneho obyvateľstva;

F. keďže v rámci SFPA by sa mali podporovať aj záväzky EÚ vyplývajúce z medzinárodných dohôd, konkrétne ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a najmä cieľ č. 14, a keďže všetky činnosti EÚ vrátane SFPA musia prispievať k plneniu týchto cieľov;

G. keďže EÚ prispieva prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu do viacročnému rozpočtu pre Kapverdy sumou 55 miliónov EUR, pričom sa zameriava na jeden hlavný sektor, a to na dohodu o dobrej správe vecí verejných a rozvoji;

H. keďže SFPA by mala prispievať k podpore a rozvoju sektora  rybárstva Kapverd a keďže je potrebné vybudovať alebo zrekonštruovať základnú infraštruktúru, ako sú prístavy, vyloďovacie miesta, skladovacie priestory a spracovateľské zariadenia;

I. keďže Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia;

1. zastáva názor, že SFPA EÚ – Kapverdy by mala sledovať dva rovnako dôležité ciele: (1) poskytovať rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ vo VHZ Kapverd na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov a odporúčaní a bez zasahovania do ochranných a riadiacich opatrení regionálnych organizácií, do ktorých Kapverdy patria – najmä Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) – alebo prekročenia dostupného prebytku; a (2) podporovať ďalšiu hospodársku, finančnú, technickú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a Kapverdami v oblasti udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo VHZ Kapverd a zároveň neoslabiť zvrchované možnosti Kapverd a stratégie týkajúce sa ich vlastného rozvoja; zároveň sa domnieva, že vzhľadom na vysokú hodnotu morskej biológie kapverdských vôd by dohoda mala zaručovať prijatie opatrení na zmiernenie náhodného rybolovu plavidlami EÚ v kapverdskej VHZ;

2. zastáva názor, že by sa mali prijať opatrenia, ktorými sa zaručí, že sa neprekročí referenčná tonáž stanovená v dohode;

3. upozorňuje na zistenia vyplývajúce z retrospektívnych a perspektívnych posúdení protokolu k SFPA EÚ – Kapverdy na obdobie 2014 – 2018 vypracovaných v máji 2018, v ktorých sa uvádza, že protokol sa celkovo ukázal ako účinný, efektívny a primeraný dotknutým záujmom, zosúladený s kapverdskou sektorovou politikou a do veľkej miery prijateľný pre zainteresované strany, a ktoré odporúčajú uzavretie nového protokolu; zdôrazňuje, že v spolupráci medzi EÚ a Kapverdami v oblasti rybárstva existuje priestor na dosiahnutie účinnejšieho pokroku, a domnieva sa, že nový protokol by preto mal ísť vo vykonávaní tejto dohody ďalej ako predchádzajúce protokoly, a to najmä z hľadiska rozvojovej pomoci pre sektor rybárstva Kapverd;

4. podporuje potrebu výrazného pokroku v rozvoji sektora rybárstva Kapverd, a to aj v odvetví rybolovu a súvisiacich činností, a vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia vrátane možného prehodnotenia a posilnenia prvku odvetvovej pomoci v dohode spolu s opatreniami na zvýšenie miery čerpania finančnej podpory;

5. domnieva sa, že ciele SFPA EÚ – Kapverdy sa nepodarí splniť, ak dohoda neprispeje k zvýšeniu pridanej hodnoty pre Kapverdy vyplývajúcej z využívania jej rybolovných zdrojov;

6. trvá na tom, že SFPA EÚ – Kapverdy a protokol k nej musia byť v súlade s národnými plánmi rozvoja a s plánom modrého rastu pre rozvoj sektora  rybárstva Kapverd v rámci ekologických limitov, ktoré sú prioritnými oblasťami pre podporu EÚ a ktorým sa musí poskytnúť potrebná technická a finančná pomoc, a mali by najmä:

 posilniť inštitucionálnu kapacitu a zlepšiť riadenie: príprava právnych predpisov, nadväzovanie na riadiace plány a podpora vykonávania týchto právnych predpisov a riadiacich plánov;

  sprísniť monitorovanie, kontroly a dohľad vo VHZ Kapverd a okolitých oblastí;

 posilniť opatrenia na boj proti nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovným činnostiam (NNN rybolov), a to aj vo vnútrozemských vodách;

 posilniť partnerstvá s inými krajinami, ktoré majú záujem o rybolovnú činnosť v VHZ Kapverd, a to dohodami o rybolove, a zabezpečiť transparentnosť zverejnením akéhokoľvek obsahu týchto dohôd a vytvorením regionálneho programu pre odbornú prípravu a využívanie pozorovateľov;

 podporiť zriadenie a zlepšovanie programu zberu údajov, ktorý kapverdským orgánom umožní zistiť, aké zdroje sú dostupné, a podporovať vedecké posudzovanie týchto zdrojov, čo bude viesť k prijímaniu rozhodnutí na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov;

 umožniť vybudovanie a/alebo rekonštrukciu hlavných prvkov infraštruktúry na rybolov a súvisiace činnosti, napríklad prístavných hrádzí a prístavov (pre veľko- aj maloobjemový rybolov, napríklad v prístave Mindelo na ostrove Svätý Vincent), priestorov na skladovanie a spracovanie rýb, trhov, distribučných a marketingových štruktúr a laboratórií na analyzovanie kvality;

 podporovať a zlepšovať pracovné podmienky všetkých pracovníkov, najmä žien, vo všetkých činnostiach súvisiacich s rybolovom, a to nie len vrátane komercializácie, ale aj transformácie, riadenia rybného hospodárstva a vedy;

 podporovať vedecké poznatky potrebné na zriadenie chránených morských oblastí vrátane ich uplatňovania, monitorovania a kontroly;

 obmedziť vedľajšie úlovky citlivých druhov, ako sú morské korytnačky;

 umožniť posilnenie organizácií zastupujúcich mužov a ženy pracujúcich v rybárskom priemysle, najmä tých, ktorí sa venujú maloobjemovému rybolovu, a tým pomôcť posilniť technické, riadiace a rokovacie schopnosti;

 zriadiť a/alebo renovovať strediská základnej a odbornej prípravy, a tým zvýšiť úroveň zručností rybárov, námorníkov a žien zamestnaných v sektore rybárstva a vykonávajúcich iné súvisiace činnosti v rámci modrého hospodárstva;

 posilniť opatrenia, ktoré majú do rybolovu prilákať mladých ľudí;

 zvýšiť kapacity vedeckého výskumu a schopnosť monitorovať rybolovné zdroje a morské prostredie;

 zlepšiť celkovú udržateľnosť morských zdrojov;

7. víta skutočnosť, že dohoda sa netýka malých pelagických druhov rýb, ktoré majú veľký význam pre miestne obyvateľstvo a v prípade ktorých neexistuje prebytok;

8. vyjadruje znepokojenie nad potenciálne škodlivým vplyvom rybolovných činností na populáciu žralokov v kapverdskej VHZ;

9. domnieva sa, že treba podrobnejšie posúdiť prínosy vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia);

10. považuje za žiaduce zvýšiť kvantitu a presnosť údajov o všetkých úlovkoch (cieľových druhoch aj vedľajších úlovkoch), o stave zachovania rybolovných zdrojov a o vplyve rybolovnej činnosti na morské prostredie a skvalitniť vykonávanie finančnej sektorovej podpory s cieľom umožniť presnejšie posúdiť vplyv dohody na morský ekosystém, rybolovné zdroje a miestne spoločenstvá vrátane jej sociálneho a ekonomického vplyvu;

11. domnieva sa, že vzhľadom na možné ukončenie rybolovu alebo zavedenie obmedzení pre rybolov z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti zdrojov by sa mali v prvom rade zohľadňovať potreby miestneho rybolovu na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní;

12. vyzýva Komisiu a kapverdské orgány, aby zlepšili zber údajov o príslušných populáciách a monitorovanie týchto populácií v kontexte nadmerného rybolovu, s osobitným zameraním na žraloky;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na Kapverdy mali na pamäti, že by sa Európsky rozvojový fond a sektorová podpora stanovená v tejto SFPA mali vzájomne dopĺňať s cieľom posilniť miestny sektor rybárstva a zabezpečiť plnú suverenitu Kapverd pri rozhodovaní o vlastných zdrojoch; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a iných príslušných nástrojov uľahčila kroky potrebné na vytvorenie infraštruktúry, ktorú z dôvodu rozsahu a nákladov nemožno vybudovať výlučne prostredníctvom odvetvovej podpory v rámci SFPA, napríklad rybárske prístavy (pre maloobjemový aj veľkoobjemový rybolov);

14. podporuje potrebu zvýšiť príspevok SFPA k  vytváraniu priamych a nepriamych pracovných miest na miestnej úrovni, buď na plavidlách prevádzkovaných podľa SFPA, alebo v rámci činností súvisiacich s rybolovom (ktoré  predchádzajú rybolovu aj naň nadväzujú); domnieva sa, že členské štáty môžu v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu a aktívne sa podieľať na budovaní kapacít a poskytovaní odbornej prípravy;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac posilnili svoju spoluprácu s Kapverdmi, zhodnotili možnosti posilnenia budúcej rozvojovej pomoci predovšetkým v rámci nového Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), ktorý sa navrhuje ako súčasť rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, a to najmä s ohľadom na dobré využívanie finančných prostriedkov EÚ na Kapverdoch a politickú stabilitu krajiny v zložitom geopolitickom kontexte, ktorá sa musí podporovať a odmeňovať;

16. vyzýva Komisiu, aby naliehala na Kapverdskú republiku, aby finančný príspevok stanovený protokolom využila na dlhodobé posilnenie vnútroštátneho odvetvia rybárstva, podporovala dopyt po miestnych investíciách a priemyselných projektoch a podnecovala rast udržateľného modrého hospodárstva, čím sa vytvoria pracovné miesta na miestnej úrovni a zvýši atraktívnosť rybolovných činností pre mladé generácie;

17. vyzýva Komisiu, aby poslala Parlamentu a zverejnila zápisnice a závery zo schôdzí spoločného výboru ustanovených v článku 9 dohody a výsledky výročných hodnotení; vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a podporila účasť kapverdských rybárskych spoločenstiev a príslušných zainteresovaných strán;

18. domnieva sa, že by sa mali zhromažďovať informácie o prínosoch vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia);

19. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a jeho prípadného obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 ZFEÚ;

20. upozorňuje Komisiu, a najmä Radu, na to, že pokračovanie v predbežnom vykonávaní medzinárodných dohôd ešte pred tým, ako Parlament udelí súhlas, nie je v súlade s hlavnými zásadami Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, že tento postup výrazne znižuje postavenie Parlamentu ako jedinej priamo demokraticky zvolenej inštitúcie EÚ a zároveň poškodzuje demokratickú legitímnosť celej EÚ;

21. vyzýva Komisiu, aby lepšie začlenila odporúčania Parlamentu do SFPA EÚ – Kapverdy a zohľadnila ich napríklad v postupoch na obnovenie platnosti protokolu;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Kapverdskej republiky.


 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rybárstvo</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že v kontexte nadmerného využívania rybolovných zdrojov, a keďže Európska únia sa zaviazala plniť ciele udržateľného rozvoja, najmä cieľ č. 14 zameraný na ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov v záujme udržateľného rozvoja, sa nová referenčná tonáž v porovnaní s aktuálnym protokolom zvyšuje o 60 %; požaduje preto dôkladné monitorovanie situácie populácií rýb, pričom treba osobitnú pozornosť venovať pelagickým druhom žralokov, na ktorých zraniteľnosť upozorňujú vedci;

2. žiada, aby vo všetkých dohodách o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva bolo používanie opatrení na zníženie vedľajších úlovkov explicitne uvedené ako povinnosť pre diaľkovú flotilu Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu a Kapverdy, aby poskytli podrobnejšie informácie o kumulatívnych účinkoch jednotlivých rybárskych dohôd v príslušnej výhradnej hospodárskej zóne na rybolovné zdroje, ako aj na rozvoj činností súvisiacich s priemyselným rybárstvom v tomto regióne;

4. domnieva sa, že vzhľadom na mnohé výzvy, ktorým musia Kapverdy čeliť, by tento protokol a finančný príspevok mali prispieť k napĺňaniu týchto priorít:

  podporovať udržateľné modré hospodárstvo tým, že sa podporí miestny maloobjemový rybolov, chladiarenský reťazec, modernizácia prístavnej infraštruktúry, hygiena a potravinová bezpečnosť, a takisto posilnenie postavenia žien a mladých ľudí, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri odbyte a spracúvaní produktov rybárstva, v miestnom rybárstve;

 podporovať maloobjemový rybolov a lepšie zapojiť miestne rybárske spoločenstvá do určovania činností, ktoré sa majú vykonať v rámci odvetvovej podpory, napríklad podpora vo forme odbornej prípravy;

  zlepšovať poznatky a vedeckú spoluprácu v tomto oceánskom regióne tým, že sa miestnym vedcom umožní nalodiť sa na plavidlá pôsobiace v tejto oblasti, a to s ohľadom na desaťročie OSN týkajúce sa vedy o oceánoch pre udržateľný rozvoj (2021 – 2030), s cieľom zvýšiť informovanosť o týchto poznatkoch a ich využívaní medzi miestnymi obyvateľmi;

  podporovať miestny hospodársky rozvoj a posilňovať pobrežné spoločenstvá závislé od morských zdrojov;

  zapojiť sa do ambiciózneho príspevku Európskej únie a Kapverd v rámci medzinárodného desaťročia týkajúceho sa vedy o oceánoch pre udržateľný rozvoj;

  posilniť v rámci odvetvovej podpory monitorovanie a kontrolu rybárstva a dohľad nad ním, aby sa zabránilo nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, najmä zlepšením správy, posilnením kapacít miestnych aktérov, odbornou prípravou a spoluprácou s miestnou samosprávou, ale aj podporou zavádzania inovačných techník dohľadu, ako je napríklad satelitný monitorovací systém rybárskych plavidiel, predovšetkým so zreteľom na malé ostrovy, ktoré musia riadiť rybolovné činnosti v rámci 200 míľ svojej výhradnej hospodárskej zóny (VHZ);

  umožniť, aby Únia a Kapverdská republika v súlade s cieľom protokolu užšie spolupracovali na podpore udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Kapverd, a zároveň zabrániť akejkoľvek forme nadmerného rybolovu v kapverdskej VHZ;

  bojovať proti znečisteniu prostredníctvom podpory miestnych rybárov pri zbere plastov;

5. požaduje transparentnosť pri využívaní odvetvového financovania Európskej únie, aby ho bolo možné lepšie monitorovať; vyzýva preto na užšiu spoluprácu medzi jednotlivými príslušnými útvarmi Komisie a navrhuje, aby delegácia Únie na Kapverdách prispievala k monitorovaniu uplatňovania tohto protokolu;

6. pripomína, že transparentné vedecké údaje by mali vždy tvoriť základ európskeho rozhodovacieho procesu týkajúceho sa obnovenia protokolu, aby Únia mohla splniť svoje záväzky v oblasti životného prostredia;

7. trvá na tom, aby sa táto dohoda prispôsobila potrebám a prioritám Kapverd, najmä tým, ktoré sú stanovené v pláne modrého hospodárstva Kapverd;

8. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby pri rokovaniach a vykonávaní protokolu rozšírený celoafrický rámec pre rybársku politiku (APFS) výslovne mobilizoval účasť väčšieho počtu zainteresovaných strán (občianskej spoločnosti, miestnych rybárskych komunít, vedcov) na oboch stranách;

9. odporúča zosúladiť túto dohodu s inými programami, ktoré financujú iní darcovia a medzinárodní partneri, napríklad Svetová banka, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo alebo Africká rozvojová banka, aby sa zabránilo duplicite úsilia a zvýšila informovanosť verejnosti o rôznych zdrojoch financovania;

10. pripomína, že morské zdroje sú cezhraničné; žiada preto, aby sa zohľadnili kumulatívne účinky jednotlivých rybárskych dohôd, ktoré Kapverdy uzavreli s tretími krajinami, s cieľom posilniť regionálne a globálne stratégie riadenia rybolovu s tretími krajinami.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

Referenčné čísla

2019/0078M(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.10.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 Dátum vymenovania

Catherine Chabaud

17.9.2019

Prerokovanie vo výbore

7.11.2019

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 

 


 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

Referenčné čísla

2019/0078M(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

16.10.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na schôdzi

PECH

24.10.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 Dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

 Dátum rozhodnutia

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.1.2020

 

 

 

Dátum prijatia

19.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Dátum predloženia

26.2.2020

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

[1] Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.

[2] Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

[3] Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 93.

Posledná úprava: 18. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia