Postopek : 2019/0078M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0023/2020

Predložena besedila :

A9-0023/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 178kWORD 64k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za ribištvo</Commission>

Poročevalka: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08662/2019),

 ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (08668/2019),

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C9-0004/2019),

 ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... 2020[1] o osnutku sklepa,

 ob upoštevanju člena 31(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki[2],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o skupnih pravilih za izvajanje zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu[3],

 ob upoštevanju končnega poročila iz februarja 2018 o predhodni in naknadni ocenjevalni študiji sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki,

 ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za razvoj,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0023/2020),

A. ker sta se Komisija in vlada Zelenortskih otokov pogajali o novem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki) skupaj s protokolom o izvajanju za petletno obdobje;

B. ker je splošni cilj sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki okrepiti njuno sodelovanje na področju ribištva, kar je v interesu obeh strani, s spodbujanjem trajnostne ribiške politike in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov;

C. ker se je izkoriščanje ribolovnih možnosti na podlagi prejšnjega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki gibalo med 58 % in 68 %, pri čemer so jih plovila s potegalko dobro, plovila s parangalom in plovila za ribolov z ribiško palico pa zmerno izkoriščala;

D. ker morski psi sestavljajo 20 % ulova, vendar zaradi pomanjkanja znanstvenih podatkov ta številka verjetno ni točna in bi utegnila biti višja;

E. ker bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki spodbujati učinkovitejši trajnostni razvoj ribiških skupnosti na Zelenortskih otokih ter povezanih industrij in dejavnosti, tudi ribiške znanosti; ker mora biti podpora, ki se zagotavlja na podlagi protokola, v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti in akcijskim načrtom za modro rast za razvoj znotraj ekoloških omejitev, zasnovanimi z Organizacijo združenih narodov za povečanje proizvodnje in profesionalizacijo sektorja, da bi se zadovoljile potrebe prebivalstva po hrani in zaposlovanju;

F. ker bi bilo treba v okviru sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu podpirati zaveze EU iz mednarodnih sporazumov, natančneje cilje Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj, zlasti cilj 14, in ker morajo k tem ciljem prispevati vsi ukrepi EU, tudi sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu;

G. ker EU prek Evropskega razvojnega sklada prispeva za Zelenortske otoke večletni proračun v višini 55 milijonov EUR, pri čemer se osredotoča na eno glavno področje, in sicer pogodbo o dobrem upravljanju in razvoju;

H. ker bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu prispevati k spodbujanju in razvoju ribiškega sektorja Zelenortskih otokov, kjer je treba izgraditi ali obnoviti osnovno infrastrukturo, kot so pristanišča, mesta iztovarjanja, skladišča in predelovalni obrati;

I. ker je treba Evropski parlament sproti in izčrpno obveščati v vseh fazah postopkov, povezanih s protokolom in njegovim podaljšanjem;

1. meni, da ima sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki dva enako pomembna cilja, in sicer (1) zagotoviti ribolovne možnosti za plovila EU v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega znanja in mnenja ter brez poseganja v ukrepe za ohranjanje in upravljanje regionalnih organizacij, katerih članica so Zelenortski otoki, zlasti Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ali prekoračitve razpoložljivega presežka in (2) spodbujati nadaljnje gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje med EU in Zelenortskimi otoki na področju trajnostnega ribištva in dobrega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov, pri čemer se hkrati ne spodkopavajo suverene možnosti in strategije Zelenortskih otokov, ki se nanašajo na ta razvoj; obenem meni, da bi moral sporazum glede na visoko vrednost morske biologije v vodah Zelenortskih otokov jamčiti sprejetje ukrepov, s katerimi bi omilili nenamerne posledice ribolova s plovili EU v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov;

2. meni, da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili prekoračitev referenčne tonaže iz sporazuma;

3. opozarja na ugotovitve retrospektivne in prospektivne ocene protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki, ki je bila opravljena maja 2018 in v kateri je navedeno, da se je protokol na splošno izkazal kot učinkovit, uspešen, primeren za zadevne interese in skladen s sektorsko politiko Zelenortskih otokov ter v veliki meri sprejemljiv za deležnike in da je priporočena sklenitev novega protokola; poudarja, da je mogoče doseči še večji napredek pri sodelovanju na področju ribištva med EU in Zelenortskimi otoki, ter meni, da mora zato novi protokol segati dlje od predhodnih protokolov o izvajanju tega sporazuma, zlasti glede razvojne pomoči ribiškemu sektorju Zelenortskih otokov;

4. se strinja, da je treba doseči znaten napredek pri razvoju zelenortskega ribiškega sektorja, vključno z ribiško industrijo in povezanimi dejavnostmi, ter poziva Komisijo, naj stori vse potrebno za njegovo dosego, vključno z morebitno revizijo in okrepitvijo dela sporazuma, ki se nanaša na sektorsko podporo, ter z ustvarjanjem pogojev za povečanje stopnje črpanja finančnih sredstev;

5. meni, da sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki ne bo dosegel svojih ciljev, če ne bo prispeval k povečanju dodane vrednosti na Zelenortskih otokih zaradi izkoriščanja njenih ribolovnih virov;

6. meni, da morata biti sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki in njegov protokol usklajena z nacionalnimi razvojnimi načrti in načrtom za modro rast znotraj ekoloških omejitev za razvoj ribiškega sektorja Zelenortskih otokov, ki so prednostna področja za podporo EU in za katere je potrebna mobilizacija potrebne tehnične in finančne pomoči, in sicer bi morala:

 okrepiti institucionalne zmogljivosti in izboljšati upravljanje: pripraviti zakonodajo, ki bo temeljila na načrtih upravljanja in podpirala izvajanje te zakonodaje in načrtov upravljanja;

  poostriti spremljanje, nadzor in opazovanje v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov in na okoliških območjih;

 okrepiti ukrepe za boj proti nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribiškim dejavnostim, tudi v celinskih vodah;

 okrepiti partnerstva z drugimi državami, ki jih zanimajo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov, in sicer z ribiškimi sporazumi, zagotoviti preglednost z objavo celotne vsebine teh sporazumov ter vzpostaviti regionalni program za usposabljanje in uporabo opazovalcev;

 podpirati uvedbo in izboljšanje programov za zbiranje podatkov, ki oblastem Zelenortskih otokov omogočajo, da razumejo, kakšni viri so na voljo, in da podprejo znanstveno oceno virov, kar bo omogočilo sprejemanje odločitev na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih spoznanj;

 omogočiti izgradnjo in/ali razvoj ključne infrastrukture za ribištvo in z njim povezane dejavnosti, kot so pomoli in pristanišča (industrijska in obrtna, na primer pristanišče Mindelo na otoku São Vincente), mesta za skladiščenje in predelavo rib, tržnice, infrastruktura za distribucijo in trženje ter kakovostni laboratoriji za analizo;

 podpirati in izboljšati delovne pogoje za vse delavce, zlasti za ženske v vseh dejavnostih, povezanih z ribištvom, vključno s trženjem, preoblikovanjem, upravljanjem ribištva in znanostjo;

 podpirati znanstveno znanje, ki je potrebno za vzpostavitev zaščitenih morskih območij, vključno z njihovim izvajanjem, spremljanjem in nadzorom;

 omejiti prilov občutljivih vrst, kot so morske želve;

 omogočiti okrepitev organizacij, ki zastopajo moške in ženske v ribiškem sektorju, zlasti tiste, ki se ukvarjajo z malim ribolovom, s čimer bi se okrepile tehnične, upravne in pogajalske zmogljivosti;

 omogočiti vzpostavitev in/ali obnovo centrov za osnovno in poklicno usposabljanje, s čimer bi se povečala usposobljenost ribičev, pomorščakov in žensk v ribiškem sektorju in drugih dejavnostih, povezanih z modrim gospodarstvom;

 okrepiti ukrepe za spodbujanje vključevanja mladih v ribištvo;

 okrepiti znanstvene raziskovalne zmogljivosti in zmožnosti za spremljanje ribolovnih virov in morskega okolja;

 izboljšati trajnost morskih virov na splošno;

7. pozdravlja dejstvo, da se sporazum ne nanaša na male pelagične ribe, ki so zelo pomembne za lokalno prebivalstvo in za katere ni presežka;

8. izraža zaskrbljenost zaradi morebitnega škodljivega vpliva ribolovnih dejavnosti na populacijo morskih psov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov;

9. meni, da je treba podrobneje oceniti koristi, ki jih izvajanje protokola prinaša lokalnemu gospodarstvu (zaposlovanje, infrastruktura, socialne izboljšave);

10. meni, da bi bilo treba izboljšati količino in natančnost podatkov o vseh ulovih (ciljnih vrstah in prilovu), o stanju ohranjenosti ribolovnih virov ter o vplivu ribolovnih dejavnosti na morsko okolje, in izboljšati izvajanje financiranja sektorske podpore, da bi omogočili natančnejšo oceno učinka sporazuma, tudi socialnega in gospodarskega, na morski ekosistem, ribolovne vire in lokalne skupnosti;

11. meni, da bi bilo treba zaradi možnosti zaprtja ali uvedbe omejitev ribolova najprej poskrbeti za lokalne ribolovne potrebe na podlagi zanesljivega znanstvenega mnenja, da bi zagotovili trajnost virov;

12. poziva Komisijo in organe Zelenortskih otokov, naj izboljšajo zbiranje podatkov in spremljanje prelova staležev ter se zlasti osredotočijo na morske pse;

13. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru politik sodelovanja in uradne razvojne pomoči, ki se osredotočajo na Zelenortske otoke, upoštevajo, da bi se morala Evropski razvojni sklad in sektorska podpora, določena v tem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, dopolnjevati, da bi hitreje in učinkoviteje prispevali h krepitvi sektorja lokalnega ribištva in da bi imela država popolno suverenost nad svojimi viri; poziva Komisijo, naj prek Evropskega razvojnega sklada in drugih ustreznih instrumentov omogoči potrebne ukrepe za zagotavljanje infrastrukture, ki je zaradi obsega in stroškov ni mogoče zgraditi zgolj s sektorsko podporo v okviru sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, na primer ribiška pristanišča (industrijska in obrtna);

14. poudarja potrebo po povečanju prispevka sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu k lokalnemu ustvarjanju novih neposrednih in posrednih delovnih mest, naj si bo na plovilih, ki delujejo na podlagi sporazuma, ali v ribolovnih dejavnostih, tako na začetku kot na koncu dobavne verige; meni, da imajo lahko zato države članice ključno vlogo pri doseganju tega cilja in lahko dejavno sodelujejo pri krepitvi zmogljivosti in usposabljanju;

15. poziva Komisijo in države članice, naj dodatno okrepijo sodelovanje z Zelenortskimi otoki in ocenijo možnosti za krepitev prihodnje razvojne pomoči, zlasti v okviru novega instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, ki je predlagan kot del proračuna EU za obdobje 2021–2027, in zlasti ob upoštevanju dobre uporabe sredstev EU na Zelenortskih otokih ter politične stabilnosti države v kompleksnih geopolitičnih razmerah, kar je treba podpirati in nagraditi;

16. poziva Komisijo, naj Republiko Zelenortski otoki spodbuja k uporabi finančnega prispevka, ki ga zagotavlja protokol, za dolgoročno krepitev nacionalne ribiške industrije, za spodbujanje povpraševanja po lokalnih naložbah in industrijskih projektih ter za spodbujanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva, kar bi ustvarilo lokalna delovna mesta in izboljšalo privlačnost ribolovnih dejavnosti za mlajše generacije;

17. poziva Komisijo, naj pošlje Parlamentu zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz člena 9 sporazuma in ugotovitve letnih ocen ter jih objavi; poziva jo tudi, naj predstavnikom Parlamenta omogoči, da se kot opazovalci udeležijo sej skupnega odbora, in naj k sodelovanju spodbuja ribiške skupnosti Zelenortskih otokov in povezane deležnike;

18. meni, da bi bilo treba zbrati informacije o koristih, ki jih izvajanje protokola prinaša lokalnemu gospodarstvu (zaposlovanje, infrastruktura, socialne izboljšave);

19. poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) PEU in členom 218(10) PDEU ter v okviru njunih pristojnosti Parlament nemudoma in izčrpno obveščata v vseh fazah postopkov v zvezi s protokolom in, če je to ustrezno, njegovim podaljšanjem;

20. Komisijo, zlasti pa Svet, opozarja, da dolgotrajni postopek z začasno uporabo mednarodnih sporazumov, preden ga Parlament odobri, ni v skladu z vodilnimi načeli Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje in da ta praksa močno škoduje statusu Parlamenta kot edine neposredno demokratično izvoljene institucije EU in tudi demokratičnim značilnostim celotne EU;

21. poziva Komisijo, naj dana priporočila bolje vključi v sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Zelenortskimi otoki in jih upošteva v postopkih za podaljšanje protokola;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Zelenortski otoki.


 

 

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>za Odbor za ribištvo</CommissionInt>


<Titre>o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

Pripravljavka mnenja: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

 

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se je zaradi čezmernega izkoriščanja ribolovnih virov Evropska unija zavezala, da bo dosegla cilje trajnostnega razvoja, zlasti cilj 14 o ohranjanju in trajnostni rabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj, nova referenčna tonaža pa je za 60 % večja glede na sedanji protokol; zato poziva k zelo pozornemu spremljanju stanja staležev, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti pelagičnim morskim psom, za katere znanstveniki poudarjajo, da so ogroženi;

2. poziva, naj bo v vseh sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu izvajanje ukrepov za zmanjšanje prilova izrecno navedeno kot obveznost za floto, ki lovi daleč od Evropske unije;

3. poziva Komisijo in Zelenortske otoke, naj predložijo podrobnejše informacije o tem, kakšne so posledice, če se seštejejo učinki različnih ribiških sporazumov na vire v tej izključni ekonomski coni, in o novih ribolovnih dejavnostih industrijskega obsega na tem območju;

4. meni, da bi morala zaradi številnih izzivov, s katerimi se soočajo Zelenortski otoki, protokol in finančno nadomestilo prispevati k naslednjim prednostnim nalogam:

  spodbujati trajnostno modro gospodarstvo s podpiranjem malega lokalnega ribolova, hladno verigo, posodabljanje pristaniške infrastrukture, zdravje in prehransko varnost, krepiti položaj žensk in mladih v lokalnem ribolovu, saj imajo pomembno vlogo pri trženju in predelavi;

 podpirati mali ribolov in boljše vključevati lokalne ribiške skupnosti v sprejemanje odločitev o ukrepih, ki jih je treba izvajati v okviru sektorske podpore, na primer v obliki usposabljanja;

  izboljšati znanje in znanstveno sodelovanje na tem oceanskem območju z omogočanjem lokalnim znanstvenikom, da se vkrcajo na ladje, ki plujejo na tem območju, ob upoštevanju pobude Združenih narodov za desetletje oceanskih znanosti za trajnostni razvoj (2021–2030), da bi se to znanje širilo med lokalnim prebivalstvom in mu koristilo;

  spodbujati lokalni gospodarski razvoj in okrepiti obalne skupnosti, ki so odvisne od morskih virov;

  sodelovati v ambicioznem prispevku Evropske unije in Zelenortskih otokov k mednarodnemu desetletju oceanskih znanosti za trajnostni razvoj;

  v okviru sektorske podpore okrepiti in budno spremljati in nadzorovati ribištvo, da se prepreči nezakonit, neprijavljen in zakonsko neurejen ribolov, zlasti z izboljšanjem upravljanja, krepitvijo zmogljivosti lokalnih akterjev, usposabljanjem in sodelovanjem z lokalno upravo, pa tudi s podpiranjem inovativnih nadzornih tehnik, kot je satelitski sistem za spremljanje ribiških plovil, kar velja zlasti za majhne otoke, ki morajo upravljati ribolovne dejavnosti znotraj 200 milj njihove izključne ekonomske cone;

  Uniji in Republiki Zelenortski otoki v skladu s cilji protokola omogočiti tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Zelenortskih otokov, da bi se preprečila kakršna koli oblika čezmernega izkoriščanja virov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov;

  boju proti onesnaževanju tako, da se lokalni ribiči podpirajo pri zbiranju plastike;

5. poziva k pregledni uporabi sektorskih sredstev Evropske unije, da se omogoči boljše spremljanje; zato poziva k tesnejšemu sodelovanju med različnimi zadevnimi službami Komisije in predlaga, naj delegacija Unije na Zelenortskih otokih prispeva k spremljanju protokola;

6. opozarja, da morajo biti pregledni znanstveni podatki vedno podlaga za evropski postopek odločanja o podaljšanju protokola, da bi lahko Unija izpolnila svoje okoljske obveze;

7. poudarja, da bi bilo treba ta sporazum prilagoditi potrebam in prednostnim nalogam Zelenortskih otokov, zlasti tistim, ki so določeni v načrtu države za modro gospodarstvo;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo razširjeni vseafriški okvir za ribištvo izrecno organiziral udeležbo številnih zainteresiranih subjektov (civilna družba, lokalne ribiške skupnosti, znanstveniki) z obeh pogajalskih strani tako pri pogajanjih kot pri izvajanju protokola;

9. priporoča, naj bo ta sporazum skladen z drugimi programi, ki jih financirajo drugi donatorji in mednarodni partnerji, kot so Svetovna banka, Organizacija za prehrano in kmetijstvo OZN ali Afriška razvojna banka, da bi se tako izognili podvajanju vlaganj in povečali ozaveščenost javnosti o različnih virih za financiranje projektov;

10. opozarja, da so morski viri čezmejni, zato poziva, naj se upoštevajo kumulativni učinki različnih sporazumov o ribolovu držav v regiji, da bi se okrepile regionalne in globalne strategije upravljanja ribištva s tretjimi državami.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

Referenčni dokumenti

2019/0078M(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

24.10.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Catherine Chabaud

17.9.2019

Obravnava v odboru

7.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

3.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

Referenčni dokumenti

2019/0078M(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

16.10.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

24.10.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

20.1.2020

 

 

 

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Datum predložitve

26.2.2020

 

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

[1] Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.

[2] UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

[3] UL L 58, 15.2.2018, str. 93.

Zadnja posodobitev: 18. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov