<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0024/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 62k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za ribištvo</Commission>

Poročevalka: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08662/1/2019),

 ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (08668/2019),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0004/2019),

 ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[1] o osnutku sklepa,

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0024/2020),

1. odobri sklenitev Protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Zelenortski otoki.


 

 

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>za Odbor za ribištvo</CommissionInt>


<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))</DocRef>

Pripravljavka mnenja: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva, sklenjen leta 2006 med Evropsko unijo in Zelenortskimi otoki, je sporazum o ulovu tunov. Prejšnji protokol, sklenjen za obdobje štirih let, je prenehal veljati decembra 2018. 

 

Prav tako kot stari protokol mora biti tudi novi, ki zajema obdobje 2019–2024, skladen z uredbo o skupni ribiški politiki, ki poudarja zlasti trajnostno ribištvo in dobro upravljanje, hkrati pa priznava pomembnost skladnosti politik med skupno ribiško politiko, cilji Unije na področju razvojnega sodelovanja in cilji za trajnostni razvoj, zlasti cilj 14.

 

Finančni prispevek, dodeljen novemu protokolu, znaša 750 000 EUR letno. Ta skupni znesek je razdeljen na 400 000 EUR na leto za dostop do ribolovnega območja (z referenčno tonažo 8 000 ton na leto) in 350 000 EUR na leto za izvajanje nacionalne strategije za ribištvo in modro gospodarstvo.

 

Kar se tiče sektorske podpore, je treba povedati, da se je ta znesek povečal v primerjavi s prejšnjim protokolom, referenčna tonaža pa se je povečala za 60 %.

 

Kar zadeva pomen gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov, s katerimi se soočajo Zelenortski otoki, pripravljavka mnenja meni, da bi morala ta protokol in celoten finančni prispevek Skupnosti podpirati naslednje prednostne naloge:

 

spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva s posebnim poudarkom na sektorju lokalnega malega ribolova, posodabljanju pristaniške infrastrukture in položaju žensk, ki imajo pomembno vlogo pri trženju in predelavi; kot ugotavlja nevladna organizacija CFFA[2], bi bila v zvezi s tem še posebej pomembna podpora za usposabljanje ali majhne infrastrukture v hladni verigi;

 

– izboljšanje poznavanja tega območja oceana in znanstvenega sodelovanja, tako da se lokalnim znanstvenikom omogoči prisotnost na krovu plovil, ki delujejo na tem območju; to pomeni tudi natančno poznavanje skupnih vplivov različnih sporazumov o ribolovu, ki so jih Zelenortski otoki sklenili s tretjimi državami, na stanje ribolovnih virov na tem območju oceana, da se zagotovi nadaljnji razvoj lokalnega ribiškega sektorja;

 

– sodelovanje pri ambicioznem prispevku EU in Zelenortskih otokov k pobudi „Desetletje oceana“;

 

– okrepitev spremljanja, kontrole in nadzora, da bi se še naprej preprečeval nezakonit, neprijavljen in zakonsko neurejen ribolov; v zvezi s tem je treba tesno usklajevati dejavnosti sektorske podpore in druge programe Evropske unije na tem področju, zlasti z regionalnim programom za izboljšanje regionalnega upravljanja ribištva v zahodni Afriki;

 

– boj proti onesnaževanju s podpiranjem lokalnih ribičev pri zbiranju plastike;

 

Pripravljavka mnenja meni tudi, da je treba posebno pozornost nameniti naslednjim točkam:

 

– podatki o ulovu pelagičnih morskih psov, ki jih ulovijo nekatera evropska plovila, so nezadostni; glede na znanstveno dokazano ranljivost teh vrst je treba izboljšati zbiranje in analizo podatkov, da se zagotovi, da evropska plovila ne bi sodelovala pri njihovem prekomernemu izkoriščanju;

 

– zagotovitev večje preglednosti pri uporabi finančnega prispevka Unije, da bi se izboljšalo merjenje njegovega vpliva na razvoj modrega gospodarstva, ki koristi celotnemu prebivalstvu Zelenortskih otokov.

 

Pripravljavka mnenja meni, da bi lahko novi protokol spodbujal odgovorno in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ter da je lahko v skladu s cilji sporazumov o trajnostnem ribolovu in razvojnem sodelovanju, če se zagotovijo bolj natančne informacije o spremljanju uporabe evropskih sredstev.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024).


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

Referenčni dokumenti

08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Catherine Chabaud

17.9.2019

Obravnava v odboru

7.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

3.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

Renew

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

 

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN (12.12.2019)

<CommissionInt>za Odbor za ribištvo</CommissionInt>


<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))</DocRef>

Pripravljavka mnenja: <Depute>Margarida Marques</Depute>

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki[3] je začel veljati 30. marca 2007[4]. Sedanji protokol k Sporazumu je začel veljati 23. decembra 2014 in prenehal veljati 22. decembra 2018.

Komisija se je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic[5] pogajala z vlado Republike Zelenortski otoki (v nadaljnjem besedilu: Zelenortski otoki) za sklenitev novega protokola k Sporazumu. Po koncu pogajanj je bil 12. oktobra 2018 parafiran nov protokol. Protokol zajema petletno obdobje od datuma začetka začasne uporabe, to je od datuma njegovega podpisa, kot je navedeno v členu 15 Protokola.

V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike[6] novi protokol plovilom Unije zagotavlja ribolovne možnosti v vodah Zelenortskih otokov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). V tem novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene prejšnjega protokola (2014–2018) in v prihodnost usmerjene ocene o morebitni sklenitvi novega protokola. Obe oceni so pripravili zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Republiki Zelenortski otoki omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Zelenortskih otokov ter podprl njihova prizadevanja za razvoj modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

 28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko;

 27 plovil s površinskim parangalom;

 14 plovil za ribolov tuna z ribiško palico.

 

Pogajanja o novem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju z Zelenortskimi otoki so del zunanjega delovanja EU v zvezi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Pri tem se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic.

Letni finančni prispevek Evropske unije je 750.000 EUR in temelji na:

 referenčni tonaži 8.000 ton na leto, za katero je bil določen letni znesek, povezan z dostopom, v višini 400.000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola;

 podpori za razvoj sektorske ribiške politike in modrega gospodarstva Zelenortskih otokov v višini 350.000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike Zelenortskih otokov o trajnostnem upravljanju ribolovnih virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih za celotno obdobje veljavnosti protokola.

Letni znesek za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je določen v letnem proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki ne začnejo veljati v začetku leta[7].

 

Komisija bi bila pooblaščena, da v imenu Unije odobri spremembe protokola, ki jih sprejme skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma o partnerstvu.

 

******

 

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024).


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

Referenčni dokumenti

08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Margarida Marques

23.7.2019

Obravnava v odboru

25.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

12.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Bogdan Rzońca

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Sylvie Guillaume, Herve Juvin

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, , Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan,

RENEW

Clotilde Armand, Valerie Hayer, Moritz Körner

S&D

Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, John Howarth

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Herve Juvin

 

2

0

ID

Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

Referenčni dokumenti

08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

23.5.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

15.7.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.7.2019

BUDG

15.7.2019

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

23.7.2019

2.12.2019

20.1.2020

 

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Datum predložitve

26.2.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

5

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

0

NI

Rosa D'Amato

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.

[2]Coalition for fair fisheries agreements (Združenje za pravične sporazume o ribolovu).

[3] UL L 414, 30.12.2006, str. 3.

[4] UL L 107, 25.4.2007, str. 7.

[5] Sprejete na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 4. in 5. junija 2018.

[6] UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

[7] V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju v proračunskih zadevah (2013/C 373/01).

Zadnja posodobitev: 18. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov