<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0024/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 66k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
 YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (08662/1/2019),

 med beaktande av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (08668/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0004/2019),

 med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...[1] om utkastet till beslut,

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet,

 med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0024/2020).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kap Verde.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING (3.12.2019)

<CommissionInt>till fiskeriutskottet</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/1/2019 – C9‑0004/2019 – 2019/0078(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Kap Verde från 2006 är ett avtal om fiske efter tonfisk. Det föregående protokollet, som ingicks för en period på fyra år, löpte ut i december 2018.

Precis som det föregående protokollet måste det nya protokollet som täcker perioden 2019–2024 vara förenligt med förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, i vilken betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning betonas samtidigt som vikten av samstämdhet mellan den gemensamma fiskeripolitiken, målen för EU:s utvecklingssamarbete och målen för hållbar utveckling, i synnerhet mål 14, erkänns.

Det ekonomiska bidrag som avsatts till det nya protokollet uppgår till 750 000 euro per år. Detta totalbelopp är uppdelat i ett årligt belopp på 400 000 euro för tillträde till fiskezonen (med en referensfångstmängd på 8 000 ton per år) och ett årligt belopp på 350 000 euro för genomförandet av den nationella strategin för fiske och för den blå ekonomin.

När det gäller sektorsstöd bör det noteras att detta belopp är stigande jämfört med det föregående protokollet, i utbyte mot en referensfångstmängd som ökar med 60 %.

Med tanke på de stora ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som Kap Verde står inför anser föredraganden att detta protokoll och gemenskapens ekonomiska ersättning i dess helhet bör stödja följande prioriteringar:

 Främja en hållbar blå ekonomi, med särskilt fokus på det lokala småskaliga fisket, moderniseringen av hamninfrastrukturer samt kvinnornas ställning, eftersom kvinnorna i hög grad är involverade i saluföringen och bearbetningen. I detta sammanhang skulle stöd till utbildning eller mindre infrastruktur i kylkedjan vara särskilt relevant, vilket också framhålls av den icke-statliga organisationen C.A.P.E.[2].

 Stärka kunskaperna om denna havsregion och det vetenskapliga samarbetet, särskilt genom att låta lokala forskare gå ombord på fartyg som är verksamma i denna zon. Detta innebär också att man måste ha exakt kunskap om de kumulativa effekterna av de olika fiskeavtal som Kap Verde ingått med tredjeländer och om tillståndet för fiskeresurserna i detta kustområde, för att på så sätt kunna säkerställa att den lokala fiskerinäringen kan fortsätta att utvecklas.

 Delta i ett ambitiöst bidrag från EU och Kap Verde till årtiondet för haven.

 Stärka övervakning, kontroll och tillsyn för att ytterligare förhindra IUU-fiske. I detta avseende bör nära samordning ske mellan sektorsstödet och andra EU-program på detta område, särskilt genom det regionala programmet för förbättring av den regionala fiskeriförvaltningen i Västafrika.

 Bekämpa föroreningar genom att stödja lokala fiskares insamling av plast.

Föredraganden anser också att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

 Uppgifterna om vissa europeiska fartygs fångster av pelagiska hajarter är otillräckliga. Mot bakgrund av den vetenskapligt dokumenterade sårbarheten hos dessa arter är det viktigt att förbättra insamlingen och analysen av uppgifter för att säkerställa att europeiska fartyg inte deltar i överexploateringen av dessa arter.

 Säkerställa en högre grad av öppenhet i användningen av unionens ekonomiska ersättning, i syfte att bättre mäta dess inverkan på utvecklingen av en blå ekonomi som gynnar hela befolkningen i Kap Verde.

Föredraganden anser att det nya protokollet kan ha potential att främja ett ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och att det kan vara förenligt med målen för avtalen om hållbart fiske och utvecklingssamarbetet genom att det innehåller mer konkreta element när det gäller övervakningen av användningen av EU-medel.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024).


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

Referensnummer

08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Ansvarigt utskott

PECH

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.7.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Catherine Chabaud

17.9.2019

Behandling i utskott

7.11.2019

 

 

 

Antagande

3.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 

 


 

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

Renew

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

 

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 

 


 

 

 

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET (12.12.2019)

<CommissionInt>till fiskeriutskottet</CommissionInt>


<Titre>över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)</Titre>

<DocRef>(08662/1/2019 – C9‑0004/2019 – 2019/0078(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Margarida Marques</Depute>

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde[3] trädde i kraft den 30 mars 2007[4]. Det nuvarande protokollet till avtalet trädde i kraft den 23 december 2014 och löpte ut den 22 december 2018.

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv[5] har kommissionen fört förhandlingar med Republiken Kap Verdes (nedan kallad Kap Verde) regering i syfte att ingå ett nytt protokoll. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 12 oktober 2018. Protokollet omfattar en period på fem år räknat från den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då protokollet undertecknas, såsom föreskrivs i protokollets artikel 15.

I enlighet med prioriteringarna för reformen av fiskeripolitiken[6] erbjuder det nya protokollet fiskemöjligheter för unionsfartyg i Kap Verdes fiskezon, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av de rekommendationer som utfärdas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Det nya protokollet beaktar resultaten av en utvärdering av det senaste protokollet (2014–2018) och en utvärdering av möjligheterna att ingå ett nytt protokoll. Båda dessa utvärderingar har gjorts av externa experter. Målet med protokollet är att Europeiska unionen och Republiken Kap Verde ska kunna samarbeta närmare kring att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Kap Verdes vatten och att stödja Kap Verdes ansträngningar för att utveckla sin blå ekonomi, i båda parters intresse.

Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier:

 28 notfartyg för tonfisk, med frysanläggning.

 27 ytlångrevsfartyg.

 14 spöfiskefartyg för tonfisk.

 

Förhandlingarna om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske med Republiken Kap Verde är en del av EU:s politik gentemot AVS-länderna, och särskild hänsyn har tagits till unionens mål vad gäller respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Det årliga bidraget från Europeiska unionen uppgår till 750 000 EUR på grundval av följande:

 En referensfångstmängd på 8 000 ton per år, för vilken det har fastställts ett årligt belopp kopplat till tillträdet på 400 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid.

 Stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken och den blåa ekonomin i Kap Verde till ett belopp på 350 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid. Stödet bidrar till att uppfylla de mål som fastställts inom den nationella politiken för hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser, för protokollets hela giltighetstid.

Det årliga beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs inom ramen för det årliga budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte trätt i kraft vid årets början[7].

 

Kommissionen bemyndigas att på unionens vägnar godkänna ändringar av protokollet som antas av den gemensamma kommitté som inrättas genom partnerskapsavtalet.

 

******

 

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024).


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

Referensnummer

08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.7.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Margarida Marques

23.7.2019

Behandling i utskott

25.11.2019

 

 

 

Antagande

12.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Sylvie Guillaume, Herve Juvin

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan,

Renew

Clotilde Armand, Valerie Hayer, Moritz Körner

S&D

Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, John Howarth

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Herve Juvin

 

2

0

ID

Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 

 


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

Referensnummer

08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

23.5.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

PECH

15.7.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.7.2019

BUDG

15.7.2019

 

 

Föredragande

 Utnämning

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

23.7.2019

2.12.2019

20.1.2020

 

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Ingivande

26.2.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

5

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

0

NI

Rosa D'Amato

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Antagna texter, P9_TA(0000)0000.

[2] Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (en sammanslutning för avtal om hållbart fiske).

[3] EUT L 414, 30.12.2006, s. 3.

[4] EUT L 107, 25.4.2007, s. 7.

[5] Antagna vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 4–5 juni 2018.

[6] EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

[7] I överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor (2013/C 373/01).

Senaste uppdatering: 18 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy