ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr

28.2.2020 - (2019/2059(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Tomáš Zdechovský


Postup : 2019/2059(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0031/2020
Předložené texty :
A9-0031/2020
Rozpravy :
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr

(2019/2059(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018[1],

 s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)[2],

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů[3],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0031/2020),

1. uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr

(2019/2059(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0031/2020),

A. vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný pro udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1. bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje externí firma PricewaterhouseCoopers Sàrl, aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a zodpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na jím kontrolované subjekty; s uspokojením bere na vědomí, že zpráva externího auditora uvádí, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Účetního dvora k 31. prosinci 2018 a výsledků jeho operací, jeho peněžních toků a změn čistých aktiv za rozpočtový rok 2018;

2. zdůrazňuje skutečnost, že v roce 2018 činily celkové konečné prostředky Účetního dvora 146 469 000 EUR (v porovnání s 141 240 000 EUR v roce 2017), což představuje celkové zvýšení oproti roku 2017 o 3,70 % (zvýšení cenové hladiny v Lucembursku se odhaduje na 1,9 %); konstatuje, že do konce roku 2018 bylo přiděleno na závazky 96,21 % veškerých prostředků (v porovnání s 97,73 % v roce 2017 a 99 % v roce 2016) a že v roce 2018 bylo vyplaceno 94,73 % veškerých prostředků (v porovnání s 94,27 % v roce 2017 a 93,29 % v roce 2016);

3. zdůrazňuje, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní povahy a že se vztahuje na výdaje na osoby pracující v tomto orgánu (hlava 1), nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje (hlava 2); je znepokojen neustálým nadhodnocováním rozpočtu v hlavě 2 s mírou přidělování na závazky ve výši 59,13 % (v porovnání s 57,13 % v roce 2017) a mírou vyplácení ve výši 55,11 % (v porovnání s 55,75 % v roce 2017);

4. konstatuje, že závazky přenesené do roku 2019 činily 6 068 597 EUR, tj. 4,1 % rozpočtu na rok 2018 (v porovnání s 7 908 250 EUR přenesenými do roku 2018, tj. 5,5 % rozpočtu na rok 2017), konstatuje, že hlavním bodem, který přispěl k tomuto přenosu, byla částka 4 310 280 EUR přenesená v kapitole 21 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) u projektů IT, které na konci roku 2018 stále ještě probíhaly;

5. jako obecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem; požaduje, aby auditní činnost týkající se kapitoly 10 měla širší záběr, aby poskytla přehled o nedostatcích u správních výdajů v každé instituci;

6. vítá skutečnost, že Účetní dvůr celkově v posledních letech řádně uplatňuje rozpočtovou kázeň tak, aby byly jeho správní náklady stabilní, aniž by to mělo negativní dopad na jeho hlavní činnost; konstatuje, že na rok 2018 nebyla požadována žádná další pracovní místa, a tudíž že plán pracovních míst Účetního dvora zahrnoval stejně jako v roce 2017 celkem 853 schválených pracovních míst;

7. vítá snahy Účetního dvora zveřejnit svou výroční zprávu o činnosti do 5. května následujícího roku a schválit svou konečnou účetní závěrku do 31. května; souhlasí s tím, že Účetní dvůr musí mít nezbytný čas na provedení svých auditů (jak je uvedeno v jeho výroční zprávě o plnění rozpočtu Unie); navrhuje však, aby Účetní dvůr tuto otázku dále projednal s parlamentním Výborem pro rozpočtovou kontrolu a dalšími příslušnými aktéry, aby lépe posoudil časový rámec pro postup udělování absolutoria;

8. vítá zahrnutí tabulky ve výroční zprávě o činnosti, v níž jsou uvedeny jednotlivé meziútvarové dohody podepsané s Komisí a jinými orgány v oblasti lidských zdrojů, překladů, infrastruktury atd. a jejich rozpočtový dopad; se znepokojením bere na vědomí, že dohoda o službách týkající se výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) a na správu služebních cest (MIPS) se v roce 2018 v důsledku nové smlouvy zvýšila na 325 000 EUR (v porovnání se 180 000 EUR v roce 2017); znovu zdůrazňuje význam interinstitucionální spolupráce;

9. oceňuje snahy Účetního dvora o co nejefektivnější využívání služebních vozidel; bere na vědomí, že v rámci spolupráce se Soudním dvorem podepsal Účetní dvůr čtyřletou interinstitucionální smlouvu o pronájmu těchto vozidel, jejímž výsledkem jsou lepší ceny za pronájem a zavedení environmentálních kritérií;

10. bere na vědomí, že Účetní dvůr se rozhodl změnit pravidla pro používání služebních vozidel a že podle nových pravidel mohou členové a generální tajemník služební vozidla používat i k jiným cestám než k těm uskutečněným při plnění služebních povinností za paušální příspěvek 100 EUR měsíčně plus určité náklady a poplatky; konstatuje, že v porovnání se situací za stávajících pravidel očekává Účetní dvůr značné úspory; konstatuje, že tato nová pravidla budou platit od 1. ledna 2020; je toho názoru, že by za žádných okolností nemělo docházet k používání služebních vozidel pro soukromé účely; domnívá se, že tyto praktiky mohou poškodit pověst Účetního dvora a orgánů Unie obecně; žádá proto Účetní dvůr, aby toto téma znovu zvážil a informoval Parlament;

11. bere na vědomí, že Účetní dvůr přijal nový soubor klíčových ukazatelů výkonnosti na období 2018–2020, který sestává z klíčových ukazatelů výkonnosti, jež poskytují široký přehled šíření, dopadu a vnímání jeho činnosti; bere na vědomí, že mezi tyto klíčové ukazatele výkonnosti patří vystoupení Účetního dvora v Parlamentu, Radě a vnitrostátních parlamentech a počet zvláštních zpráv, které byly zveřejněny (ne jen přijaty); vítá jasné zlepšení efektivity práce Účetního dvora vzhledem k tomu, že počet zvláštních zpráv se od roku 2008 zvýšil o 25 % a navíc se v roce 2017 zvýšil počet jeho vystoupení v Parlamentu o 47 %, v Radě o 39 % a ve vnitrostátních parlamentech o 164 %; vyzývá Účetní dvůr, aby zvážil, že mezi své klíčové ukazatele výkonnosti zařadí přidanou hodnotu auditu, a aby pravidelně informoval o provádění jeho doporučení;

12. vítá skutečnost, že Účetní dvůr zaznamenal velký nárůst zájmu sdělovacích prostředků, zejména o jeho zvláštní zprávy; vítá skutečnost, že Účetní dvůr bude i nadále propagovat své publikace na sociálních médiích; se zájmem bere na vědomí, že většina publikací Účetního dvora je k dispozici na jeho internetových stránkách pod odkazem „hledat v publikacích“; konstatuje, že zprávami, které v roce 2018 vyvolaly největší zájem sdělovacích prostředků, byly zvláštní zpráva o vysokorychlostní železnici v Evropě, o provozní efektivnosti krizového řízení ECB pro řešení krizí bank a o nástroji pro uprchlíky v Turecku; vítá strategii Účetního dvora pro digitální komunikaci, v rámci níž spolupracuje s neinstitucionálními partnery, jako jsou think tanky, nevládní organizace, průmyslová sdružení a akademické subjekty (kteří mohou působit jako multiplikátoři zpráv Účetního dvora); dále vybízí k používání svobodných otevřených platforem sociálních sítí s vlastním hostováním, které věnují zvláštní pozornost ochraně uživatelských dat;

13. s uspokojením konstatuje, že celkové zpravodajství v médiích, (včetně sociálních) se téměř ztrojnásobilo (vzrostlo z přibližně 15 500 online článků a zmínek v sociálních médiích v roce 2017 na více než 44 000 v roce 2018); konstatuje, že v roce 2018 zaznamenaly příspěvky v sociálních médiích o publikacích Účetního dvora z jeho oficiálních účtů asi 11 milionů zhlédnutí (což je téměř 18krát více než v roce 2017); konstatuje, že v roce 2018 bylo k dispozici více než 11 000 online článků o zvláštních zprávách Účetního dvora (v porovnání s 1 500 online články v roce 2013);

14. bere na vědomí, že bylo zveřejněno 35 zvláštních zpráv (v porovnání s 28 v roce 2017), 9 publikací vypracovaných na základě přezkumu (v porovnání se 2 v roce 2017) a 10 stanovisek (v porovnání s 5 v roce 2017); vítá úsilí Účetního dvora, který se v souladu s finančním nařízením snaží vypracovávat své zvláštní zprávy obvykle do 13 měsíců, přičemž bere na vědomí, že průměrná doba na vypracování zvláštních zpráv zveřejněných v roce 2018 byla 15,2 měsíců; zdůrazňuje však, že v případě 15 z celkových 35 zvláštních zpráv (43 %) trvalo vypracování méně než 13 měsíců (v porovnání s 29 % v roce 2017);

15. se znepokojením poukazuje na to, že Účetní dvůr kontroloval u všech orgánů a institucí Unie vzorek 45 operací spadajících do okruhu 5 víceletého finančního rámce „Správa“ (v porovnání s 55 operacemi v roce 2017 a 100 v roce 2016); bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %; žádá Účetní dvůr, aby zvážil předložení nezávislé výroční zprávy o orgánech a institucích Unie (jak to již činí v případě agentur Unie), a žádá Účetní dvůr, aby jej pravidelně informoval;

16. s uspokojením bere na vědomí, že kapitola o transparentnosti na internetových stránkách Účetního dvora obsahuje harmonogram jeho schůzí a tabulku pracovních cest jeho členů (s uvedením data, místa, účelu a nákladů) a odkazů na související dokumenty a jiné portály zaměřené na transparentnost;

17. upozorňuje na zavedení prezenční listiny k zaznamenávání přítomnosti členů na schůzích Účetního dvora, jeho senátů a výborů (která je účinná od 1. ledna 2019); žádá Účetní dvůr, aby o těchto záležitostech informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu ve své příští výroční zprávě o činnosti;

18. žádá Účetní dvůr, aby vytvořil postupy pro vedení registru roční dovolené členů, jejich nemocenské dovolené a nepřítomnosti na pracovišti z jiného důvodu a zajistil tak, že volno vybírané členy bude řádně zaznamenáváno; zdůrazňuje, že současná praxe by mohla oslabit důvěru občanů a institucí Unie v Účetní dvůr;

19. se zájmem bere na vědomí, že Účetní dvůr shromažďuje informace o pracovních cestách členů pro pracovní účely, aby posoudil, zda plánovaná činnost odpovídá oblasti zájmu Účetního dvora; vítá skutečnost, že členové poskytují jména a pracovní pozice osob, s nimiž se mají sejít, obecný popis témat, která budou probírat, a případně i pozvánku obsahující nezbytné údaje, aby se omezilo riziko možného zneužití;

20. konstatuje, že rozhodnutí, které upřesňuje pravidla upravující pracovní cesty členů, vstoupilo v platnost dne 1. února 2018; konstatuje, že toto rozhodnutí stanoví zejména informace, které musí být sděleny při žádosti o cestovní příkaz;

21. bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr se v rámci svého systému vnitřní kontroly rozhodl od února 2018 přenést na generálního tajemníka pravomoci schvalující osoby, pokud jde o účty týkající se výdajů na pracovní cesty a reprezentaci členů; konstatuje, že tyto výdaje nyní podléhají systému obecné kontroly ze strany útvarů generálního sekretariátu, který zahrnuje řízení rizik a kontroly ex ante a ex post a jsou rovněž zahrnuty do každoročního prohlášení pověřených a dále pověřených schvalujících osob; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že muselo dojít ke konkrétní kritické situaci, aby Účetní dvůr přijal opatření v této věci;

22. bere na vědomí, že útvar interního auditu přezkoumal výroční kontrolní zprávy a prohlášení dále pověřených schvalujících osob za rok 2018, aby posoudil spolehlivost poskytnutých informací; bere na vědomí, že generální tajemník si vyžádal kontrolní zprávy ze všech ředitelství; konstatuje, že útvar interního auditu potvrdil spolehlivou kvalitu kontrol ex ante a ex post vykonaných těmito útvary a že informace obsažené v kontrolních zprávách jsou celkově spolehlivé;

23. bere na vědomí rozhodnutí Účetního dvora v souvislosti s obdobím 2012–2018 provést interní audit výdajů na pracovní cesty a používání služebních vozidel (který byl dokončen v červenci 2019); konstatuje, že tato zpráva dospěla k závěru, že naprostá většina náhodně vybraných operací zkoumaných útvarem interního auditu byla v souladu s platnými pravidly a postupy; odsuzuje skutečnost, že zpráva také dospěla k závěru, že před provedením reforem v letech 2017–2018 vykazovaly řídicí a kontrolní systémy Účetního dvora určité nedostatky; dále konstatuje, že zpráva dospěla k závěru, že reformy provedené v letech 2017–2018 tyto nedostatky účinně napravily a že aktuálně používané řídicí a kontrolní systémy jsou celkově spolehlivé;

24. konstatuje, že na základě této zprávy o interním auditu nebyly zjištěny žádné náznaky zneužití postavení ze strany členů nebo bývalých členů; konstatuje, že na tuto zprávu o auditu nenavazovalo žádné další interní šetření;

25. bere na vědomí, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) předal lucemburským soudním orgánům svou zprávu týkající se jednoho bývalého člena; konstatuje, že tento bývalý člen byl zbaven imunity; konstatuje, že Účetní dvůr získal od tohoto bývalého člena zpět částku 153 407,58 EUR;

26. konstatuje, že OLAF zahájil v roce 2016 vyšetřování ve věci možného zneužití cestovních výdajů a výdajů na pobyt stávajícím členem Účetního dvora (týkající se doby, kdy byl poslancem Parlamentu); konstatuje, že OLAF tento případ uzavřel v září 2019 a vydal doporučení Parlamentu, aby požadoval vrácení 11 243 EUR; konstatuje, že v této souvislosti nebyla vydána žádná doporučení k přijetí disciplinárních nebo soudních opatření a žádná doporučení nebyla adresována Účetnímu dvoru;

27. vítá skutečnost, že členové Účetního dvora podléhají kodexu chování, který upravuje jejich nezávislost, nestrannost, integritu, loajalitu, kolegialitu, zachování důvěrnosti, odpovědnost a povinnosti po opuštění funkce; vítá skutečnost, že Účetní dvůr zveřejňuje prohlášení o zájmech (prohlášení o finančních zájmech a mimopracovních činnostech) a životopisy svých členů na internetových stránkách, takže Účetní dvůr podléhá veřejné kontrole, jako ostatní orgány a instituce;

28. je znepokojen tím, že tato prohlášení o zájmech jsou ze své podstaty založena na vlastním uvážení a že s ohledem na stávající právní rámec nemá Účetní dvůr ani jeho etický výbor žádné vyšetřovací pravomoci k zajištění pravdivosti a úplnosti uvedených údajů; žádá Účetní dvůr, aby zajistil, aby členové místo prohlášení o neexistenci střetu zájmů předkládali prohlášení o zájmech; zdůrazňuje, že je třeba posílit současné postupy, včetně postupů etického výboru, a zajistit tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů; žádá Účetní dvůr, aby jej informoval o dosaženém pokroku;

29. vítá zveřejnění etických pokynů Účetního dvora, které platí pro všechny jeho členy a zaměstnance; vítá diskusi etického výboru o veškerých záležitostech etické povahy, které považuje za relevantní, např. posuzování mimopracovní činnosti členů Účetního dvora; bere na vědomí jmenování etických poradců z řad zaměstnanců Účetního dvora s cílem zajistit, aby měl každý zaměstnanec právo a příležitost požádat o důvěrnou a nestrannou radu v citlivých záležitostech, jako jsou reálné střety zájmů, přijímání darů, poskytování informací v případě závažných nedostatků (whistleblowing) atd.;

30. zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr poskytuje všem zaměstnancům zvláštní školení zaměřené na veřejnou etiku, které je povinné pro všechny nové zaměstnance a zahrnuje část týkající se whistleblowingu (včetně toho, jak postupovat a jaká mají zaměstnanci práva); vítá skutečnost, že v interních pokynech ohledně „často kladených dotazů v etických záležitostech“ je uvedena řada příkladů, aby se usnadnilo rozpoznání potenciálních střetů zájmů; vyzývá Účetní dvůr, aby dále zvýšil úsilí a zlepšil informační, komunikační a monitorovací činnosti;

31. zdůrazňuje skutečnost, že etický rámec by měl sestávat z pravidel pro předcházení a rozpoznávání možných střetů zájmů a vyhýbání se jim; konstatuje, že etický rámec Účetního dvora přezkoumali odborníci z nejvyšších kontrolních orgánů v Polsku a Chorvatsku; bere na vědomí závěrečnou zprávu z tohoto přezkumu; vyzývá Účetní dvůr, aby Parlament informoval o případných navazujících opatřeních, o kterých bude na základě výsledku tohoto přezkumu rozhodnuto;

32. vítá skutečnost, že Účetní dvůr vytvořil podmínky pro whistleblowing, které zajišťují odpovídající ochranu oznamovatelů, a že zveřejnil související jednací řád; konstatuje, že existuje online kontaktní formulář k ohlášení závažných nesrovnalostí; vítá uvedení odkazu na jeho domovských internetových stránkách pro ohlašování podvodů úřadu OLAF;

33. bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr dále pořádá školení a prezentace pro vedoucí pracovníky, nové zaměstnance a zaměstnance v oblasti lidských zdrojů za účelem zvýšení povědomí o obtěžování a šikaně v pracovním prostředí; dále konstatuje, že kontaktní osoby pro boj proti obtěžování a šikaně absolvují každoročně příslušná školení; konstatuje, že Účetní dvůr zlepšil v roce 2017 svá pravidla proti obtěžování, jejichž cílem je předcházet případům obtěžování, zachovat si uspokojivé pracovní prostředí a usnadnit přístup ke smírnému řešení osobních sporů;

34. vítá snahy Účetního dvora o zajištění dobrých pracovních podmínek zaměstnanců, např. flexibilní pracovní doby a práce z domova, prezentací o rovných příležitostech a bezplatného přístupu k psychologům; konstatuje však, že v roce 2018 se vyskytly tři případy vyhoření; žádá proto Účetní dvůr, aby posoudil, zda je pracovní zátěž rozdělena přiměřeně mezi jednotlivými týmy a zaměstnanci;

35. bere na vědomí, že v roce 2018 byla podána jedna formální stížnost na obtěžování a že bylo zjištěno sexuální obtěžování; bere na vědomí, že celý postup (který skončil uložením preventivních a disciplinárních opatření) trval pět měsíců od okamžiku podání stížnosti;

36. zdůrazňuje skutečnost, že (v souladu s třetím odstavcem článku 16 služebního řádu týkajícím se profesních činností vysokých úředníků po odchodu ze služby) Účetní dvůr zveřejňuje související informace o profesních činnostech svých vysokých úředníků; bere rovněž na vědomí zveřejnění souvisejících pravidel na jeho internetových stránkách;

37. bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr a OLAF úzce spolupracují při ochraně finančních zájmů Unie; dále bere na vědomí, že v roce 2018 informoval Účetní dvůr o devíti případech podezření na spáchání podvodu odhalených v rámci jeho auditů (v porovnání s 13 v roce 2017); blahopřeje Účetnímu dvoru k tomu, že probíhající jednání vedla v květnu 2019 k podepsání ujednání o administrativní spolupráci mezi ním a úřadem OLAF s cílem usnadnit jejich praktické pracovní vztahy, zejména pokud jde o předávání případů podezření na spáchání podvodu, a pořádat akce ve společném zájmu, např. školení, semináře nebo výměny zaměstnanců;

38. vyjadřuje politování nad tím, že opatření Účetního dvora v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017 poskytla pouze omezené odpovědi na připomínky Parlamentu; zdůrazňuje, že navazující opatření jsou pro parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu nezbytná k určení toho, zda Účetní dvůr provedl doporučení Parlamentu; vyzývá Účetní dvůr, aby do své příští zprávy o navazujících opatřeních zařadil všechny nezbytné odpovědi a podrobnější vysvětlení týkající se provádění doporučení Parlamentu;

39. bere na vědomí, že vystoupení Spojeného království z Unie nebude mít na strukturu a lidské zdroje Účetního dvora větší dopad; bere na vědomí, že Účetní dvůr se zavázal využít svou diskreční pravomoc v souladu s článkem 49 služebního řádu a nepropouštět úředníky pouze z toho důvodu, že již nejsou státními příslušníky členského státu; konstatuje, že pokud jde o dočasné a smluvní zaměstnance, má Účetní dvůr ze zákona povinnost přezkoumat každý případ jednotlivě a povolit výjimky, je-li to odůvodněno služebním zájmem; vítá skutečnost, že Účetní dvůr se zavázal, že možnost povolovat výjimky bude využívat otevřeným a transparentním způsobem; bere na vědomí, že posouzení Účetního dvora bude vycházet výhradně ze služebního zájmu;

40. podtrhuje závazek Účetního dvora zlepšit genderovou vyváženost na všech úrovních managementu; bere na vědomí, že 45 % jeho auditorů a administrátorů jsou ženy, což znamená téměř stejný poměr žen a mužů; bere na vědomí, že mezi vedoucími pracovníky je 38 % žen (24) a že z deseti ředitelů jsou tři ženy; vyzývá Účetní dvůr, aby nadále prosazoval vyvážené zastoupení žen a mužů, zejména ve vedoucích pozicích a na pozicích vyššího managementu; vítá skutečnost, že podíl žen ve vedoucích pozicích v auditních senátech se zvýšil ze 7 % v roce 2015 na téměř 24 % na konci roku 2018 (v porovnání s 20 % v roce 2017); bere na vědomí, že politika Účetního dvora pro rovné příležitosti na období 2018–2020 (schválená v únoru 2018) se zabývá i otázkami věku a zdravotního postižení;

41. opakuje, že pouze šest z celkem 28 členů Účetního dvora jsou ženy (v porovnání se čtyřmi v roce 2016); zdůrazňuje genderovou nevyváženost mezi členy; připomíná, že členské státy by měly aktivněji podporovat ženy, aby se hlásily na tento typ pozic; opakuje, že Rada by během postupu jmenování měla vždy navrhnout alespoň dva kandidáty – jednu ženu a jednoho muže;

42. konstatuje, že nárůst pracovní zátěže v překladech byl vykompenzován úsporami z důvodu vyšší efektivity díky racionalizaci interních postupů Účetního dvora, např. centralizaci přípravy a následného zpracování překladů; konstatuje, že to umožnilo značné snížení nákladů na stránku (více než 10 %);

43. vítá opět spolupráci Účetního dvora s dalšími veřejnými institucemi a zúčastněnými stranami; s uspokojením bere na vědomí spolupráci mezi vedoucími nejvyšších kontrolních úřadů a přijímání společného pracovního plánu od roku 2018; mimoto podporuje partnerství, do kterých Účetní dvůr vstoupil s různými univerzitami v rámci své politiky rozšířit záběr svého školení; žádá Účetní dvůr, aby rozšířil své kontakty na další univerzity, a zajistil tak budoucí spolupráci, která je rozmanitá a zachovává zeměpisnou vyváženost;

44. vítá skutečnost, že prostory pro archivování v budově K2 se díky stále větší digitalizaci staly zbytečnými; bere na vědomí, že tyto prostory budou přeměněny na nové prostory pro spolupráci nebo duševní pohodu a že náklady budou pokryty ze zbývajícího rozpočtu na projekt výstavby budovy K3 dokončené před několika lety; konstatuje, že úroveň pohodlí v budově K1 je stále výrazně nižší než v ostatních budovách v rámci komplexu; bere na vědomí závěry studie doporučující úpravy, které by vedly k rozsáhlým investicím; bere na vědomí, že se stále zvažují alternativy (i ve spolupráci s lucemburskými orgány) s cílem nalézt nejefektivnější řešení pro budoucnost této budovy; žádá Účetní dvůr, aby informoval parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu o případných řešeních (včetně rozpočtových odhadů);

45. vítá skutečnost, že Účetní dvůr vypracoval komplexní program pro životní prostředí s cílem řešit různá témata identifikovaná v jeho environmentální analýze a omezit svůj dopad na životní prostředí; oceňuje, že Účetní dvůr dokázal v letech 2014–2018 snížit svou spotřebu energie o 11,5 %, spotřebu vody v letech 2016–2018 o 21,1 % a spotřebu papíru v letech 2014–2018 o 50,8 %;

46. podporuje snahy Účetního dvora o zlepšení ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti prostřednictvím přijetí tříletého akčního plánu pro kybernetickou bezpečnost v polovině roku 2018 s celou řadou opatření, která omezí zjištěná rizika; s uspokojením bere na vědomí spolupráci Účetního dvora se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU) při provádění některých kontrol uvedených v plánu;

47. je si vědom přidané hodnoty, kterou může Účetnímu dvoru poskytnout svobodný a otevřený software; zdůrazňuje zejména jeho význam pro zvyšování transparentnosti a skutečnost, že zamezuje závislosti na jednom prodejci; uznává rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a opravovat nedostatky; důrazně doporučuje, aby byl veškerý software vyvinutý pro Účetní dvůr veřejně zpřístupněn na základě svobodné a otevřené softwarové licence;

48. vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec (se všemi souvisejícími pravidly a postupy), rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi evropskými orgány a institucemi; navrhuje, aby byla analyzována možnost formálního vytváření sítí v různých oblastech, tak aby bylo možné sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

József Szájer

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

Poslední aktualizace: 15. dubna 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí