Διαδικασία : 2019/2059(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0031/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0031/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0088

<Date>{28/02/2020}28.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0031/2020</NoDocSe>
PDF 202kWORD 75k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο</Titre>

<DocRef>(2019/2059(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: Tomáš Zdechovský <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2019/2059(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018[1],

 έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)[2],

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων[3],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5], και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[6], και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0031/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2019/2059(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0031/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1. σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο διενεργεί εξωτερική εταιρεία, η PricewaterhouseCoopers Sàrl, έτσι ώστε να εφαρμόζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στους ελεγχόμενους από αυτό· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή· 

2. τονίζει το γεγονός ότι, το 2018, οι οριστικές πιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 146 469 000 EUR (έναντι 141 240 000 EUR το 2017), ποσό που αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση κατά 3,70 % σε σύγκριση με το 2017 (η αύξηση των επιπέδων τιμών εκτιμάται σε 1,9 % για το Λουξεμβούργο)· σημειώνει ότι το 96,21 % του συνόλου των πιστώσεων δεσμεύθηκαν έως το τέλος του 2018 (σε σύγκριση με 97,73 % το 2017 και 99 % το 2016) και ότι το 94,73 % του συνόλου των πιστώσεων καταβλήθηκε το 2018 (σε σύγκριση με 94,27 % το 2017 και 93,29 % το 2016)· 

3. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, καθώς σχετίζεται με δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται στο θεσμικό όργανο (τίτλος 1), ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας (τίτλος 2)· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες υπερεκτιμήσεις του προϋπολογισμού για τον τίτλο 2 με ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 59,13 % (σε σύγκριση με 57,13 % το 2017) και ποσοστό πληρωμών 55,11 % (σε σύγκριση με 55,75 % το 2017)·

4. σημειώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2019 ανήλθαν σε 6 068 597 EUR, ή 4,1 % του προϋπολογισμού του 2018 (σε σύγκριση με 7 908 250 EUR που μεταφέρθηκαν στο 2018, ή 5,5 % του προϋπολογισμού του 2017)· σημειώνει ότι ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στη μεταφορά ήταν τα 4 310 280 EUR που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) για έργα ΤΠ που βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη στο τέλος του 2018·

5. εκφράζει τη λύπη του, ως γενική παρατήρηση, διότι το κεφάλαιο 10 «Διοίκηση» της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 έχει μάλλον περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και συμπεράσματα, μολονότι ο τομέας 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται χαμηλού κινδύνου· ζητεί να διευρυνθεί το έργο λογιστικού ελέγχου για το κεφάλαιο 10 προκειμένου να επανεξεταστούν οι αδυναμίες κάθε θεσμικού οργάνου σε επίπεδο διοικητικών δαπανών·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, συνολικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόζει ορθά τη δημοσιονομική του πειθαρχία τα τελευταία έτη, ώστε να τηρεί τις διοικητικές δαπάνες του σε σταθερό επίπεδο χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η κύρια δραστηριότητά του· σημειώνει ότι δεν ζητήθηκαν πρόσθετες θέσεις για το 2018 και ότι, ως εκ τούτου, ο πίνακας προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπως το 2017) προβλέπει συνολικά 853 εγκεκριμένες θέσεις·

7. χαιρετίζει τις προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του έως τις 5 Μαΐου του επόμενου έτους και να εγκρίνει τους οριστικούς λογαριασμούς του έως τις 31 Μαΐου· συμφωνεί ότι πρέπει να παρέχεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο απαραίτητος χρόνος για την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών του (όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης)· προτείνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να συζητήσει περαιτέρω το ζήτημα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και άλλους σχετικούς φορείς προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παροχή του πίνακα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που περιέχει τις διάφορες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (ΣΕΥ) οι οποίες υπογράφηκαν με την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τη μετάφραση, τις υποδομές κ.λπ. και αναφέρει τον δημοσιονομικό τους αντίκτυπο· σημειώνει με ανησυχία ότι η συμφωνία παροχής υπηρεσιών για τις δαπάνες του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) σε σχέση με τη διαχείριση των φακέλων προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη διαχείριση των αποστολών (MIPS) αυξήθηκε σε 325 000 EUR το 2018 (σε σύγκριση με 180 000 EUR το 2017) λόγω νέας σύμβασης· επαναλαμβάνει τη σημασία της διοργανικής συνεργασίας·

9. εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιτύχει την αποδοτικότερη από πλευράς κόστους χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέγραψε διοργανική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 4 ετών για τα εν λόγω οχήματα, με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων τιμών χρηματοδοτικής μίσθωσης και την εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων·

10. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να επανεξετάσει τους κανόνες χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων και ότι, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα μέλη και ο Γενικός Γραμματέας μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά οχήματα για ταξίδια εκτός από αυτά που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, έναντι σταθερής συνεισφοράς ύψους 100 EUR τον μήνα επιπλέον ορισμένων εξόδων και χρεώσεων· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο προσβλέπει στην επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων σε σύγκριση με την κατάσταση στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020· φρονεί ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει χρήση επίσημων οχημάτων για ιδιωτικούς σκοπούς· θεωρεί ότι η πρακτική αυτή μπορεί να βλάψει τη φήμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, γενικά, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· ζητεί, συνεπώς, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να επανεξετάσει το θέμα και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο·

11. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε ένα νέο σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για την περίοδο 2018-2020, που αποτελείται από βασικούς δείκτες επιδόσεων που παρέχουν μια ευρεία επισκόπηση της διάδοσης, του αντικτύπου και της αντίληψης περί του έργου του· επισημαίνει ότι στους βασικούς δείκτες επιδόσεων περιλαμβάνονται οι εμφανίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και ο αριθμός των ειδικών εκθέσεων που έχουν δημοσιευθεί (και όχι απλώς εγκριθεί)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σαφή βελτίωση της αποδοτικότητας του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς ο αριθμός των ειδικών εκθέσεων αυξήθηκε κατά 25 % από το 2008, ενώ, από το 2017, οι εμφανίσεις του ενώπιον του Κοινοβουλίου αυξήθηκαν κατά 47 %, ενώπιον του Συμβουλίου κατά 39 % και ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων κατά 164 %· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στους βασικούς δείκτες επιδόσεών του την προστιθέμενη αξία του ελέγχου και να ενημερώνει διαρκώς σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεών του·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, με ιδιαίτερα υψηλή κάλυψη για τις ειδικές εκθέσεις του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεχίσει να προωθεί τις δημοσιεύσεις του μέσω των διαύλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει με ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες δημοσιεύσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατίθενται στον ιστότοπό του μέσω του συνδέσμου «αναζήτηση δημοσιεύσεων»· σημειώνει ότι οι εκθέσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση στα διάφορα μέσα ενημέρωσης το 2018 ήταν οι ειδικές εκθέσεις για το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία· επικροτεί τη στρατηγική ψηφιακής επικοινωνίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία με μη θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως δεξαμενές σκέψης, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις και πανεπιστήμια (που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου)· ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση δωρεάν διαδικτυακών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων των χρηστών·

13. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, συνολικά, η κάλυψη από τα ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) σχεδόν τριπλασιάστηκε (από περίπου 15 500 διαδικτυακά άρθρα και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2017, το 2018 ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 44 000)· σημειώνει ότι, το 2018, οι αναρτήσεις από τους επίσημους λογαριασμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις δημοσιεύσεις του προβλήθηκαν περίπου 11 εκατομμύρια φορές, δηλαδή σχεδόν 18 φορές περισσότερο σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει ότι, το 2018, υπήρχαν περισσότερα από 11 000 διαδικτυακά άρθρα σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σύγκριση με 1 500 διαδικτυακά άρθρα το 2013·

14. αναγνωρίζει τη δημοσίευση 35 ειδικών εκθέσεων (σε σύγκριση με 28 το 2017), 9 δημοσιεύσεων βάσει επισκόπησης (σε σύγκριση με 2 το 2017) και 10 γνωμών (σε σύγκριση με 5 το 2017)· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, να καταρτίζει τις ειδικές εκθέσεις του εν γένει εντός 13 μηνών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο μέσος χρόνος για την εκπόνηση των ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν 15,2 μήνες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 15 από τις 35 ειδικές εκθέσεις (43 %) χρειάστηκαν λιγότερο από 13 μήνες για την εκπόνησή τους (σε σύγκριση με 29 % το 2017)· 

15. σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε δείγμα 45 πράξεων (έναντι 55 το 2017 και 100 το 2016) από τον τομέα 5 «Διοίκηση» του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης· σημειώνει ότι το δείγμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 6,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνύει ότι οι διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλού κινδύνου· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πράξεων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα «άλλα θεσμικά όργανα» δεν επαρκεί και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει τουλάχιστον κατά 10 % τον αριθμό των προς εξέταση πράξεων· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει ανεξάρτητη ετήσια έκθεση σχετικά με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (όπως πράττει ήδη σχετικά με τους οργανισμούς της Ένωσης)· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να το τηρεί ενήμερο·

16. σημειώνει με ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το κεφάλαιο για τη διαφάνεια στον ιστότοπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πίνακα των αποστολών των μελών του (με την ημερομηνία, τον τόπο, τον σκοπό και το κόστος τους) καθώς και συνδέσμους προς συναφή έγγραφα και άλλες πύλες για τη διαφάνεια·

17. επισημαίνει την εισαγωγή ενός μητρώου παρουσιών για την καταγραφή της παρουσίας των μελών στις συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τμημάτων του και των επιτροπών του, το οποίο άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

18. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να θεσπίσει διαδικασίες για την τήρηση μητρώου ετήσιας άδειας, αναρρωτικής άδειας και απουσίας από την εργασία των μελών για άλλους λόγους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το σύνολο της άδειας που λαμβάνουν τα μέλη καταχωρίζεται δεόντως· τονίζει ότι η τρέχουσα πρακτική θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

19. παρατηρεί με ενδιαφέρον ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές αποστολές των μελών για να αξιολογήσει κατά πόσον η προγραμματισθείσα δραστηριότητα ενέπιπτε στον τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέλη παρέχουν τα ονόματα και την ιδιότητα των ατόμων που θα συναντήσουν, γενική περιγραφή των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και, αν διατίθεται, την πρόσκληση που περιέχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος πιθανών καταχρήσεων·

20. σημειώνει ότι η απόφαση που αποσαφηνίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν τις αποστολές των μελών τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018· σημειώνει ότι η απόφαση ορίζει ειδικότερα τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται όταν ζητείται εντολή αποστολής·

21. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, αποφάσισε να αναθέσει από τον Φεβρουάριο του 2018 στον Γενικό Γραμματέα τις εξουσίες του διατάκτη όσον αφορά τους λογαριασμούς σχετικά με τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα παράστασης των μελών· σημειώνει ότι οι εν λόγω δαπάνες υπόκεινται πλέον στο γενικό σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, το οποίο περιλαμβάνει διαχείριση κινδύνου, καθώς και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δοκιμές, και περιλαμβάνονται στην ετήσια δήλωση των διατακτών και των δευτερευόντων διατακτών· θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι χρειάστηκε να ανακύψει συγκεκριμένη κρίσιμη κατάσταση προκειμένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλάβει δράση επί του θέματος·

22. σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου εξέτασε τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου του 2018 και τις δηλώσεις των δευτερευόντων διατακτών για να αξιολογήσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών· σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε εκθέσεις ελέγχου από όλες τις διευθύνσεις· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου επιβεβαιώνει την αξιόπιστη ποιότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες και ότι, συνολικά, οι πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις ελέγχου είναι αξιόπιστες·

23. σημειώνει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την περίοδο 2012-2018, να διενεργήσει εσωτερικό λογιστικό έλεγχο των εξόδων αποστολής και της χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019· σημειώνει ότι η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πράξεων που επιλέχθηκαν τυχαία και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου συμμορφώνονταν με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, πριν από τις μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2017-2018, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσίαζαν ορισμένες αδυναμίες· επισημαίνει περαιτέρω ότι η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2017-2018 διόρθωσαν αποτελεσματικά τις εν λόγω αδυναμίες στον έλεγχο, και ότι οι ισχύουσες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου είναι συνολικά αξιόπιστες·

24. σημειώνει ότι, βάσει της εν λόγω έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις για κατάχρηση της θέσης τους από μέλη ή πρώην μέλη· σημειώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη εσωτερική έρευνα μετά την εν λόγω έκθεση ελέγχου·

25. παρατηρεί ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαβίβασε την έκθεσή της σχετικά με ένα πρώην μέλος στις δικαστικές αρχές του Λουξεμβούργου· σημειώνει ότι η ασυλία του πρώην μέλους έχει αρθεί· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέκτησε το ποσό των 153 407,58 EUR από το πρώην μέλος·

26. σημειώνει ότι η OLAF κίνησε διαδικασία έρευνας το 2016 σχετικά με ενδεχόμενη κατάχρηση των εξόδων ταξιδίου και διαμονής από νυν μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε σχέση με διάστημα που ήταν βουλευτής του Κοινοβουλίου)· σημειώνει ότι η OLAF ολοκλήρωσε την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2019, με σύσταση προς το Κοινοβούλιο να ανακτήσει 11 243 EUR· σημειώνει ότι δεν έχουν διατυπωθεί πειθαρχικές ή δικαστικές συστάσεις ως προς το θέμα αυτό και ότι δεν έχει υποβληθεί καμία σύσταση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο·

27. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε κώδικα δεοντολογίας που διέπει την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την ακεραιότητα, τη δέσμευση, τη συλλογικότητα, την εμπιστευτικότητα, την ευθύνη και τις υποχρεώσεις τους μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων (δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων και εξωτερικών δραστηριοτήτων) και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του στον ιστότοπο, με αποτέλεσμα να υπόκειται στον ίδιο δημόσιο έλεγχο με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα·

28. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δηλώσεις συμφερόντων είναι αυτοδηλωτικού χαρακτήρα και ότι, δεδομένου του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε η επιτροπή δεοντολογίας του διαθέτουν εξουσίες έρευνας για να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που δηλώνονται· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει ότι τα μέλη υποβάλλουν δηλώσεις συμφερόντων αντί δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι οι ισχύουσες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της επιτροπής δεοντολογίας, πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται·

29. χαιρετίζει τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ισχύουν για όλα τα μέλη και το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επιτροπή δεοντολογίας εξετάζει τυχόν ζητήματα δεοντολογικού χαρακτήρα που θεωρεί συναφή, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εξωτερικών δραστηριοτήτων των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει τον διορισμό συμβούλων δεοντολογίας από το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου με στόχο να διασφαλίζεται ότι κάθε μέλος του προσωπικού έχει το δικαίωμα και η δυνατότητα να ζητά εμπιστευτικές και αμερόληπτες συμβουλές επί ευαίσθητων θεμάτων, όπως οι πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων, η αποδοχή δώρων, η παροχή πληροφοριών σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών (καταγγελία δυσλειτουργιών) κ.λπ.·

30. επισημαίνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο προσφέρει σε όλο το προσωπικό ειδική κατάρτιση σχετικά με τη δημόσια δεοντολογία, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους εισερχόμενους υπαλλήλους και περιλαμβάνει ένα μέρος σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, και τα δικαιώματα του προσωπικού· επικροτεί το γεγονός ότι στην εσωτερική καθοδήγηση σχετικά με τις «συχνές ερωτήσεις για δεοντολογικά ζητήματα», παρέχεται σειρά παραδειγμάτων που επιδιώκουν να καταστήσουν ευκολότερη την αναγνώριση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειές του βελτιώνοντας την ενημέρωση και την επικοινωνία καθώς και με την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων·

31. τονίζει το γεγονός ότι ένα δεοντολογικό πλαίσιο θα πρέπει να αποτελείται από κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποφυγή δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι το δεοντολογικό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επανεξετάζεται από εμπειρογνώμονες των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Πολωνίας και της Κροατίας· λαμβάνει υπό σημείωση την τελική έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τυχόν επακόλουθες ενέργειες που αποφασίζονται με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους·

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δημιουργήσει διαύλους καταγγελίας δυσλειτουργιών, οι οποίοι εξασφαλίζουν κατάλληλη προστασία των καταγγελτών και έχει δημοσιεύσει τον σχετικό κανονισμό· σημειώνει ότι υπάρχει ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας για την καταγγελία σοβαρών παρατυπιών· επιδοκιμάζει την ύπαρξη συνδέσμου στην αρχική του σελίδα σχετικά με τον τρόπο αναφοράς των υποθέσεων απάτης στην OLAF·

33. σημειώνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και παρουσιάσεις για τα διευθυντικά στελέχη, τους εισερχόμενους υπαλλήλους και το προσωπικό της διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για την καταπολέμηση της παρενόχλησης συμμετέχουν σε σχετικές καταρτίσεις σε ετήσια βάση· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενίσχυσε τους κανόνες του κατά της παρενόχλησης το 2017, οι οποίοι αποσκοπούν στην αποφυγή καταστάσεων παρενόχλησης, τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον φιλικό διακανονισμό των διαπροσωπικών συγκρούσεων·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διασφαλίσει την ευημερία του προσωπικού, όπως τον ευέλικτο χρόνο εργασίας και την τηλεργασία, τις παρουσιάσεις για τις ίσες ευκαιρίες και τη δωρεάν πρόσβαση σε ψυχολόγους· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2018 υπήρξαν τρεις περιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει κατά πόσον ο φόρτος εργασίας κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των διαφόρων ομάδων και των μελών του προσωπικού·

35. σημειώνει ότι υπήρξε μία επίσημη καταγγελία για παρενόχληση που υποβλήθηκε το 2018 και ότι διαπιστώθηκαν τα πραγματικά περιστατικά της σεξουαλικής παρενόχλησης· σημειώνει ότι η όλη διαδικασία (που ολοκληρώθηκε με τη λήψη προληπτικών και πειθαρχικών μέτρων) διήρκεσε πέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας·

36. επισημαίνει ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 τρίτo εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των ανώτερων υπαλλήλων μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σχετικές πληροφορίες για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των ανώτερων υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει επίσης τη δημοσίευση των σχετικών κανόνων στον ιστότοπό του·

37. σημειώνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF συνεργάζονται στενά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποίησε εννέα περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο των λογιστικών ελέγχων του (σε σύγκριση με 13 το 2017)· συγχαίρει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το γεγονός ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε διακανονισμό διοικητικής συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (ο οποίος υπεγράφη τον Μάιο του 2019) και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρακτικής σχέσης εργασίας, ιδίως όσον αφορά τη διαβίβαση υποθέσεων που εγείρουν υπόνοιες απάτης, και στη διοργάνωση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, όπως καταρτίσεις, εργαστήρια ή ανταλλαγές προσωπικού· 

38. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνέχεια που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ψήφισμα απαλλαγής για το 2017 ανταποκρίθηκε περιορισμένα μόνο στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να αποφασίσει εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εφαρμόσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεση παρακολούθησής του όλες τις απαραίτητες απαντήσεις και λεπτομερέστερες εξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου·

39. σημειώνει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαρθρωτική οργάνωση και τους ανθρώπινους πόρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αναλάβει τη δέσμευση να κάνει χρήση της διακριτικής του ευχέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ώστε να μην απολυθούν υπάλληλοι για τον λόγο και μόνον ότι δεν είναι πλέον υπήκοοι ενός κράτους μέλους· σημειώνει ότι, όσον αφορά τους έκτακτους και τους συμβασιούχους υπαλλήλους, το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται από τον νόμο να εξετάζει μεμονωμένα κάθε περίπτωση και να επιτρέπει εξαιρέσεις όπου αυτό δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δεσμευτεί, ωστόσο, να κάνει ανοιχτή και διαφανή χρήση αυτής της δυνατότητας για την έγκριση εξαιρέσεων· σημειώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα βασίζεται αποκλειστικά στο συμφέρον της υπηρεσίας·

40. υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να βελτιώσει την ισορροπία των φύλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης· σημειώνει ότι το 45 % των ελεγκτών και των διοικητικών υπαλλήλων του είναι γυναίκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ίση σχεδόν αναλογία γυναικών και ανδρών· σημειώνει ότι το 38 % των διοικητικών στελεχών, δηλαδή 24 άτομα, είναι γυναίκες και ότι τρεις από τους 10 διευθυντές είναι γυναίκες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ιδίως σε σχέση με θέσεις διοικητικών στελεχών και ανώτερων διοικητικών στελεχών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα τμήματα ελέγχου αυξήθηκε από 7 % το 2015 σε σχεδόν 24 % στα τέλη του 2018 (σε σύγκριση με 20 % το 2017)· σημειώνει ότι η πολιτική ίσων ευκαιριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2018-2020 (η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018) θίγει επίσης τα ζητήματα της ηλικίας και της αναπηρίας·

41. επαναλαμβάνει ότι μόνο έξι επί συνόλου 28 μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε σύγκριση με τέσσερα το 2016) είναι γυναίκες· τονίζει το ζήτημα της ανισορροπίας των φύλων μεταξύ των μελών· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν πιο ενεργά τις γυναίκες να υποβάλλουν αιτήσεις για τέτοιου είδους θέσεις· επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει πάντα να υποβάλλει τουλάχιστον δύο υποψηφίους, μία γυναίκα και έναν άνδρα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διορισμού· 

42. σημειώνει ότι η αύξηση του φόρτου εργασίας στη μετάφραση αντισταθμίστηκε από την αύξηση της αποδοτικότητας μέσω του εξορθολογισμού των εσωτερικών διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης της προεπεξεργασίας και της μετεπεξεργασίας των μεταφράσεων· σημειώνει ότι αυτό επέτρεψε μια σημαντική μείωση του κόστους ανά σελίδα (άνω του 10 %)·

43. εκφράζει εκ νέου την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με άλλους δημόσιους οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη· σημειώνει με ικανοποίηση τη συνεργασία μεταξύ των επικεφαλής των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων και την έγκριση κοινού σχεδίου εργασίας από το 2018 και μετά· υποστηρίζει, επιπλέον, τις εταιρικές σχέσεις που έχουν συναφθεί με διάφορα πανεπιστήμια στο πλαίσιο της πολιτικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διεύρυνση των επιλογών επιμόρφωσης· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να επεκτείνει τις επαφές του και με άλλα πανεπιστήμια προκειμένου στο μέλλον να καθιερωθεί μια συνεργασία που θα είναι διαφοροποιημένη και θα τηρεί γεωγραφική ισορροπία·

44. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι χώροι αρχειοθέτησης του κτιρίου K2 κατέστησαν περιττοί, χάρη στην αυξανόμενη ψηφιοποίηση· σημειώνει ότι οι χώροι αυτοί θα μετατραπούν σε νέους συνεργατικούς χώρους ή χώρους ευεξίας και ότι το κόστος θα καλυφθεί από τον εναπομένοντα προϋπολογισμό του έργου κατασκευής K3 που ολοκληρώθηκε πριν από μερικά χρόνια· σημειώνει ότι το επίπεδο άνεσης του κτιρίου K1 παραμένει πολύ χαμηλότερο από αυτό των άλλων κτιρίων των εγκαταστάσεων· αναγνωρίζει το συμπέρασμα μιας μελέτης βάσει του οποίου προτείνονται εργασίες που θα συνεπάγονταν τεράστιες επενδύσεις· σημειώνει ότι βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση εναλλακτικές λύσεις (μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τις αρχές του Λουξεμβούργου) για την εξεύρεση της αποδοτικότερης λύσης για το μέλλον του εν λόγω κτιρίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τυχόν λύσεις (συμπεριλαμβανομένης της παροχής προβλέψεων του προϋπολογισμού)·

45. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που εντοπίστηκαν στην περιβαλλοντική του ανάλυση και για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αντικτύπου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι κατόρθωσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 11,5 % από το 2014 έως το 2018, την κατανάλωση ύδατος κατά 21,1 % από το 2016 έως το 2018, και την κατανάλωση χαρτιού κατά 50,8 % από το 2014 έως το 2018·

46. στηρίζει τις προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με τη θέσπιση τριετούς σχεδίου δράσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στα μέσα του 2018, με μια σειρά δράσεων για τον μετριασμό των εντοπιζόμενων κινδύνων· σημειώνει με ικανοποίηση τη συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ) για την υλοποίηση ορισμένων από τους ελέγχους που προβλέπει το σχέδιο·

47. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στο Ελεγκτικό Συνέδριο το ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής· υπογραμμίζει ειδικότερα τον ρόλο του στην ενίσχυση της διαφάνειας και την αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο· αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες που έχει για βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση αδυναμιών· συνιστά ένθερμα κάθε λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταστεί διαθέσιμο στο κοινό βάσει άδειας ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής· 

48. επισημαίνει το σύνολο του έργου που επετεύχθη τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, το δεοντολογικό πλαίσιο (με όλους τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες του), οι ενισχυμένες δραστηριότητες επικοινωνίας και ο αυξανόμενος αριθμός μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας· επικροτεί τον σημαντικό αριθμό διοργανικών συμφωνιών υπηρεσιών και συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών· προτείνει να εξετασθεί το ενδεχόμενο ανάλυσης τυποποιημένων δραστηριοτήτων δικτύωσης σε διάφορους τομείς, ώστε να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύσσονται κοινές λύσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] ΕΕ L 57 της 28.2.2018.

[2] ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.

[3] ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.

[4] ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.

[5] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[6] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου