Postup : 2019/2059(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0031/2020

Predkladané texty :

A9-0031/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0088

<Date>{28/02/2020}28.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0031/2020</NoDocSe>
PDF 181kWORD 69k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov</Titre>

<DocRef>(2019/2059(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute> 

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov

(2019/2059(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018[1],

 so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0054/2019)[2],

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0031/2020),

1. udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


 

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov

(2019/2059(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0031/2020),

A. keďže v súvislosti s postupom udelenia absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium podčiarknuť mimoriadny význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitimity inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti, zavedením koncepcie zostavovania rozpočtu podľa výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1. konštatuje, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva externá spoločnosť (PricewaterhouseCoopers Sàrl), aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor audítorov uplatňuje na subjekty, ktoré kontroluje; s uspokojením berie na vedomie, že externý audítor vo svojej správe uvádza, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne finančnú situáciu Dvora audítorov k 31. decembru 2018, ako aj výsledky jeho operácií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok; 

2. zdôrazňuje, že v roku 2018 dosahovali konečné rozpočtové prostriedky Dvora audítorov celkovú výšku 146 469 000 EUR (v porovnaní so 141 240 000 EUR v roku 2017), čo predstavuje celkové zvýšenie o 3,70 % v porovnaní s rokom 2017 (zvýšenie úrovne cien v Luxembursku sa odhaduje na 1,9 %); konštatuje, že z celkovej sumy rozpočtových prostriedkov bolo ku koncu roka 2018 viazaných 96,21 % (97,73 % v roku 2017 a 99 % v roku 2016) a v roku 2018 vyplatených 94,73 % celkovej sumy rozpočtových prostriedkov (94,27 % v roku 2017 a 93,29 % v roku 2016); 

3. zdôrazňuje, že rozpočet Dvora audítorov je v plnom rozsahu administratívny, týka sa výdavkov súvisiacich s osobami, ktoré v tejto inštitúcii pracujú (hlava 1), ako aj budov, hnuteľného majetku, vybavenia a rôznych prevádzkových výdavkov (hlava 2); vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcim nadhodnotením rozpočtu v hlave 2, kde miera záväzkov dosiahla 59,13 % (v porovnaní s 57,13 % v roku 2017) a miera platieb 55,11 % (v porovnaní s 55,75 % v roku 2017);

4. poznamenáva, že záväzky prenesené do roku 2019 predstavovali 6 068 597 EUR, t. j. 4,1 % rozpočtu na rok 2018 (v porovnaní so 7 908 250 EUR, ktoré boli prenesené do roku 2018, t. j. 5,5 % rozpočtu na rok 2017), a konštatuje, že hlavnou položkou, ktorá prispela k tejto výške prenosu, bolo to, že v rámci kapitoly 21 (spracúvanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba) bola prenesená suma 4 310 280 EUR na IT projekty, ktoré na konci roka 2018 stále prebiehali;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že kapitola 10 (Administratíva) výročnej správy Dvora audítorov za rok 2018 má pomerne obmedzený rozsah a závery, napriek tomu, že viacročný finančný rámec pre okruh 5 (Administratíva) sa považuje za nízkorizikový; žiada, aby sa rozšírila audítorská činnosť pre kapitolu 10 s cieľom preskúmať nedostatky administratívnych výdavkov v každej inštitúcii;

6. víta skutočnosť, že Dvor audítorov v posledných rokoch celkovo dodržiava náležitú rozpočtovú disciplínu s cieľom udržať stabilnú úroveň administratívnych výdavkov bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na jeho hlavnú činnosť; konštatuje, že na rok 2018 neboli požadované žiadne ďalšie pracovné miesta a že plán pracovných miest Dvora audítorov preto zahŕňal rovnako ako v roku 2017 celkovo 853 schválených pracovných miest;

7. víta úsilie Dvora audítorov uverejniť svoju výročnú správu o činnosti do 5. mája nasledujúceho roka a prijať konečnú účtovnú závierku do 31. mája; súhlasí s tým, že Dvoru audítorov sa musí poskytnúť dostatočný čas na vykonávanie jeho audítorskej činnosti, (ako sa uvádza vo výročnej správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu Únie); navrhuje však, aby Dvor audítorov túto vec ďalej prerokoval s Výborom pre kontrolu rozpočtu Parlamentu a s ďalšími príslušnými subjektmi s cieľom lepšie posúdiť časový rámec postupu udelenia absolutória;

8. víta poskytnutie tabuľky vo výročnej správe o činnosti, ktorá obsahuje rôzne dohody o úrovni poskytovaných služieb podpísané s Komisiou a ďalšími inštitúciami o otázkach súvisiacich s ľudskými zdrojmi, prekladom, infraštruktúrou atď., ako aj informácie o ich vplyve na rozpočet; so znepokojením konštatuje, že dohoda o poskytovaní služieb týkajúca sa výdavkov Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) na riadenie personálnych spisov Dvora audítorov a služobných ciest (MIPS) sa v dôsledku novej zmluvy v roku 2018 zvýšila na 325 000 EUR (v porovnaní so 180 000 EUR v roku 2017); opätovne zdôrazňuje význam medziinštitucionálnej spolupráce;

9. oceňuje úsilie Dvora audítorov o dosiahnutie čo najefektívnejšieho využívania svojich služobných vozidiel; berie na vedomie, že Dvor audítorov podpísal v rámci spolupráce so Súdnym dvorom medziinštitucionálnu zmluvu o prenájme týchto vozidiel na obdobie štyroch rokov, čo umožnilo stanoviť lepšie ceny za prenájom a zaviesť environmentálne kritériá;

10. berie na vedomie, že Dvor audítorov sa rozhodol revidovať pravidlá používania služobných vozidiel a že podľa nových pravidiel môžu členovia a generálny tajomník používať služobné vozidlá aj na iné cesty než tie, ktoré sa uskutočňujú pri plnení úradných povinností, a to za pevnú sadzbu 100 EUR za mesiac plus určité náklady a poplatky; berie na vedomie, že Dvor audítorov očakáva významné úspory v porovnaní so situáciou podľa doterajších pravidiel; konštatuje, že nové pravidlá sa začnú uplatňovať 1. januára 2020; zastáva názor, že služobné vozidlá by sa za žiadnych okolností nemali používať na súkromné účely; domnieva sa, že takáto praktika môže poškodiť dobré meno Dvora audítorov a vo všeobecnosti aj inštitúcií Únie; žiada preto Dvor audítorov, aby prehodnotil túto otázku a informoval Parlament;

11. berie na vedomie, že Dvor audítorov prijal na roky 2018 – 2020 nový súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ktoré poskytujú všeobecný prehľad o šírení, dosahu a vnímaní jeho práce; konštatuje, že medzi hlavné ukazovatele výkonnosti patria vystúpenia Dvora audítorov v Parlamente, Rade a národných parlamentoch, ako aj počet zverejnených, a nielen prijatých, osobitných správ; víta jasné zlepšenie efektívnosti práce Dvora audítorov, keďže počet osobitných správ sa od roku 2008 zvýšil o 25 %, okrem toho sa od roku 2017 počet vystúpení v Parlamente zvýšil o 47 %, počet vystúpení v Rade sa zvýšil o 39 % a počet vystúpení v národných parlamentoch sa zvýšil o 164 %; vyzýva Dvor audítorov, aby zvážil zaradenie pridanej hodnoty auditu do svojich kľúčových ukazovateľov výkonnosti a priebežne podával správy o vykonávaní svojich odporúčaní;

12. víta, že Dvor audítorov zaznamenal výrazné zvýšenie záujmu médií, pričom mimoriadne vysokú mieru pokrytia majú jeho osobitné správy; víta, že Dvor audítorov bude aj naďalej propagovať svoje publikácie v sociálnych médiách; berie so záujmom na vedomie, že väčšina publikácií Dvora audítorov je dostupná na jeho internetovej stránke pod odkazom: „vyhľadávať publikácie“; berie na vedomie, že správami s najväčším mediálnym pokrytím boli v roku 2018 osobitné správy o európskej vysokorýchlostnej železničnej sieti, o prevádzkovej efektívnosti Európskej centrálnej banky pri krízovom riadení bánk a o nástroji pre utečencov v Turecku; víta stratégiu Dvora audítorov v oblasti digitálnej komunikácie na spoluprácu s neinštitucionálnymi zainteresovanými stranami, ako sú think-tanky, mimovládne organizácie, priemyselné združenia a akademická obec (ktoré môžu pôsobiť ako multiplikátory správ Dvora audítorov); ďalej nabáda na využívanie bezplatných otvorených platforiem sociálnych sietí s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré kladú osobitný význam na ochranu údajov používateľov;

13. s uspokojením konštatuje, že celkové mediálne pokrytie, vrátane sociálnych médií, sa takmer strojnásobilo z približne 15 500 internetových článkov a zmienok v sociálnych médiách v roku 2017 na viac než 44 000 v roku 2018; berie na vedomie, že v roku 2018 boli príspevky v sociálnych médiách o publikáciách Dvora audítorov z oficiálnych účtov Dvora audítorov zobrazené asi 11-miliónkrát, čo je takmer 18-krát viac než v roku 2017; konštatuje, že v roku 2018 bolo dostupných viac ako 11 000 online článkov o osobitných správach Dvora audítorov v porovnaní s 1 500 online článkami v roku 2013;

14. berie na vedomie zverejnenie 35 osobitných správ (v porovnaní s 28 v roku 2017), deväť publikácií vypracovaných na základe preskúmania (v porovnaní s dvomi v roku 2017) a 10 stanovísk (v porovnaní s piatimi v roku 2017); víta úsilie Dvora audítorov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách o vypracovanie osobitných správ vo všeobecnosti do 13 mesiacov a poznamenáva, že priemerný čas na vypracovanie osobitných správ uverejnených v roku 2018 bol 15,2 mesiaca; zdôrazňuje však, že 15 z 35 osobitných správ (43 %) bolo vypracovaných v kratšom čase ako 13 mesiacov (v porovnaní s 29 % v roku 2017); 

15. so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vybral vzorku 45 operácií (v porovnaní s 55 v roku 2017 a 100 v roku 2016) všetkých inštitúcií a orgánov Únie z okruhu 5 – Administratíva – viacročného finančného rámca; konštatuje, že vzorka bola navrhnutá tak, aby bola reprezentatívna pre škálu výdavkov v rámci okruhu 5, ktorý predstavuje 6,3 % rozpočtu Únie; konštatuje, že správa Dvora audítorov naznačuje, že administratívne výdavky sú nízkorizikové; domnieva sa však, že objem operácií vybraných vo vzťahu k „ostatným inštitúciám“ nie je dostatočný, a žiada Dvor audítorov, aby zvýšil počet operácií, ktoré sa majú preskúmať, aspoň o 10 %; žiada Dvor audítorov, aby zvážil predloženie nezávislej výročnej správy o inštitúciách Únie (ako tomu už je v prípade agentúr Únie), žiada Dvor audítorov, aby ho priebežne informoval;

16. s uspokojením konsštatuje, že v kapitole o transparentnosti na webovom sídle Dvora audítorov sa uvádza kalendár zasadnutí Dvora audítorov a zoznam pracovných ciest členov Dvora audítorov, v ktorom je uvedený dátum cesty, miesto, účel a náklady, ako aj odkazy na súvisiace dokumenty a iné portály transparentnosti;

17. vyzdvihuje zavedenie prezenčnej listiny s cieľom zaznamenať prítomnosť členov na zasadnutiach Dvora audítorov, jeho komôr a výborov, ktorá sa využíva od 1. januára 2019; žiada Dvor audítorov, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti poskytol spätné informácie Výboru pre kontrolu rozpočtu;

18. vyzýva Dvor audítorov, aby zaviedol postupy na vedenie registra ročnej dovolenky, pracovnej neschopnosti a neprítomnosti z práce z iných dôvodov s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prípady neprítomnosti členov riadne zaznamenávali; zdôrazňuje, že súčasná prax by mohla oslabiť dôveru občanov a inštitúcií Únie v Dvor audítorov;

19. berie so záujmom na vedomie, že Dvor audítorov zhromažďuje informácie o cestách svojich členov súvisiacich s ich prácou, aby mohol posúdiť, či plánovaná aktivita patrí do oblasti záujmu Dvora audítorov; víta, že členovia uvádzajú mená a pracovné zaradenie osôb, s ktorými sa stretávajú, všeobecný opis tém na diskusiu, a prípadne aj pozvánku s potrebnými informáciami s cieľom znížiť riziko prípadného zneužívania;

20. konštatuje, že rozhodnutie, ktorým sa objasňujú pravidlá týkajúce sa služobných ciest členov, nadobudlo účinnosť 1. februára 2018; konštatuje, že v rozhodnutí sa stanovujú najmä informácie, ktoré sa majú uvádzať pri žiadosti o cestovný príkaz;

21. konštatuje, že Dvor audítorov sa v rámci svojho systému vnútornej kontroly rozhodol od februára 2018 delegovať na generálneho tajomníka právomoci povoľujúceho úradníka týkajúce sa účtov súvisiacich s výdavkami členov na služobné cesty a na reprezentáciu; konštatuje, že na tieto výdavky sa odteraz vzťahuje všeobecný kontrolný systém, ktorý prevádzkujú útvary generálneho sekretariátu a ktorý zahŕňa riadenie rizík a kontroly ex ante a ex post, a zahrnuté sú aj do ročného vyhlásenia povoľujúcich úradníkov menovaných subdelegovaním alebo delegovaním; vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že na to, aby mohol Dvor audítorov v tejto veci konať, musela nastať mimoriadne kritická situácia;

22. berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit preskúmal výročné kontrolné správy za rok 2018 a vyhlásenia povoľujúcich úradníkov menovaných subdelegovaním, aby mohol preskúmať spoľahlivosť informácií; berie na vedomie, že generálny tajomník si vyžiadal kontrolné správy zo všetkých riaditeľstiev; uznáva, že Útvar pre vnútorný audit potvrdzuje spoľahlivú kvalitu kontrol ex ante a ex post, ktoré vykonali útvary, a že informácie obsiahnuté v kontrolných správach sú celkovo spoľahlivé;

23. berie na vedomie rozhodnutie Dvora audítorov, že vykoná vnútorný audit výdavkov na služobné cesty a využívania služobných vozidiel za obdobie 2012 – 2018, ktorý bol ukončený v júli 2019; berie na vedomie záver správy, že prevažná väčšina náhodne vybraných operácií, ktoré Útvar pre vnútorný audit preskúmal, spĺňa platné pravidlá a postupy; vyjadruje poľutovanie, že v správe sa dospelo aj k záveru, že pred reformami v rokoch 2017 – 2018 sa v systémoch riadenia a kontroly Dvora audítorov vyskytovali určité nedostatky; ďalej konštatuje, že v správe sa dospelo k záveru, že nedostatky týchto kontrol boli účinne odstránené vďaka reformám v rokoch 2017 – 2018, a že súčasné postupy riadenia a kontroly sú vo všeobecnosti spoľahlivé;

24. konštatuje, že na základe správy o vnútornom audite neboli zistené žiadne náznaky zneužitia funkcie, ktorého by sa dopustili členovia alebo bývalí členovia; konštatuje, že v nadväznosti na správu o audite sa neuskutočnilo žiadne ďalšie interné vyšetrovanie;

25. poznamenáva, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zaslal svoju správu týkajúcu sa bývalého člena súdnym orgánom v Luxemburgu; konštatuje, že tomuto bývalému členovi bola odňatá imunita; konštatuje, že Dvor audítorov vymohol od bývalého člena sumu 153 407,58 EUR.

26. poznamenáva, že úrad OLAF začal v roku 2016 vyšetrovanie týkajúce sa možného zneužívania cestovných výdavkov a diét súčasným členom Dvora audítorov (v čase, keď bol poslancom Parlamentu); konštatuje, že úrad OLAF uzavrel tento prípad v septembri 2019, keď odporučil Parlamentu, aby vymohol sumu 11 243 EUR; konštatuje, že v tejto súvislosti neboli vydané žiadne disciplinárne alebo súdne odporúčania a žiadne odporúčanie nebolo adresované Dvoru audítorov;

27. víta, že členovia Dvora audítorov sú po odchode z funkcie viazaní kódexom správania, ktorý riadi ich nezávislosť, nestrannosť, bezúhonnosť, oddanosť, kolegialitu, dôvernosť, zodpovednosť a povinnosti; víta, že Dvor audítorov zverejňuje vyhlásenia o záujmoch (vyhlásenia o finančných záujmoch a vonkajších činnostiach) a životopisy svojich členov na webovom sídle, čím zabezpečuje rovnakú verejnú kontrolu Dvora audítorov, ako v prípade iných inštitúcií;

28. vyjadruje znepokojenie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch sú samodeklaratívne, a že vzhľadom na súčasný právny rámec nemá ani Dvor audítorov, ani jeho etický výbor, vyšetrovacie právomoci na kontrolu vierohodnosti a úplnosti údajov, ktoré sú v nich uvedené; vyzýva Dvor audítorov, aby zabezpečil, aby členovia predkladali vyhlásenia o záujmoch namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť súčasné postupy vrátane etickej komisie, aby sa zabezpečila absencia konfliktu záujmov; žiada Dvor audítorov, aby podal správu o dosiahnutom pokroku;

29. víta uverejnenie etických usmernení Dvora audítorov, ktoré sa vzťahujú na všetkých členov a zamestnancov inštitúcie; víta diskusiu etického výboru o všetkých otázkach etickej povahy, ktoré považuje za dôležité, vrátane posudzovania vonkajších činností členov Dvora audítorov; berie na vedomie vymenovanie etických poradcov spomedzi zamestnancov Dvora audítorov s cieľom zaistiť, aby každý zamestnanec mal právo a možnosť požiadať o dôverné a nestranné poradenstvo v citlivých otázkach, ako sú konflikty záujmov, prijímanie darov, poskytovanie informácií v prípade závažných nezrovnalostí (oznamovanie protispoločenskej činnosti) atď.;

30. zdôrazňuje, že Dvor audítorov ponúka všetkým zamestnancom špeciálne školenie v oblasti verejnej etiky, ktoré je povinné pre všetkých nových zamestnancov a ktoré sa v jednej časti venuje oznamovaniu protispoločenskej činnosti vrátane postupu, ktorý sa má dodržiavať, a obsahuje aj informácie o právach zamestnancov; víta, že vo vnútorných usmerneniach k často kladeným otázkam o etických otázkach sa uvádza viacero príkladov s cieľom uľahčiť odhalenie potenciálnych konfliktov záujmov; vyzýva Dvor audítorov, aby ešte viac zintenzívnil svoje úsilie zlepšením informovania a komunikácie, ako aj monitorovaním činností;

31. zdôrazňuje, že etický rámec by mal pozostávať z pravidiel na zabránenie možným konfliktom záujmov, ich identifikáciu a predchádzanie; konštatuje, že etický rámec Dvora audítorov preskúmali odborníci z najvyšších kontrolných úradov Poľska a Chorvátska; berie na vedomie záverečnú správu o partnerskom preskúmaní; vyzýva Dvor audítorov, aby informoval Parlament o akýchkoľvek následných opatreniach, o ktorých sa rozhodne na základe výsledku partnerského preskúmania;

32. víta, že Dvor audítorov zaviedol postupy pre oznamovanie protispoločenskej činnosti, ktorými sa zabezpečuje primeraná ochrana oznamovateľov, a že uverejnil súvisiace pravidlá; konštatuje, že existuje online kontaktný formulár na oznamovanie akýchkoľvek závažných nezrovnalostí; víta odkaz na domovskej stránke Dvora audítorov na to, ako oznamovať prípady podvodov úradu OLAF;

33. poznamenáva, že Dvor audítorov aj naďalej organizuje školenia a prezentácie pre manažérov, nových zamestnancov a zamestnancov v oblasti ľudských zdrojov s cieľom zvyšovať informovanosť o obťažovaní v pracovnom prostredí; okrem toho konštatuje, že kontaktné osoby pre boj proti obťažovaniu každoročne absolvujú príslušnú odbornú prípravu; konštatuje, že Dvor audítorov sprísnil v roku 2017 svoje pravidlá proti obťažovaniu, ktorých cieľom je zabrániť obťažovaniu, zabezpečiť prijateľné pracovné prostredie a uľahčiť zmierlivé riešenie medziľudských konfliktov;

34. víta úsilie, ktoré Dvor audítorov vynaložil na zabezpečenie dobrých podmienok pre zamestnancov, ako je pružný pracovný čas a práca z domu, prezentácie o rovnakých príležitostiach a bezplatný prístup k psychológom; konštatuje však, že v roku 2018 sa vyskytli tri prípady vyhorenia; žiada preto Dvor audítorov, aby preskúmal, či je pracovné zaťaženie úmerne rozdelené medzi jednotlivé tímy a zamestnancov;

35. konštatuje, že v roku 2018 bola podaná jedna formálna sťažnosť na obťažovanie s tým, že boli zistené skutočnosti týkajúce sa sexuálneho obťažovania; konštatuje, že celé konanie, ktoré skončilo preventívnymi a disciplinárnymi opatreniami, trvalo päť mesiacov od podania sťažnosti;

36. zdôrazňuje, ako sa uvádza v treťom odseku článku 16 služobného poriadku v súvislosti s pracovnou činnosťou vysokých úradníkov po odchode zo služby, že Dvor audítorov uverejňuje súvisiace informácie o pracovných činnostiach vysokých úradníkov Dvora audítorov; berie tiež na vedomie zverejnenie súvisiacich pravidiel na jeho webovom sídle;

37. poznamenáva, že Dvor audítorov a úrad OLAF úzko spolupracujú s cieľom chrániť finančné záujmy Únie; ďalej konštatuje, že v roku 2018 oznámil Dvor audítorov deväť prípadov podozrenia z podvodu, ktoré boli odhalené v súvislosti s jeho auditmi (v porovnaní s 13 prípadmi v roku 2017); vyjadruje blahoželanie Dvoru audítorov, že prebiehajúce rokovania vyústili do dohody o administratívnej spolupráci medzi Dvorom audítorov a úradom OLAF podpísanej v máji 2019, ktorej cieľom je uľahčiť praktickú spoluprácu medzi obomi subjektmi, najmä pokiaľ ide o postupovanie prípadov podozrenia z podvodu, a organizovať činnosti spoločného záujmu, ako sú odborná príprava, semináre alebo výmeny zamestnancov; 

38. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov poskytol v nadväznosti na uznesenie o udelení absolutória za rok 2017 len obmedzené odpovede na poznámky Parlamentu; zdôrazňuje, že tieto informácie Dvora audítorov majú zásadný význam pre Výbor pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, aby mohol určiť, či Dvor audítorov vykonal odporúčania Parlamentu; vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej najbližšej správy o následných opatreniach zahrnul všetky potrebné odpovede a vysvetlenia k vykonávaniu odporúčaní Parlamentu;

39. konštatuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebude mať výrazný vplyv na štruktúru a ľudské zdroje Dvora audítorov; konštatuje, že Dvor audítorov sa zaviazal využiť svoju diskrečnú právomoc v súlade s článkom 49 služobného poriadku a neprepúšťať úradníkov len preto, že už nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu; konštatuje, že pokiaľ ide o dočasných a zmluvných zamestnancov, Dvor audítorov je zo zákona povinný individuálne preskúmať každý prípad a udeliť výnimky, ak sú odôvodnené v záujme služby; víta, že Dvor audítorov sa zaviazal, že možnosť udeľovať výnimky bude využívať otvorene a transparentne; berie na vedomie, že Dvor audítorov sa bude vo svojich úvahách riadiť výlučne záujmom služby;

40. podčiarkuje záväzok Dvora audítorov zlepšiť rodovú vyváženosť na všetkých úrovniach riadenia; konštatuje, že 45 % audítorov a administrátorov tvoria ženy, čo znamená, že ženy a muži majú takmer rovnaké zastúpenie; konštatuje, že 38 % manažérov (24) tvoria ženy a z 10 riaditeľov sú tri ženy; vyzýva Dvor audítorov, aby sa aj naďalej usiloval podporovať rodovú vyváženosť, najmä na riadiacich a vyšších riadiacich miestach; víta, že podiel žien na riadiacich miestach v audítorských komorách sa zvýšil zo 7 % v roku 2015 na takmer 24 % na konci roka 2018 (v porovnaní s 20 % v roku 2017); berie na vedomie, že politika rovnakých príležitostí Dvora audítorov na obdobie 2018 – 2020, schválená vo februári 2018, sa zaoberá aj otázkami veku a zdravotného postihnutia;

41. opätovne zdôrazňuje, že len 6 z 28 členov Dvora audítorov (v porovnaní s 4 v roku 2016) sú ženy; zdôrazňuje otázku rodovej nerovnováhy medzi členmi Dvora audítorov; pripomína, že členské štáty by mali aktívnejšie nabádať ženy, aby sa uchádzali o takéto pozície; opakuje, že Rada by mala počas postupu vymenovania vždy navrhnúť aspoň dvoch kandidátov, jednu ženu a jedného muža;

42. konštatuje, že väčšie pracovné zaťaženie v oblasti prekladu bolo vyvážené zvýšením efektívnosti, ktoré sa dosiahlo zjednodušením vnútorných postupov Dvora audítorov vrátane centralizácie predchádzajúceho a následného spracovania prekladov; konštatuje, že to umožnilo výrazne znížiť náklady na stranu (viac ako 10 %);

43. opätovne víta spoluprácu Dvora audítorov s inými verejnými inštitúciami a zainteresovanými stranami; s uznaním berie na vedomie spoluprácu medzi vedúcimi najvyšších kontrolných inštitúcií a prijatie spoločného pracovného plánu od roku 2018; okrem toho podporuje partnerstvá uzatvorené s rôznymi univerzitami v rámci politiky Dvora audítorov s cieľom rozšíriť rozsah jeho odbornej prípravy; žiada Dvor audítorov, aby rozšíril svoje kontakty na ďalšie univerzity s cieľom nadviazať takú spoluprácu v budúcnosti, ktorá bude rozmanitá a zachová geografickú rovnováhu;

44. víta, že archívne priestory budovy K2 sa stali nadbytočné vďaka rastúcej digitalizácii; konštatuje, že tieto priestory budú prebudované na nové spoločné pracovné priestory alebo priestory na relaxáciu, a že náklady budú hradené zo zostávajúceho rozpočtu na stavebný projekt K3, ktorý bol dokončený pred niekoľkými rokmi; konštatuje, že komfort budovy K1 aj naďalej ďaleko zaostáva za ostatnými budovami komplexu; berie na vedomie závery štúdie, ktorá odporúča stavebné práce, ktoré by si vyžiadali obrovské investície; konštatuje, že aj v spolupráci s luxemburskými orgánmi sa naďalej zvažujú alternatívy s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre budúcnosť tejto budovy; vyzýva Dvor audítorov, aby informoval Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu o všetkých riešeniach (vrátane predloženia rozpočtových odhadov);

45. víta skutočnosť, že Dvor audítorov vytvoril komplexný environmentálny program na riešenie rôznych tém stanovených v environmentálnej analýze a na zníženie jeho vplyvu na životné prostredie; s uspokojením konštatuje, že od roku 2014 do roku 2018 dokázal znížiť svoju spotrebu energie o 11,5 %, od roku 2016 do roku 2018 svoju spotrebu vody o 21,1 % a od roku 2014 do roku 2018 svoju spotrebu papiera o 50,8 %;

46. podporuje úsilie Dvora audítorov o zlepšenie ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti prijatím trojročného akčného plánu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v polovici roku 2018 s niekoľkými opatreniami na zmiernenie zistených rizík; s uspokojením berie na vedomie spoluprácu Dvora audítorov s tímom reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ (CERT-EU) pri vykonávaní niektorých kontrol plánovaných v pláne;

47. uznáva pridanú hodnotu, ktorú môže voľný softvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom priniesť Dvoru audítorov; zdôrazňuje najmä jeho úlohu pri zvyšovaní transparentnosti a predchádzaní odkázanosti na určitého dodávateľa; uznáva aj potenciál na zlepšenie bezpečnosti, keďže umožňuje identifikáciu a stanovenie slabých miest; dôrazne odporúča, aby sa akýkoľvek softvér vyvinutý Dvorom audítorov sprístupnil verejnosti v rámci bezplatnej licencie a softvéru s otvoreným zdrojovým kódom; 

48. vyzdvihuje pracovné úsilie, ktoré bolo v posledných rokoch vyvinuté v oblastiach, ako sú zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti, etický rámec so všetkými súvisiacimi pravidlami a postupmi, posilnené komunikačné činnosti a rastúci počet opatrení na zlepšenie transparentnosti; víta významný počet medziinštitucionálnych dohôd o poskytovaní služieb a spolupráci; podčiarkuje význam spolupráce a výmeny skúseností medzi európskymi inštitúciami a orgánmi; navrhuje možnosť analýzy oficiálnych činností podporujúcich vytváranie sietí v rôznych oblastiach s cieľom výmeny najlepších postupov a vývoja spoločných riešení.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

19.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradník (čl. 209 ods. 7) prítomný na záverečnom hlasovaní

József Szájer

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.

[2] Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 9.

[5] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

Posledná úprava: 7. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia