Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0033/2020</NoDocSe>
PDF 208kWORD 68k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2071(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2071(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0038/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo[5], ypač į jo 14 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/126 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2062/94[6], ypač į jo 16 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[7], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje[8], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0033/2020),

1. patvirtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajai direktorei, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2071(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[9],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[10],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0038/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[11], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[12], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo[13], ypač į jo 14 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/126 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2062/94[14], ypač į jo 16 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[15], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje[16], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0033/2020),

1. pritaria Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2071(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0033/2020),

A. kadangi, remiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine[17], jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 15 425 700 EUR, t. y. 1,47 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,58 proc., t. y. 3,55 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; susirūpinęs pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 67,81 proc., t. y., palyginti su 2017 m., sumažėjo 4,42 proc.;

Veiklos rezultatai

2. pažymi, kad siekdama įvertinti savo veiklos rezultatus ir pagerinti biudžeto valdymą Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; be to, pažymi, kad 2018 m. Agentūra patvirtino naują pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių sistemą; pažymi, kad 2019 m. Agentūra kartu su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND), Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP) ir Europos mokymo fondu (ETF) atliko administracinių rodiklių metodikos peržiūrą, siekdama išnagrinėti galimą racionalizavimą; ragina Agentūrą toliau nagrinėti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ir racionalizuoti geriausios praktikos sklaidą;

3. pažymi, kad 2014–2020 m. daugiametės strateginės programos vykdymas pratęstas iki 2023 m.; palankiai vertina Agentūros pažangą siekiant strateginių tikslų ir pažymi, kad jie suderinti su platesnio užmojo Sąjungos politikos tikslais dėl darbuotojų saugos ir sveikatos; be to, pažymi, kad Agentūra įgyvendino 93 proc. savo metinės darbo programos;

4. palankiai vertina tai, kad 2018 m. Agentūra pradėjo savo veiklos ex post vertinimą vykdydama didelio masto prognozių tyrimą; pripažįsta, kad šio vertinimo išvada bus itin naudinga ir ja bus remiamasi rengiant naują prognozių ciklą bei vykdant 2022–2024/2025 m. Sveikos darbo aplinkos kampaniją darbuotojų saugos ir sveikatos ir skaitmeninimo srityse; ragina Agentūrą toliau nagrinėti galimus užduočių pasidalijimo su kitomis agentūromis būdus, ypač daug dėmesio skiriant dalijimuisi ištekliais sutampančioms užduotims atlikti su kitomis agentūromis, vykdančiomis panašią veiklą;

5. palankiai vertina tai, kad Agentūra aktyviai dalijasi užduotimis su kitomis agentūromis tokiose srityse, kaip saugumas, priemonių valdymas ar banko paslaugos, ir kad ji prisijungė prie EUROFOUND paskelbto tarpinstitucinio kvietimo teikti pasiūlymus dėl vertinimo ir suinteresuotųjų subjektų grįžtamosios informacijos paslaugų;

6. pripažįsta Agentūros indėlį kovojant su profesiniu vėžiu ir vykdant didžiausią pasaulyje darbuotojų saugos ir sveikatos kampaniją, taip pat palankiai vertina tai, kad 2018 m. sėkmingai pradėta ir jau daugiau kaip 30 valstybių vykdoma kampanija dėl sveikos darbo aplinkos ir dėl pavojingų medžiagų;

7. palankiai vertina Agentūros darbą vykdant projektą „Reabilitacija ir grįžimas į darbą po vėžio gydymo“, kuris buvo užbaigtas 2018 m., siekiant pateikti rekomendacijų, kaip spręsti problemas, su kuriomis susiduria vėžį įveikę asmenys, grįžę į darbą po gydymo kurso, ir darbuotojų saugos ir sveikatos problemas, su kuriomis gali susidurti darbdaviai;

8. palankiai vertina Agentūros indėlį konsultaciniuose posėdžiuose dėl kancerogenų ir mutagenų direktyvų peržiūros ir Agentūros narystę Komisijos įsteigtoje patariamojoje grupėje, sukurtoje rengiantis Europos darbo institucijos steigimui;

9. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog perkėlimai į 2019 m. pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) siekė 35 proc. (palyginti su 40 proc. 2017 m.), o perkėlimai pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) siekė net 46 proc. (palyginti su 40 proc. 2017 m.); tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; primena, kad tokie dideli perkėlimai į kitą laikotarpį taip pat buvo nurodyti 2016 ir 2017 finansiniais metais, ir ragina Agentūrą išnagrinėti šio reiškinio priežastis ir atitinkamai pagerinti biudžeto planavimą; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame paminėta galimybė pridėti ir pagrįsti galimų papildomų IT pirkimų, susijusių su perkėlimu į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį, sąrašą, taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagal III antraštinę dalį perkėlimai į kitą laikotarpį yra planuojami dėl didelio masto mokslinių tyrimų projektų pobūdžio, nes jie vykdomi dvejus metus, siekiant geriau panaudoti suteiktus išteklius;

10. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; be to, mano, kad itin svarbūs yra ir agentūrų išteklių bei duomenų tinkamumas naudoti ir naudojimo paprastumas; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami ir prieinami duomenys ir ištekliai, ir kokiu mastu Sąjungos piliečiams juos paprasta suprasti, atpažinti ir naudoti; primena, kad valstybės narės, parengusios išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, galėtų padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje;

11. remia Agentūros taikomą politiką, kuria siekiama užtikrinti ekonomiškai efektyvias ir aplinkai nekenkiančias priemones, kad būtų sumažintas jos anglies dioksido išmetimo rodiklis darbo vietoje, vykdant viešojo pirkimo procedūras, suteikiant nuotolinio darbo galimybes ir didinant informuotumą apie e. kultūrą bei ją plėtojant;

Personalo politika

12. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 100 proc.: užpildant 40 laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 40 etatų), buvo paskirta 40 laikinųjų darbuotojų; pažymi, kad, 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 25 sutartininkai;

13. pažymi, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti lygiavertę lyčių pusiausvyrą tarp vyresniųjų vadovų (trys vyrai ir viena moteris) ir valdyboje (42 vyrai ir 35 moterys);

14. atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra vykdo asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pažymi, kad po 2016 m. pradėtos ir 2017 m. užbaigtos priekabiavimo tyrimo bylos Agentūra ėmėsi tam tikrų veiksmų, visų pirma įgyvendino švelninimo priemones, t. y. reguliariai rengia informuotumo didinimo mokymus savo darbuotojams ir sukūrė konfidencialių konsultantų tinklą;

Viešieji pirkimai

15. pažymi, kad Agentūra skaitmenina viešųjų pirkimų procesus, 2018 m. lapkričio mėn. ji pradėjo įgyvendinti e. viešuosius pirkimus ir paskelbė pirmąjį e. konkursą, o 2019 m. taip pat pradėjo naudoti naują e. viešųjų pirkimų proceso modulį, t. y. e. paraiškų teikimą; taip pat pažymi, kad 2019 ir 2020 m. Agentūra ketina nagrinėti galimybę toliau naudotis visu e. viešųjų pirkimų procesu;

16. pažymi, kad Agentūra, vadovaudamasi Audito Rūmų ataskaita, pasirašė preliminariąją sutartį dėl konsultavimo IT klausimais paslaugų teikimo 2014–2017 m., kurioje nustatytos kainos priklausė nuo projektams skirto laiko ir nebuvo susietos su jų įgyvendinimu ir kurią Agentūra galėjo ribotai stebėti; Agentūra taikė Audito Rūmų rekomendacijas, sudarydama dabartines savo IRT ir konsultavimo preliminariąsias sutartis, ir prireikus naudojasi specialiosiomis nustatyto laiko ir priemonių sutartimis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17. pripažįsta, kad Agentūra turi priemonių ir deda nuolatines pastangas siekdama užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą; taip pat pažymi, kad Agentūra pritaikė tiek pavyzdinį sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus, kuriam 2018 m. Komisija pateikė ex ante pritarimą, tiek 2019 m. Komisijos sprendimą dėl išorės veiklos ir užduočių ir profesinės veiklos išėjus iš tarnybos;

Vidaus kontrolė

18. pažymi, kad Agentūra rengia veiksmų planą, kuriame būtų atkreiptas dėmesys į galimas tobulintinas sritis, nurodytas 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnybos audito ataskaitoje „Sveikos darbo aplinkos kampanijos ir IT parama agentūroje EU-OSHA“; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba šioje srityje paskelbė keturias rekomendacijas, iš kurių nė viena nebuvo pažymėta kaip ypatingos svarbos ar labai svarbi, ir kad 2018 m. pabaigoje Vidaus audito tarnyba konstatavo, kad trys rekomendacijos įgyvendintos, o ketvirtąją ketinama baigti įgyvendinti 2019 m.;

19. pažymi, kad 2018 m. Komisijos pavedimu buvo atliktas Komisijos Užimtumo GD kompetencijos sričiai priklausančių Sąjungos agentūrų (EU-OSHA, EUROFOUND, CEDEFOP ir ETF) išorės vertinimas dėl Agentūros svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo ir Sąjungos pridėtinės vertės; pažymi, kad, remiantis bendra iš suinteresuotųjų subjektų surinkta grįžtamąja informacija, patvirtinta, kad Agentūra reaguoja į partnerių ir tarpininkų bendrus ir konkrečius poreikius, ir beveik bendrai sutarta, kad jos vykdoma komunikacijos, tinklaveikos ir suinteresuotųjų subjektų įtraukimo veikla yra labai veiksminga, efektyvi ir nuosekli;

20. ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

21. pažymi, kad 2017 m. pabaigoje paskelbus apie Europos socialinių teisių ramstį, Agentūrai tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant savo principus;

Kitos pastabos

22. pažymi, kad Agentūra atliko Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos galimo poveikio savo organizacinei struktūrai, operacijoms ir sąskaitoms analizę ir kad buvo atlikta išsami visų pagrindinių Agentūros funkcijų analizė; be to, pažymi, kad analizės rezultatai parodė, jog poveikis Agentūros operacijoms būtų nedidelis, nesvarbu, kokio pobūdžio būtų būsimas Jungtinės Karalystės ir Sąjungos susitarimas;

o

o  o

23. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. kovo ... d. rezoliucijoje[18] dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

 


 

UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (23.1.2020)

<CommissionInt>pateikta Biudžeto kontrolės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2071(DEC))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

 

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Agentūros 2018 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jos finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2. palankiai vertina tai, kad Agentūros plataus užmojo programos įgyvendinimo lygis siekė 93 proc. ir kad buvo viršytas nustatytas tikslas, lėmęs tai, kad biudžeto panaudojimo lygis 2018 m. buvo 100 proc. (96 proc. 2017 m.); palankiai vertina tai, kad, kaip matyti iš 2018 m. atliktos nepriklausomos suinteresuotųjų subjektų apklausos rezultatų, bendras visų suinteresuotųjų subjektų grupių pasitenkinimas Agentūros darbu yra labai didelis (apie 90 proc.);

3. remia Agentūros veiklą kuriant, renkant ir teikiant patikimą ir aktualią informaciją bei priemones, taip pat atliekant tyrimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriais prisidedama prie Sąjungos politikos, skirtos sveikoms ir saugioms darbo vietoms visoje Sąjungoje skatinti; todėl atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti pakankamus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, leidžiančius Agentūrai visiškai įgyvendinti savo užduotis ir sykiu užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama agentūroms, o ne privatiems rangovams;

4. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma EU-OSHA, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND), Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą; palankiai vertina tai, kad 2018 m. EU-OSHA kartu su kitomis ES agentūromis, priklausančiomis Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD kompetencijai, pradėjo tyrimą, kaip būtų galima didinti sąveiką taikant esamą sistemą, ypač ES agentūrų veiklos rezultatų gerinimo tinkle ir už jo ribų, nes tai sudaro galimybes geriau naudotis sąveika ir keistis idėjomis bei geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant užtikrinti labiau subalansuotą valdymą, didesnį veiksmingumą, mažesnes sąnaudas ir geresnį agentūrų veiklos nuoseklumą; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina EU-OSHA pastangas nagrinėjant bendras viešojo pirkimo ir preliminariąsias sutartis, kad agentūros galėtų geriau dalytis užduotimis; pabrėžia, kad būtina pagerinti agentūrų ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimą ir stengtis neperduoti išorės subjektams vykdyti tų paslaugų, kurias gali teikti agentūros;

5. pažymi, kad Agentūrai buvo patikėtas svarbus vaidmuo įgyvendinant Europos socialiniame ramstyje įtvirtintus principus, ir palankiai vertina tvirtą jos įsipareigojimą užtikrinti, kad visi darbuotojai naudotųsi tokiomis pačiomis darbuotojų sveikatos ir saugos teisėmis, neatsižvelgiant į įmonės dydį, sutarties rūšį ar darbo santykius;

6. pripažįsta Agentūros indėlį kovojant su profesiniu vėžiu ir vykdant didžiausią pasaulyje darbuotojų saugos ir sveikatos kampaniją, taip pat palankiai vertina tai, kad 2018 m. sėkmingai pradėta ir jau daugiau kaip 30 valstybių vykdoma kampanija dėl sveikos darbo aplinkos ir dėl pavojingų medžiagų;

7. palankiai vertina Agentūros darbą vykdant projektą „Reabilitacija ir grįžimas į darbą po vėžio gydymo“, kuris buvo užbaigtas 2018 m., siekiant pateikti rekomendacijų, kaip spręsti problemas, su kuriomis susiduria vėžį įveikę asmenys, grįžę į darbą po gydymo kurso, ir darbuotojų saugos ir sveikatos problemas, su kuriomis gali susidurti darbdaviai;

8. palankiai vertina Agentūros indėlį konsultaciniuose posėdžiuose dėl kancerogenų ir mutagenų direktyvų peržiūros ir tai, kad Agentūra yra Komisijos įsteigtos patariamosios grupės, sukurtos prieš steigiant Europos darbo instituciją, narė;

9. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog perkėlimai į 2019 m. pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) siekė 35 proc. (2017 m. – 40 proc.), o perkėlimai pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) – net 46 proc. (2017 m. – 40 proc.); tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; primena, kad tokie dideli perkėlimai į kitą laikotarpį taip pat buvo nurodyti 2016 ir 2017 finansiniais metais, ir ragina Agentūrą išnagrinėti šio reiškinio priežastis ir atitinkamai pagerinti biudžeto planavimą; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame paminėta galimybė pridėti ir pagrįsti galimų papildomų IT pirkimų, susijusių su perkėlimu į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį, sąrašą, taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal III antraštinę dalį perkėlimai į kitą laikotarpį yra planuojami dėl didelio masto mokslinių tyrimų projektų pobūdžio, nes jie vykdomi dvejus metus, siekiant geriau panaudoti suteiktus išteklius;

10. pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Agentūra nebuvo įdiegusi nė vienos Komisijos parengtos IT priemonės e. pirkimui vykdyti; taip pat pažymi, kad vis dar vykdomi taisomieji veiksmai;

11. išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad iš keturių svarbių rekomendacijų, kurios buvo pateiktos Vidaus audito tarnybai (VAT) parengus audito ataskaitą „Sveikų darbo vietų kampanijos ir IT parama EU-OSHA“, trys buvo įgyvendintos ir VAT pažymėtos kaip baigtos, o ketvirtoji bus įgyvendinta 2019 m.;

12. džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. Agentūra priėmė naują veiklos rodiklių sistemą, pagal kurią atsižvelgiama į Parlamento pastabą, kad informacija apie veiklos rezultatus turi būti prieinama ir suprantama suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei; susidomėjęs laukia pirmos naujais rodikliais paremtos ataskaitos, kuri bus įtraukta į Agentūros 2019 m. metinę veiklos ataskaitą; pažymi, kad tuo tikslu Agentūra rengia ir skelbia skaitytojams lengvas suprasti iliustruotas schemas, kuriose pateikiami jos pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rezultatai;

13. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; be to, mano, kad itin svarbūs yra ir agentūrų išteklių bei duomenų tinkamumas naudoti ir paprastumas; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami ir prieinami duomenys ir ištekliai, ir kokiu mastu piliečiams juos paprasta suprasti, atpažinti ir naudoti; primena, kad parengusios išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, valstybės narės galėtų padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje;

14. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad Agentūroje galioja visiško priekabiavimo, diskriminacijos ir (arba) smurto darbo vietoje netoleravimo kultūra, ir palankiai vertina jos taikomas priemones, kuriomis skatinama kova su priekabiavimu darbe ir smerkiamas netinkamas elgesys;

15. remia Agentūros taikomą politiką, kuria siekiama užtikrinti ekonomiškai efektyvias ir aplinkai nekenkiančias priemones, kad būtų sumažintas jos anglies pėdsakas darbo vietoje, vykdant viešojo pirkimo procedūras, suteikiant nuotolinio darbo galimybes ir didinant informuotumą apie e. kultūrą bei ją plėtojant;

16. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

45

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL

Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI

Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Tatjana Ždanoka

 

5

-

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

 


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Peter Pollák, József Szájer

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[2] OL C 340, 2019 10 8, p. 1.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

[6] OL L 30, 2019 1 31, p. 58.

[7] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[8] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[9] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[10] OL C 340, 2019 10 8, p. 1.

[11] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[12] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[13] OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

[14] OL L 30, 2019 1 31, p. 58.

[15] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[16] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[17] OL C 120, 2019 3 29, p. 192.

[18] Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0000.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika