Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 195kWORD 57k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2102(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Ryszard Antoni Legutko</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0068/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 209 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4], ypač į jo 71 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė[5], ypač į jo 12 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje[6],

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2019/887 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 71 straipsnyje[7],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0034/2020),

1. patvirtina Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais[8],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0068/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr.1 605/2002[10], ypač į jo 209 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[11], ypač į jo 71 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė[12], ypač į jo 12 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje[13],

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2019/887 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 71 straipsnyje[14],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0034/2020),

1. pritaria Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0034/2020),

A. kadangi Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 buvo įsteigta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 10 metų laikotarpiui, siekiant suburti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir padėti Sąjungai atlikti vieną pagrindinių vaidmenų vykdant su pažangiais biologiniais produktais ir biodegalais susijusius mokslinius tyrimus, taip pat pristatant ir skatinant naudoti šiuos produktus ir biodegalus;

B. kadangi, laikydamasis Bendrosios įmonės finansinių taisyklių, priimtų 2014 m. spalio 14 d. Bendrosios įmonės valdybos sprendimu, 38 ir 43 straipsnių, apskaitos pareigūnas parengė metines finansines ataskaitas;

C. kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir pramonės partneriai, kuriems atstovauja Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas);

Bendrosios nuostatos

1. pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 975 000 000 EUR, ir turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad Bendrajai įmonei priklausantys pramonės atstovai Bendrosios įmonės veiklos laikotarpiu turi prisidėti ne mažiau kaip 2 730 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 182 500 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir ne mažesnis kaip 1 755 000 000 EUR nepiniginis įnašas – į Bendrosios įmonės darbo planą neįtrauktai papildomai veiklai įgyvendinti;

2. pažymi, kad 19 iš 101 atrinkto 2018 m. kvietimo teikti pasiūlymus 2018 m. pabaigoje buvo susitarimų dėl dotacijos parengiamajame etape; be to, pažymi, kad 2018 m. pradžioje pagal Bendrosios įmonės programą buvo vykdomas 101 projektas, šiuose projektuose dalyvavo iš viso 1 169 dalyviai iš 35 šalių, o bendra dotacijų vertė siekė 499 000 000 EUR;

3. pažymi, kad Bendrosios įmonės tikslų nebuvo galima siekti taikant tradicines Sąjungos priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė užtikrino struktūrinį poveikį, suburdama sektorius ir subjektus naujų vertės grandinių diegimo procese, ir sutelkė daugiau investicijų į inovacijų, skirtų biotechnologijų pramonės šakoms, plėtojimą; be to, pažymi, kad Bendrosios įmonės užduotis yra įgyvendinti BPS konsorciumo parengtą ir Komisijos patvirtintą strateginę inovacijų ir mokslinių tyrimų darbotvarkę (SIRA);

4. pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

5. prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą; atliekant vertinimą įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

6. pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodyta, jog Bendrosios įmonės 2018 m. metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

7. pažymi, kad Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nurodytas galutinis vykdymui skirtas 2018 m. biudžetas, jį sudaro 121 231 820 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 118 126 520 EUR mokėjimų asignavimų, kurių panaudojimo lygis atitinkamai buvo 99 proc. ir 71 proc.;

8. pažymi, kad mokėjimų asignavimai daugiausia buvo naudojami susitarimų dėl dotacijų, kurie buvo sudaryti pagal 2017 m. kvietimus teikti pasiūlymus, išankstiniam finansavimui ir tarpiniams mokėjimams, skirtiems pagal ankstesnius kvietimus teikti pasiūlymus vykdomiems projektams; be to, pažymi, kad žemesnį mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygį nulėmė tai, jog buvo vėluojama pateikti kai kurias periodines ataskaitas ir išlaidų deklaracijas, kurios buvo gerokai mažesnės nei susitarimuose dėl dotacijų patvirtintas biudžetas;

9. pažymi, kad iš ne mažiau kaip 975 000 000 EUR Sąjungos piniginio įnašo, kuris turi būti skirtas Bendrajai įmonei per visą jos gyvavimo laikotarpį, 2018 m. pabaigoje Sąjungos įnašas iš viso sudarė 264 600 000 EUR;

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad pramonės atstovai Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms turėjo skirti 757 900 000 EUR, tačiau jie pranešė tik apie pagrindinei veiklai skirtą nepiniginį įnašą, kurį sudarė 36 800 000 EUR, o valdyba patvirtino 21 200 000 EUR įnašą (12 100 000 EUR piniginį ir 9 100 000 EUR nepiniginį įnašą), kurį pramonės atstovai skyrė Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms;

11. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė atliko peržiūrą, siekdama atnaujinti Bendrąją įmonę sudarančių subjektų narystės statusą, kuris yra pagrindinis kriterijus siekiant patvirtinti ir pripažinti pramonės atstovų nepiniginius įnašus, skirtus Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai; su pasitenkinimu pažymi, kad ši peržiūra laikoma gerosios patirties pavyzdžiu ir kad peržiūra turėtų būti atliekama reguliariai;

12. apgailestauja, kad iš mažiausios 182 500 000 EUR sumos, kurią pramonės sektoriaus atstovai turi skirti Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos išlaidoms, iki 2018 m. pabaigos buvo sumokėta tik 800 000 EUR, todėl 2018 m. pabaigoje Komisija nusprendė sumažinti Bendrajai įmonei 2020 m. skirtą 205 000 000 EUR biudžetą 140 000 000 EUR suma; susirūpinęs pažymi, kad yra didelė rizika, jog iki Bendrosios įmonės programos pabaigos nebus pasiekta minimali piniginių įnašų suma;

Veiklos rezultatai

13. pažymi, kad buvo nustatyta, jog esami Bendrosios įmonės konkretūs pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai buvo patenkinami; palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė veikė veiksmingai ir jos vidutiniai veiklos rezultatai, palyginti su trimis pagrindiniais programos „Horizontas 2020“ veiklos rezultatų rodikliais, viršija 2018 m. nustatytus tikslus;

14. susirūpinęs pažymi, kad sverto poveikis, kurio vertė 2018 m. pabaigoje siekė 1,88, buvo mažesnis nei tikėtasi; susirūpinęs pažymi, kad nuo 2015 m. realizuotas sverto poveikis mažėja; ragina Bendrąją įmonę imtis veiksmų, kad per visą 2014–2020 m. laikotarpį būtų pasiektas tikslinis (2,86) sverto koeficientas;

15. pažymi, kad Bendrosios įmonės kvietimai teikti pasiūlymus yra visiškai atviri ir šiame procese gali dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai; palankiai vertina dideles Bendrosios įmonės pastangas informuoti Sąjungos suinteresuotuosius subjektus apie savo tikslus ir rezultatus bei skelbiamus konkursus per savo renginius, susitikimus ir interneto svetainę;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai patvirtina, jog Bendroji įmonė pasiekė pakankamą geriausių Sąjungos subjektų dalyvavimo pasirinktų vertės grandinių srityse lygį; pažymi, kad buvo pasiekta tinkama pramonės sektoriaus dalyvavimo pusiausvyra, jos atstovai sudarė 61 proc. visų dalyvių; atkreipia dėmesį į tai, kad 54 proc. privačiųjų pelno siekiančių subjektų yra mažosios ir vidutinės įmonės, o 27 proc. – didelės įmonės;

17. pažymi, kad 2018 m. Bendrosios įmonės veikla apėmė 17 susitarimų dėl dotacijų, parengtų pateikus 2017 m. kvietimą teikti pasiūlymus, sudarymą, taigi 2018 m. pabaigoje Bendroji įmonė iš viso vykdė 82 projektus; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė sėkmingai įgyvendino 2018 m. kvietimą teikti pasiūlymus; pažymi, kad procedūra dėl 19 atrinktų pasiūlymų buvo pradėta prieš pasibaigiant 2018 m.;

18. pažymi, kad dėl 2018 m. kvietimo teikti pasiūlymus sandaros ir pasiūlymų reitingų sistemos valdymo viena iš dviejų pagrindinių kvietimo temų nebuvo finansuojama, nepaisant to, kad buvo gauta reikalavimus atitinkančių ir aukštai įvertinų pasiūlymų abiem temomis;

19. su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pasiekė teisingą lyčių pusiausvyrą įvairiuose savo organuose (mokslinis komitetas: 60 proc. moterų ir 40 proc. vyrų; valstybių atstovų grupė: 59 proc. moterų ir 41 proc. vyrų; programų biuras: 61 proc. moterų ir 39 proc. vyrų; vertinimo ekspertai (2018 m. kvietimas teikti pasiūlymus): 48 proc. moterų ir 52 proc. vyrų; projektų koordinatoriai: 45 proc. moterų ir 55 proc. vyrų), išskyrus valdybą (20 proc. moterų ir 80 proc. vyrų); atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės pastabą, kad ji neturi įtakos valdybos sudėčiai; su pasitenkinimu pažymi, kad užtikrinta Bendrosios įmonės projektuose dalyvaujančių darbuotojų lyčių pusiausvyra (46 proc. moterų ir 54 proc. vyrų);

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

20. pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Bendrojoje įmonėje dirbo 23 darbuotojai, taigi visi etatų plano etatai buvo užimti; pažymi, kad 2018 m. buvo pradėtos dvi įdarbinimo procedūros: viena sutartininkui, o kita – laikinajam darbuotojui įdarbinti, tačiau pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pasipildė dar trimis sutartininkais; be to, pažymi, kad vienas kandidatas laikinai eiti pareigas buvo paskirtas 2018 m. pabaigoje ir pradėjo jas eiti pirmą 2019 m. ketvirtį;

Vidaus auditas

21. pažymi, kad 2017 m. lapkričio mėn. Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko auditą „Ribotos apimties vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra BPS bendrojoje įmonėje“; pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, padėtis 2018 m. pabaigoje rodė, kad Bendroji įmonė iš esmės įgyvendino vidaus kontrolės standartus;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad programų biuras atliko savo vidaus kontrolės sistemų vertinimą, siekdamas įvertinti dabartinį vidaus kontrolės sistemų įgyvendinimo lygį ir išnagrinėti sąlygas, būtinas siekiant pagerinti organizacijos vidaus kontrolės sistemą ir kilstelėti ją į aukštesnį brandos lygį; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pateikė tris rekomendacijas, siekdama paremti ir papildyti dabartines Bendrosios įmonės pastangas šioje srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad programų biuras pasiūlė atitinkamus veiksmų planus, o Vidaus audito tarnyba nurodė, kad jie yra tinkami siekiant sumažinti problemų mastą; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pradžioje buvo laikoma, kad minėtieji trys standartai dar nėra visiškai įgyvendinti;

23. pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita, laikoma, kad beveik visi vidaus kontrolės standartai yra įgyvendinti arba beveik įgyvendinti ir kad liko tik keletas standartų, pvz., 8 VKS (procesai ir procedūros), 10 VKS (veiklos tęstinumas) ir 11 VKS (dokumentų tvarkymas), kuriuos reikia visapusiškai įgyvendinti;

24. pažymi, kad 2017 m. Bendroji įmonė kartu su Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendra audito tarnyba pradėjo pirmąjį atsitiktinės imties programos „Horizontas 2020“ tarpinių išlaidų deklaracijų ex post auditą; pažymi, kad antrasis auditų etapas prasidėjo 2018 m., tačiau dėl mažo audituojamų dalyvių skaičiaus dar negalima padaryti jokių išvadų;

25. su pasitenkinimu pažymi, kad likutinis klaidų lygis yra mažesnis už reikšmingumo lygį ir sudaro 0,01 proc. programos „Horizontas 2020“ atveju;

26. pažymi, kad Komisija atliko Bendrosios įmonės 2014–2016 m. veiklos tarpinį vertinimą ir kad siekiant atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas buvo parengtas veiksmų planas; pažymi, kad pagal veiksmų planą dauguma veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į rekomendacijas, turi būti įgyvendinti 2018 ir 2019 m. ir kad jau vykdomi keli veiksmai;

Teisinė sistema

27. susirūpinęs pažymi, kad, nors Bendrosios įmonės tarpinis vertinimas buvo baigtas laikantis tikslių jos teisinėje sistemoje nustatytų terminų, vis dėlto šiame ankstyvame jos veiklos etape jis negalėjo suteikti didžiausios pridėtinės vertės Bendrosios įmonės sprendimų priėmimo procesui;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

28. pažymi, kad Bendroji įmonė kartu su kitomis šešiomis bendrosiomis įmonėmis paskelbė bendrą kvietimą pareikšti susidomėjimą, kad būtų galima atrinkti ne daugiau kaip septynis konfidencialius patarėjus, kurie sudarys konfidencialių patarėjų tinklą; todėl 2018 m. lapkričio mėn. vykdomieji direktoriai paskyrė du konfidencialius patarėjus.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

József Szájer

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

[1] OL C 426, 2019 12 18, p. 1.

[2] OL L 426, 2019 12 18, p. 24.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 169, 2014 6 7, p. 130.

[6] OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

[7] OL L 142, 2019 5 29, p. 16.

[8] OL L 426, 2019 12 18, p. 1.

[9] OL L 426, 2019 12 18, p. 24.

[10] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[11] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[12] OL L 169, 2014 6 7, p. 130.

[13] OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

[14] OL L 142, 2019 5 29, p. 16.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika