Postup : 2019/2072(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0035/2020

Předložené texty :

A9-0035/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 203kWORD 56k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018

(2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur[1],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[4], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie[5], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[7], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

1. uděluje absolutorium řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018

(2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur[8],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[9] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (07561/2020 – C9-0039/2020),

 s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[11], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie[12], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[13], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[14], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

1. schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018

(2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie[15] (dále jen „středisko“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 činil 47 142 100 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 4,63 %; vzhledem k tomu, že 91,48 % rozpočtu střediska pochází z přímých příspěvků orgánů, institucí a agentur;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. s uspokojením konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 94,94 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,82 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 87,94 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 2,53%;

Výkonnost

2. konstatuje, že středisko používá ukazatele vstupů a výstupů jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování svých výsledků a několik ukazatelů ke zlepšování svého rozpočtového řízení; poukazuje na to revidované předběžné hodnocení programů a činností střediska a probíhající následné hodnocení; vybízí středisko, aby dále vyvíjelo klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování výsledků a dopadu svých činností s cílem získat kvalitativní informace ve věci poskytování více přidané hodnoty vzhledem k výstupům střediska a zlepšování svého obchodního modelu;

3. s uspokojením bere na vědomí, že středisko v roce 2018 významně pokročilo s používáním překladových technologií a že v úzké spolupráci se partnerským generálním ředitelstvím Komise do svých pracovních postupů úspěšně začlenilo strojový překlad a Euramis;

4. dále bere na vědomí, že v roce 2018 byla veřejnosti zpřístupněna nejnovější verze největší terminologické databáze na světě, Interaktivní terminologie pro Evropu (IATE), kterou středisko vyvíjí a spravuje jménem svých institucionálních partnerů;

5. vítá skutečnost, že středisko provedlo dva kroky ke sdílení zdrojů s dalšími agenturami u překrývajících se úkolů, a to prostřednictvím sítě agentur EU: vytvořilo katalog sdílených služeb, který obsahuje výčet všech služeb, které by mohly agentury sdílet, a zřídilo společný portál pro veřejné zakázky, na kterém unijní agentury sdílejí své plány zadávání veřejných zakázek; důrazně středisko vybízí, aby aktivně hledalo další možnosti širší spolupráce se všemi agenturami Unie, zejména vzhledem ke své strategicky výhodné poloze v Lucemburku, kde má sídlo mnoho dalších agentur Unie;

6. vybízí středisko, aby provedlo doporučení Účetního dvora;

7. vítá pokrok při externím hodnocení obchodního modelu střediska, které proběhlo v roce 2017; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledku závěrečného hodnocení;

8. s uznáním bere na vědomí dlouhodobý dopad struktury účtování cen zavedené v roce 2017 pro překlad dokumentů, která klientům střediska umožnila dosáhnout v roce 2018 úspor ve výši 4,4 milionu EUR, a zdůrazňuje jeho pozitivní účinky;

9. naléhavě vyzývá středisko, aby přijalo udržitelný operační model v souladu s plánem restrukturalizace připraveným na základě externí „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto poskytovatele sdílených jazykových služeb pro agentury a instituce EU“; vybízí středisko, aby v plné míře uskutečnilo tyto kroky, které by pomohly přizpůsobit nový operační model technologickému pokroku, jehož příkladem jsou projekty překladů webu a rozpoznávání řeči;

10. se znepokojením konstatuje, že středisko nedokončilo plán boje proti podvodům, který měl být proveden do konce roku 2018, nicméně v roce 2018 činila míra jeho plnění 66 %; naléhavě středisko vyzývá, aby provádění plánu urychlilo;

11. je spokojen s úsilím střediska o rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců v oblastech kvality a projektového řízení: vyškoleno bylo 86,8 % klíčových zaměstnanců, což přesahuje cíl stanovený pro rok 2018;

12. bere na vědomí, že středisko splnilo svůj závazek, že institucím Unie zpřístupní do konce roku 2018 novou verzi databáze IATE, k čemuž došlo v listopadu 2018; vyzývá středisko, aby co nejrychleji dokončilo interinstitucionální verzi IATE;

Personální politika

13. bere na vědomí, že ke dnu 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 94,82 %, přičemž bylo jmenováno 50 úředníků a 133 dočasných pracovníků z celkového počtu 55 úředníků a 138 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 195 povolenými pozicemi v roce 2017); konstatuje, že kromě toho v roce 2018 pracovalo ve středisku také 23 smluvních zaměstnanců;

14. s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2018 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů na pozicích vedoucích pracovníků (tři muži a dvě ženy) i ve správní radě (32 mužů a 27 žen);

15. vybízí středisko, aby vypracovalo dlouhodobý rámec politiky lidských zdrojů, který se bude zabývat rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců, celoživotním poradenstvím a profesním rozvojem, vyváženým zastoupením žen a mužů, prací na dálku, nediskriminací, zeměpisnou rovnováhou a náborem a integrací osob se zdravotním postižením;

Zadávání veřejných zakázek

16. konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora zavedla agentura v roce 2018 elektronickou fakturaci, avšak dosud nezprovoznila nástroj pro elektronické zadávání zakázek a nástroj pro elektronické podání používaný Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); vyzývá středisko, aby zavedlo veškeré nezbytné nástroje pro zadávací řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetu zájmů a transparentnost

17. bere na vědomí, že se středisko rozhodlo, že vzhledem k problémům s řízením, které souvisejí s velikostí jeho správní rady (přibližně 130 členů a náhradníků), bude zveřejňovat pouze prohlášení o zájmech bez životopisů; bere na vědomí, že na internetové stránce střediska je zveřejněno prohlášení o zájmech a životopis ředitelky; konstatuje, že vzhledem k povaze své činnosti se středisko domnívá, že riziko spojené s konflikty zájmů je velmi nízké;

18. se znepokojením konstatuje, že i když není středisko financováno poplatky, je závislé na příjmech získávaných od klientů, kteří jsou zastoupeni ve správní radě, a že proto hrozí riziko střetů zájmů při stanovování cen za produkty střediska, které by se dalo vyřešit tím, že by tyto poplatky vybírala jménem klientů střediska Komise, a středisko by tak dostalo do situace, kdy by bylo plně financováno z rozpočtu Unie; bere na vědomí vyjádření střediska, že financování z rozpočtu Unie by vyžadovalo dohodu mezi Komisí a rozpočtovým orgánem; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o opatřeních přijatých ke zmírnění tohoto rizika;

Další připomínky

19. vítá, že v roce 2018 byla spuštěna nová verze databáze InterActive Terminology for Europe (IATE), která měla středisko více zviditelnit a zvýšit jeho přítomnost na internetu; vyzývá středisko, aby se i v budoucnu zaměřilo na šíření výsledků své práce mezi veřejností a aby s veřejností komunikovalo prostřednictvím sociálních sítí a dalších sdělovacích prostředků;

20. vybízí středisko, aby pokračovalo v digitalizaci svých služeb;

21. lituje toho, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se dne 26. dubna 2018 rozhodl ukončit dohodu o poskytování překladatelských služeb, kterou se střediskem uzavřel, a to i přesto, že má zákonnou povinnost využívat služeb střediska, kterou stanoví článek 148 nařízení (EU) 2017/1001[16], kterým byl úřad EUIPO zřízen; konstatuje, že středisko dne 6. července 2018 podalo žalobu k Tribunálu a že ústní část řízení skončila dne 4. června 2019; konstatuje, že dne 7. prosince 2018 bylo podepsáno nové ujednání mezi střediskem a EUIPO, a to pouze na dva roky; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovalo o vývoji tohoto soudního řízení;

o

o  o

22. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … března 2020[17] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ (22.1.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu</CommissionInt>


<Titre>o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Zpravodajka: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. znovu potvrzuje svou jasnou podporu mnohojazyčnosti v Unii jako jednoho ze základních předpokladů řádného fungování demokratického systému Unie; zdůrazňuje, že s překladatelskými a jazykovými službami všech jazyků členských států je třeba zacházet rovnocenně; uvědomuje si úlohu střediska, které usnadňuje práci agentur, institucí a jiných subjektů Unie tím, že poskytuje vysoce kvalitní překladatelské a jazykové služby; připomíná, že specializovaný subjekt, který se věnuje překladům pro agentury, instituce a jiné subjekty Unie přinesl úspory z rozsahu a zvýšení účinnosti;

2. vítá skutečnost, že překlady pro agentury, instituce a jiné subjekty Unie poskytuje veřejná agentura Unie; připomíná sílu střediska, které je dlouhodobě fungující agenturou Unie s 200 zkušenými zaměstnanci;

3. s uznáním bere na vědomí dlouhodobý dopad struktury účtování cen zavedené v roce 2017 pro překlad dokumentů, která klientům střediska umožnila dosáhnout v roce 2018 úspor ve výši 4,4 milionu EUR, a zdůrazňuje jeho pozitivní účinky;

4. naléhavě vyzývá středisko, aby přijalo udržitelný operační model v souladu s plánem restrukturalizace připraveným na základě externí „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto poskytovatele sdílených jazykových služeb pro agentury a instituce EU“; vybízí středisko, aby v plné míře uskutečnilo tyto kroky, které by pomohly přizpůsobit nový operační model technologickému pokroku, jehož příkladem je projekt překladů pro web a rozpoznávání řeči;

5. se znepokojením konstatuje, že středisko nedokončilo plán boje proti podvodům, jehož provedení bylo plánováno do konce roku 2018 – míra provedení v roce 2018 činila 66 %; naléhavě středisko vyzývá, aby urychlilo provádění tohoto plánu;

6. je spokojen s úsilím střediska o rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců v oblastech kvality a projektového řízení: vyškoleno bylo 86,8 % klíčových zaměstnanců, což přesahuje cíl stanovený pro rok 2018;

7. bere na vědomí skutečnost, že středisko splnilo svůj závazek, že institucím Unie zpřístupní do konce roku 2018 novou verzi databáze IATE (InterActive Terminology for Europe) – k jejímu spuštění došlo v listopadu 2018; vyzývá středisko, aby co nejrychleji dokončilo interinstitucionální verzi.

 

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

21.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
POŽÁDANÉM O STANOVISKO

 

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

József Szájer

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[2] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[3] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.

[6] Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[9] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[10] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.

[13] Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 16.

[16] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1).

[17] Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0000.

Poslední aktualizace: 15. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí