Procedure : 2019/2072(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0035/2020

Indgivne tekster :

A9-0035/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 68k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

(2019/2072(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[4], særlig artikel 70,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer[5], særlig artikel 14,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[7], særlig artikel 105,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0035/2020),

1. meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


 

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

(2019/2072(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar[8],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[9] for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[10], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[11], særlig artikel 70,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer[12], særlig artikel 14,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[13], særlig artikel 108,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[14], særlig artikel 105,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0035/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 

 


3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

(2019/2072(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0035/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ("centret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter[15] var på 47 142 100 EUR, hvilket er en stigning på 4,63 % i forhold til 2017; der henviser til, at 91,48 % af centrets budget stammer fra direkte bidrag fra institutioner, andre agenturer og organer;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 94,94 %, hvilket er en stigning på 1,82 % sammenlignet med det foregående år; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,94 %, hvilket svarer til en stigning på 2,53 % i forhold til det foregående år;

Performance

2. bemærker, at centret anvender input- og outputindikatorer som centrale resultatindikatorer til at vurdere sine aktiviteters performance og flere indikatorer til at forbedre budgetforvaltningen; noterer sig den reviderede forhåndsevaluering og den efterfølgende revision, der foretages af centrets programmer og aktiviteter; opfordrer centret til yderligere at udvikle de centrale resultatindikatorer med henblik på bedre at kunne vurdere sine aktiviteters resultater og effekt for at opnå kvalitativ rådgivning om, hvordan der kan opnås en større merværdi for centrets output, og hvordan centrets forretningsmodel kan forbedres;

3. noterer sig med tilfredshed, at centret i 2018 gjorde store fremskridt med brugen af oversættelsesteknologi, og at det i tæt samarbejde med sit partnergeneraldirektorat i Kommissionen med succes har indført maskinoversættelse og Euramis i dets produktionsproces;

4. bemærker endvidere, at den nyeste version af den største terminologidatabase i verden, Interactive Terminology for Europe (IATE), blev gjort offentligt tilgængeligt i 2018, og at centret udvikler og forvalter denne på vegne af sine institutionelle partnere;

5. bifalder, at centret gennemførte to foranstaltninger med henblik på via netværket af EU-agenturer at dele ressourcer med andre agenturer om overlappende opgaver: et katalog med fælles tjenester, som indeholder en liste over alle de tjenester, som kan deles af EU-agenturerne, og en fælles udbudsportal, hvorpå EU-agenturernes udbudsplaner deles; opfordrer på det kraftigste centret til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejdsmuligheder med alle EU-agenturer, navnlig i betragtning af dets strategisk velegnede placering i Luxembourg, hvor mange andre EU-agenturer har hovedsæde;

6. tilskynder centret til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger;

7. glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til den eksterne evaluering af centrets forretningsmodel, som blev gennemført i 2017; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af den endelige evaluering;

8. bemærker med tilfredshed og påpeger de positive effekter af den fortsatte indvirkning af den prisstruktur, der blev indført i 2017 for oversættelse af dokumenter, og som svarede til en besparelse på 4,4 mio. EUR for centrets kunder i 2018;

9. opfordrer indtrængende centret til at vedtage en bæredygtig forretningsmodel i overensstemmelse med den omstillingsplan, der er udarbejdet i henhold til den eksterne undersøgelse af Oversættelsescentret som udbyder af fælles sprogtjenester for EU's agenturer og organer; opfordrer centret til fuldt ud at gennemføre tiltag, der kan bidrage til at tilpasse den nye forretningsmodel til den teknologiske udvikling, såsom projektet vedrørende weboversættelser og talegenkendelse;

10. bemærker med bekymring, at centret ikke har fuldført den plan for bekæmpelse af svig, der var planlagt til at blive gennemført ved udgangen af 2018, og som i 2018 havde en gennemførelsesgrad på 66 %; opfordrer indtrængende centret til at fremskynde gennemførelsen af denne plan;

11. udtrykker tilfredshed med den indsats, centret har ydet for at udvikle kapaciteterne for nøglemedarbejdere på området for kvalitets- og projektforvaltning, idet 86,8 % af nøglemedarbejderne har modtaget uddannelse, og målet for 2018 således er oversteget;

12. anerkender, at centret fulgte op på sin forpligtelse til at stille en ny udgave af IATE til rådighed for EU-institutionerne ved udgangen af 2018, hvilket skete i november 2018; opfordrer centret til at færdiggøre den interinstitutionelle udgave af IATE så hurtigt som muligt;

Personalepolitik

13. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 94,82 %, med 50 tjenestemænd og 133 midlertidigt ansatte ud af de 55 tjenestemænd og 138 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 195 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der desuden arbejdede 23 kontraktansatte for centret i 2018;

14. noterer sig med tilfredshed, at der blev opnået en god balance mellem kønnene i 2018 for så vidt angår toplederstillinger (tre mænd og to kvinder) og i bestyrelsen (32 mænd og 27 kvinder);

15. opfordrer centret til at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv for dets medarbejdere, livslang vejledning og karriereudvikling, ligelig deltagelse af mænd og kvinder, telearbejde, ikkeforskelsbehandling, geografisk balance og rekruttering og integration af personer med handicap;

Udbud

16. bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2018 havde indført e-invoicing, men endnu ikke e-tendering og e-submission, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling og lagring af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-indkøb); opfordrer centret til at indføre alle de nødvendige værktøjer til forvaltning af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17. bemærker, at centret har valgt kun at offentliggøre interesseerklæringer, uden CV, på grund af forvaltningsmæssige problemer relateret til størrelsen af dets bestyrelse (ca. 130 medlemmer og suppleanter); bemærker, at direktørens CV og interesseerklæring er offentliggjort på centrets websted; bemærker, at centret mener, at risici relateret til interessekonflikter er meget lave på grund af karakteren af dets forretningsaktiviteter;

18. bemærker med bekymring, at selv om centret ikke er gebyrfinansieret, er det afhængigt af indtægter fra sine kunder, der er repræsenteret i centrets bestyrelse, og at der derfor er en høj risiko for interessekonflikter i forbindelse med prisfastsættelsen af centrets produkter, som kunne løses, hvis Kommissionen opkrævede gebyrerne på vegne af centret, hvilket ville afstedkomme, at centret fuldt ud ville blive finansieret over Unionens budget; anerkender centrets bemærkning om, at muligheden for finansiering via Unionens budget ville kræve en aftale mellem Kommissionen og budgetmyndigheden; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske denne risiko;

Øvrige bemærkninger

19. glæder sig over sig lanceringen i 2018 af den nye version af databasen IATE, der har til formål at øge centrets synlighed og tilstedeværelse online; opfordrer centret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sit arbejde til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

20. opfordrer centret til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

21. beklager, at Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) den 26. april 2018 besluttede at opsige den oversættelsesordning, som den havde indgået med centret, på trods af dets juridiske forpligtelse til at benytte sig af centrets tjenesteydelser, jf. artikel 148 i forordning (EU) nr. 2017/1001[16], hvorved EUIPO blev oprettet; noterer sig centrets søgsmål ved Retten af 6. juli 2018 og afslutningen af den mundtlige forhandling den 4. juni 2019; bemærker, at en ny ordning mellem centret og EUIPO for kun to år blev underskrevet den 7. december 2018; opfordrer centret til at holde dechargemyndigheden orienteret om udviklingen i denne sag;

o

o o

22. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 2020[17] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.


UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (22.1.2020)

<CommissionInt>til Budgetkontroludvalget</CommissionInt>


<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

 

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bekræfter endnu en gang sit stærke engagement med hensyn til flersprogethed i Unionen som en af de grundlæggende forudsætninger for, at Unionens demokratiske system kan fungere; understreger behovet for at behandle oversættelses- og sprogtjenester for alle medlemsstaternes officielle sprog ens; anerkender den rolle, som centret spiller med hensyn til at fremme Unionens institutioners, organers, kontorers og agenturers arbejde ved at levere højkvalitetsoversættelser på alle officielle EU-sprog og sprogtjenester af høj kvalitet; minder om, at det at have en specialiseret enhed til at dække oversættelser til EU-organer, -kontorer og -agenturer har ført til stordriftsfordele og effektivitetsgevinster; 2.  glæder sig over, at oversættelser til EU-organer, -kontorer og -agenturer varetages af et offentligt EU-agentur; noterer sig centrets styrke som et mangeårigt EU-agentur med 200 erfarne medarbejdere;

3. bemærker med tilfredshed og påpeger de positive effekter af den fortsatte indvirkning af den prisstruktur, der blev indført i 2017 for oversættelse af dokumenter, og som svarede til en besparelse på 4,4 mio. EUR for centrets kunder i 2018;

4. opfordrer indtrængende centret til at vedtage en bæredygtig forretningsmodel i overensstemmelse med den omstillingsplan, der er udarbejdet i henhold til den eksterne undersøgelse af Oversættelsescentret som udbyder af fælles sprogtjenester for EU's agenturer og organer; opfordrer centret til at gennemføre tiltag, der kan bidrage til at tilpasse den nye forretningsmodel til den teknologiske udvikling, såsom projektet vedrørende weboversættelser og talegenkendelse;

5. bemærker med bekymring, at centret ikke har fuldført den plan for bekæmpelse af svig, der var planlagt til at blive gennemført ved udgangen af 2018, og som i 2018 havde en gennemførelsesgrad på 66 %; opfordrer indtrængende centret til at fremskynde gennemførelsen af denne plan;

6. udtrykker tilfredshed med den indsats, centret har ydet for at udvikle kapaciteterne for nøglemedarbejderne på området kvalitets- og projektforvaltning, idet 86,8 % af nøglemedarbejderne har modtaget uddannelse, og målet for 2018 således er oversteget;

7. anerkender, at centret fulgte op på sin forpligtelse til at stille en ny udgave af IATE (Interaktiv Terminologi for Europa) til rådighed for EU-institutionerne ved udgangen af 2018, hvilket skete i november 2018; opfordrer centret til at færdiggøre den interinstitutionelle udgave så hurtigt som muligt.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 


 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.2.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

József Szájer

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.

[2] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.

[3] EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[4] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[5] EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

[6] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[7] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

[8] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.

[9] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.

[10] EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[11] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[12] EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

[13] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[14] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

[15] EUT C 416 af 15.11.2018, s. 16.

[16] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1).

[17] Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0000.

Seneste opdatering: 27. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik