Διαδικασία : 2019/2072(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0035/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0035/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 211kWORD 71k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2072(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[4], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5], και ιδίως το άρθρο 14,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0035/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2072(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[8],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[9] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[10], και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[11], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[12], και ιδίως το άρθρο 14,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0035/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 

 


3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2072(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0035/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του[15], ο οριστικός προϋπολογισμός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 47 142 100 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση ύψους 4,63 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 91,48 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από άμεσες εισφορές των θεσμικών οργάνων, άλλων οργανισμών και λοιπών οργάνων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 94,94 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,82 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 87,94 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 2,53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Επιδόσεις

2. σημειώνει ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί δείκτες εισροών και εκροών ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του και μερικούς δείκτες για την ενίσχυση της δημοσιονομικής του διαχείρισης· σημειώνει την αναθεωρημένη εκ των προτέρων αξιολόγηση και την εν εξελίξει εκ των υστέρων αναθεώρηση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου· καλεί το Κέντρο να αναπτύξει περισσότερο τους βασικούς δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να αναζητήσει ποιοτικούς τρόπους αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τα αποτελέσματα του Κέντρου και να βελτιώσει το επιχειρηματικό μοντέλο του Κέντρου·

3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2018, το Κέντρο πραγματοποίησε σημαντικά βήματα προόδου στη χρήση της τεχνολογίας της μετάφρασης και ότι, σε στενή συνεργασία με τη γενική διεύθυνση-εταίρο στην Επιτροπή, εφάρμοσε με επιτυχία στη ροή της παραγωγής του την αυτόματη μετάφραση (ΜΑ) και το Euramis·

4. σημειώνει, επιπλέον, ότι το 2018 παρουσιάστηκε στους δημόσιους χρήστες η ολοκαίνουργια μορφή της μεγαλύτερης παγκοσμίως βάσης ορολογίας, της Διαδραστικής ορολογίας για την Ευρώπη (ΙΑΤΕ), και ότι το Κέντρο την αναπτύσσει και τη διαχειρίζεται για λογαριασμό των θεσμικών εταίρων του·

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Κέντρο υλοποίησε δύο δράσεις για την από κοινού χρήση πόρων με άλλους οργανισμούς σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα μέσω του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ: έναν κατάλογο κοινών υπηρεσιών, όπου απαριθμούνται όλες οι υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να μοιράζονται οι οργανισμοί της Ένωσης και μια κοινή πύλη για τη σύναψη συμβάσεων, στην οποία αναρτώνται τα κοινά σχέδια συμβάσεων των οργανισμών της Ένωσης· ενθαρρύνει ένθερμα το Κέντρο να επιδιώξει ενεργά περισσότερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως δεδομένης της κατάλληλης στρατηγικής θέσης του στο Λουξεμβούργο, όπου πολλοί άλλοι οργανισμοί της Ένωσης έχουν την έδρα τους·

6. ενθαρρύνει το Κέντρο να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

7. χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εξωτερική αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου του Κέντρου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έκβαση της τελικής αξιολόγησης·

8. σημειώνει με ικανοποίηση και τονίζει τον συνεχιζόμενο θετικό αντίκτυπο της τιμολογιακής δομής που θεσπίστηκε το 2017 για τη μετάφραση εγγράφων, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση 4,4 εκατομμυρίων EUR για τους πελάτες του Κέντρου το 2018·

9. παροτρύνει το Κέντρο να υιοθετήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το σχέδιο μετασχηματισμού που καταρτίστηκε εν συνεχεία της εξωτερικής μελέτης για το Μεταφραστικό Κέντρο ως πάροχο κοινών γλωσσικών υπηρεσιών για τους οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ· ενθαρρύνει το Κέντρο να προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμβάλουν στην προσαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι το έργο μετάφρασης ιστοσελίδων και αναγνώρισης ομιλίας·

10. σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν έχει ολοκληρώσει το σχέδιο για την καταπολέμηση της απάτης, το οποίο, το 2018, σημείωσε ποσοστό εκτέλεσης 66 %, παρότι προοριζόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του εν λόγω έτους· παροτρύνει το Κέντρο να επισπεύσει την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Κέντρο να αναπτύξει τις ικανότητες του βασικού προσωπικού όσον αφορά τη διαχείριση ποιότητας και τη διαχείριση έργων, δεδομένου ότι το 86,8 % του βασικού προσωπικού εκπαιδεύτηκε στους εν λόγω τομείς, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί για το 2018·

12. αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο εν συνεχεία της δέσμευσής του να θέσει στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μια νέα έκδοση της βάσης δεδομένων IATE έως το τέλος του 2018, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2018· ενθαρρύνει το Κέντρο να οριστικοποιήσει τη διοργανική έκδοση της IATE το συντομότερο δυνατόν·

Πολιτική προσωπικού

13. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 94,82 % και ότι από τις 55 θέσεις μόνιμων και τις 138 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 195 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 50 με μόνιμους υπαλλήλους και οι 133 με έκτακτους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 23 συμβασιούχοι υπάλληλοι εργάστηκαν για το Κέντρο το 2018·

14. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2018 επιτεύχθηκε καλή ισορροπία μεταξύ των φύλων σε σχέση με τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις (τρεις άνδρες και δύο γυναίκες) και στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου (32 άνδρες και 27 γυναίκες)·

15. ενθαρρύνει το Κέντρο να διαμορφώσει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους το οποίο θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου του προσωπικού της, της δια βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της γεωγραφικής ισορροπίας και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία·

Δημόσιες συμβάσεις

16. σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο τέλος του 2018 ο Οργανισμός είχε καθιερώσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing), αλλά δεν είχε καθιερώσει ακόμα τα εργαλεία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού και ηλεκτρονικής υποβολής (e-submission) που ανέπτυξε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· καλεί το Κέντρο να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17. σημειώνει ότι το Κέντρο επέλεξε να δημοσιοποιεί μόνον τις δηλώσεις συμφερόντων, χωρίς βιογραφικά σημειώματα, λόγω των διαχειριστικών προβλημάτων που συνδέονται με το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου του (περίπου 130 μέλη και αναπληρωματικά μέλη)· σημειώνει ότι το βιογραφικό σημείωμα και η δήλωση συμφερόντων του διευθυντή είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Κέντρου· σημειώνει ότι το Κέντρο θεωρεί ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη σύγκρουση συμφερόντων είναι πολύ χαμηλοί λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του·

18. σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι το Κέντρο δεν χρηματοδοτείται από τέλη, εξαρτάται από τα έσοδα που εισπράττονται από τους πελάτες του, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά την τιμολόγηση των προϊόντων του Κέντρου που θα μπορούσε να διευθετηθεί εάν η Επιτροπή εισέπραττε τα τέλη για λογαριασμό των πελατών του Κέντρου, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτείται το Κέντρο αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· λαμβάνει υπόψη του το σχόλιο του Κέντρου ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου·

Λοιπές παρατηρήσεις

19. χαιρετίζει την έναρξη, το 2018, της νέας έκδοσης της IATE, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της δημόσιας προβολής και της επιγραμμικής παρουσίας του Κέντρου· καλεί το Κέντρο να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στη διάχυση των αποτελεσμάτων των εργασιών του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

20. προτρέπει το Κέντρο να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποφάσισε, στις 26 Απριλίου 2018, να τερματίσει τον σχετικό με τη μετάφραση διακανονισμό που συνήψε με το Κέντρο, παρά τη νομική υποχρέωσή του να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001[16], με τον οποίο θεσπίστηκε το EUIPO· λαμβάνει υπό σημείωση την προσφυγή που άσκησε το Κέντρο ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου στις 6 Ιουλίου 2018 και το κλείσιμο της προφορικής φάσης της ακρόασης στις 4 Ιουνίου 2019· σημειώνει ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2018 υπεγράφη μεταξύ του Κέντρου και του EUIPO νέα συμφωνία για δύο μόνο έτη· καλεί το Κέντρο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη της προσφυγής·

o

o  o

22. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... Μαρτίου 2020[17] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (22.1.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. διατυπώνει εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ένωση, καθώς αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι μεταφραστικές και γλωσσικές υπηρεσίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών· αναγνωρίζει τη συμβολή του Κέντρου στη διευκόλυνση του έργου των θεσμικών και λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης μέσω της παροχής γλωσσικών και μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης· υπενθυμίζει το γεγονός ότι η ύπαρξη ειδικευμένου φορέα για την κάλυψη των υπηρεσιών μετάφρασης για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης έχει αποφέρει οικονομίες κλίμακας και βελτίωση της αποδοτικότητας· 2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μετάφρασης για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης παρέχονται από δημόσιο οργανισμό της Ένωσης· επισημαίνει την ισχύ του Κέντρου, ενός οργανισμού της Ένωσης με μακρά πορεία και 200 έμπειρους υπαλλήλους·

3. σημειώνει με ικανοποίηση και τονίζει τον συνεχιζόμενο θετικό αντίκτυπο της τιμολογιακής δομής που θεσπίστηκε το 2017 για τη μετάφραση εγγράφων, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση 4,4 εκατομμυρίων EUR για τους πελάτες του Κέντρου το 2018·

4. παροτρύνει το Κέντρο να υιοθετήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το σχέδιο μετασχηματισμού που καταρτίστηκε εν συνεχεία της εξωτερικής μελέτης για το Μεταφραστικό Κέντρο ως πάροχο κοινών γλωσσικών υπηρεσιών για τους οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ· ενθαρρύνει το Κέντρο να προχωρήσει στην εφαρμογή των μέτρων που θα συμβάλουν στην προσαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι το έργο μετάφρασης ιστοσελίδων και αναγνώρισης ομιλίας·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν έχει ολοκληρώσει το σχέδιο για την καταπολέμηση της απάτης, το οποίο, το 2018, σημείωσε ποσοστό εκτέλεσης 66 %, παρότι προοριζόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του εν λόγω έτους· παροτρύνει το Κέντρο να επισπεύσει την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Κέντρο να αναπτύξει τις ικανότητες του βασικού προσωπικού όσον αφορά τη διαχείριση ποιότητας και τη διαχείριση έργων, δεδομένου ότι το 86,8 % του βασικού προσωπικού εκπαιδεύτηκε στους εν λόγω τομείς, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί για το 2018·

7. αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο εν συνεχεία της δέσμευσής του να θέσει στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μια νέα έκδοση της βάσης δεδομένων IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) έως το τέλος του 2018, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2018· ενθαρρύνει το Κέντρο να οριστικοποιήσει τη διοργανική έκδοση το συντομότερο δυνατόν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Αλέξης Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Αλέξης Γεωργούλης, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[3] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[4] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[5] ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

[6] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[7] ΕΕ L 12 της 10.5.2019, σ. 1.

[8] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[9] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[10] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[11] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[12] ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

[13] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[14] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[15] ΕΕ C 416 της 15.11.2018, σ. 16.

[16] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1).

[17] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2020)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου