Menetlus : 2019/2072(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0035/2020

Esitatud tekstid :

A9-0035/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 180kWORD 68k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Eelarvekontrollikomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2019/2072(DEC))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

 võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega[1],

 võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

 võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0039/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[4], eriti selle artiklit 70,

 võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94[5] Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta, eriti selle artiklit 14,

 võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[6], eriti selle artiklit 108,

 võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046[7] artiklis 70, eriti selle artiklit 105,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

 võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0035/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele keskuse 2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 


 

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2019/2072(DEC))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

 võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega[8],

 võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[9] 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

 võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0039/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[10], eriti selle artiklit 208,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[11], eriti selle artiklit 70,

 võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94[12] Euroopa Liidu Asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta, eriti selle artiklit 14,

 võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[13], eriti selle artiklit 108,

 võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046[14] artiklis 70, eriti selle artiklit 105,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

 võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0035/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 

 


3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2019/2072(DEC))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

 võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0035/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni[15] kohaselt oli keskuse 2018. aasta lõplik eelarve 47 142 100 eurot, mis on 2017. aastaga võrreldes 4,63 % väiksem; arvestades, et 91,48 % keskuse eelarvest moodustavad institutsioonide, muude asutuste ja organite osamaksed;

B. arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes keskuse eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 94,94 %, mis oli eelnenud aasta määrast 1,82 % kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,94 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 2,53 % kõrgem;

Tulemuslikkus

2. märgib, et keskus kasutab oma tegevuse tulemuste hindamiseks tulemuslikkuse põhinäitajatena sisend- ja väljundnäitajaid ning eelarve haldamise tõhustamiseks mitut näitajat; võtab teadmiseks keskuse programmide ja tegevuse läbivaadatud eelhindamise ning käimasoleva järelhindamise; palub keskusel tulemuslikkuse põhinäitajaid edasi arendada, hindamaks oma tegevuse tulemusi ja mõju, et saada kvalitatiivseid nõuandeid selle kohta, kuidas suurendada keskuse väljundite lisaväärtust ja täiustada keskuse ärimudelit;

3. märgib tunnustavalt, et keskus tegi 2018. aastal suuri edusamme tõlketehnoloogia kasutamisel ning on tihedas koostöös komisjoni partnerpeadirektoraadiga edukalt integreerinud oma tootmise töövoogu masintõlke ja Euramise;

4. märgib lisaks, et 2018. aastal tehti üldsusele kättesaadavaks maailma suurima terminoloogiaandmebaasi IATE (Interactive Terminology for Europe, Euroopa interaktiivne terminibaas) uus versioon ning keskus arendab ja haldab seda oma institutsiooniliste partnerite nimel;

5. tunnustab asjaolu, et keskus rakendas kahte meedet, et jagada vahendeid teiste asutustega kattuvate ülesannete täitmiseks ELi asutuste võrgustiku kaudu: jagatud teenuste kataloog, milles loetletakse kõik teenused, mida liidu asutused saaksid jagada, ja ühine hankeportaal, kus jagatakse liidu asutuste hankekavu; soovitab keskusel tungivalt püüda aktiivselt teha rohkem ja ulatuslikumat koostööd kõigi liidu asutustega, eriti arvestades keskuse strateegiliselt sobivat asukohta Luxembourgis, kus asuvad paljude teiste liidu asutuste peakorterid;

6. julgustab keskust kontrollikoja soovitusi ellu viima;

7. väljendab heameelt 2017. aastal keskuse ärimudeli välishindamisel tehtud edusammude üle; palub keskusel eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile lõpphindamise tulemustest aru anda;

8. märgib tunnustavalt 2017. aastal kehtestatud dokumentide tõlkimise hinnakujundusstruktuuri jätkuvat mõju, mis tõi 2018. aastal keskuse klientide jaoks kaasa 4,4 miljoni euro suuruse säästu, ning rõhutab selle positiivseid tagajärgi;

9. nõuab tungivalt, et keskus võtaks vastu kestliku ärimudeli kooskõlas ümberkujundamiskavaga, mis töötati välja tõlkekeskust kui ELi ametitele ja asutustele ühise keeleteenuse pakkujat käsitleva välisuuringu „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies“ alusel; ergutab keskust täielikult rakendama meetmeid, mis aitaksid kohandada uut ärimudelit tehnoloogia arenguga, mille näiteks on veebitõlke ja kõnetuvastuse projekt;

10. märgib murelikult, et keskus ei ole täitnud pettustevastast kava, mis oleks tulnud rakendada 2018. aasta lõpuks ja mille rakendamise määr oli 2018. aastal 66 %; nõuab tungivalt, et keskus kiirendaks selle kava rakendamist;

11. on rahul pingutustega, mida keskus on teinud põhitöötajate kvaliteedi- ja projektijuhtimisalase suutlikkuse arendamisel, kusjuures põhitöötajatest on saanud koolitust 86,8 %, millega ületati 2018. aastaks seatud eesmärk;

12. võtab teadmiseks järelmeetmed, mida keskus on võtnud seoses liidu institutsioonidele 2018. aasta lõpuks IATE uue versiooni kättesaadavaks tegemise kohustusega, mis täideti 2018. aasta novembris; julgustab keskust andma IATE institutsioonidevahelisele versioonile lõpliku vormi võimalikult kiiresti;

Personalipoliitika

13. märgib, et 31. detsembril 2018 oli ametikohtade loetelust täidetud 94,82 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 55 ametnikust ja 138 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 50 ametnikku ja 133 ajutist teenistujat (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 195); märgib, et lisaks töötas 2018. aastal keskuse heaks 23 lepingulist töötajat;

14. märgib rahuloluga, et 2018. aastal saavutati hea sooline tasakaal kõrgema juhtkonna ametikohtadel (kolm meest ja kaks naist) ja haldusnõukogus (32 meest ja 27 naist);

15. ergutab keskust töötama välja pikaajalist personalipoliitika raamistikku, et käsitleda oma töötajate töö- ja eraelu tasakaalu, elukestvat nõustamist ja karjääri arendamist, soolist tasakaalu, kaugtööd, mittediskrimineerimist, geograafilist tasakaalu ning puuetega inimeste töölevõtmist ja lõimimist;

Hanked

16. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2018. aasta lõpuks oli amet kasutusele võtnud e-arveldamise, kuid mitte veel e-hanke ja dokumentide elektroonilise esitamise vahendeid, mille komisjon on välja töötanud, et võtta avaliku hanke menetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hange); kutsub keskust üles võtma kõik hankemenetluste haldamiseks vajalikud vahendid kasutusele ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamisest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

17. märgib, et juhtimisprobleemide tõttu, mis tulenevad haldusnõukogu suurusest (umbes 130 liiget ja asendusliiget), otsustas keskus avaldada ainult huvide deklaratsioonid ilma elulookirjeldusteta; märgib, et direktori elulookirjeldus ja huvide deklaratsioon on keskuse veebisaidil avaldatud; märgib, et keskuse arvates on tema äritegevuse olemust arvestades huvide konfliktidega seotud riskid väga väikesed;

18. märgib murelikult, et kuigi keskust ei rahastata tasudest, sõltub ta haldusnõukogus esindatud klientidelt saadud tuludest ja seetõttu tekib tema toodete hinnakujundusega seoses suur huvide konflikti oht, mida saaks vältida, kui komisjon koguks tasusid keskuse klientide nimel, mille tulemuseks oleks keskuse täielik rahastamine liidu eelarvest; võtab teadmiseks keskuse märkuse, et liidu eelarvest rahastamise võimalus eeldaks komisjoni ja eelarvepädevate institutsioonide kokkulepet; palub keskusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru huvide konflikti ohu leevendamiseks võetud meetmetest;

Muud märkused

19. tunnustab seda, et 2018. aastal käivitati IATE uus versioon, mille eesmärk on suurendada keskuse nähtavust ja esindatust internetis; kutsub keskust üles pöörama rohkem tähelepanu oma töö tulemuste üldsusele levitamisele ning pöörduma avalikkuse poole sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

20. ergutab keskust jätkama oma teenuste digiteerimist;

21. peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) otsustas 26. aprillil 2018 lõpetada keskusega sõlmitud tõlkimiskorra, hoolimata oma juriidilisest kohustusest kasutada keskuse teenuseid, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1001[16] (millega EUIPO asutati) artiklis 148; võtab teadmiseks hagi, mille keskus esitas Üldkohtule 6. juulil 2018, ja kohtuistungi suulise osa lõpetamise 4. juunil 2019; märgib, et keskus ja EUIPO allkirjastasid 7. detsembril 2018 uue lepingu ainult kaheks aastaks; palub keskusel hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kohtumenetluse arenguga kursis;

o

o   o

22. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... märtsi 2020. aasta resolutsioonile[17] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (22.1.2020)

<CommissionInt>eelarvekontrollikomisjonile</CommissionInt>


<Titre>Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kinnitab veel kord oma kindlat pühendumist liidus mitmekeelsuse kui liidu demokraatliku süsteemi nõuetekohase toimimise ühe põhieelduse edendamisele; rõhutab vajadust kohelda kõikide liikmesriikide ametlike keelte kirjaliku tõlke ja muid keeleteenuseid võrdselt; tunnistab, et keskus aitab liidu kõikide ametlike keelte puhul kvaliteetsete kirjaliku tõlke ja muude keeleteenuste pakkumisega kaasa liidu institutsioonide, organite, asutuste ja ametite töö hõlbustamisele; tuletab meelde asjaolu, et liidu organitele, asutustele ja ametitele kirjalikku tõlget pakkuva eriüksuse olemasolu on toonud kaasa mastaabisäästu ja tõhususe suurenemise;

2. väljendab heameelt asjaolu üle, et liidu organitele, asutustele ja ametitele pakub kirjalikke tõlkeid liidu avalik-õiguslik amet; märgib keskuse tugevust liidu pikaajalise ametina, millel on 200 kogenud töötajat;

3. märgib tunnustavalt 2017. aastal kehtestatud dokumentide tõlkimise hinnakujundusstruktuuri jätkuvat mõju, mis tõi 2018. aastal keskuse klientide jaoks kaasa 4,4 miljoni euro suuruse säästu, ning rõhutab selle positiivseid tagajärgi;

4. nõuab tungivalt, et keskus võtaks vastu kestliku ärimudeli kooskõlas ümberkujundamiskavaga, mis töötati välja tõlkekeskust kui ELi ametitele ja asutustele ühise keeleteenuse pakkujat käsitleva välisuuringu „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies“ alusel; ergutab keskust rakendama meetmeid, mis aitaksid kohandada uut ärimudelit tehnoloogia arenguga, mille näiteks on veebitõlke ja kõnetuvastuse projekt;

5. märgib murelikult, et keskus ei ole täitnud pettustevastast kava, mis oleks tulnud rakenda 2018. aasta lõpuks ja mille rakendamise määr oli 2018. aastal 66 %; nõuab tungivalt, et keskus kiirendaks selle kava rakendamist;

6. on rahul pingutustega, mida keskus on teinud põhitöötajate kvaliteedi- ja projektijuhtimisalase suutlikkuse arendamisel, kusjuures põhitöötajatest on saanud koolitust 86,8 % ja seega on 2018. aastaks seatud eesmärki ületatud;

7. võtab teadmiseks järelmeetmed, mida keskus on võtnud seoses liidu institutsioonidele 2018. aasta lõpuks IATE (Euroopa interaktiivne terminibaas) uue versiooni kättesaadavaks tegemise kohustusega, mis täideti 2018. aasta novembris; julgustab keskust andma institutsioonidevahelisele versioonile lõpliku vormi võimalikult kiiresti.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

 


 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

József Szájer

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.

[2] ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.

[3] ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

[4] ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

[5] EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

[6] ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

[7] ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.

[8] ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.

[9] ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.

[10] ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

[11] ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

[12] EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

[13] ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

[14] ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.

[15] ELT C 416, 15.11.2018, lk 16.

[16] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT L 154, 16.6.2017, lk 1).

[17] Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0000.

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika