Menettely : 2019/2072(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0035/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0035/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 179kWORD 73k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Talousarvion valvontavaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

(2019/2072(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset[1],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

 ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05761/2020 – C9‑0039/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[4] ja erityisesti sen 70 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94[5] ja erityisesti sen 14 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[6] ja erityisesti sen 108 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715[7] ja erityisesti sen 105 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

 ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0035/2020),

1. myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

 


 

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä

(2019/2072(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset[8],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman[9] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

 ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05761/2020 – C9‑0039/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[10] ja erityisesti sen 208 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[11] ja erityisesti sen 70 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94[12] ja erityisesti sen 14 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[13] ja erityisesti sen 108 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715[14] ja erityisesti sen 105 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

 ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0035/2020),

1. hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

 

 


3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

(2019/2072(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

 ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0035/2020),

A. toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukon mukaan[15] sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 47 142 100 euroa, mikä merkitsee 4,63 prosentin vähennystä vuoteen 2017 verrattuna; ottaa huomioon, että 91,48 prosenttia keskuksen talousarviosta on peräisin toimielinten, muiden virastojen ja elinten suorista maksuosuuksista;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 94,94 prosenttia, mikä merkitsee 1,82 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,94 prosenttia, mikä merkitsee 2,53 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

2. panee merkille, että keskus käyttää panos- ja tuotosindikaattoreita keskeisinä tulosindikaattoreina arvioidakseen toimintansa tuloksia ja useita indikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan; panee merkille keskuksen ohjelmien ja toimien tarkistetun ennakkoarvioinnin ja parhaillaan toteutettavan jälkitarkistuksen; kehottaa keskusta kehittämään edelleen keskeisiä tulosindikaattoreita toimintansa tulosten ja vaikutusten arviointia varten, jotta saadaan laadullisia neuvoja siitä, kuinka keskuksen tuotoksella saadaan aikaan enemmän lisäarvoa ja parannetaan keskuksen toimintamallia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 keskus otti merkittäviä edistysaskeleita käännösteknologian käytössä ja että tiiviissä yhteistyössä kumppaninsa komission käännöstoimen pääosaston kanssa se on menestyksekkäästi ottanut työnkulussaan käyttöön konekääntämisen ja Euramisin;

4. panee lisäksi merkille, että vuonna 2018 otettiin yleiseen käyttöön aivan uusi versio maailman suurimmasta termitietokannasta, Euroopan interaktiivisesta termipankista (IATE), ja että keskus kehittää ja hallitsee sitä toimielinkumppaniensa puolesta;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että keskus toteutti seuraavat kaksi toimea, jotka koskivat resurssien jakamista päällekkäisissä tehtävissä muiden virastojen kanssa EU:n virastojen verkoston kautta: yhteinen palveluluettelo, jossa luetellaan kaikki virastojen jaettavissa olevat palvelut, ja yhteinen hankintaportaali virastojen hankintasuunnitelmien jakamista varten; kannustaa keskusta aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä unionin kaikkien virastojen kanssa, etenkin kun otetaan huomioon sen strategisesti hyvä sijainti Luxemburgissa, joissa sijaitsee monen muun EU:n viraston päätoimipaikka;

6. kannustaa keskusta panemaan täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suositukset;

7. suhtautuu myönteisesti keskuksen liiketoimintamallista vuonna 2017 tehdyn ulkoisen arvioinnin edistymiseen; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle lopullisen arvioinnin tuloksista;

8. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 käyttöön otetun asiakirjojen kääntämistä koskevan hinnoittelurakenteen vaikutus näkyy edelleen, ja korostaa sen myönteisiä seurauksia ja että vuonna 2018 tämä merkitsi 4,4 miljoonan euron säästöä keskuksen asiakkaille;

9. kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kestävän toimintamallin, joka vastaa ulkoisen tutkimuksen (”Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies”) pohjalta laadittua muutossuunnitelmaa; kannustaa keskusta panemaan täysin täytäntöön toimet, jotka auttaisivat mukauttamaan uutta toimintamallia tekniikan kehitykseen, kuten verkkokäännös- ja puheentunnistushankkeen;

10. panee huolestuneena merkille, että keskus ei ole saattanut päätökseen petostentorjuntasuunnitelmaa, joka oli tarkoitus panna täytäntöön vuoden 2018 loppuun mennessä ja jonka toteutusaste oli 66 prosenttia vuonna 2018; kehottaa keskusta nopeuttamaan tämän suunnitelman toteuttamista;

11. on tyytyväinen keskuksen pyrkimyksiin kehittää keskeisiä henkilöstön valmiuksia laadun ja projektinhallinnan alalla, sillä 86,8 prosenttia keskeisestä henkilöstöstä on saanut koulutusta, mikä ylittää vuodelle 2018 asetetun tavoitteen;

12. panee merkille, että keskus noudatti sitoumustaan antaa unionin toimielinten käyttöön uusi IATE-versio vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä tapahtui marraskuussa 2018; kehottaa keskusta viimeistelemään toimielinten välisen IATE-version mahdollisimman pian;

Henkilöstöpolitiikka

13. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 94,82 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 55 virasta ja 138 väliaikaisesta toimesta 50 virkaa ja 133 väliaikaista tointa oli täytettynä (verrattuna 195 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, että vuonna 2018 keskuksessa työskenteli lisäksi 23 sopimussuhteista toimihenkilöä;

14. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 saavutettiin hyvä sukupuolijakauma ylemmissä johtotehtävissä (3 miestä ja 2 naista) sekä johtokunnassa (32 miestä ja 27 naista);

15. kannustaa keskusta laatimaan pitkän aikavälin henkilöstöhallinnon kehyksen, jossa käsitellään sen henkilöstön työ- ja yksityiselämän tasapainoa, elinikäistä ohjausta ja urakehitystä, sukupuolten tasapuolista edustusta, etätyötä, syrjimättömyyttä, maantieteellistä tasapainoa sekä vammaisten henkilöiden palvelukseenottoa ja integrointia;

Hankinnat

16. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan keskus oli ottanut vuoden 2018 loppuun mennessä käyttöön sähköisen laskutuksen mutta ei ollut vielä ottanut käyttöön komission sähköisiin tarjouskilpailuihin ja sähköiseen laskutukseen kehittämiä välineitä, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön yhtenäinen ratkaisu tietojen vaihtamiseksi sähköisesti julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa (sähköiset hankintamenettelyt); kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnoinnissa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden soveltamisesta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17. toteaa, että keskus päätti julkistaa sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ilman ansioluetteloita keskuksen johtokunnan kokoon (noin 130 jäsentä ja varajäsentä) liittyvien hallinnollisten ongelmien takia; panee merkille, että keskuksen johtajan ansioluettelo ja sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on julkaistu keskuksen verkkosivustolla; panee merkille, että keskus katsoo, että eturistiriitoihin liittyvät riskit ovat hyvin pieniä sen toiminnan luonteen vuoksi;

18. toteaa huolestuneena, että vaikka keskusta ei rahoiteta maksuilla, se on riippuvainen tuloista, jotka se saa keskuksen johtokunnassa edustettuina olevilta asiakkailtaan, ja toteaa, että sen vuoksi on olemassa suuri riski, että keskuksen tuotteiden hinnoitteluun liittyy eturistiriitoja, jotka voitaisiin ratkaista, jos komissio keräisi maksut keskuksen asiakkaiden puolesta, jolloin keskus rahoitettaisiin täysin unionin talousarviosta; panee merkille keskuksen huomautuksen, jonka mukaan mahdollisuus saada rahoitusta unionin talousarviosta edellyttäisi komission ja budjettivallan käyttäjän välistä sopimusta; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän riskin lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

19. suhtautuu myönteisesti vuonna 2018 käyttöön otetun IATE-tietokannan uuteen versioon, jonka tarkoituksena on lisätä keskuksen julkista näkyvyyttä ja läsnäoloa verkossa; kehottaa keskusta pyrkimään työnsä tulosten levittämiseen yleisölle ja saavuttamaan kansalaiset sosiaalisen median ja muiden viestintävälineiden kautta;

20. kannustaa keskusta edistämään palvelujensa digitalisaatiota;

21. pitää valitettavana, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) päätti 26. huhtikuuta 2018 irtisanoa keskuksen kanssa tehdyn käännösjärjestelyn huolimatta sen sääntömääräisestä velvollisuudesta hyödyntää keskuksen palveluja EUIPOn perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1001[16] 148 artiklan mukaisesti; panee merkille keskuksen unionin yleisessä tuomioistuimessa 6. heinäkuuta 2018 nostaman kanteen ja 4. kesäkuuta 2019 pidetyn istunnon suullisen vaiheen päättämisen; panee merkille, että keskus ja EUIPO allekirjoittivat 7. joulukuuta 2018 uuden järjestelyn vain kahdeksi vuodeksi; kehottaa keskusta pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla oikeuskäsittelyn etenemisestä;

o

o  o

22. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan[17].


 

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.1.2020)

<CommissionInt>talousarvion valvontavaliokunnalle</CommissionInt>


<Titre>vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toistaa olevansa vahvasti sitoutunut Euroopan unionin monikielisyyteen, joka on yksi unionin demokraattisen järjestelmän asianmukaisen toiminnan keskeisistä edellytyksistä; korostaa, että jäsenvaltioiden kaikkiin virallisiin kieliin liittyviä käännös- ja kielipalveluita on kohdeltava tasapuolisesti; antaa keskukselle tunnustuksen siitä, että se helpottaa unionin toimielinten, elinten laitosten ja virastojen työtä tarjoamalla korkealaatuisia käännöksiä sekä kielipalveluita unionin kaikilla virallisilla kielillä; muistuttaa, että käyttämällä yhtä nimenomaista yksikköä tarjoamaan käännöspalveluita unionin elimille, laitoksille ja virastoille on saavutettu mittakaavaetuja ja parannettu tehokkuutta; 2.  pitää myönteisenä, että käännöksiä unionin elimille, laitoksille ja virastoille tarjoaa unionin julkinen elin; panee merkille käännöskeskuksen vahvuuden, jonka takaavat pitkäaikainen toiminta unionin virastona sekä 200 kokeneen työntekijän henkilöstö;

3. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 käyttöön otetun asiakirjojen kääntämistä koskevan hinnoittelurakenteen vaikutus näkyy edelleen, ja korostaa sen myönteisiä seurauksia ja että vuonna 2018 tämä merkitsi 4,4 miljoonan euron säästöä keskuksen asiakkaille;

4. kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kestävän toimintamallin, joka vastaa ulkoisen tutkimuksen (”Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies”) pohjalta laadittua muutossuunnitelmaa; kannustaa keskusta panemaan täytäntöön toimet, jotka auttaisivat mukauttamaan uutta toimintamallia tekniikan kehitykseen, kuten verkkokäännös- ja puheentunnistushankkeen;

5. panee huolestuneena merkille, että keskus ei ole saattanut päätökseen petostentorjuntasuunnitelmaa, joka oli tarkoitus panna täytäntöön vuoden 2018 loppuun mennessä ja jonka toteutusaste oli 66 prosenttia vuonna 2018; kehottaa keskusta nopeuttamaan tämän suunnitelman toteuttamista;

6. on tyytyväinen keskuksen pyrkimyksiin kehittää henkilöstön keskeisiä valmiuksia laadun ja projektinhallinnan alalla, ja panee merkille, että 86,8 prosenttia keskeisestä henkilöstöstä on saanut koulutusta, mikä ylittää vuodelle 2018 asetetun tavoitteen;

7. panee merkille, että keskus on noudattanut sitoumustaan antaa unionin toimielinten käyttöön uusi versio IATE:stä (InterActive Terminology for Europe) vuoden 2018 loppuun mennessä, ja toteaa tämän tapahtuneen marraskuussa 2018; kehottaa keskusta viimeistelemään toimielinten välisen version mahdollisimman pian.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.1.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

19.2.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

József Szájer

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.

[2] EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.

[3] EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

[6] EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.

[9] EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.

[10] EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

[13] EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] EUVL C 416, 15.11.2018, s. 16.

[16] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14. kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1).

[17] Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0000.

Päivitetty viimeksi: 14. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö