Postupak : 2019/2072(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0035/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0035/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 67k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.

(2019/2072(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija[1],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0039/2020),

 uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebno njezin članak 208.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[4], a posebno njezin članak 70.,

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije[5], a posebno njezin članak 14.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[6], a posebno njezin članak 108.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća[7], a posebno njezin članak 105.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

1. daje razrješnicu direktoru Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.

(2019/2072(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija[8],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[9] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0039/2020),

 uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[10], a posebno njezin članak 208.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[11], a posebno njezin članak 70.,

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije[12], a posebno njezin članak 14.,

 

 

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[13], a posebno njezin članak 108.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća[14], a posebno njezin članak 105.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

1. odobrava zaključenje poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 

 


 

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.

(2019/2072(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

A. budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima[15] Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije („Centar”) za financijsku godinu 2018. njegov konačni proračun iznosio 47 142 100 EUR, što je smanjenje od 4,63 % u odnosu na 2017. godinu; budući da 91,48 % proračuna Centra čine izravni doprinosi institucija, drugih agencija i tijela;

B. budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1. sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 94,94 %, što je povećanje od 1,82 % u usporedbi s prethodnom godinom; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 87,94 %, što je povećanje od 2,53 % u usporedbi s prethodnom godinom;

Uspješnost

2. napominje da Centar za ocjenu rezultata svojih aktivnosti kao ključne pokazatelje uspješnosti koristi pokazatelje uloženih resursa i ostvarenja kao i nekoliko pokazatelja za poboljšanje upravljanja proračunom; prima na znanje revidiranu ex ante evaluaciju i aktualnu ex post reviziju programâ i aktivnosti Centra; poziva Centar da i dalje razvija ključne pokazatelje uspješnosti kako bi ocijenio ishod i učinak svojih aktivnosti te kako bi na kvalitativan način stekao uvid u to kako osigurati veću dodanu vrijednost za ostvarenja Centra i poboljšati njegov poslovni model;

3. sa zadovoljstvom konstatira da je 2018. godine Centar poduzeo velike korake u upotrebi prevoditeljskih tehnologija te da je u bliskoj suradnji s partnerskom glavnom upravom u Komisiji u svoj radni proces uspješno uveo strojno prevođenje i Euramis;

4. nadalje, napominje da je 2018. godine javnosti postala dostupna nova verzija Interaktivne terminologije za Europu (IATE), najveće terminološke baze na svijetu, koju Centar razvija i njome upravlja u ime svojih institucijskih partnera;

5. pozdravlja činjenicu da je Centar preko Mreže agencija EU-a proveo dvije mjere za dijeljenje resursa s drugim agencijama u vezi sa zadaćama koje se preklapaju: katalog zajedničkih usluga u kojem su navedene sve usluge koje agencije Unije mogu dijeliti i portal za zajedničku javnu nabavu na kojem se nalaze planovi za nabavu agencija Unije; čvrsto potiče Centar da aktivno traži dodatnu i širu suradnju sa svim agencijama Unije, posebno s obzirom na njegov strateški prikladan položaj u Luxembourgu, gdje se nalazi sjedište mnogih drugih agencija Unije;

6. potiče Centar da provede preporuke Revizorskog suda;

7. pozdravlja napredak postignut u pogledu vanjske evaluacije poslovnog modela Centra, koja je provedena 2017.; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu završne evaluacije;

8. sa zadovoljstvom konstatira i ističe pozitivne kontinuirane učinke cjenovne strukture za prijevod dokumenata, koja je uvedena 2017., a zahvaljujući čemu su klijenti Centra 2018. uštedjeli 4,4 milijuna EUR;

9. potiče Centar da uvede održiv poslovni model u skladu s planom restrukturiranja koji je izrađen nakon provedbe vanjske studije naslovljene „Studija o Centru za prevođenje kao dijeljenom pružatelju jezičnih usluga za agencije i tijela EU-a;” potiče Centar da u potpunosti provede mjere kojima bi se novi poslovni model prilagodio tehnološkom napretku, kao što je projekt prevođenja za internet i prepoznavanja govora;

10. sa zabrinutošću prima na znanje da Centar nije proveo plan za borbu protiv prijevara koji je trebalo provesti do kraja 2018., a koji je 2018. imao stopu provedbe od 66 %; potiče Centar da ubrza provedbu tog plana;

11. izražava zadovoljstvo u pogledu truda koji je Centar uložio u razvoj sposobnosti ključnog osoblja u pogledu upravljanja kvalitetom i vođenja projekata, pri čemu je 86,8 % ključnog osoblja sudjelovalo u osposobljavanju, čime je nadmašen cilj postavljen za 2018.;

12. prima na znanje da je Centar u studenome 2018. ispunio svoju obvezu o stavljanju nove verzije IATE-a na raspolaganje institucijama Unije najkasnije do kraja 2018.; potiče Centar da što prije dovrši međuinstitucijsku verziju IATE-a;

Kadrovska politika

13. napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 94,82 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 50 od 55 dužnosnika i 133 od 138 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 195 odobrenih radnih mjesta 2017.); također konstatira da su 2018. za Centar radila 23 ugovorna djelatnika;

14. sa zadovoljstvom konstatira da je 2018. uspostavljena solidna ravnoteža u pogledu viših rukovodećih položaja (tri muškaraca i dvije žene), kao i u Upravnom odboru (32 muškarca i 27 žena);

15. potiče Centar da izradi dugoročni politički okvir za ljudske resurse usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života svog osoblja, cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere, rodnu ravnotežu, rad na daljinu, nediskriminaciju, geografsku ravnotežu te zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom;

Javna nabava

16. prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Centar do kraja 2018. uveo elektroničko izdavanje računa, ali još nije uveo alate za e-nadmetanje i elektroničko podnošenje ponuda koje je Komisija izradila s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Centar da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj implementaciji;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17. prima na znanje da je Centar odlučio objaviti samo izjave o financijskim interesima bez pripadajućih životopisa zbog problema u upravljanju povezanih s brojem članova Upravnog odbora (oko 130 članova i zamjenika članova); konstatira da su životopis i izjava o financijskim interesima direktora objavljeni na internetskim stranicama Centra; napominje da Centar smatra da je rizik povezan sa sukobom interesa vrlo nizak zbog prirode njegova poslovanja;

18. sa zabrinutošću napominje da, iako se ne financira iz naknada, Centar ovisi o prihodima koje prima od svojih klijenata, koji su zastupljeni u Upravnom odboru Centra, zbog čega postoji visok rizik od sukoba interesa u pogledu određivanja cijena proizvoda Centra, koji bi se mogao riješiti da Komisija prikuplja naknade u ime klijenata Centra, čime bi se Centar u cijelosti financirao iz proračuna Unije; prima na znanje primjedbu Centra da bi za mogućnost njegova financiranja iz proračuna Unije bio potreban sporazum između Komisije i proračunskog tijela; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetima za ublažavanje tog rizika;

Druge primjedbe

19. pozdravlja činjenicu da je 2018. pokrenuta nova verzija IATE-a s ciljem povećanja javne prepoznatljivosti Centra i njegove prisutnosti na internetu; poziva Centar da se i dalje usredotočuje na to da javnosti prenosi rezultate svog rada te da komunicira s javnosti preko društvenih mreža i drugih medija;

20. potiče Centar da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

 

 

 

21. izražava žaljenje zbog činjenice da je Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 26. travnja 2018. odlučio raskinuti sporazum o prevođenju koji je sklopio s Centrom, unatoč svojoj pravnoj obvezi korištenja uslugama Centra, kako je predviđeno člankom 148. Uredbe (EU) 2017/1001[16], kojom je uspostavljen EUIPO; prima na znanje sudski postupak koji je Centar 6. srpnja 2018. pokrenuo pred Općim sudom, kao i zatvaranje usmenog dijela rasprave 4. lipnja 2019.; konstatira da su Centar i EUIPO 7. prosinca 2018. potpisali novi sporazum na samo dvije godine; poziva Centar da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o novostima u vezi s tim sudskim postupkom;

o

o  o

22. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od … ožujka 2020.[17] o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.


 

MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (22.1.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost višejezičnosti u Uniji kao jednom od temeljnih preduvjeta za pravilno funkcioniranje demokratskog sustava Unije; ističe potrebu da se prevođenje i pružanje jezičnih usluga na svim službenim jezicima država članica tretira jednako; potvrđuje ulogu koju Centar ima u olakšavanju rada institucija, tijela, ureda i agencija Unije pružajući im visokokvalitetne prijevode na svim službenim jezicima Unije i jezične usluge; podsjeća na činjenicu da je postojanje specijaliziranog tijela koje prevodi za tijela, urede i agencije Unije doprinijelo ekonomiji razmjera i učinkovitosti; 2.  pozdravlja činjenicu da usluge prevođenja za tijela, urede i agencije Unije pruža javna agencija Unije; prima na znanje snagu Centra kao agencije Unije koja djeluje dugi niz godina i raspolaže s 200 iskusnih zaposlenika;

3. sa zadovoljstvom prima na znanje i ističe pozitivne kontinuirane učinke cjenovne strukture za prijevod dokumenata, koja je uvedena 2017., a zahvaljujući čemu su klijenti Centra 2018. uštedjeli 4,4 milijuna EUR;

4. potiče Centar da uvede održiv poslovni model u skladu s planom restrukturiranja koji je izrađen nakon provedbe vanjske studije o Centru za prevođenje kao dijeljenom pružatelju lingvističkih usluga za agencije i tijela EU-a; potiče Centar da provede aktivnosti kojima bi se novi poslovni model prilagodio tehnološkom napretku, kao što su internetsko prevođenje i projekt prepoznavanja govora;

5. sa zabrinutošću prima na znanje da Centar nije proveo plan za borbu protiv prijevara koji je trebalo provesti do kraja 2018., a koji je 2018. imao stopu provedbe od 66 %; snažno potiče Centar da ubrza provedbu tog plana;

6. izražava zadovoljstvo u pogledu truda koji je Centar uložio u razvoj ključnih sposobnosti osoblja u pogledu upravljanja kvalitetom i vođenja projekata, pri čemu je 86,8 % ključnog osoblja 2018. sudjelovalo u osposobljavanju, čime je nadmašen cilj postavljen za 2018.;

7. prima na znanje djelovanje Centra u pogledu preuzete obveze o stavljanju nove verzije IATE-a (Interaktivna terminologija za Europu) na raspolaganje institucijama Unije do kraja 2018., koja je ispunjena u studenome 2018.; potiče Centar da što prije dovrši međuinstitucijsku verziju.


INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

21.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani


 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

József Szájer

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 417, 11.12.2019., str. 1.

[2] SL C 417, 11.12.2019., str. 1.

[3] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[4] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[5] SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

[6] SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

[7] SL L 122, 10.5.2019., str. 1.

[8] SL C 417, 11.12.2019., str. 1.

[9] SL C 417, 11.12.2019., str. 1.

[10] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[11] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[12] SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

[13] SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

[14] SL L 122, 10.5.2019., str. 1.

[15] SL C 416, 15.11.2018., str. 16.

[16] Uredba (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL L 154, 16.6.2017., str. 1.).

[17] Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0000.

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti