Procedūra : 2019/2072(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0035/2020

Pateikti tekstai :

A9-0035/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 200kWORD 72k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0039/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94 dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro įsteigimo[5], ypač į jo 14 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje[7], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0035/2020),

1. patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[8],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0039/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[10], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[11], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94 dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro įsteigimo[12], ypač į jo 14 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[13], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje[14], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0035/2020),

1. pritaria Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 

 


3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0035/2020),

A. kadangi, remiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine[15], jo galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 47 142 100 EUR, t. y. 4,63 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi 91,48 proc. Centro biudžeto sudaro tiesioginiai institucijų, kitų agentūrų ir įstaigų įnašai;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškia, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. džiaugdamasis pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos 2018 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,94 proc., t. y. 1,82 proc. didesnis nei praėjusiais metais; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 2,53 proc. ir siekė 87,94 proc.;

Veiklos rezultatai

2. pažymi, kad, siekdamas įvertinti savo veiklos rezultatus, Centras kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius naudoja sąnaudų ir rezultatų rodiklius, o siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą – keletą rodiklių; pažymi persvarstytą Centro programų ir veiklos ex ante vertinimą ir vykdomą ex post peržiūrą; ragina Centrą toliau tobulinti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, naudojamus vertinant veiklos rezultatus ir poveikį, kad būtų galima gauti kokybines konsultacijas apie tai, kaip suteikti Centro veiklos rezultatams didesnę pridėtinę vertę ir patobulinti Centro veiklos modelį;

3. džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. Centras atliko svarbų darbą vertimo technologijų naudojimo srityje ir kad glaudžiai bendradarbiaudamas su savo partneriu – Komisijos generaliniu direktoratu – jis savo darbo procese sėkmingai įdiegė mašininį vertimą ir sistemą Euramis;

4. be to, pažymi, kad 2018 m. visuomenei buvo pristatyta nauja didžiausios pasaulyje sąveikiosios Europos terminologijos duomenų bazės (IATE) versija ir kad Centras ją kuria ir tvarko savo institucinių partnerių vardu;

5. palankiai vertina tai, kad Centras įgyvendino du veiksmus dėl dalijimosi ištekliais su kitomis agentūromis vykdant sutampančias užduotis, tuo tikslu naudodamasis Sąjungos agentūrų tinklo bendrų paslaugų katalogu, kuriame išvardytos visos paslaugos, kurias agentūros gali teikti bendrai, ir bendru viešojo pirkimo portalu, kuriame Sąjungos agentūros dalijasi viešojo pirkimo planais; primygtinai ragina Centrą aktyviai siekti tolesnio ir platesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis, ypač atsižvelgiant į strategiškai palankią jo vietą Liuksemburge, kur yra daugelio kitų Sąjungos agentūrų būstinės;

6. ragina Centrą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

7. pripažįsta padarytą pažangą Centro veiklos modelio išorės vertinimo, atlikto 2017 m., klausimu; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinio vertinimo rezultatus;

8. džiaugdamasis pažymi, kad dokumentų vertimo raštu kainų nustatymo struktūra, kuri buvo parengta 2017 m., ir toliau duoda rezultatų – ji padėjo Centro klientams 2018 m. sutaupyti 4,4 mln. EUR lėšų, ir atkreipia dėmesį į teigiamus tokios tvarkos rezultatus;

9. primygtinai ragina Centrą patvirtinti tvarų verslo modelį, vadovaujantis pertvarkymo planu, parengtu atlikus išorės tyrimą pavadinimu „Tyrimas dėl Vertimo centro kaip bendrų kalbinių paslaugų teikėjo ES agentūroms ir įstaigoms“; ragina Centrą visapusiškai įgyvendinti tokius veiksmus, kurie padėtų pritaikyti naują verslo modelį prie technologijų pažangos, pvz., interneto svetainių vertimo raštu ir sakytinės kalbos pavertimo rašytine projektą;

10. susirūpinęs pažymi, kad Centras nebaigė įgyvendinti kovos su sukčiavimu plano, kuris turėjo būti įvykdytas iki 2018 m. pabaigos ir kurio įgyvendinimo lygis 2018 m. tesiekė 66 proc.; primygtinai ragina Centrą paspartinti šio plano vykdymą;

11. džiaugiasi, kad Centras dėjo pastangas keldamas pagrindinių darbuotojų kvalifikaciją kokybės ir projektų valdymo srityse: 86,8 proc. pagrindinių darbuotojų buvo surengti mokymai, o tai viršijo 2018 m. nustatytą tikslą;

12. patvirtina, kad Centras sėkmingai dirbo siekdamas įvykdyti įsipareigojimą iki 2018 m. pabaigos pateikti Sąjungos institucijoms naują IATE (sąveikiosios Europos terminologijos bazės) versiją; tai buvo padaryta 2018 m. lapkričio mėn.; ragina Centrą kuo skubiau baigti rengti tarpinstitucinę IATE versiją.

Personalo politika

13. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 94,82 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus 55 pareigūnų ir 138 laikinųjų darbuotojų etatus paskirta 50 pareigūnų ir 133 laikinieji darbuotojai (palyginti su 195 patvirtintais etatais 2017 m.); pažymi, kad 2018 m. Centre papildomai dirbo 23 sutartininkai;

14. džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta vyresniųjų vadovų (trys vyrai ir dvi moterys) ir valdančiosios tarybos narių (32 vyrai ir 27 moterys) lyčių pusiausvyra;

15. ragina Centrą parengti ilgalaikę žmogiškųjų išteklių politikos sistemą, kad būtų galima užtikrinti darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, orientavimo visą gyvenimą ir karjeros raidą, lyčių pusiausvyrą, nuotolinį darbą, nediskriminavimą, geografinę pusiausvyrą ir neįgaliųjų įdarbinimo bei integracijos klausimus;

Viešasis pirkimas

16. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2018 m. pabaigoje Centre buvo pradėta išrašinėti e. sąskaitas faktūras, tačiau dar nebuvo pradėta naudotis e. konkurso ir e. pasiūlymų teikimo priemonėmis, skirtomis bendram keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e. pirkimo) procedūrose, sprendimui nustatyti; ragina Centrą pradėti taikyti visas būtinas priemones, skirtas viešojo pirkimo procedūroms valdyti, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių priemonių įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17. pažymi, kad dėl valdymo problemų, susijusių su jo valdybos dydžiu (maždaug 130 narių ir pakaitinių narių), Centras pasirinko skelbti tik interesų deklaracijas be gyvenimo aprašymų; pažymi, kad Centro interneto svetainėje yra paskelbtas direktoriaus gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija; pažymi, kad Centras mano, jog dėl jo veiklos pobūdžio rizika, susijusi su interesų konfliktais, yra labai maža;

18. susirūpinęs pažymi, kad, nors Centras nėra finansuojamas iš mokesčių, jis yra priklausomas nuo pajamų, gaunamų iš klientų, kuriems atstovaujama Centro valdyboje, ir todėl egzistuoja didelė interesų konfliktų rizika, susijusi su Centro produktų kainos nustatymu, ir ši problema galėtų būti išspręsta, jei Komisija Centro vardu rinktų mokesčius iš klientų, kad Centras taptų visiškai finansuojamas iš Sąjungos biudžeto; atkreipia dėmesį į Centro pastabą, kad siekiant visiško finansavimo iš Sąjungos biudžeto reikėtų sudaryti Komisijos ir biudžeto valdymo institucijos susitarimą; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių jis ėmėsi siekdamas sumažinti minėtą riziką;

Kitos pastabos

19. palankiai vertina tai, kad 2018 m. buvo įdiegta nauja IATE duomenų bazės versija, kuri padės padidinti Centro matomumą visuomenėje ir paskatinti jo veiklą internete; ragina Centrą dar daugiau dėmesio sutelkti į savo darbo rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

20. ragina Centrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

21. apgailestauja dėl to, kad 2018 m. balandžio 26 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) nusprendė nutraukti vertimo raštu sutartį, kurią ji buvo sudariusi su Centru, nepaisant šios tarnybos juridinės prievolės naudotis Centro paslaugomis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/1001[16], kuriuo įsteigta EUIPO, 148 straipsnyje; pažymi, kad 2018 m. liepos 6 d. Centras Bendrajame teisme iškėlė ieškinį, ir kad 2019 m. birželio 4 d. užbaigtas žodinis bylos nagrinėjimo etapas; pažymi, kad 2018 m. gruodžio 7 d. Centras ir EUIPO pasirašė naują susitarimą tik dvejiems metams; ragina Centrą nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio teismo proceso eigą;

o

o  o

22. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. kovo ... d.[17] rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


 

 

KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ (22.1.2020)

<CommissionInt>pateikta Biudžeto kontrolės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Nuomonės referentė: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. dar kartą patvirtina savo tvirtą įsipareigojimą puoselėti daugiakalbystę Sąjungoje kaip vieną iš esminių tinkamo Sąjungos demokratinės sistemos veikimo sąlygų; pabrėžia, kad reikia vienodai traktuoti vertimo raštu ir kalbines paslaugas visomis visų valstybių narių oficialiosiomis kalbomis; pripažįsta Centro atliekamą vaidmenį palengvinant Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų darbą ir teikiant aukštos kokybės vertimo raštu visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir kalbines paslaugas; primena, kad įsteigus specializuotą subjektą, kuris teikia vertimo raštu paslaugas Sąjungos įstaigoms, organams ir agentūroms, buvo pasiekta masto ekonomija ir padidintas veiksmingumas; 2.  palankiai vertina tai, kad vertimus raštu Sąjungos įstaigoms, organams ir agentūroms atlieka viešoji Sąjungos agentūra; atkreipia dėmesį į Centro kaip ilgalaikės Sąjungos agentūros, kurioje dirba 200 patyrusių darbuotojų, kompetenciją;

3. su pasitenkinimu pažymi, kad dokumentų vertimo raštu kainų nustatymo struktūra, kuri buvo nustatyta 2017 m., ir toliau duoda rezultatų, t. y. tai padėjo Centro klientams 2018 m. sutaupyti 4,4 mln. EUR lėšų, ir atkreipia dėmesį į teigiamus tokios tvarkos rezultatus;

4. primygtinai ragina Centrą patvirtinti tvarų verslo modelį, vadovaujantis pertvarkymo planu, parengtu atlikus išorės tyrimą dėl Vertimo centro kaip bendrų kalbinių paslaugų teikėjo ES agentūroms ir įstaigoms; ragina Centrą įgyvendinti tokius veiksmus, kurie padėtų pritaikyti naują verslo modelį prie technologijų pažangos, pvz., interneto svetainių vertimo raštu ir sakytinės kalbos pavertimo rašytine projektą;

5. susirūpinęs pažymi, kad Centras nebaigė įgyvendinti kovos su sukčiavimu plano, kuris turėjo būti įgyvendintas iki 2018 m. pabaigos ir kurio įgyvendinimo lygis 2018 m. siekė 66 proc.; primygtinai ragina Centrą paspartinti šio plano įgyvendinimą;

6. džiaugiasi, kad Centras dėjo pastangas siekdamas plėtoti pagrindinių darbuotojų gebėjimus kokybės ir projektų valdymo srityse, t. y. 86,8 proc. pagrindinių darbuotojų buvo surengti mokymai, o tai viršijo nustatytą 2018 m. tikslą;

7. patvirtina, kad Centras ėmėsi tolesnių veiksmų, susijusių su įsipareigojimu iki 2018 m. pabaigos pateikti Sąjungos institucijoms naują IATE (sąveikiosios Europos terminologijos bazės) versiją; tai buvo padaryta 2018 m. lapkričio mėn.; ragina Centrą kuo skubiau baigti rengti tarpinstitucinę versiją.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

21.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 


 

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

József Szájer

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[2] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

[6] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[7] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[8] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[9] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[10] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[11] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[12] OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

[13] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[14] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[15] OL C 416, 2018 11 15, p. 16.

[16] 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1).

[17] Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0000.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika