Procedūra : 2019/2072(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0035/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0035/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 57k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2072(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[1],

 ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0039/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[4], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru[5], un jo īpaši tās 14. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[6], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[7], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0035/2020),

1. sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2019/2072(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[8],

 ņemot vērā deklarāciju[9] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0039/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[10] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[11], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru[12], un jo īpaši tās 14. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[13], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[14], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0035/2020),

1. apstiprina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2072(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0035/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (“Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu[15] tā 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 47 142 100 EUR, t. i. par 4,63 % mazāks nekā 2017. gadā; tā kā 91,48 % no Centra budžeta veido iestāžu, citu aģentūru un struktūru tiešās iemaksas;

B. tā kā Revīzijas palātas pārskatā par Centra 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

 

1. ar gandarījumu ņem vērā, ka 2018. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 94,94 %, t. i., par 1,82 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,94 %, t. i., par 2,53 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Sniegums

2. ņem vērā, ka Centrs kā galvenos snieguma rādītājus izmanto ieguldījuma un iznākuma rādītājus, lai novērtētu savas darbības rezultātus, un vairākus rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību; ņem vērā Centra programmu un darbību pārskatīto ex ante novērtējumu un notiekošo ex post pārskatīšanu; aicina Centru turpināt pilnveidot galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu darbību iznākumu un ietekmi un tādējādi gūtu kvalitatīvu priekšstatu par to, kā palielināt Centra paveiktā darba pievienoto vērtību un uzlabot Centra uzņēmējdarbības modeli;

3. ar gandarījumu norāda, ka 2018. gadā Centrs veica būtiskus pasākumus tulkošanas tehnoloģijas izmantošanā un ka ciešā sadarbībā ar Komisijas ģenerāldirektorātu, kas ir tā partneris, ir veiksmīgi iekļāvis mašīntulkošanu un Euramis savā darbplūsmā;

4. turklāt norāda, ka 2018. gadā tika publiskota pasaulē lielākās terminoloģijas datubāzes Interactive Terminology for Europe (IATE) jaunā versija un ka Centrs to pilnveido un pārvalda savu institucionālo partneru labā;

5. atzinīgi vērtē to, ka Centrs īstenoja divas darbības, lai ar Savienības aģentūru tīkla starpniecību izmantotu resursus kopīgi ar citām aģentūrām, pildot uzdevumus, kuri pārklājas (Savienības aģentūru tīkls piedāvā kopīgu pakalpojumu katalogu, kurā ir norādīti visi pakalpojumi, kurus Savienības aģentūras var izmantot kopīgi, un kopīgu iepirkumu portālu, kurā tiek publiskoti Savienības aģentūru iepirkuma plāni); stingri mudina Centru aktīvi meklēt turpmāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām, jo īpaši ņemot vērā tā stratēģiski labi piemēroto atrašanās vietu Luksemburgā, kur atrodas daudzu citu Savienības aģentūru galvenā mītne;

6. mudina Centru īstenot Revīzijas palātas ieteikumus;

7. atzinīgi vērtē progresu, kas panākts saistībā ar 2017. gadā veikto Centra uzņēmējdarbības modeļa ārējo novērtējumu; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par galīgās novērtēšanas rezultātiem;

8. atzinīgi vērtē to, ka turpinājusies 2017. gadā ieviestās dokumentu tulkošanas cenu struktūras ietekme, un akcentē, ka tai bijušas pozitīvas sekas, ļaujot Centra klientiem 2018. gadā ietaupīt 4,4 miljonus EUR;

9. mudina Centru pieņemt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli saskaņā ar pārveides plānu, kas izstrādāts, balstoties uz ārējo pētījumu “Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (“Tulkošanas centrs — kopējs lingvistisko pakalpojumu sniedzējs ES aģentūrām un struktūrām”); mudina Centru pilnībā īstenot tādus pasākumus kā tulkošanu tīmeklī un runas atpazīšanas projektu, kas palīdzētu pielāgot jauno uzņēmējdarbības modeli tehnoloģiju progresam;

10. ar bažām konstatē, ka Centrs nav pilnībā īstenojis krāpšanas apkarošanas plānu, ko bija paredzēts izdarīt līdz 2018. gada beigām, taču īstenošanas līmenis 2018. gadā bija 66 %; mudina Centru paātrināt šā plāna īstenošanu;

11. pauž gandarījumu par Centra centieniem pilnveidot darbinieku pamatkompetences kvalitātes un projektu vadības jomā, proti, apmācību ir saņēmuši 86,8 % darbinieku, un tas pārsniedz 2018. gadam noteikto mērķi;

12. pieņem zināšanai Centra turpmākos pasākumus saistībā ar tā apņemšanos līdz 2018. gada beigām darīt Savienības iestādēm pieejamu IATE jauno versiju un to, ka Centrs šo apņemšanos izpildīja 2018. gada novembrī; mudina Centru iespējami drīz pabeigt IATE starpiestāžu versijas izstrādi;

Personāla politika

13. norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 94,82 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 50 ierēdņi un 133 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 55 ierēdņiem un 138 pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 195 apstiprinātajām vietām 2017. gadā); ņem vērā, ka 2018. gadā Centrā strādāja arī 23 līgumdarbinieki;

14. ar gandarījumu norāda, ka 2018. gadā tika panākts labs dzimumu līdzsvars augstākā līmeņa vadošajos amatos (trīs vīrieši un divas sievietes) un valdē (32 vīrieši un 27 sievietes);

15. mudina Centru izstrādāt ilgtermiņa cilvēkresursu politikas satvaru, kurā tiktu risināti tādi jautājumi kā personāla darba un privātās dzīves līdzsvars, mūžilga profesionālā orientācija un karjeras attīstība, dzimumu līdzsvars, tāldarbs, nediskriminācija, ģeogrāfiskais līdzsvars un personu ar invaliditāti pieņemšana darbā un integrācija;

Iepirkums

16. ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumā norādīto līdz 2018. gada beigām Centrs bija ieviesis e-rēķinu, taču vēl nebija ieviesis e-iepirkuma vai e-iesniegšanas instrumentus, ko Komisija izstrādājusi nolūkā izveidot vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); aicina Centru ieviest visus nepieciešamos instrumentus, lai pārvaldītu iepirkuma procedūras, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

17. ņem vērā, ka saistībā ar valdes locekļu skaitu (aptuveni 130 locekļi un locekļu aizstājēji) radušos pārvaldības problēmu dēļ Centrs izlēma publiskot tikai interešu deklarācijas bez CV; ņem vērā, ka direktora CV un interešu deklarācija ir publiskoti Centra tīmekļa vietnē; ņem vērā, ka Centrs uzskata, ka ar interešu konfliktu saistītie riski tā uzņēmējdarbības veida dēļ ir ļoti zemi;

18. ar bažām norāda, ka, lai gan Centrs netiek tieši finansēts no iekasētajām maksām, tas tomēr ir atkarīgs no ieņēmumiem, ko nodrošina tā klienti, kuri ir pārstāvēti Centra valdē, un ka tādēļ pastāv liels interešu konflikta risks attiecībā uz Centra produktu cenas noteikšanu, un šo problēmu varētu atrisināt, ja Komisija iekasētu maksu no Centra klientiem un tā rezultātā Centrs tiktu pilnībā finansēts no Savienības budžeta; pieņem zināšanai Centra komentāru, ka iespējai saņemt finansējumu no Savienības budžeta būtu nepieciešama vienošanās starp Komisiju un budžeta lēmējinstitūciju; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo risku mazinātu;

Citi komentāri

19. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tika sākta IATE jaunā versija, kuras mērķis ir palielināt Centra publisko atpazīstamību un klātbūtni tiešsaistē; aicina Centru koncentrēties uz tā veiktā darba rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

20. mudina Centru turpināt savu pakalpojumu digitalizāciju;

21. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2018. gada 26. aprīlī nolēma izbeigt ar Centru noslēgto tulkošanas kārtību, lai gan tam ir juridisks pienākums izmantot Centra pakalpojumus saskaņā ar 148. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1001[16], ar ko ir izveidots EUIPO; ņem vērā Centra 2018. gada 6. jūlijā Vispārējā tiesā celto prasību un tiesas sēdes mutvārdu daļas slēgšanu 2019. gada 4. jūnijā; norāda, ka 2018. gada 7. decembrī Centrs un EUIPO parakstīja jaunu vienošanos tikai uz diviem gadiem; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par tiesvedības gaitu;

o

o  o

22. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada .. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[17]


 

 

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (22.1.2020)

<CommissionInt>Budžeta kontroles komitejai</CommissionInt>


<Titre>par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Atzinuma sagatavotāja: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

 

IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atkārtoti apliecina stingru atbalstu daudzvalodībai Eiropas Savienībā, jo tā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Savienības demokrātiskās sistēmas pienācīgai darbībai; uzsver, ka ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme pret tulkošanu un lingvistiskajiem pakalpojumiem visu dalībvalstu oficiālajās valodās; atzīst Centra lomu Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darba sekmēšanā, nodrošinot tiem augstas kvalitātes tulkojumus visās Savienības oficiālajās valodās un lingvistiskos pakalpojumus; atgādina, ka, pastāvot specializētai struktūrai, kas nodrošina tulkošanas pakalpojumus Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, ir panākti apjomradīti ietaupījumi un palielinājusies efektivitāte;

2. atzinīgi vērtē to, ka tulkošanas pakalpojumus Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām nodrošina publiska Savienības aģentūra; norāda, ka Centrs, kas jau ilgstoši pastāv kā Savienības aģentūra, ir spēcīga struktūra, kurā strādā 200 pieredzējuši darbinieki;

3. atzinīgi vērtē to, ka turpinājusies 2017. gadā ieviestās dokumentu tulkošanas cenu struktūras ietekme, un akcentē, ka tai bijušas pozitīvas sekas, ļaujot Centra klientiem 2018. gadā ietaupīt 4,4 miljonus EUR;

4. mudina Centru pieņemt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli saskaņā ar pārveides plānu, kas izstrādāts, balstoties uz ārējo pētījumu “Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (“Tulkošanas centrs — kopējs lingvistisko pakalpojumu sniedzējs ES aģentūrām un struktūrām”); mudina Centru pabeigt īstenot tādus pasākumus kā tīmekļa vietņu tulkošanas un runas atpazīšanas projektu, kas palīdzētu pielāgot jauno uzņēmējdarbības modeli tehnoloģiju progresam;

5. ar bažām konstatē, ka Centrs nav pilnībā īstenojis krāpšanas apkarošanas plānu, ko bija paredzēts izdarīt līdz 2018. gada beigām, taču īstenošanas līmenis 2018. gadā bija 66 %; mudina Centru paātrināt šā plāna īstenošanu;

6. pauž gandarījumu par Centra centieniem attīstīt darbinieku pamatkompetences kvalitātes un projektu vadības jomā, proti, apmācību ir saņēmuši 86,8 % darbinieku, un tādējādi ir pārsniegts 2018. gadam izvirzītais mērķis;

7. pieņem zināšanai Centra turpmākos pasākumus saistībā ar tā apņemšanos līdz 2018. gada beigām darīt Savienības iestādēm pieejamu Eiropas interaktīvās terminoloģijas datubāzes IATE jauno versiju, Centram šo mērķi izpildot 2018. gada novembrī; mudina Centru iespējami drīz pabeigt starpiestāžu versijas izstrādi.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

21.1.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 


 

 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

19.2.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

József Szájer

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[2] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[3] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[4] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[5] OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

[6] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[7] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[8] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[9] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[10] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[11] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[12] OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

[13] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[14] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[15] OV C 416, 15.11.2018., 16. lpp.

[16] Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi, OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.

[17] Šajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 23. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika