Procedure : 2019/2072(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0035/2020

Ingediende teksten :

A9-0035/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 183kWORD 64k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Commissie begrotingscontrole</Commission>

Rapporteur: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2019/2072(DEC))

Het Europees Parlement,

 gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018,

 gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen[1],

 gezien de verklaring van de Rekenkamer[2] voor het begrotingsjaar 2018 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan het Vertaalbureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[3], en met name artikel 208,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[4], en met name artikel 70,

 gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie[5], en met name artikel 14,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad[6], en met name artikel 108,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad[7], en met name artikel 105,

 gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

 gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0035/2020),

1. verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2018;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

 

 


 

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2019/2072(DEC))

Het Europees Parlement,

 gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018,

 gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen[8],

 gezien de verklaring van de Rekenkamer[9] voor het begrotingsjaar 2018 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan het Vertaalbureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[10], en met name artikel 208,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[11], en met name artikel 70,

 gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie[12], en met name artikel 14,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad[13], en met name artikel 108,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad[14], en met name artikel 105,

 gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

 gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0035/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).


 

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2019/2072(DEC))

Het Europees Parlement,

 gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018,

 gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

 gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0035/2020),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (hierna het “Vertaalbureau”) voor het begrotingsjaar 2018 volgens de staat van ontvangsten en uitgaven[15] 47 142 100 EUR bedroeg, wat een daling van 4,63 % ten opzichte van 2017 betekent; overwegende dat 91,48 % van de begroting van het Vertaalbureau afkomstig is van rechtstreekse bijdragen van instellingen, en van andere agentschappen en organen;

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2018 (hierna “het verslag van de Rekenkamer”) verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Vertaalbureau betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1. stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2018 hebben geleid tot een uitvoeringspercentage van de begroting van 94,94 %, wat neerkomt op een stijging van 1,82 % ten opzichte van het vorige jaar; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 87,94 % bedroeg, wat neerkomt op een stijging van 2,53 % ten opzichte van het vorige jaar;

Prestaties

2. constateert dat het Vertaalbureau input- en outputindicatoren hanteert als kernprestatie-indicatoren om de resultaten van zijn activiteiten te meten evenals diverse indicatoren om zijn begrotingsbeheer te verbeteren; neemt kennis van de herziene evaluatie vooraf en van de lopende herziening achteraf van de programma’s en activiteiten van het Vertaalbureau; verzoekt het Vertaalbureau de kernprestatie-indicatoren verder te ontwikkelen om het resultaat en de impact van zijn activiteiten te beoordelen en zo kwalitatief advies te krijgen over hoe er meerwaarde kan worden gegenereerd voor de resultaten van het Vertaalbureau en hoe het bedrijfsmodel van het Vertaalbureau kan worden verbeterd;

3. stelt met waardering vast dat het Vertaalbureau in 2018 belangrijke stappen in het gebruik van vertaaltechnologie heeft gezet en dat het in nauwe samenwerking met zijn partner-directoraat-generaal bij de Commissie machinevertaling en Euramis met succes in zijn werkstroom heeft opgenomen;

4. merkt voorts op dat in 2018 de gloednieuwe versie van ‘s werelds grootste terminologiedatabank, InterActive Terminology for Europe (IATE), is gelanceerd voor het publiek en dat het Vertaalbureau die namens zijn institutionele partners ontwikkelt en beheert;

5. is ingenomen met het feit dat het Vertaalbureau twee acties heeft uitgevoerd om bij overlappende taken middelen te delen met andere agentschappen via het netwerk van EU-agentschappen: een catalogus van gedeelde diensten waarin alle diensten zijn opgenomen die kunnen worden gedeeld door de agentschappen van de Unie, en een portaal voor gezamenlijke aanbestedingen, waarop de aanbestedingsplannen van de agentschappen van de Unie worden gedeeld; spoort het Vertaalbureau ten zeerste aan om actief te streven naar verdere en bredere samenwerking met alle agentschappen van de Unie, met name gezien de strategisch goede locatie ervan in Luxemburg, waar veel andere agentschappen van de Unie gevestigd zijn;

6. spoort het Vertaalbureau ertoe aan de aanbevelingen van de Rekenkamer uit te voeren;

7. is ingenomen met de vooruitgang die is geboekt bij de externe evaluatie van het bedrijfsmodel van het Vertaalbureau, die in 2017 is uitgevoerd; verzoekt het Vertaalbureau verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over het resultaat van de definitieve evaluatie;

8. stelt met voldoening het blijvende effect van de in 2017 ingevoerde prijsstructuur voor de vertaling van documenten vast, die de klanten van het Vertaalbureau in 2018 een besparing van 4,4 miljoen EUR heeft opgeleverd, en wijst op de positieve gevolgen hiervan;

9. spoort het Vertaalbureau aan een duurzaam bedrijfsmodel toe te passen in overeenstemming met het transformatieplan dat is opgesteld naar aanleiding van de externe studie getiteld “Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies”; moedigt het Vertaalbureau aan alle maatregelen uit te voeren om het nieuwe bedrijfsmodel aan de technologische vooruitgang aan te passen, zoals het project inzake webvertaling en spraakherkenning;

10. merkt bezorgd op dat het Vertaalbureau zijn antifraudeplan, dat tegen eind 2018 uitgevoerd had moeten zijn en dat een uitvoeringspercentage van 66 % had in 2018, niet heeft voltooid; spoort het Vertaalbureau ertoe aan dat plan sneller ten uitvoer te leggen;

11. is tevreden met de inspanningen van het Vertaalbureau om de capaciteiten van zijn belangrijkste medewerkers op het gebied van kwaliteits- en projectbeheer te ontwikkelen, waarbij 86,8 % van het belangrijkste personeel een opleiding heeft gevolgd, wat meer is dan het streefcijfer voor 2018;

12. erkent dat het Vertaalbureau werk heeft gemaakt van zijn toezegging om tegen eind 2018 een nieuwe versie van IATE beschikbaar te stellen voor de instellingen van de Unie, wat in november 2018 is gebeurd; moedigt het Vertaalbureau aan de interinstitutionele versie van IATE zo snel mogelijk af te werken;

Personeelsbeleid

13. stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2018 voor 94,82 % was ingevuld, aangezien er 50 ambtenaren en 133 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 55 ambtenaren en 138 tijdelijke functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 195 toegestane posten in 2017); stelt vast dat er in 2018 bovendien 23 arbeidscontractanten voor het Vertaalbureau werkten;

14. stelt met tevredenheid vast dat in 2018 een goed genderevenwicht is bereikt op het vlak van de hogere leidinggevende functies (drie mannen en twee vrouwen) en in de raad van bestuur (32 mannen en 27 vrouwen);

15. spoort het Vertaalbureau ertoe aan te werken aan een langetermijnkader voor het personeelsbeleid dat gericht is op het evenwicht tussen werk en privéleven, levenslange begeleiding en loopbaanontwikkeling, genderevenwicht, telewerk, non-discriminatie, geografisch evenwicht en de aanwerving en integratie van mensen met een handicap;

Aanbestedingen

16. stelt vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer het Vertaalbureau eind 2018 al elektronische facturen had ingevoerd, maar nog geen instrumenten voor elektronische aanbesteding en inschrijving die de Commissie heeft ingesteld voor de invoering van één oplossing voor de elektronische uitwisseling van informatie met derden die deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures (e-aanbesteding); verzoekt het Vertaalbureau alle nodige instrumenten voor het beheer van aanbestedingsprocedures in te voeren en daarover bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

17. stelt vast dat het Vertaalbureau ervoor gekozen heeft alleen de belangenverklaringen te publiceren, dus zonder cv’s, wegens de beheersproblemen in verband met de omvang van de raad van bestuur (ongeveer 130 leden en plaatsvervangende leden); stelt vast dat het cv en de belangenverklaring van de directeur op de website van het Vertaalbureau staan; merkt op dat het Vertaalbureau van mening is dat de risico’s in verband met belangenconflicten zeer laag zijn vanwege de aard van zijn activiteiten;

18. merkt met bezorgdheid op dat het Vertaalbureau weliswaar niet met vergoedingen wordt gefinancierd, maar wel afhankelijk is van inkomsten van zijn klanten, die vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van het Vertaalbureau, en dat er daarom een groot belangenconflict dreigt in verband met de prijsstelling van de producten van het Vertaalbureau, dat kan worden opgelost als de Commissie de vergoedingen zou innen namens de klanten van het Vertaalbureau, wat ervoor zou zorgen dat het Vertaalbureau volledig wordt gefinancierd uit de begroting van de Unie; neemt kennis van de opmerking van het Vertaalbureau dat de mogelijkheid om te worden gefinancierd uit de begroting van de Unie een overeenkomst tussen de Commissie en de begrotingsautoriteit vereist; verzoekt het Vertaalbureau bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de maatregelen die zijn genomen om dit risico te beperken;

Overige opmerkingen

19. is ingenomen met de lancering in 2018 van de nieuwe versie van IATE, die bedoeld is om de zichtbaarheid en online aanwezigheid van het Vertaalbureau te vergroten; vraagt het Vertaalbureau zich verder te richten op de verspreiding van de resultaten van zijn werkzaamheden onder het publiek, en contact te onderhouden met het publiek via sociale en andere media;

20. spoort het Vertaalbureau ertoe aan zijn diensten verder te digitaliseren;

21. betreurt dat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) op 26 april 2018 heeft besloten om de vertaalovereenkomst met het Vertaalbureau te beëindigen, ondanks zijn juridische verplichtingen om gebruik te maken van de diensten van het Vertaalbureau, als vastgelegd in artikel 148 van Verordening (EU) 2017/1001[16], waarbij het EUPIO werd opgericht; neemt kennis van de rechtszaak die het Vertaalbureau op 6 juli 2018 bij het Gerecht heeft ingesteld en van de afsluiting van de mondelinge behandeling van de zitting op 4 juni 2019; merkt op dat het Vertaalbureau en het EUIPO op 7 december 2018 een nieuwe overeenkomst voor slechts twee jaar hebben ondertekend; verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de gerechtelijke procedure;

o

o  o

22. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van … maart 2020[17] over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.


 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS (22.1.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie begrotingscontrole</CommissionInt>


<Titre>inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

 

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid aan meertaligheid in de Europese Unie als een van de basisvoorwaarden voor de goede werking van het democratische bestel van de Unie; benadrukt de noodzaak om vertalingen en taaldiensten in alle officiële talen van de lidstaten gelijk te behandelen; erkent de rol van het Vertaalbureau bij het ondersteunen van het werk van de instellingen, agentschappen en organen van de Unie in de vorm van kwalitatief hoogwaardige vertalingen en taaldiensten in alle officiële talen van de Unie; herinnert eraan dat het bestaan van een gespecialiseerd agentschap voor vertalingen voor de organen en instanties van de Unie heeft geleid tot schaalvoordelen en meer efficiëntiewinsten; 2.  is verheugd over het feit dat een publiek agentschap van de Unie instaat voor de vertalingen voor de organen en instanties van de Unie; wijst op de kracht van het Vertaalbureau als een reeds lang bestaand EU-agentschap dat 200 ervaren personeelsleden telt;

3. stelt met voldoening het blijvende effect van de in 2017 ingevoerde prijsstructuur voor de vertaling van documenten vast, die de klanten van het Vertaalbureau in 2018 een besparing van 44 miljoen EUR heeft opgeleverd, en wijst op de positieve gevolgen hiervan;

4. spoort het Vertaalbureau aan een duurzaam bedrijfsmodel toe te passen in overeenstemming met het transformatieplan dat is opgesteld in navolging van de externe studie getiteld “Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies”; moedigt het Vertaalbureau aan de nodige maatregelen uit te voeren om het nieuwe bedrijfsmodel aan de technologische vooruitgang aan te passen, zoals het project inzake webvertaling en spraakherkenning;

5. merkt bezorgd op dat het Vertaalbureau zijn antifraudeplan, dat tegen eind 2018 uitgevoerd had moeten zijn en dat een uitvoeringspercentage van 66 % had in 2018, niet heeft voltooid; spoort het Vertaalbureau ertoe aan dat plan sneller ten uitvoer te leggen;

6. is tevreden met de inspanningen van het Vertaalbureau om de capaciteiten van zijn belangrijkste medewerkers op het gebied van kwaliteits- en projectbeheer te ontwikkelen, waarbij 86,8 % van het belangrijkste personeel een opleiding heeft gevolgd, wat meer is dan het streefcijfer voor 2018;

7. erkent dat het Vertaalbureau werk heeft gemaakt van zijn toezegging om tegen eind 2018 een nieuwe versie van IATE (Interactieve Terminologie voor Europa) beschikbaar te stellen voor de EU-instellingen, hetgeen in november 2018 is gebeurd; moedigt het Vertaalbureau aan de interinstitutionele versie zo snel mogelijk af te werken.

 


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

21.1.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

19.2.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

József Szájer

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

 

[1] PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.

[2] PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.

[3] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[4] PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

[5] PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

[6] PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

[7] PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.

[8] PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.

[9] PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.

[10] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[11] PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

[12] PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

[13] PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

[14] PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.

[15] PB C 416 van 15.11.2018, blz. 16.

[16] Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1).

[17] Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0000.

Laatst bijgewerkt op: 15 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid