Postup : 2019/2072(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0035/2020

Predkladané texty :

A9-0035/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 203kWORD 61k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE
 INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018

(2019/2072(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2018,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami agentúr[1],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2020 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[4], a najmä na jeho článok 70,

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie[5], a najmä na jeho článok 14,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046[7], a najmä na jeho článok 105,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0035/2020),

1. udeľuje riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


 

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018

(2019/2072(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2018,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami agentúr[8],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[9] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2020 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

 so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10], a najmä na jeho článok 208,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[11], a najmä na jeho článok 70,

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie[12], a najmä na jeho článok 14,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[13], a najmä na jeho článok 108,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046[14], a najmä na jeho článok 105,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0035/2020),

1. schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2018;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 

 


 

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018

(2019/2072(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2018,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0035/2020),

A. keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov[15] predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2018 sumu 47 142 100 EUR, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje zníženie o 4,63 % ; keďže 91,48 % rozpočtu strediska pochádza z priamych príspevkov od inštitúcií, iných agentúr a orgánov;

B. keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2018 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1. s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2018 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,94 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 1,82 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,94 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 2,53%;

Výkonnosť

2. konštatuje, že stredisko využíva vstupné a výstupné ukazovatele ako kľúčové ukazovatele výkonnosti na posúdenie výsledkov svojich činností a niekoľko ukazovateľov na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia; berie na vedomie revidované ex ante hodnotenie a prebiehajúcu ex post revíziu programov a činností strediska; vyzýva stredisko, aby ďalej rozvíjalo kľúčové ukazovatele výkonnosti na posudzovanie výsledkov a vplyvu svojich činností s cieľom získať kvalitatívne stanovisko k tomu, ako dodať väčšiu pridanú hodnotu výstupom strediska a zlepšiť jeho obchodný model;

3. s uznaním konštatuje, že v roku 2018 stredisko podniklo významné kroky smerom k využívaniu prekladateľských technológií a že v úzkej spolupráci so svojim partnerským generálnym riaditeľstvom v Komisii úspešne zaviedlo strojový preklad a Euramis do svojich pracovných procesov;

4. ďalej konštatuje, že v roku 2018 bola verejnosti sprístupnená nová verzia najväčšej terminologickej databázy vo svete, InterAktívna Terminológia pre Európu (IATE) a stredisko ju rozvíja a spravuje v mene svojich inštitucionálnych partnerov;

5. víta, že stredisko vykonalo dve opatrenia na spoločné využívanie zdrojov s inými agentúrami v oblasti prekrývajúcich sa úloh prostredníctvom siete agentúr EÚ: katalóg spoločných služieb, v ktorom sa uvádzajú všetky služby, ktoré by agentúry Únie mohli spoločne využívať, a spoločný portál verejného obstarávania, na ktorom sa uvádzajú plány verejného obstarávania agentúr Únie; dôrazne nabáda stredisko, aby sa aktívne usilovalo o ďalšiu a širšiu spoluprácu so všetkými agentúrami Únie, najmä vzhľadom na jeho strategickú polohu v Luxembursku, kde má sídlo mnoho ďalších agentúr Únie;

6. nabáda stredisko, aby vykonávalo odporúčania Dvora audítorov;

7. víta pokrok dosiahnutý pri externom hodnotení obchodného modelu strediska, ktorý sa uskutočnil v roku 2017; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o výsledku konečného hodnotenia;

8. s uspokojením berie na vedomie pokračujúci vplyv štruktúry cien zavedenej v roku 2017 na preklad dokumentov a zdôrazňuje jej pozitívne účinky, čo zodpovedalo úsporám vo výške 4,4 milióna EUR pre klientov strediska v roku 2018;

9. naliehavo vyzýva stredisko, aby prijalo udržateľný operačný model v súlade s plánom reštrukturalizácie pripraveným na základe externej štúdie s názvom Štúdia o prekladateľskom stredisku ako poskytovateľovi spoločných jazykových služieb pre agentúry a orgány EÚ; nabáda stredisko, aby plne vykonávalo tie opatrenia, ktoré by pomohli prispôsobiť nový obchodný model technologickému pokroku, ako je projekt na rozpoznávanie webových stránok a reči;

10. so znepokojením konštatuje, že stredisko nedokončilo plán boja proti podvodom, ktorého realizácia bola naplánovaná do konca roka 2018 a ktorého miera plnenia v roku 2018 bola 66 %; naliehavo vyzýva stredisko, aby urýchlilo vykonávanie tohto plánu;

11. vyjadruje spokojnosť s úsilím strediska o rozvoj kľúčových personálnych spôsobilostí v oblasti riadenia kvality a projektov, keď 86,8 % kľúčových zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu, čím sa prekročil cieľ stanovený na rok 2018;

12. berie na vedomie, že stredisko splnilo svoj záväzok poskytnúť inštitúciám Únie do konca roka 2018 novú verziu IATE, čo dosiahlo v novembri 2018; nabáda stredisko, aby čo najskôr sfinalizovalo medziinštitucionálnu verziu;

Personálna politika

13. konštatuje, že k 31. decembru 2018 bol plán pracovných miest naplnený na 94,82 %, pričom z 55 úradníkov a 138 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 195 schválenými pracovnými miestami v roku 2017) bolo vymenovaných 50 úradníkov a 133 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2018 stredisko okrem toho zamestnávalo 23 zmluvných zamestnancov;

14. konštatuje s uspokojením, že v roku 2018 bola dosiahnutá dobrá rodová rovnováha, pokiaľ ide o pozície vyššieho manažmentu (traja muži a dve ženy) a v správnej rade (32 mužov a 27 žien);

15. nabáda stredisko, aby vypracovalo dlhodobý rámec politiky ľudských zdrojov, ktorý sa bude zaoberať rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom jeho zamestnancov, celoživotným poradenstvom a rozvojom kariéry, rodovou rovnováhou, prácou na diaľku, nediskrimináciou, geografickou rovnováhou a náborom a integráciou osôb so zdravotným postihnutím;

Verejné obstarávanie

16. na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že do konca roku 2018 agentúra zaviedla elektronické predkladanie, nezaviedla však nástroj pre elektronické zadávanie zákazky a nástroj pre elektronickú fakturáciu, ktoré vyvinula Komisia s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); vyzýva stredisko, aby zaviedlo všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovalo orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

17. konštatuje, že stredisko sa rozhodlo zverejňovať len vyhlásenia o záujmoch bez životopisov, a to vzhľadom na problémy s riadením spojené s veľkosťou jeho správnej rady (približne 130 členov a náhradníkov); konštatuje, že životopis a vyhlásenie o záujmoch riaditeľa sú uverejnené na webovom sídle strediska; berie na vedomie, že stredisko sa domnieva, že riziká súvisiace s konfliktami záujmov sú vzhľadom na povahu jeho činností veľmi nízke;

18. konštatuje, že aj keď stredisko nie je financované z poplatkov, závisí od príjmov získaných od svojich klientov, ktorí sú zastúpení v správnej rade strediska, a že preto existuje riziko konfliktu záujmov, pokiaľ ide o ceny produktov strediska, čo by sa dalo napraviť, ak by poplatky v mene klientov strediska vyberala Komisia a stredisko by tak bolo plne financované z rozpočtu Únie; berie na vedomie pripomienku strediska, že možnosť financovania z rozpočtu Únie by si vyžadovala dohodu medzi Komisiou a rozpočtovým orgánom; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o opatreniach prijatých na zmiernenie takéhoto rizika;

Ďalšie poznámky

19. berie na vedomie, že v roku 2018 sa zaviedla nová verzia databázy IATE, ktorej cieľom je zvýšiť viditeľnosť a prítomnosť verejnosti strediska; vyzýva stredisko, aby sa ďalej zameralo na poskytovanie výsledkov svojho výskumu a aby  informovalo verejnosť prostredníctvom sociálnych a ďalších médií;

20. nabáda stredisko, aby zdigitalizovalo svoje služby;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa 26. apríla 2018 rozhodol vypovedať dohodu o preklade, ktorú uzavrel so strediskom, a to napriek svojej zákonnej povinnosti využívať služby strediska, ako sa stanovuje v článku 148 nariadenia (EÚ) 2017/1001[16], ktorým sa zriadil úrad EUIPO; berie na vedomie žalobu, ktorú stredisko podalo na Všeobecný súd 6. júla 2018, a ukončenie ústnej časti konania 4. júna 2019; konštatuje, že 7. decembra 2018 bola medzi strediskom a EUIPO podpísaná nová dohoda len na obdobie dvoch rokov; vyzýva stredisko, aby naďalej informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji súdneho konania;

o

o  o

22. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... marca 2020[17] o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE (22.1.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre kontrolu rozpočtu</CommissionInt>


<Titre>o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. opätovne potvrdzuje svoj pevný záväzok v oblasti viacjazyčnosti v Únii, ktorá je jedným zo základných predpokladov riadneho fungovania demokratického systému Únie; zdôrazňuje potrebu rovnakého zaobchádzania s prekladateľskými a jazykovými službami všetkých úradných jazykov členských štátov; uznáva úlohu, ktorú zohráva stredisko pri uľahčovaní práce inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie tým, že zabezpečuje vysokokvalitné preklady do všetkých úradných jazykov Únie a vysokokvalitné jazykové služby; pripomína skutočnosť, že existencia špecializovaného subjektu na zabezpečovanie prekladov pre orgány, úrady a agentúry Únie priniesol úspory z rozsahu a zvýšenie efektívnosti; 2.  víta skutočnosť, že preklady pre orgány, úrady a agentúry Únie zabezpečuje verejná agentúra Únie; berie na vedomie silu strediska ako dlhodobo existujúcej agentúry Únie, ktorá má 200 skúsených zamestnancov;

3. s uspokojením berie na vedomie pokračujúci vplyv štruktúry cien zavedenej v roku 2017 na preklad dokumentov a zdôrazňuje jej pozitívne účinky, čo zodpovedalo úsporám vo výške 4,4 milióna EUR pre klientov strediska v roku 2018;

4. naliehavo vyzýva stredisko, aby prijalo udržateľný operačný model v súlade s plánom reštrukturalizácie pripraveným na základe externej štúdie týkajúcej sa prekladateľského strediska ako poskytovateľa spoločných jazykových služieb pre agentúry a orgány EÚ; nabáda stredisko, aby vykonávalo tie opatrenia, ktoré by pomohli prispôsobiť nový obchodný model technologickému pokroku, ako je projekt na rozpoznávanie webových stránok a reči;

5. so znepokojením konštatuje, že stredisko nedokončilo plán boja proti podvodom, ktorého realizácia bola naplánovaná do konca roka 2018 a ktorého miera plnenia v roku 2018 bola 66 %; naliehavo vyzýva stredisko, aby urýchlilo vykonávanie tohto plánu;

6. vyjadruje spokojnosť s úsilím strediska o rozvoj kľúčových personálnych spôsobilostí v oblasti riadenia kvality a projektov, keď 86,8 % kľúčových zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu, a teda prekročilo cieľ stanovený na rok 2018;

7. berie na vedomie, že stredisko splnilo svoj záväzok poskytnúť inštitúciám Únie do konca roka 2018 novú verziu IATE (InterActive Terminology for Europe), čo dosiahlo v novembri 2018; nabáda stredisko, aby čo najskôr sfinalizovalo medziinštitucionálnu verziu.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.1.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 


 

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

19.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

József Szájer

 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

[1] Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.

[9] Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.

[10] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

[13] Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] Ú. v. EÚ C 416, 15.11.2018, s. 16.

[16] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).

[17] Prijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia