Процедура : 2019/2149(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0037/2020

Внесени текстове :

A9-0037/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0133

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 48k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад</Titre>

<DocRef>(2019/2149(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Комисия по правни въпроси</Commission>

Докладчик: <Depute>Мари Тусен</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад

(2019/2149(IMM))

Европейският парламент,

 като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ги Верхофстад, внесено на 15 октомври 2019 г. от Окръжен съд Варшава-Шрудмешче, Vта наказателна колегия, в рамките на висящо наказателно производство, образувано по частна тъжба, внесена в същия съд (реф. № X K 7/18), и обявено в пленарна зала на 13 ноември 2019 г.,

 като изслуша Ги Верхофстад съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

 като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 30 април 2019 г.[1],

 като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0037/2020),

А. като има предвид, че Окръжен съд Варшава‑Шрудмешче в Полша, Vта наказателна колегия, е внесъл искане за снемане на парламентарния имунитет на Ги Верхофстад във връзка с направени от него изявления на 15 ноември 2017 г. по време на пленарно разискване в Европейския парламент в Страсбург; като има предвид, че в мотивите на решението на този окръжен съд се постановява, че „доколкото получаването на разрешение за съдебно преследване е задача на тъжителя“, и тъй като в случая отговорното лице е прокурорът, „ако прокурорът не се присъедини към настоящото производство и откаже да внесе искане за снемане на парламентарния имунитет, частният тъжител е лишен от възможността да предяви правата си по отношение на лицата, защитени с парламентарен имунитет“, както и че „въпросният принцип [член 9, параграф 12 от Процедурния правилник] не предвижда, че съдебният орган трябва да изготви такова искане, а само да го представи. В този смисъл искането за снемане на парламентарен имунитет се изразява по-скоро в чисто формално предаване на искането на частния тъжител“. във връзка с това той отбелязва, че искането за снемане на парламентарния имунитет е било съобщено от съдебния орган в съответствие с член 9, параграф 12 от неговия процедурен правилник; при все това, като обръща внимание на факта, че в член 9, параграф 1 от неговия процедурен правилник се изисква всяко искане за снемане на имунитет да бъде отправено от „компетентен орган на държава членка“, тъй като двете понятия не са идентични;

Б. като има предвид, че в горепосочения съд срещу Ги Верхофстад е внесена частна тъжба чрез пълномощник на частния тъжител по обвинение, че, действайки по непредпазливост, той е обидил частния тъжител; като има предвид, че в изказването си в рамките на парламентарен дебат относно състоянието на принципите на правовата държава и демокрацията в Полша, отразено от медиите, Ги Верхофстад е квалифицирал участниците в Марша на независимостта във Варшава през 2017 г. като „фашисти, неонацисти и бели с чувство за превъзходство”; като има предвид, че тъжителят е бил сред участниците в марша;

В. като има предвид, че се твърди, че чрез посочените изявления Ги Верхофстад е обидил публично тъжителя в негово отсъствие и му е вменил деяния, които са му нанесли вреди пред общественото мнение, което, според тъжителя, заплашва да го лиши от доверието, необходимо за упражняване на длъжност, професия или вид дейност, във връзка с деяние, обхванато от член 216, параграф 2 във връзка с член 212, параграф 2 във връзка с член 11, параграф 2 от полския Наказателен кодекс;

Г. като има предвид, че парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Д. като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, а от друга страна, че членът на Парламента, в рамките на процедура за снемане на имунитета, не може да се счита за „обвиняем“[2];

Е. като има предвид, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Ж. като има предвид, че Ги Верхофстад е направил посочените изявления в рамките на пленарна сесия на Европейския парламент, в самата пленарна зала и при изпълнение на задълженията си на член на Европейския парламент;

З. като има предвид, че изявленията на Ги Верхофстад следователно са направени във връзка с неговите функции като член на Европейския парламент;

1. решава да не снема имунитета на Ги Верхофстад;

2. възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Ги Верхофстад.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъстващи на окончателното гласуване

Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

 

 

[1] Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

 

 

[2] Решение на Съда (голям състав) от 19 декември 2019 г., Oriol Junqueras Vies, C‑‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Последно осъвременяване: 6 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност