Διαδικασία : 2019/2149(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0037/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0037/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0133

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2020</NoDocSe>
PDF 165kWORD 48k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt</Titre>

<DocRef>(2019/2149(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt

(2019/2149(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt, η οποία υποβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2019 από το 5o ποινικό τμήμα του περιφερειακού δικαστηρίου Βαρσοβίας-Śródmieście, στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει ποινικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου (réf. X K 7/18), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας ακούσει τον Guy Verhofstadt, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

 έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 30 Απριλίου 2019[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0037/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου Βαρσοβίας-Śródmieście, 5ο ποινικό τμήμα, στην Πολωνία, υπέβαλε αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Guy Verhofstadt σε συνάρτηση με ορισμένες δηλώσεις του, στις οποίες προέβη στις 15 Νοεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο· λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου, που αναφέρει ότι «στο μέτρο που ο αιτών οφείλει να λάβει άδεια για την κίνηση της διαδικασίας, πρέπει, εν προκειμένω, να απευθυνθεί στον εισαγγελέα» και ότι «εφόσον ο εισαγγελέας δεν συμμετέχει στην υπό κρίση υπόθεση και αρνείται να υποβάλει αίτηση του δικαστηρίου για την άρση της βουλευτικής ασυλίας, ο αιτών στερείται της δυνατότητας να ασκήσει τα δικαιώματά του έναντι των προσώπων που προστατεύονται από τη βουλευτική ασυλία», και ότι «η εν λόγω διάταξη [άρθρο 9 παράγραφος 12 του Κανονισμού] δεν αναφέρει ότι η δικαστική αρχή πρέπει να συντάξει μια τέτοια αίτηση, αλλά μόνο να την υποβάλει. Επομένως, η συγκεκριμένη αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας συνίσταται μάλλον στην αμιγώς τυπική διαβίβαση της αιτήσεως του αιτούντος»· ως εκ τούτου, λαμβάνεται υπό σημείωση ότι η αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας κοινοποιήθηκε από τη δικαστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 12 του Κανονισμού του, επισημαίνεται παράλληλα ότι το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού του ορίζει ότι κάθε αίτηση άρσης ασυλίας πρέπει να υποβάλλεται από «αρμόδια αρχή κράτους μέλους», οι δύο δε αυτές έννοιες δεν είναι πανομοιότυπες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Guy Verhofstadt κατηγορείται, μέσω μηνυτήριας αναφοράς που υπέβαλε ο εντολέας του αιτούντος ενώπιον του προαναφερθέντος δικαστηρίου ότι, ενεργώντας με ασύγγνωστη αμέλεια, προσέβαλε τον αιτούντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία, που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτήρισε «φασίστες, νεοναζί και υποστηρικτές της λευκής υπεροχής» τους συμμετέχοντες στην πορεία ανεξαρτησίας της Βαρσοβίας το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών συμμετείχε στην εν λόγω πορεία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Guy Verhofstadt φέρεται με τις δηλώσεις του να έχει προσβάλει δημόσια τον αιτούντα, εν τη απουσία του, κατηγορώντας τον για πράξεις που θίγουν τη δημόσια υπόληψή του και οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον αιτούντα, να απωλέσει την εμπιστοσύνη που του είναι απαραίτητη για την άσκηση ενός λειτουργήματος, μιας επαγγελματικής ή άλλη απασχόλησης, πράξη που συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 216 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 212 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 του πολωνικού Ποινικού Κώδικα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εξομοιωθεί με δικαστήριο και, ότι, αφετέρου, ο βουλευτής στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί «κατηγορούμενος»[2]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Guy Verhofstadt προέβη στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός της αίθουσας της ολομέλειας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις του Guy Verhofstadt εμπίπτουν, συνεπώς, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1. αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Guy Verhofstadt·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Πολωνικής Δημοκρατίας και στον Guy Verhofstadt.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

 

 

[1] Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019, Briois κατά Κοινοβουλίου, T-214/18 ECLI:EU:T:2019:266.

 

 

[2] Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου