JELENTÉS a Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

2.3.2020 - (2019/2149(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Marie Toussaint

Eljárás : 2019/2149(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0037/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0037/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2019/2149(IMM))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, 2019. október 15-i kérelemre, amelyet a varsó-śródmieście-i kerületi bíróság V. büntető kollégiuma nyújtott be a réf. X K 7/18. számú polgári eljárást követően folytatott büntetőeljárás keretében, és amelyet 2019. november 13-i plenáris ülésen jelentettek be,

 miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Guy Verhofstadtot,

 tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Unió Bírósága 2008. október 21-i, 2010. március 19-i, 2011. szeptember 6-i, 2013. január 17-i és 2019. április 30-i ítéletére[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0037/2020),

A. mivel a varsó-śródmieście-i (Lengyelország) kerületi bíróság V. büntető kollégiuma kérelmezte Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztését a Guy Verhofstadt által a Parlament 2017. november 15-i strasbourgi plenáris vitája folyamán tett bizonyos kijelentésekkel összefüggésben; mivel a kerületi bíróság végzésének indokolása szerint „a felperesnek engedélyt kell szereznie az eljárás kezdeményezésére, jelen esetben az ügyésztől”, és „ha az ügyész nem csatlakozik a jelen eljáráshoz, és nem nyújt be a bírósághoz a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet, a polgári jogi felperest megfosztják attól a lehetőségtől, hogy jogait a parlamenti mentelmi jog által védett személyekkel szemben érvényesítse”, továbbá „a szóban forgó rendelkezés nem utal arra, hogy a bíróságnak ilyen kérelmet kell előterjesztenie, hanem csak arra, hogy azt továbbítania kell. Így a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem inkább a polgári jogi felperes kérelmének pusztán formális továbbításából áll”; mindennek fényében tudomásul véve, hogy az igazságügyi hatóság az eljárási szabályzat 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően továbbította a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet; ugyanakkor felhívva a figyelmet arra, hogy az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése szerint a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet „egy tagállam illetékes hatóságának” kell benyújtania, és hogy a két fogalom nem azonos;

B. mivel Guy Verhofstadtot a felperes magánszemély meghatalmazottja jelentette fel polgári eljárás keretében az említett bíróságon a felperes magánszemély gondatlanságból elkövetett megsértése miatt; mivel a lengyelországi jogállamiság és demokrácia helyzetéről szóló plenáris vita során tett és a média által közvetített beszédében Guy Verhofstadt „fasisztának, nenonácinak és a fehérek felsőbbrendűségét hirdetőnek” minősítette a 2017-ben Varsóban megrendezett függetlenségi menet résztvevőit; mivel a felperes az említett felvonulás résztvevői között volt;

C. mivel a Guy Verhofstadt által tett ezen észrevételek állítólag nyilvánosan megsértették a felperest távollétében, és állítólag olyan vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amelyek a nyilvánosság szemében sérelmet okoznak neki, ami a felperes szerint megfoszthatja őt attól a bizalomtól, amely valamely tisztség, szakma vagy tevékenységtípus gyakorlásához szükséges, ami kimeríti a lengyel büntető törvénykönyv 212. cikkének (2) bekezdésével és 11. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 216. cikkének (2) bekezdését;

D. mivel a parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka;

E. mivel egyrészt a Parlamentet nem lehet bíróságként kezelni, másrészt a parlamenti képviselőt a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás keretében nem lehet „vádlottnak” tekinteni[2];

F. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke szerint feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament képviselői ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem indítható velük szemben bírósági eljárás;

G. mivel Guy Verhofstadt az Európai Parlament plenáris ülésén, a plenáris ülésteremben, európai parlamenti képviselői feladatainak ellátása keretében tette a kijelentéseit;

H. mivel Guy Verhofstadt nyilatkozatai ezért képviselői feladatkörének ellátáshoz kapcsolódnak és az Európai Parlamentben végzett tevékenységeinek körébe tartoznak;

1. úgy határoz, hogy nem függeszti fel Guy Verhofstadt mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az Lengyel Köztársaság illetékes hatóságának és Guy Verhofstadtnak.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

18.2.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

 

 

Utolsó frissítés: 2020. március 5.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat