POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu

2.3.2020 - (2019/2149(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Marie Toussaint

Postopek : 2019/2149(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0037/2020
Predložena besedila :
A9-0037/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu

(2019/2149(IMM))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu, ki jo je okrožno sodišče v Varšavi-Śródmieście (oddelek V za kazenske postopke) vložilo 15. oktobra 2019 v okviru kazenskega postopka zaradi vložitve civilne tožbe pri istem sodišču (ref. X K 7/18) in ki je bila objavljena na plenarnem zasedanju 13. novembra 2019,

 po zagovoru Guya Verhofstadta v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

 ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januarja 2013 in 30. aprila 2019[1],

 ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0037/2020),

A. ker je sodnik poljskega okrožnega sodišča v Varšavi-Śródmieście , oddelek V za kazenske postopke, vložil zahtevo za odvzem parlamentarne imunitete Guyu Verhofstadtu zaradi nekaterih njegovih izjav med razpravo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 15. novembra 2017 v Strasbourgu; ob upoštevanju obrazložitve sklepa okrožnega sodišča, v kateri se navaja, da „mora stranka, ki začne postopek, pridobiti dovoljenje za pregon, v obravnavanem primeru je to tožilec“ in „če tožilec ne sodeluje v tem postopku in ne želi vložiti zahteve sodišča za odvzem parlamentarne imunitete, je tožeči stranki v civilnem postopku odvzeta možnost, da uveljavlja svoje pravice v razmerju do osebe, ki jo ščiti parlamentarna imuniteta“, in ker „zadevna določba [člen 9(12) Poslovnika] ne določa, da mora sodni organ pripraviti takšno zahtevo, ampak jo le predloži. Zato je ta zahteva za odvzem parlamentarne imunitete bolj formalno posredovanje zahteve tožeče stranke v civilnem postopku“; ker se ugotavlja, da je v skladu s členom 9(12) Poslovnika zahtevo za odvzem parlamentarne imunitete posredoval pravosodni organ; a se opozarja na dejstvo, da člen 9(1) Poslovnika določa, da vsako zahtevo za odvzem imunitete vloži „pristojni organ države članice“, zato ta dva pojma nista enaka;

B. ker je Guy Verhofstadt obtožen, da je nepremišljeno razžalil tožečo stranko, ki je prek pooblaščenca vložila tožbo pri omenjenem sodišču; ker je Guy Verhofstadt v govoru na plenarnem zasedanju o stanju na področju pravne države in demokracije na Poljskem, ki so ga predvajali mediji, udeležence pohoda za neodvisnost v Varšavi leta 2017 opisal kot „fašiste, neonaciste in bele supremaciste“; ker je bila tožeča stranka med udeleženci pohoda;

C. ker so te pripombe Guya Verhofstadta domnevno javno razžalile tožečo stranko v njeni odsotnosti in se ji domnevno očitajo dejstva, ki ji v očeh javnosti škodujejo, kar bi ji lahko po njenem mnenju odvzelo zaupanje, ki je potrebno za opravljanje funkcije, poklica ali dejavnosti, bodisi zaradi dejstva, ki izhaja iz člena 216(2) v povezavi s členom 212(2) ali v povezavi s členom 11(2) poljskega kazenskega zakonika;

D. ker parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo za neodvisnost Parlamenta kot celote in njegovih poslancev;

E. ker po eni strani Parlamenta ni mogoče enačiti s sodiščem, po drugi strani pa poslanec v okviru postopka za odvzem imunitete ne more šteti za „obdolženca“[2];

F. ker se v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

G. ker je Guy Verhofstadt omenjene besede izrekel na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, v parlamentarni dvorani in med opravljanjem dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

H. ker torej izjave Guya Verhofstadta sodijo v okvir opravljanje funkcije poslanca in njegovih dejavnosti v Evropskem parlamentu;

1. sklene, da se Guyu Verhofstadtu imuniteta ne odvzame;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Guyu Verhofstadtu.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

18.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

 

 

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov