Postup : 2019/2057(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0038/2020

Předložené texty :

A9-0038/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0090

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2020</NoDocSe>
PDF 210kWORD 63k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018[1],

 s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)[2],

 s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů[3],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0038/2020),

1. odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada,

 s ohledem na doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se sponzorování předsednictví v Radě Evropské unie,

 s ohledem na zvláštní zprávu evropské veřejné ochránkyně práv, která navazuje na strategické šetření OI/2/2017/TE týkající se transparentnosti legislativního procesu v Radě,

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2019 o strategickém šetření evropské veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU[7],

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0038/2020),

A. vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný pro udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2018 neshledal u Evropské rady a Rady žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2. bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby Rady za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018 v oblasti správních výdajů nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

3. jako všeobecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

4. bere na vědomí, že Účetní dvůr vybral vzorek 45 operací všech orgánů a institucí Unie z okruhu 5 „Správa“ víceletého finančního rámce; bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora jsou správní výdaje spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet vybraných operací „ostatních orgánů a institucí“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

5. vyjadřuje politování nad tím, že o požadavku, aby byl rozpočet Evropské rady a Rady rozdělen tak, aby měl každý orgán svůj rozpočet, který vyslovil Parlament ve svých předchozích usneseních o udělení absolutoria, se ani nejednalo; vyzývá Radu k rozdělení rozpočtu tímto způsobem s cílem zvýšit transparentnost a zlepšit odpovědnost a efektivitu výdajů obou orgánů;

6. bere na vědomí, že v roce 2018 činil celkový rozpočet Rady 572 854 377 EUR (ve srovnání s 561 576 000 EUR v roce 2017), přičemž úhrnná míra plnění dosáhla 91,9 % (oproti 93,8 % v roce 2017); bere na vědomí zvýšení rozpočtu o 11,3 milionu EUR, což odpovídá 2,0 % (ve srovnání s 3,0 % v roce 2017 a 0,6 % v roce 2016);

7. vítá celkové obezřetné a řádné finanční řízení Rady; všímá si, že mezi lety 2010 a 2018 se rozpočet Rady snížil o 9,63 % (634 milionů EUR v roce 2010 oproti 573 milionům EUR v roce 2018);

8. konstatuje, že prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 činily celkem 56 599 584 EUR, což odpovídá 10,7 % (ve srovnání s 60 576 175 EUR v roce 2017, což odpovídá 11,5 %), a že tyto prostředky pocházejí především z kategorií, jako jsou počítačové systémy (18,3 milionu EUR), budovy (16,0 milionu EUR) a tlumočení (11,9 milionu EUR); bere na vědomí zrušené prostředky v roce 2018 ve výši 46 348 862 EUR (ve srovnání s 35 025 789 EUR v roce 2017); připomíná Radě, že přenosy prostředků představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet skutečné potřeby, a proto vyzývá Radu, aby se více snažila zamezit nadhodnocování rozpočtu;

9. znovu konstatuje nízkou míru plnění u cestovních výdajů delegací, kde prostředky na závazky činily 11,1 milionu EUR (ve srovnání s celkovým rozpočtem (včetně vnitřních přesunů) ve výši 22,3 milionu EUR); konstatuje, že ačkoli členské státy musely vrátit nevyužité částky z předchozích let, vyčlenila Rada na následné platby pouze 11,1 milionu EUR; vyzývá Radu, aby Parlament informovala o tom, čeho se podařilo dosáhnout, pokud jde o postup k odstranění tohoto přetrvávajícího problému vyjednaný s členskými státy;

10. bere na vědomí, že počet pracovních míst v plánu pracovních míst na rok 2018 byl stanoven na 3 031 míst (ve srovnání s 3 027 místy v roce 2017); konstatuje, že v roce 2018 bylo přijato 137 osob (74 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců) a že během roku 2018 odešlo 184 osob (154 stálých úředníků a 30 dočasných zaměstnanců), což vedlo k čistému snížení počtu obsazených míst o 47 a bylo hlavní příčinou nevyčerpání 18,8 milionu EUR v rozpočtové položce „plán pracovních míst“;

11. všímá si zvýšené pracovní zátěže vyjádřené celkovým počtem schůzí v roce 2018 (7 733 oproti 6 338 v roce 2010); bere na vědomí další kvantitativní ukazatel činnosti, a sice počet právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku (1 210 v roce 2018 oproti 825 v roce 2010);

12. vítá úsilí Rady při provádění akčního plánu pro dynamičtější, flexibilnější a kooperativnější generální sekretariát Rady; bere na vědomí kroky k dalšímu zlepšení finančního řízení a výkonnosti Rady prostřednictvím opatření, jako je zřízení poradního řídícího výboru, přijetí pokynů pro společný rámec řízení projektů a pracovních skupin, vytvoření pracovní skupiny pro reorganizaci a přezkum interních pravidel v návaznosti na zveřejnění nového finančního nařízení;

13. bere na vědomí situaci ohledně budov Rady, která v roce 2018 vyústila v intenzivní jednání s belgickými orgány, jež navzdory dohodě o konečné ceně projektu budovy Europa nepokročily s prodejem čtyř přilehlých pozemků; bere na vědomí, že obě strany dospěly k dohodě na alternativním řešení, následkem čehož nebyla vyčerpána částka původní ceny pozemků ve výši 4 672 944 EUR;

14. vyjadřuje znepokojení nad alarmujícími informací o stavbě nové budovy Europa, které se objevují v médiích; vyzývá Radu, aby provedla důkladné šetření týkající se hlavního dodavatele a celého řetězce subdodavatelů (kterých je podle sdělovacích prostředků až dvanáct) a pracovních podmínek pracovníků a aby Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu předala všechna zjištění;

15. bere na vědomí, že 1. listopadu 2018 vstoupil v platnost revidovaný rámec vnitřní kontroly pokrývající pět oblastí – kontrolní prostředí, posuzování rizik, kontrolní činnosti, informace a komunikace a monitorovací činnost – a obsahující 17 zásad a 33 charakteristik s cílem poskytnout přiměřenou jistotu, že budou naplněny stanovené cíle;

16. vítá, že v roce 2018 bylo splněno nebo prováděno 92 % doporučení interního auditu vydaných v období 2015–2017; bere na vědomí, že roční pracovní program interního auditu na rok 2018 se zakládá na aktualizovaném posouzení rizik (s ohledem na přezkum rejstříku rizik) a byl účinně prováděn; bere na vědomí oblasti, které byly v roce 2018 předmětem auditu, jako například technické řízení, zadávání zakázek v oblasti IT, právní služba a komunikační strategie;

17. bere na vědomí, že v souvislosti s návrhem nové interinstitucionální dohody o zavedení povinného rejstříku transparentnosti pro zástupce zájmových skupin dostupného ve strojově čitelném formátu, který by zahrnoval Parlament, Radu a Komisi, se v roce 2018 uskutečnila dvě kola jednání za bulharského předsednictví a jedno v roce 2019 za rumunského předsednictví; připomíná rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 18. června 2019, že generální sekretariát Rady by měl uchovávat úplné záznamy všech schůzek mezi zástupci zájmových skupin a předsedou Evropské rady a že tyto záznamy by měly být zveřejňovány; vyjadřuje politování nad tím, že Rada se i přes všechna tato jednání do rejstříku transparentnosti dosud nezapojila, a Radu vyzývá, aby na jednání navázala s cílem dosáhnout toho, aby se i ona do tohoto rejstříku zapojila; vyzývá Radu, aby projevila skutečné úsilí o dodržování zásady transparentnosti a odpovědnosti přijetím konkrétních opatření a následováním příkladu finského předsednictví; vyzývá všechny trojice předsednictví, aby šly příkladem a odmítaly setkání s neregistrovanými lobbisty;

18. bere na vědomí doporučení veřejné ochránkyně práv, aby předseda Evropské rady a jeho kabinet zveřejnili úplný seznam schůzek s lobbisty; vyjadřuje zklamání nad tím, že nový předseda Evropské rady dosud toto doporučení neprovedl; konstatuje, že ačkoli předseda Evropské rady se zřejmě nesetkává s mnoha lobbisty, zásada transparentnosti lobbingu je přesto důležitá; naléhavě vyzývá předsedu Evropské rady, aby zajistil, aby on i jeho kabinet odmítli veškeré schůzky s neregistrovanými lobbisty a aktivně zveřejňovali úplný seznam uskutečněných schůzek s lobbisty; vyzývá sekretariát Rady, aby zajistil, aby byla etická pravidla pro předsedu Evropské rady v souladu s pravidly pro předsedu Komise, aby se pravidla pro přechod z veřejného do soukromého sektoru („otáčivé dveře“) uplatňovala po dobu tří let a aby bylo nezbytné formální schválení všech nových úloh souvisejících s činností Unie;

19. vítá, že v rámci reorganizace generálního sekretariátu Rady bylo dne 1. července 2018 vytvořeno oddělení digitálních služeb; bere na vědomí, že byl vypracován program řízení informací a procesů s cílem racionalizovat a digitalizovat klíčové pracovní procesy prostřednictvím plně integrovaného systému aplikací a služeb, který bude uživatelům přístupný ve formě zabezpečeného kolaborativního digitálního pracoviště pro zaměstnance, předsednictví a delegáty;

20. bere na vědomí intenzivní mediální pokrytí jednání spojených s vystoupením Spojeného království z Unie a mimořádně vysoký zájem médií o toto téma; vítá soustavný vývoj internetových stránek Rady a intenzivní úsilí o zvýšení počtu sledujících na všech platformách (9% nárůst návštěvnosti na internetových stránkách, 13% na Facebooku, 26% na Twitteru a 92% na Instagramu); všímá si vysokého počtu informačních schůzí a tiskových konferencí; bere na vědomí zpravodajskou platformu, která umožňuje tisku a médiím sledovat, stahovat a začleňovat do svého obsahu videozáznamy a fotografie ve vysokém rozlišení; dále vybízí k využívání neproprietárních platforem sociálních sítí se zvláštním ohledem na ochranu uživatelských dat;

21. opět vyjadřuje svou podporu doporučením veřejné ochránkyně práv, pokud jde o transparentnost legislativních jednání v přípravných orgánech Rady[8]; žádá Radu, aby se zasadila o lepší sledovatelnost a přístupnost legislativního procesu pro čtenáře, aby kladla důraz na transparentnost hlavních bodů legislativního procesu a aby normalizovala identifikaci a včasné zveřejňování příspěvků členských států ve strojově čitelném formátu (např. prohlášení, návrhů změn) v rámci legislativních jednání na schůzích Rady, v přípravných jednáních ve Výboru stálých zástupců Rady nebo ve všech přípravných orgánech; žádá nicméně Radu, aby zintenzivnila úsilí v oblasti transparentnosti, mimo jiné zveřejňováním legislativních dokumentů Rady, vypracováváním formálních zápisů z jednání přípravných orgánů Rady, které by zaznamenávaly postoje členských států, a zveřejňováním těchto zápisů a zpřístupněním více dokumentů z třístranných jednání v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv; uznává úsilí Rady o zvýšení transparentnosti rozšiřováním svých internetových stránek a činnosti svého interního týmu pro transparentnost; žádá Radu, aby zavedla další opatření s cílem vytvořit úspěšnou politiku transparentnosti, která umožní veřejnosti snadné sledování legislativního procesu Unie;

22. připomíná závěr zvláštní zprávy veřejné ochránkyně práv z února 2018, která navazuje na strategické šetření OI/2/2017/TE týkající se transparentnosti legislativního procesu v Radě, že „stávající postupy Rady představují nesprávný úřední postup“; připomíná připojený neoficiální dokument Belgie, Dánska, Estonska, Irska, Lotyšska, Lucemburska, Slovinska, Švédska a Nizozemska z října 2019 o zvyšování transparentnosti a odpovědnosti EU, v němž tyto země žádají Radu, aby „zvýšila otevřenost třístranných jednání pravidelným zveřejňováním klíčových legislativních dokumentů“; žádá Radu, aby se v zájmu transparentnosti těmito doporučeními vážně zabývala a aby v této věci předložila Parlamentu zprávu;

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad informacemi zveřejněnými v evropských sdělovacích prostředcích, že členské státy předsedající Evropské unii jsou sponzorovány podniky, a sdílí znepokojení, jež vyjádřili občané Unie a poslanci v této záležitosti; konstatuje, že od členských států se očekává, že budou své předsednictví Rady financovat samy, a vyjadřuje politování nad tím, že se využívání podnikového sponzorství k pokrytí některých výdajů stalo v posledních letech běžnou praxí; je velmi znepokojen tím, že tento postup by mohl poškodit pověst Unie, jejích orgánů a institucí, a zejména Rady, v očích občanů Unie a vést ke ztrátě důvěry; plně podporuje hodnocení veřejné ochránkyně práv a její doporučení[9] Radě, aby připravila pokyny pro členské státy v této záležitosti; důrazně navíc Radě doporučuje, aby zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; žádá Radu, aby tuto znepokojivou záležitost předložila členským státům, zejména stávající trojici předsednictví;

24. žádá, aby byl kodex chování předsedy Evropské rady uveden v soulad s kodexem Komise a Parlamentu, aby se zajistilo formální schválení činností souvisejících s právními předpisy Unie po dobu tří let po opuštění Rady;

25. je hluboce znepokojen stávající praxí, kdy jsou předsednictví Rady sponzorována soukromými společnostmi; připomíná doporučení veřejné ochránkyně práv ze dne 6. ledna 2020, aby byly vypracovány pokyny ohledně sponzorování předsednictví Rady s cílem zmírnit riziko pro dobrou pověst Unie; konstatuje, že podle Rady je otázka sponzorování výlučnou odpovědností vlády členského státu, který vykonává předsednictví; sdílí názor veřejné ochránkyně práv, že veřejnost nerozlišuje mezi předsednictvím Rady a členským státem vykonávajícím předsednictví; žádá Radu, aby se v zájmu transparentnosti těmito doporučeními vážně zabývala a aby v této věci předložila Parlamentu zprávu;

26. je hluboce znepokojen údajnými střety zájmů řady zástupců členských států podílejících se na přijímání politických rozhodnutí na vysoké úrovni a na rozpočtových rozhodnutích; žádá Radu, aby zajistila, aby se zástupci členského státu, kteří mají přímý prospěch z dotací Unie prostřednictvím podniků, které vlastní, neúčastnili jednání a hlasování o politice nebo rozpočtu v této oblasti; žádá rovněž Radu, aby se připojila k výzvě Parlamentu, aby Komise navrhla nové auditní postupy k urychlení vyšetřování naléhavých a závažných případů střetu zájmů, a aby zajistila, aby byl Parlament o závěrech auditu řádně informován;

27. vyjadřuje politování nad tím, že Rada opět neodpověděla na písemné otázky zaslané Parlamentem a že generální tajemník Rady se nezúčastnil slyšení konaného dne 12. listopadu 2019 v rámci každoročního postupu udělování absolutoria, což svědčí o tom, že Rada nadále nejeví zájem spolupracovat; zdůrazňuje, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole jako výdaje jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria v posledních letech; upozorňuje, že Parlament je jediným orgánem přímo voleným občany Unie a že jeho úloha v postupu udělování absolutoria přímo souvisí s právem občanů být informováni o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky;

Budoucí spolupráce mezi Radou a Parlamentem

28. podotýká, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), ve finančním nařízení a v jednacím řádu Parlamentu;

29. konstatuje, že podle článku 319 SFEU uděluje Parlament na doporučení Rady absolutorium Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Unie; konstatuje, že je plně uznávána úloha Rady jako orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria vydává doporučení;

30. zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 SFEU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie samostatně, aby byla zachována transparentnost a byla zajištěna demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

31. zastává názor, že v rámci postupu udělování absolutoria by měly být rozlišovány různé role příslušných orgánů, což znamená, že by měla být vyloučena rovnocenná a reciproční úloha obou orgánů v rámci tohoto postupu;

32. připomíná, že podle článků 316 a 335 SFEU požívají orgány správní autonomie a jejich výdaje jsou stanoveny v samostatných oddílech rozpočtu; konstatuje, že podle článku 59 finančního nařízení orgány jednotlivě odpovídají za plnění svých rozpočtů; zdůrazňuje, že je důležité, aby si orgány při plnění svých rozpočtů počínaly odpovědně a profesionálně;

33. konstatuje, že v průběhu téměř dvaceti let vyvinul Parlament praktický způsob udělování absolutoria všem orgánům a institucím Unie; připomíná, že Parlament uděluje absolutorium orgánům a institucím Unie po zvážení předložených dokumentů, jejich odpovědí na písemné dotazníky a po vyslechnutí jejich generálních tajemníků; konstatuje, že všechny orgány a instituce Unie s účastí na postupu udělování absolutoria Parlamentem souhlasí, jedinou výjimkou je Rada; vyjadřuje politování nad tím, že Rada odmítla odpovědět na dotazy předložené Výborem Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu dne 12. listopadu 2019;

34. vítá skutečnost, že Rada vyjádřila svou připravenost dosáhnout dohody s Parlamentem o spolupráci při postupu udělování absolutoria;

 

35. vyjadřuje politování nad neochotou Rady na tomto postupu spolupracovat, v důsledku čehož Parlament od rozpočtového roku 2009 odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium;

36. zdůrazňuje nutnost uzavření memoranda o porozumění mezi Radou a Parlamentem, aby bylo nalezeno řešení k překlenutí těchto dlouhodobě se rozcházejících postojů Rady a Parlamentu ve věci stávající praxe udělování absolutoria;

 

37. je přesvědčen, že odpovědi na řadu neustále se opakujících otázek v dotaznících pro jednotlivé orgány, instituce a jiné subjekty, jako jsou otázky týkající se genderové a zeměpisné vyváženosti, střetu zájmů, lobbování a ochrany oznamovatelů, by mohly být součástí hodnotící zprávy o financích Unie, vypracovávané v souladu s článkem 318 SFEU, a to v míře, v jaké mají tyto záležitosti spojitost s plněním rozpočtu; připomíná, že o zprávě uvedené v článku 318 SFEU se výslovně hovoří v čl. 319 odst. 1 SFEU jako o jednom z dokumentů, které mají být zkoumány v rámci postupu udělování absolutoria;

38. připomíná, že každý orgán a subjekt musí podle finančního nařízení učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria, a informovat o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek; upozorňuje, že pokud některá z institucí poté, co byla vyzvána, aby konala, odmítne tento požadavek splnit, může být proti ní zahájeno řízení pro nečinnost podle článku 265 SFEU;

39. vítá prohlášení kandidátky na post místopředsedkyně Komise Věry Jourové a kandidáta na komisaře Johannese Hahna, kteří během slyšení v Parlamentu přislíbili, že jsou ochotni se touto otázkou zabývat, aby přispěli k transparentnějšímu plnění rozpočtu Rady; poukazuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie o právu daňových poplatníků a veřejnosti na aktuální informace o využívání veřejných prostředků;

40. domnívá se, že přísliby obou kandidátů na komisaře jsou pozitivní změnou postoje ve srovnání s tím, jak se dosud Komise k tomuto problému stavěla, například ve svém dopise ze dne 23. ledna 2014, v němž uvedla, že by se od Komise nemělo očekávat, že bude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních institucí;

 

41. žádá Radu, aby plnila svou specifickou úlohu a předkládala doporučení k udělení absolutoria ostatních orgánů a institucí Unie.

 

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI (5.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu</CommissionInt>


<Titre>o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Pascal Durand</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament má v souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) výhradní odpovědnost za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie, a vzhledem k tomu, že rozpočet Rady je součástí rozpočtu Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že podle článku 319 SFEU uděluje Parlament absolutorium Komisi;

C. vzhledem k tomu, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům a institucím Unie odděleně je dlouholetou praxí, kterou s výjimkou Rady akceptují všechny ostatní orgány, a vzhledem k tomu, že tento postup byl vyvinut s cílem zaručit transparentnost, demokratickou zodpovědnost vůči občanům Unie a nezbytný boj proti podvodům;

D. vzhledem k tomu, že Komise musí podle čl. 319 odst. 2 SFEU předložit Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré potřebné informace týkající se provádění výdajů nebo fungování systémů finanční kontroly;

E. vzhledem k tomu, že podle článku 100 jednacího řádu „Jiné postupy udělování absolutoria“ se ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi v souladu s článkem 319 SFEU, pokud jde o plnění rozpočtu, se rovněž vztahují na postup udělování absolutoria předsedovi Evropského parlamentu za plnění rozpočtu Evropského parlamentu, osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada, Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, Komisi za plnění rozpočtu Evropského rozvojového fondu, orgánům odpovědným za plnění rozpočtu právně nezávislých subjektů, které plní úkoly Unie;

F. vzhledem k tomu, že všechny instituce mají povinnost spolupracovat, aby byl zajištěn hladký průběh postupu udělování absolutoria při plném dodržení příslušných ustanovení ve SFEU a v relevantních sekundárních právních předpisech; vzhledem k tomu, že v důsledku toho, že Rada při postupu udělování absolutoria nespolupracovala, Parlament již od roku 2009 odmítal udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium; vzhledem k tomu, že přetrvávající nespolupráce ze strany Rady znemožňuje Parlamentu učinit informované rozhodnutí o udělení absolutoria, což má za následek trvalý negativní vliv na to, jak občané vnímají důvěryhodnost orgánů EU i transparentnost při využívání finančních prostředků EU; vzhledem k tomu, že tato nespolupráce může mít rovněž negativní dopad na chod evropských orgánů a diskredituje postup politické kontroly hospodaření s rozpočtem stanovený ve Smlouvách;

G. vzhledem k tomu, že se zřetelem ke zprávám Účetního dvora se postup udělování absolutoria používá k přezkoumání účetní závěrky dané instituce, aby bylo ověřeno, že plní rozpočet legálně a správně a řídí se zásadami řádného finančního řízení;

1. zdůrazňuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje Smlouva o fungování Evropské unie a finanční nařízení, a dále zdůrazňuje, že při plném respektování úlohy Rady coby orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria předkládá doporučení, je nutné i nadále rozlišovat mezi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady, aby byl zajištěn soulad s institucionálním rámcem stanoveným Smlouvami a finančním nařízením;

2. připomíná, že Parlament uděluje absolutorium každému z orgánů, subjektů a agentur jednotlivě, po zvážení předložených dokumentů a odpovědí na jeho otázky a po vyslechnutí generálních tajemníků všech těchto institucí; domnívá se, že v rámci udělování absolutoria Komisi způsobem stanoveným Smlouvami se rovněž dále posiluje demokratická legitimita, transparentnost a zodpovědnost ostatních orgánů, subjektů a agentur Unie;

3. je přesvědčen, že odpovědi na řadu neustále se opakujících otázek v dotaznících pro jednotlivé orgány, subjekty a agentury, jako jsou otázky týkající se genderové a zeměpisné vyváženosti, střetu zájmů, lobbování a ochrany oznamovatelů, by možná mohly být součástí hodnotící zprávy o financích Unie, vypracovávané v souladu s článkem 318 SFEU, a to v míře, v jaké mají tyto záležitosti spojitost s plněním rozpočtu; připomíná, že o zprávě uvedené v článku 318 SFEU se výslovně hovoří v čl. 319 odst. 1 SFEU jako o jednom z dokumentů, které mají být zkoumány v rámci postupu udělování absolutoria;

4. připomíná, že každý orgán a subjekt musí podle finančního nařízení učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria, a informovat o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek; upozorňuje, že pokud některá z institucí poté, co byla vyzvána, aby konala, odmítne tento požadavek splnit, může být proti ní zahájeno řízení pro nečinnost podle článku 265 SFEU;

5. poukazuje na přetrvávající problémy, na které Evropské parlament v souvislosti s postupem udělování absolutoria upozorňoval, a to kvůli tomu, že Rada nespolupracuje, což vedlo k tomu, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009 až 2017; opakuje, že Rada se musí každoročního postupu udělování absolutoria plně a v dobré víře účastnit, stejně jako tak činí všechny ostatní instituce, aby byla transparentní a plně se zodpovídala občanům Unie z toho, jak nakládá s finančními prostředky, které jsou jí jako orgánu Unie svěřeny; zdůrazňuje, že je naléhavě nutno uzavřít mezi Evropským parlamentem a Radou memorandum o porozumění o poskytování informací, které Parlament nezbytně potřebuje k tomu, aby mohl informovaně rozhodovat o udělení absolutoria způsobem, který plně respektuje příslušné role obou orgánů při postupu udělování absolutoria; vítá pokrok, který byl doposud dosažen v jednáních mezi Parlamentem a Radou ve věci „neoficiálního dokumentu“ o spolupráci mezi Evropským parlamentem a Radou během každoročního postupu udělování absolutoria, a vyzývá oba orgány, aby zintenzívnily své úsilí a dosáhly dohody bez zbytečných prodlev; domnívá se, že pokud budou tato jednání s Radou neúspěšná, měla by k nim být přizvána i Komise, aby bylo zajištěno, že bude mít Parlament k dispozici potřebné informace o tom, jak Rada plní svůj rozpočet, ať přímo, nebo prostřednictvím Komise;

6. vítá prohlášení kandidátky na post místopředsedkyně Komise Věry Jourové a kandidáta na komisaře Johannese Hahna, kteří během slyšení v Parlamentu přislíbili, že jsou ochotni se touto otázkou zabývat, aby přispěli k transparentnějšímu plnění rozpočtu Rady; poukazuje na judikaturu Soudního dvora o právu daňových poplatníků a veřejnosti na aktuální informace o využívání veřejných prostředků;

7. domnívá se, že přísliby obou kandidátů na komisaře jsou pozitivní změnou postoje ve srovnání s tím, jak se dosud Komise k tomuto problému stavěla, například ve svém dopise ze dne 23. ledna 2014, v němž uvedla, že by se od Komise nemělo očekávat, že bude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních institucí;

8. navrhuje, aby v případě, že nebudou jednání o memorandu o porozumění urychleně obnovena, trval Parlament na tom, aby byla v rámci jednání o příštím VFR do návrhu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení vložena tzv. „clause de rendez-vous“, která by všechny tři orgány zavazovala k tomu, aby společně stanovily praktický mechanismus sdílení a poskytování nezbytných informací Evropskému parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria a rovněž aby neprodleně zahájily jednání k tomu směřující;

9. zastává názor, že současnou situaci by bylo sice možné zlepšit užší spoluprací mezi orgány a institucemi Unie v rámci Smluv, nakonec by se však mohlo uvažovat o možnosti revize Smluv, aby byl ujasněn postup udělování absolutoria, a to v tom smyslu, že Parlamentu je výslovně svěřena pravomoc udělovat absolutoria všem orgánům a institucím jednotlivě; zdůrazňuje, že dopad takovýchto změn na interinstitucionální rovnováhu, kterou zajišťuje Smlouva, by měl důkladně prozkoumat příslušný výbor Parlamentu.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

4.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Richard Corbett, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Maria Grapini, Laura Huhtasaari, Aileen McLeod, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Vladimír Bilčík, Gilles Boyer, Helmut Scholz

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Vladimír Bilčík, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Gilles Boyer, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Daniel Freund, Aileen McLeod

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

József Szájer

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

1

-

ID

Jean-François Jalkh

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 57, 28.2.2018.

[2] Úř. věst. C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.

[5] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Přijaté texty, P8_TA(2019)0045.

[8] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019 o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (Přijaté texty, P8_TA(2019)0045).

[9] Doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se sponzorování předsednictví v Radě Evropské unie

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí