Procedura : 2019/2057(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0038/2020

Teksty złożone :

A9-0038/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0090

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2020</NoDocSe>
PDF 215kWORD 80k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute> 

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2019/2057(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018[1],

 uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0052/2019)[2],

 uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji[3],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[4] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0038/2020),

1. odracza decyzję w sprawie udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2018;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2019/2057(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada,

 uwzględniając zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1069/2019/MIG dotyczące sponsorowania prezydencji Rady Unii Europejskiej,

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dochodzenia strategicznego OI/2/2017/TE w sprawie przejrzystości procesu legislacyjnego Rady,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia strategicznego OI/2/2017 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE[7],

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0038/2020),

A. mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1. odnotowuje z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2018 Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) nie stwierdził w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady żadnych poważnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień;

2. odnotowuje wniosek Trybunału, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych Rady nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli były skuteczne;

3. zasadniczo wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” w sprawozdaniu rocznym Trybunału za rok 2018 ma raczej ograniczony zakres i ograniczone wnioski, pomimo że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

4. zwraca uwagę, że Trybunał wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, który stanowi 6,3 % budżetu Unii; zauważa, że Trybunał określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca, i zwraca się do Trybunału o zwiększenie ich liczby co najmniej o 10 %;

5. ubolewa, że nie rozpatrzono wniosku, przedstawionego przez Parlament w poprzednich rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium, o rozdzielenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na odrębny budżet dla każdej z tych instytucji; wzywa Radę do stworzenia odrębnych budżetów ze względu na przejrzystość i w celu zwiększenia odpowiedzialności i efektywności wydatków obu instytucji;

6. odnotowuje, że w 2018 r. Rada dysponowała ogólnym budżetem w wysokości 572 854 377 EUR (w porównaniu z 561 576 000 EUR w 2017 r.), zaś ogólny wskaźnik wykonania wyniósł 91,9 % (w porównaniu z 93,8 % w 2017 r.); odnotowuje zwiększenie środków budżetowych o 11,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 2,0 % w porównaniu z 3 % wzrostem w 2017 r. i 0,6 % – w 2016 r.;

7. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie ostrożne i należyte zarządzanie finansami przez Radę; przyznaje, że w budżecie Rady nastąpiły zmiany, gdyż w 2010 r. wyniósł on 634 mln EUR, zaś w 2018 r. – 573 mln EUR, co stanowi spadek o 9,63 %;

8. odnotowuje, że środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. wyniosły łącznie 56 599 584 EUR, co stanowi 10,7 % środków (w porównaniu z 60 576 175 EUR, czyli 11,5 % w 2017 r.), które pochodzą głównie z takich kategorii jak systemy komputerowe (18,3 mln EUR), budynki (16,0 mln EUR) i tłumaczenia ustne (11,9 mln EUR); odnotowuje, że w 2018 r. środki anulowane wyniosły 46 348 862 EUR (w porównaniu z 35 025 789 EUR w 2017 r.); przypomina Radzie, że przeniesienia stanowią wyjątek od zasady jednoroczności i powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby, w związku z czym wzywa Radę do podjęcia większych starań, aby uniknąć przeszacowań budżetowych;

9. ponownie zwraca uwagę na niski wskaźnik wykonania środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji, w odniesieniu do których podjęto zobowiązania na kwotę w wysokości 11,1 mln EUR w stosunku do ostatecznego budżetu – w tym wewnętrznych przesunięć środków – w wysokości 22,3 mln EUR; zwraca uwagę, że ponieważ państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z poprzednich lat, Rada przeznaczyła tylko 11,1 mln EUR na kolejne płatności; wzywa Radę do poinformowania Parlamentu o osiągniętych wynikach dotyczących polityki negocjowanej z państwami członkowskimi w celu rozwiązania tego istniejącego od dawna problemu;

10. przyjmuje do wiadomości, że planie zatrudnienia na 2018 r. przewidziano 3031 stanowisk (w porównaniu z 3027 stanowiskami w 2017 r.); odnotowuje, że w 2018 r. zatrudniono 137 osób (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony), a w tym samym roku 184 osoby odeszły z instytucji (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co spowodowało spadek netto liczby obsadzonych stanowisk o 47 i było główną przyczyną niepełnego wykorzystania środków w wysokości 18,8 mln EUR w pozycji budżetowej „plan zatrudnienia”;

11. stwierdza, że obciążenie pracą było większe, co odzwierciedla łączna liczba 7733 posiedzeń zorganizowanych w 2018 r. w porównaniu z 6338 w 2010 r.; zwraca uwagę na inny ilościowy wskaźnik działalności, taki jak liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym – 1210 w 2018 r. w porównaniu z 825 w 2010 r.;

12. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Rady we wdrażaniu „Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy Sekretariatu Generalnego Rady”; zwraca uwagę na kroki podjęte na rzecz dalszej poprawy zarządzania finansowego i wyników finansowych w Radzie za pomocą środków takich jak utworzenie Doradczego Komitetu Zarządzającego, przyjęcie wytycznych dotyczących wspólnych ram zarządzania projektami i grupami zadaniowymi oraz powołanie grupy zadaniowej ds. reorganizacji, a także przegląd regulaminu wewnętrznego po publikacji nowego rozporządzenia finansowego;

13. zwraca uwagę na sytuację dotyczącą budynku Rady, będącą przyczyną prowadzonych w 2018 r. intensywnych negocjacji z władzami belgijskimi, które, pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku „Europa”, nie przystąpiły do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek; odnotowuje, że obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie rozwiązania alternatywnego, w związku z czym nie zapłacono pierwotnej ceny za działki w wysokości 4 672 944 EUR;

14. wyraża zaniepokojenie z powodu alarmujących informacji przekazywanych przez media na temat budowy nowego budynku „Europa”; wzywa Radę do przeprowadzenia szczegółowego badania na temat głównego wykonawcy i całego łańcucha podwykonawców (według mediów nawet 12) oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników i do przekazania parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej wszystkich ustaleń;

15. zwraca uwagę, że zmienione ramy kontroli wewnętrznej weszły w życie 1 listopada 2018 r. i składają się z pięciu komponentów – środowisko kontroli, ocena ryzyka, działania kontrolne, działania informacyjno-komunikacyjne i działania monitorujące – a także z dodatkowych 17 zasad i 33 szczegółowych ustaleń z myślą o zapewnieniu wystarczającej pewności co do osiągnięcia wyznaczonych celów;

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. 92 % zaleceń z audytu wewnętrznego wydanych w latach 2015–2017 zostało wypełnionych lub ich wypełnianie było w toku; odnotowuje, że roczny program prac na 2018 r. dotyczący audytu wewnętrznego opiera się na zaktualizowanej ocenie ryzyka uwzględniającej przegląd rejestrów ryzyka i został skutecznie wdrożony; zwraca uwagę na obszary, w których przeprowadzono kontrole w 2018 r., takie jak zarządzanie techniczne, zamówienia publiczne w dziedzinie informatyki, usługi prawne i strategia komunikacji;

17. odnotowuje, że w związku z wnioskiem dotyczącym nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości dla przedstawicieli grup interesu, obejmującego Parlament, Radę i Komisję, dostępnego w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w 2018 r. odbyły się dwie rundy negocjacji w ramach prezydencji bułgarskiej i jedna w 2019 r. podczas prezydencji rumuńskiej; przypomina decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 18 czerwca 2019 r., zgodnie z którą Sekretariat Generalny Rady powinien przechowywać pełną dokumentację wszelkich spotkań przedstawicieli grup interesu z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz że dokumentacja ta powinna być podawana do wiadomości publicznej; ubolewa, że mimo wszystkich tych negocjacji Rada dotychczas nie przystąpiła do rejestru służącego przejrzystości, i wzywa Radę do podjęcia działań w następstwie negocjacji w celu osiągnięcia pozytywnych wyników, dzięki którym Rada zostanie ostatecznie uwzględniona w rejestrze; wzywa Radę, by wykazała rzeczywiste zaangażowanie na rzecz przestrzegania zasad przejrzystości i odpowiedzialności poprzez przyjęcie konkretnych środków i w oparciu o przykład, jaki dała prezydencja fińska; wzywa wszystkie trzy prezydencje, by dawały dobry przykład, odmawiając spotkań z niezarejestrowanymi lobbystami;

18. odnotowuje zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, by przewodniczący i gabinet Rady Europejskiej publikowali pełny wykaz wszystkich odbywających się spotkań z lobbystami; wyraża rozczarowanie, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej nie wdrożył jeszcze tego zalecenia; zwraca uwagę, że choć przewodniczący Rady Europejskiej najwyraźniej nie spotyka się z wieloma lobbystami, to jednak zasada przejrzystości lobbingu jest ważna; wzywa przewodniczącego Rady Europejskiej, aby dopilnował, żeby on sam i jego gabinet odmawiali wszelkich spotkań z niezarejestrowanymi lobbystami oraz proaktywnie publikowali wyczerpujący wykaz odbywających się spotkań z lobbystami; wzywa sekretariat Rady, aby zadbał o dostosowanie zasad etyki obowiązujących przewodniczącego Rady Europejskiej do zasad obowiązujących przewodniczącego Komisji, tak aby przepisy dotyczące „drzwi obrotowych” miały zastosowanie przez trzy lata i by wszelkie nowe funkcje związane z działaniami Unii wymagały formalnego zatwierdzenia;

19. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Wydziału Usług Cyfrowych 1 lipca 2018 r. w ramach reorganizacji Sekretariatu Generalnego Rady; odnotowuje, że program informowania i zarządzania został opracowany w celu usprawnienia i cyfryzacji kluczowych procesów biznesowych poprzez stworzenie w pełni zintegrowanego systemu aplikacji i usług, który będzie dostępny dla użytkowników za pośrednictwem umożliwiającego współpracę, bezpiecznego cyfrowego miejsca pracy dla pracowników, prezydencji i delegatów;

20. zwraca uwagę na duży oddźwięk medialny i szczególnie wysoki poziom zainteresowania mediów negocjacjami w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii; z zadowoleniem przyjmuje nieustanny rozwój strony internetowej Rady oraz intensywne prace mające na celu zwiększenie liczby odbiorców wszystkich kanałów komunikacji (wzrost o 9 % osób korzystających ze strony internetowej, 13 % więcej fanów na Facebooku, 26 % więcej obserwatorów na Twitterze oraz 92 % więcej obserwatorów na Instagramie); zwraca uwagę na dużą liczbę briefingów i konferencji prasowych; zwraca uwagę na platformę informacyjną, która umożliwia prasie i mediom przeglądanie, pobieranie i umieszczanie nagrań wideo i zdjęć o wysokiej rozdzielczości należących do Rady; zachęca ponadto do korzystania z niezastrzeżonych platform sieci społecznościowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę danych użytkowników;

21. ponownie wyraża poparcie dla zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady[8]; zwraca się do Rady o wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia możliwości śledzenia procesu legislacyjnego i uczynienia go przyjaznym dla czytelnika, do wprowadzenia przejrzystości w odniesieniu do kluczowych etapów procesu legislacyjnego oraz do zapewnienia systematycznego identyfikowania i publikowania w odpowiednim czasie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, informacji na temat wkładu państw członkowskich (np. oświadczenia, propozycje zmian) do debat ustawodawczych podczas posiedzeń Rady, dyskusji przygotowawczych w Komitecie Stałych Przedstawicieli lub w którymkolwiek z organów przygotowawczych Rady; wzywa jednak Radę do zwiększenia wysiłków na rzecz przejrzystości, między innymi poprzez publikowanie dokumentów ustawodawczych Rady, formalne protokołowanie posiedzeń organów przygotowawczych Rady dokumentujące stanowiska państw członkowskich i publikowanie tych protokołów oraz udostępnianie większej liczby dokumentów z rozmów trójstronnych zgodnie z zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich; uznaje wysiłki Rady mające na celu poprawę przejrzystości dzięki wprowadzeniu zmian na stronie internetowej Rady oraz działalności jej wewnętrznego zespołu ds. przejrzystości; wzywa Radę do wprowadzenia dalszych środków w celu osiągnięcia skutecznej polityki przejrzystości ułatwiającej ogółowi społeczeństwa śledzenie unijnego procesu legislacyjnego;

22. przypomina wnioski zawarte w sprawozdaniu specjalnym Rzecznika Praw Obywatelskich z dochodzenia strategicznego OI/2/2017/TE w sprawie przejrzystości procesu legislacyjnego Rady, z lutego 2018 r., zgodnie z którymi „obecne praktyki Rady stanowią przypadek niewłaściwego administrowania”; przypomina o wspólnym dokumencie roboczym Belgii, Danii, Estonii, Irlandii, Łotwy, Luksemburga, Słowenii, Szwecji i Niderlandów z października 2019 r. w sprawie zwiększenia przejrzystości i rozliczalności UE, w którym konkretnie zwrócono się do Rady o „zwiększenie otwartości negocjacji trójstronnych poprzez systematyczne publikowanie dokumentów dotyczących ważnych etapów ustawodawczych”; zwraca się do Rady, aby w trosce o przejrzystość poważnie rozpatrzyła te zalecenia i przedstawiła Parlamentowi sprawozdanie;

23. wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z informacjami przekazywanymi przez europejskie media na temat sponsoringu korporacyjnego państw członkowskich, które sprawują prezydencję Unii, oraz podziela obawy wyrażane w tej kwestii przez obywateli Unii i posłów do PE; uznaje, że od państw członkowskich oczekuje się finansowania ich własnej prezydencji, i ubolewa, że w ostatnich latach korzystanie ze sponsoringu korporacyjnego w celu pokrycia niektórych związanych z nią wydatków stało się powszechną praktyką; wyraża głębokie zaniepokojenie możliwą szkodą dla reputacji i ryzykiem utraty zaufania, jakie z powodu tej praktyki może ponieść Unia, jej instytucje, a w szczególności Rada w oczach obywateli Unii; w pełni popiera ocenę Rzecznika Praw Obywatelskich i jego zalecenie[9] dla Rady, aby wydała państwom członkowskim wytyczne w tej sprawie; ponadto zdecydowanie zaleca Radzie, aby rozważyła włączenie prezydencji do budżetu; zwraca się do Rady o przekazanie tych obaw państwom członkowskim, w szczególności obecnym trzem prezydencjom;

24. zwraca się o dostosowanie kodeksu postępowania przewodniczącego Rady Europejskiej do kodeksu Komisji i Parlamentu, tak aby działalność związana z prawodawstwem Unii wymagała formalnego zatwierdzenia przez okres trzech lat od momentu opuszczenia Rady;

25. jest głęboko zaniepokojony obecną praktyką sponsorowania prezydencji Rady przez prywatne firmy; przypomina zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich z 6 stycznia 2020 r., aby wydać wytyczne dotyczące sponsorowania prezydencji Rady w celu złagodzenia ryzyka utraty reputacji przez Unię; zwraca uwagę, że Rada twierdzi, iż kwestia sponsorowania pozostaje w wyłącznej gestii rządu państwa członkowskiego sprawującego prezydencję; podziela zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, że opinia publiczna nie dokonuje rozróżnienia między prezydencją Rady a państwem członkowskim sprawującym prezydencję; zwraca się do Rady, aby poważnie rozpatrzyła te zalecenia i przedstawiła Parlamentowi sprawozdanie;

26. jest głęboko zaniepokojony zarzutami dotyczącymi konfliktu interesów stawianymi niektórym przedstawicielom państw członkowskich uczestniczącym w podejmowaniu decyzji politycznych i budżetowych na wysokim szczeblu; zwraca się do Rady o zadbanie o to, by przedstawiciele państw członkowskich, którzy bezpośrednio korzystają z unijnych dotacji dla przedsiębiorstw będących ich własnością, nie uczestniczyli w odnośnych dyskusjach politycznych lub budżetowych ani w głosowaniu; ponadto zwraca się do Rady o przyłączenie się do apelu Parlamentu do Komisji, by zaproponowała nowe procedury kontroli, które przyspieszą badanie pilnych i poważnych przypadków konfliktu interesów oraz zapewnią odpowiednie informowanie Parlamentu o wnioskach z kontroli;

27. ubolewa, że Rada ponownie nie udzieliła odpowiedzi na pisemne pytania wystosowane przez Parlament oraz że sekretarz generalny Rady nie wziął udziału w wysłuchaniu zorganizowanym 12 listopada 2019 r. w związku z coroczną procedurą udzielania absolutorium, co dowodzi stałego i całkowitego braku współpracy ze strony Rady; podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji, oraz wskazuje, że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach w sprawie udzielania absolutorium przyjętych w ostatnich latach; podkreśla, że Parlament jest jedyną instytucją bezpośrednio wybieraną przez obywateli Unii oraz że jego rola w procedurze udzielania absolutorium jest bezpośrednio powiązana z prawem obywateli do otrzymywania informacji na temat sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy;

Przyszła współpraca między Radą a Parlamentem

28. zwraca uwagę, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest ustanowiona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w Regulaminie Parlamentu;

29. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 319 TFUE Parlament na zalecenie Rady udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii; zwraca uwagę, że rola Rady, będącej instytucją przedkładającą zalecenia w procedurze udzielania absolutorium, jest w pełni uznawana;

30. zwraca uwagę na uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE, zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie do udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i zapewnić demokratyczną rozliczalność przed podatnikami Unii;

31. jest zdania, że należy odróżnić różne role poszczególnych instytucji w procedurze udzielania absolutorium, w związku z czym należy wykluczyć równoważną i wzajemną rolę obu instytucji w rocznej procedurze udzielania absolutorium;

32. przypomina, że w myśl art. 316 i 335 TFUE instytucje korzystają z autonomii administracyjnej, a ich wydatki są określone w odrębnych częściach budżetu; zwraca uwagę, że zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego poszczególne instytucje są indywidualnie odpowiedzialne za wykonanie swoich budżetów; podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiedzialne i profesjonalne wykonywanie budżetów przez instytucje;

33. zwraca uwagę, że w ciągu niemal dwudziestu lat Parlament rozwinął praktykę udzielania absolutorium wszystkim instytucjom i organom Unii; przypomina, że Parlament udziela absolutorium instytucjom i organom Unii po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów oraz odpowiedzi udzielonych na pisemne kwestionariusze i po wysłuchaniu ich sekretarzy generalnych; zwraca uwagę, że wszystkie instytucje i organy Unii zgadzają się uczestniczyć w procedurze udzielania absolutorium przez Parlament, przy czym jedynym wyjątkiem jest Rada; ubolewa, że Rada odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytania przedłożone przez parlamentarną Komisję Kontroli Budżetowej 12 listopada 2019 r.;

34. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada wykazała gotowość do osiągnięcia porozumienia z Parlamentem co do sposobów współpracy w procedurze udzielania absolutorium;

 

35. ubolewa, że brak współpracy ze strony Rady w procedurze udzielania absolutorium spowodował, iż od roku budżetowego 2009 r. Parlament odmawia udzielenia absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady;

36. podkreśla potrzebę opracowania protokołu ustaleń między Radą a Parlamentem w celu znalezienia rozwiązań dla utrzymujących się od dawna różnic poglądów między Radą a Parlamentem na temat obecnej praktyki udzielania absolutorium;

 

37. uważa, że odpowiedzi na szereg powtarzających się pytań zawartych w kwestionariuszach do różnych instytucji, organów i agencji, takie jak te dotyczące równowagi płci i równowagi geograficznej, konfliktu interesów, lobbingu i ochrony sygnalistów, mogłyby zostać uwzględnione w sprawozdaniu z oceny dotyczącym finansów Unii sporządzonym zgodnie z art. 318 TFUE, o ile kwestie te mają związek z wykonaniem budżetu; przypomina, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 318 TFUE, jest wyraźnie wymienione w art. 319 ust. 1 TFUE jako jeden z dokumentów, które należy rozpatrzyć w kontekście procedury udzielania absolutorium;

38. przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda instytucja i każdy organ są zobowiązane do podejmowania stosownych działań w odpowiedzi na uwagi towarzyszące decyzji Parlamentu w sprawie absolutorium oraz do składania sprawozdań na temat środków podjętych w związku z tymi uwagami; podkreśla, że odmowa zastosowania się do tego wymogu przez instytucję, po wezwaniu do działania, może skutkować skargą na bezczynność na podstawie art. 265 TFUE;

39. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nominowanej wiceprzewodniczącej Věry Jourovej i nominowanego komisarza Johannesa Hahna podczas wysłuchań przed Parlamentem, że są oni gotowi zaangażować się w tę sprawę, aby przyczynić się do osiągnięcia większej przejrzystości w zakresie wykonania budżetu Rady; wskazuje na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące prawa podatników i opinii publicznej do otrzymywania informacji o wykorzystaniu dochodów publicznych;

40. uważa, że zobowiązania podjęte przez kandydatów na komisarzy stanowią pozytywną zmianę postawy w stosunku do stanowiska zajmowanego dotychczas przez Komisję wyrażonego w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., w którym stwierdzono, że nie należy oczekiwać od Komisji nadzorowania wykonania budżetów pozostałych instytucji;

 

41. zwraca się do Rady, by wywiązywała się ze swej szczególnej roli i przekazywała zalecenia w sprawie absolutorium dotyczące innych instytucji Unii.

 

 

 


 

 

OPINIA KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH (5.12.2019)

<CommissionInt>dla Komisji Kontroli Budżetowej</CommissionInt>


<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Pascal Durand</Depute>

 

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że na mocy art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski samodzielnie decyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz mając na uwadze, że budżet Rady jest sekcją budżetu Unii;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 319 TFUE Parlament udziela absolutorium Komisji;

C. mając na uwadze, że procedura udzielania absolutorium oddzielnie poszczególnym instytucjom i organom unijnym to długoletnia praktyka, akceptowana przez wszystkie instytucje oprócz Rady, a także mając na uwadze, że procedurę tę opracowano w celu zagwarantowania przejrzystości i demokratycznej rozliczalności przed obywatelami Unii oraz niezbędnej walki z nadużyciami finansowymi;

D. mając na uwadze, że na mocy art. 319 ust. 2 TFUE Komisja musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykonywania wydatków lub funkcjonowania systemów kontroli finansowej;

E. mając na uwadze, że na mocy art. 100 Regulaminu Parlamentu Europejskiego („Inne procedury udzielania absolutorium”) postanowienia dotyczące procedury udzielania Komisji absolutorium z wykonania budżetu, zgodnie z art. 319 TFUE, stosuje się również do procedury udzielania absolutorium przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów Rady, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisji w odniesieniu do wykonania budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz organom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu jednostek prawnie niezależnych wykonujących zadania Unii;

F. mając na uwadze, że wszystkie instytucje są zobowiązane do współpracy w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium, przy pełnym poszanowaniu odpowiednich postanowień TFUE i odnośnego prawa wtórnego; mając na uwadze, że brak współpracy ze strony Rady w procedurze udzielania absolutorium spowodował, że Parlament odmawia udzielenia absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady od 2009 r.; mając na uwadze, że ciągły brak współpracy ze strony Rady uniemożliwia Parlamentowi podejmowanie świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium, co w rezultacie wywiera trwały negatywny wpływ na wiarygodność instytucji UE w oczach obywateli oraz przejrzystość w korzystaniu z funduszy unijnych; mając na uwadze, że ten brak współpracy wpływa także negatywnie na funkcjonowanie instytucji i dyskredytuje procedurę kontroli politycznej nad zarządzaniem budżetem przewidzianą w traktatach;

G. mając na uwadze, że uwzględniając sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, procedura udzielania absolutorium jest wykorzystywana do badania sprawozdań finansowych danej instytucji w celu sprawdzenia, czy budżet wykonano legalnie i prawidłowo oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

1. podkreśla rolę, jaką zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzeniem finansowym Parlament pełni w procedurze udzielania absolutorium, oraz podkreśla, że – przy pełnym uznaniu roli Rady jako instytucji wydającej zalecenia w procedurze udzielania absolutorium – należy utrzymać różnicę między rolami Parlamentu i Rady w celu zachowania zgodności z ramami instytucjonalnymi określonymi w traktatach oraz w rozporządzeniu finansowym;

2. przypomina, że Parlament udziela absolutorium osobno każdej instytucji, każdemu organowi i każdej agencji po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów, odpowiedzi udzielonych na pytania Parlamentu oraz po wysłuchaniu sekretarzy generalnych innych instytucji; uważa, że w kontekście absolutorium udzielanego Komisji przez Parlament na mocy Traktatów, legitymacja demokratyczna, przejrzystość i rozliczalność innych instytucji, organów i agencji Unii są w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnione;

3. uważa, że odpowiedzi na szereg powtarzających się pytań zawartych w kwestionariuszach do różnych instytucji, organów i agencji, takie jak te dotyczące równowagi płci i równowagi geograficznej, konfliktu interesów, lobbingu i ochrony sygnalistów, mogłyby zostać uwzględnione w sprawozdaniu z oceny dotyczącym finansów Unii sporządzonym zgodnie z art. 318 TFUE, o ile kwestie te mają związek z wykonaniem budżetu; przypomina, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 318 TFUE, jest wyraźnie wymienione w art. 319 ust. 1 TFUE jako jeden z dokumentów, które należy zbadać w kontekście procedury udzielania absolutorium;

4. przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda instytucja i każdy organ są zobowiązane do podejmowania stosownych działań w odpowiedzi na uwagi towarzyszące decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium oraz do składania sprawozdań na temat środków podjętych w związku z tymi uwagami; podkreśla, że odmowa zastosowania się do tego wymogu przez instytucję, po wezwaniu do działania, może skutkować skargą na bezczynność na podstawie art. 265 TFUE;

5. zauważa utrzymujące się problemy w odniesieniu do procedury udzielania absolutorium, na które zwrócił uwagę Parlament Europejski i które wynikają z braku współpracy ze strony Rady, w związku z czym Parlament odmówił udzielenia absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady za lata budżetowe 2009–2017; powtarza, że Rada musi w pełni i w dobrej wierze uczestniczyć w corocznej procedurze udzielania absolutorium, podobnie jak pozostałe instytucje, aby zapewnić przejrzystość i pełną odpowiedzialność przed obywatelami Unii za fundusze powierzone jej jako instytucji Unii; podkreśla pilną potrzebę podpisania protokołu ustaleń między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie dostarczenia informacji niezbędnych Parlamentowi do podjęcia świadomej decyzji w sprawie absolutorium, która w pełni uwzględni rolę poszczególnych instytucji w procedurze udzielania absolutorium; z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte do tej pory w negocjacjach między Parlamentem a Radą w sprawie dokumentu roboczego dotyczącego współpracy między Parlamentem Europejskim a Radą w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium i wzywa obie instytucje do zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia bez zbędnej zwłoki; uważa, że jeżeli negocjacje z Radą się nie powiodą, trzeba będzie je rozszerzyć na Komisję, tak aby zapewnić Parlamentowi niezbędne informacje na temat sposobu, w jaki Rada wykonuje swój budżet, bezpośrednio lub za pośrednictwem Komisji;

6. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nominowanej wiceprzewodniczącej Věry Jourovej i nominowanego komisarza Johannesa Hahna podczas wysłuchań przed Parlamentem, że są oni gotowi zaangażować się w tę sprawę, aby przyczynić się do osiągnięcia większej przejrzystości w zakresie wykonania budżetu Rady; wskazuje na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące prawa podatników i opinii publicznej do bycia informowanym o wykorzystaniu dochodów publicznych;

7. uważa, że zobowiązania podjęte przez kandydatów na komisarzy stanowią pozytywną zmianę postawy w stosunku do stanowiska zajmowanego dotychczas przez Komisję wyrażonego w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., w którym stwierdzono, że nie należy oczekiwać od Komisji nadzorowania wykonania budżetów pozostałych instytucji;

8. sugeruje, że jeżeli negocjacje w sprawie protokołu ustaleń nie zostaną szybko wznowione, Parlament powinien nalegać, w kontekście negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, na uwzględnienie klauzuli rendez-vous we wniosku w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, zgodnie z którą to klauzulą te trzy instytucje zobowiązałyby się do wspólnego zdefiniowania praktycznych ustaleń dotyczących dzielenia się niezbędnymi informacjami i dostarczania niezbędnych informacji Parlamentowi Europejskiemu w ramach procedury udzielania absolutorium, jak również do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie;

9. jest zdania, że – choć obecna sytuacja mogłaby ulec poprawie dzięki lepszej współpracy między instytucjami Unii w ramach traktatów – można by ostatecznie rozważyć przeprowadzenie przeglądu traktatów, aby zapewnić jaśniejszą procedurę udzielania absolutorium w tym sensie, że Parlamentowi powierzy się wyraźne uprawnienia do udzielania absolutorium budżetowego osobno poszczególnym instytucjom i organom Unii; podkreśla, że wpływ takich zmian na równowagę międzyinstytucjonalną przewidzianą w traktatach powinien zostać dogłębnie przeanalizowany przez właściwą komisję.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

4.12.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Richard Corbett, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Maria Grapini, Laura Huhtasaari, Aileen McLeod, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Vladimír Bilčík, Gilles Boyer, Helmut Scholz

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

 

23

+

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Vladimír Bilčík, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Gilles Boyer, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Daniel Freund, Aileen McLeod

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

19.2.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

József Szájer

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

1

-

ID

Jean-François Jalkh

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. L 57 z 28.2.2018.

[2] Dz.U. C 327 z 30.9.2018, s. 1.

[3] Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.

[4] Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.

[5] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[6] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[7] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0045.

[8] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia strategicznego OI/2/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0045).

[9] Zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1069/2019/MIG dotyczące sponsorowania prezydencji Rady Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności