Postup : 2019/2057(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0038/2020

Predkladané texty :

A9-0038/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0090

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2020</NoDocSe>
PDF 210kWORD 64k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI
 INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018[1],

 so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)[2],

 so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

 so zreteľom na vyhlásenie[4] o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

 so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre ústavné veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0038/2020),

1. odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


 

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada,

 so zreteľom na odporúčanie európskej ombudsmanky v prípade 1069/2019/MIG k sponzorstvu predsedníctva Rady Európskej únie,

 so zreteľom na osobitnú správu európskej ombudsmanky v rámci strategického vyšetrovania OI/2/2017/TE v súvislosti s transparentnosťou legislatívneho procesu Rady,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní európskej ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ[7],

 so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre ústavné veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0038/2020),

A. keďže v súvislosti s postupom udelenia absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium podčiarknuť mimoriadny význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitimity inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a zavedením koncepcie zostavovania rozpočtu podľa výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2018 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním v Európskej rade a Rade;

2. berie na vedomie záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2018, pokiaľ ide o administratívne výdavky Rady, sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly boli účinné;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že kapitola 10 (Administratíva) výročnej správy Dvora audítorov za rok 2018 má pomerne obmedzený rozsah a závery, napriek skutočnosti, že viacročný finančný rámec pre okruh 5 (Administratíva) sa považuje za nízkorizikový;

4. berie na vedomie, že Dvor audítorov vybral vzorku 45 operácií všetkých inštitúcií a orgánov Únie z okruhu 5 (Administratíva) viacročného finančného rámca; konštatuje, že vzorka bola navrhnutá tak, aby bola reprezentatívna pre škálu výdavkov v rámci okruhu 5, ktorý predstavuje 6,3 % rozpočtu Únie; konštatuje, že Dvor audítorov vo svojich výstupoch naznačuje, že administratívne výdavky sú nízkorizikové; domnieva sa však, že objem operácií vybraných vo vzťahu k „ostatným inštitúciám“ nie je dostatočný, a žiada Dvor audítorov, aby zvýšil počet operácií, ktoré sa majú preskúmať, aspoň o 10 %;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nezvážila žiadosť, aby bol rozpočet Európskej rady a Rady rozdelený tak, aby mala každá inštitúcia svoj rozpočet, ktorú Parlament formuloval v predchádzajúcich uzneseniach o absolutóriu; vyzýva Radu, aby takto oddelila rozpočet v záujme transparentnosti a s cieľom zvýšiť zodpovednosť a efektívnosť výdavkov oboch inštitúcií;

6. konštatuje, že v roku 2018 predstavoval celkový rozpočet Rady 572 854 377 EUR (v porovnaní s 561 576 000 EUR v roku 2017) a celková miera plnenia dosiahla 91,9 % (v porovnaní s 93,8 % v roku 2017); berie na vedomie zvýšenie rozpočtu o 11,3 milióna EUR, čo predstavuje 2,0 % v porovnaní s nárastom o 3 % v roku 2017 a o 0,6 % v roku 2016;

7. víta celkové obozretné a správne finančné riadenie Rady; oceňuje vývoj rozpočtu Rady, ktorý z úrovne 634 miliónov EUR v roku 2010 klesol na 573 miliónov EUR v roku 2018, čo predstavuje pokles o 9,63 %;

8. konštatuje, že rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018 do roku 2019 dosiahli celkovú výšku 56 599 584 EUR, čo predstavuje 10,7 % (v porovnaní s 60 576 175 EUR alebo 11,5 % v roku 2017), najmä z kategórií, ako sú počítačové systémy (18,3 milióna EUR), budovy (16,0 milióna EUR) a tlmočenie (11,9 milióna EUR); berie na vedomie zrušené rozpočtové prostriedky v roku 2018 vo výške 46 348 862 EUR (v porovnaní s 35 025 789 EUR v roku 2017); pripomína Rade, že prenosy predstavujú výnimky zo zásady ročnej platnosti rozpočtu a mali by odrážať skutočné potreby, a preto vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje úsilie s cieľom predchádzať nadmerným odhadom rozpočtu;

9. opäť konštatuje nízku mieru plnenia v prípade cestovných výdavkov delegácií so záväzkom vo výške 11,1 milióna EUR v porovnaní s konečným rozpočtom vo výške 22,3 milióna EUR (vrátane vnútorných prerozdelení); konštatuje, že vzhľadom na to, že členské štáty museli vrátiť nevyužité sumy z predchádzajúcich rokov, Rada vyčlenila len 11,1 milióna EUR na následné platby; vyzýva Radu, aby informovala Parlament o dosiahnutých výsledkoch v súvislosti s politikou dohodnutou s členskými štátmi s cieľom prekonať túto dlhodobú záležitosť;

10. berie na vedomie, že počet pracovných miest v pláne pracovných miest na rok 2018 bol stanovený na 3 031 miest (v porovnaní s 3 027 pracovnými miestami v roku 2017); konštatuje, že v roku 2018 bolo prijatých 137 osôb (74 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov) a počas roku 2018 odišlo 184 osôb (154 stálych úradníkov a 30 dočasných zamestnancov), čo viedlo k čistému poklesu o 47 obsadených pracovných miest, čo bolo hlavnou príčinou nedostatočného čerpania prostriedkov vo výške 18,8 milióna EUR v rozpočtovej položke „plán pracovných miest“;

11. uznáva zvýšené pracovné zaťaženie vyjadrené v celkovom počte schôdzí 7 733 v roku 2018 v porovnaní s počtom 6 338 schôdzí v roku 2010; berie na vedomie ďalší kvantitatívny ukazovateľ činností, ako je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku, ktorý predstavoval 1 210 právnych aktov uverejnených v roku 2018 v porovnaní s 825 v roku 2010;

12. víta úsilie Rady pri vykonávaní Akčného plánu pre dynamickejší, flexibilnejší a kolaboratívnejší Generálny sekretariát Rady (GSR); berie na vedomie kroky na ďalšie zlepšenie finančného riadenia a výkonnosti Rady prostredníctvom opatrení, ako je zriadenie poradného riadiaceho výboru, prijatie usmernení pre spoločný rámec pre riadenie projektov a pracovných skupín, vytvorenie osobitnej skupiny „reorganizácie“ a preskúmanie vnútorných pravidiel po uverejnení nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

13. berie na vedomie situáciu Rady, pokiaľ ide o budovy, v dôsledku ktorej sa v roku 2018 viedli intenzívne rokovania s belgickými orgánmi, ktoré neuskutočnili predaj štyroch priľahlých pozemkov napriek dohode o konečnej cene projektu budovy Europa; konštatuje, že obe strany sa dohodli na alternatívnom riešení, čo viedlo k tomu, že pôvodná cena pozemkov vo výške 4 672 944 EUR nebola vyčerpaná;

14. vyjadruje znepokojenie nad alarmujúcimi informáciami, ktoré priniesli médiá v súvislosti so stavbou novej budovy Europa; vyzýva Radu, aby dôkladne preskúmala hlavného dodávateľa a celý reťazec subdodávateľov (ktorých je až 12 podľa médií), ako aj pracovné podmienky zamestnaných pracovníkov, a aby poskytla Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu všetky svoje zistenia;

15. berie na vedomie, že revidovaný rámec vnútornej kontroly nadobudol účinnosť 1. novembra 2018 a pokrýval týchto päť oblastí: kontrolné prostredie, hodnotenie rizika, kontrolné činnosti, informácie a komunikácia a monitorovacie činnosti, ako aj ďalších 17 zásad a 33 charakteristík, aby poskytoval primerané uistenie, pokiaľ ide o dosiahnutie stanovených cieľov;

16. víta skutočnosť, že v roku 2018 bolo vykonaných alebo sa práve vykonáva 92 % odporúčaní z vnútorného auditu, ktoré boli vydané počas rokov 2015 – 2017; konštatuje, že ročný pracovný program vnútorného auditu z roku 2018 je založený na aktualizovanom posúdení rizika (so zreteľom na preskúmanie registrov rizík) a účinne sa vykonával; berie na vedomie oblasti, v ktorých sa v roku 2018 vykonali audity, ako sú technické riadenie, verejné obstarávanie v oblasti IT, právny servis a komunikačná stratégia;

17. poznamenáva, že v súvislosti s návrhom novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti prístupnej v strojovo čitateľnom formáte pre zástupcov záujmových skupín, ktorá sa vzťahuje na Parlament, Radu a Komisiu, sa v roku 2018 uskutočnili dve kolá rokovaní počas bulharského predsedníctva a jedno v roku 2019 počas rumunského predsedníctva; pripomína rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. júna 2019 (ďalej len „ombudsmanka“), že Generálny sekretariát Rady by mal viesť úplný záznam o všetkých stretnutiach medzi zástupcami záujmových skupín a predsedom Európskej rady a že by sa mal zverejňovať; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada sa aj napriek všetkým týmto rokovaniam stále nepripojila k registru transparentnosti, a vyzýva Radu, aby nadviazala na rokovania s cieľom dosiahnuť úspešný výsledok, ktorý napokon zahrnie do registra Radu; vyzýva Radu, aby preukázala skutočné odhodlanie dodržiavať zásady transparentnosti a zodpovednosti prijatím konkrétnych opatrení a vychádzajúc z príkladu fínskeho predsedníctva; vyzýva všetky trojice predsedníctiev, aby išli príkladom tým, že odmietnu stretnutia s neregistrovanými lobistami;

18. berie na vedomie odporúčanie ombudsmanky, aby predseda a kabinet Európskej rady uverejnili úplný zoznam všetkých uskutočnených stretnutí s lobistami; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nový predseda Európskej rady ešte musí toto odporúčanie vykonať; konštatuje, že hoci sa zdá, že predseda Európskej rady sa s mnohými lobistami nestretáva, zásada transparentnosti lobizmu je dôležitá; naliehavo vyzýva predsedu Európskej rady, aby zabezpečil, že on a jeho kabinet odmietnu všetky stretnutia s neregistrovanými lobistami a aktívne zverejnia úplný zoznam uskutočnených stretnutí s lobistami; vyzýva sekretariát Rady, aby zabezpečil, aby etické pravidlá, ktorými sa riadi predseda Európskej rady, boli zosúladené s etickými pravidlami predsedu Komisie, tak aby sa pravidlá javu otáčavých dverí uplatňovali na tri roky a aby formálne schválenie bolo potrebné pre všetky nové úlohy súvisiace s činnosťami Únie;

19. víta zriadenie útvaru digitálnych služieb v rámci reorganizácie Generálneho sekretariátu Rady 1. júla 2018; konštatuje, že informačný a riadiaci program je koncipovaný tak, aby sa zefektívnili a digitalizovali kľúčové postupy fungovania prostredníctvom plne integrovaného systému aplikácií a služieb, ku ktorému budú mať používatelia prístup prostredníctvom spoločného a bezpečného digitálneho pracovného miesta pre zamestnancov, predsedníctva a delegátov;

20. berie na vedomie intenzívne mediálne spravodajstvo o rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a mimoriadne vysoký záujem médií o túto záležitosť; víta neustály vývoj webového sídla Rady a intenzívne úsilie o zvýšenie počtu ľudí, ktorí sledujú všetky platformy (zvýšenie návštevnosti webového sídla o 9 %, 13 % fanúšikov na Facebooku, 26 % sledovateľov na Twitteri a 92 % sledovateľov na Instagrame); berie na vedomie veľký počet informačných brífingov a tlačových konferencií; berie na vedomie spravodajskú platformu, ktorá umožňuje tlači a médiám sledovať, sťahovať a vkladať videozáznamy a fotografie Rady s vysokým rozlíšením; ďalej nabáda na využívanie vlastnícky nechránených platforiem sociálnych sietí, ktoré kladú osobitný dôraz na ochranu údajov používateľov;

21. opakuje svoju podporu odporúčaniam ombudsmanky týkajúcim sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady[8]; žiada Radu, aby sa intenzívnejšie usilovala o zvýšenie vysledovateľnosti a prehľadnosti legislatívneho procesu, zaistenie dôrazu na transparentnosť hlavných bodov legislatívneho procesu a normalizáciu identifikácie a včasného zverejňovania príspevkov členských štátov v strojovo čitateľnom formáte (napr. vyhlásení a návrhov zmien) do legislatívnych rozpráv buď na zasadnutiach Rady, v prípravných diskusiách vo Výbore stálych predstaviteľov Rady, alebo vo všetkých jej prípravných orgánoch; vyzýva však Radu, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti transparentnosti, okrem iného zverejňovaním legislatívnych dokumentov Rady, vypracúvaním formálnych zápisníc z rokovaní prípravných orgánov Rady, ktoré by zaznamenávali postoje členských štátov, a zverejňovaním týchto zápisníc, ako aj sprístupnením ďalších dokumentov v rámci trialógu v súlade s odporúčaniami ombudsmanky; oceňuje úsilie Rady o zlepšenie transparentnosti prostredníctvom prebiehajúcich zmien na jej webovom sídle a činností jej vnútorného tímu pre transparentnosť; vyzýva Radu, aby zaviedla ďalšie opatrenia na dosiahnutie úspešnej politiky transparentnosti, ktorá verejnosti umožní jednoduchšie sledovanie legislatívneho procesu Únie;

22. pripomína závery z osobitnej správy ombudsmanky v strategickom prieskume OI/2/2017/TE na tému transparentnosť legislatívneho procesu Rady z februára 2018, v ktorom zistila, že súčasná prax Rady predstavuje nesprávny úradný postup; pripomína spoločný neoficiálny dokument Belgicka, Dánska, Estónska, Írska, Lotyšska, Luxemburska, Slovinska, Švédska a Holandska z októbra 2019 o zvýšení transparentnosti a zodpovednosti Únie, v ktorom sa konkrétne žiada, aby Rada zvýšila otvorenosť v rámci rokovaní trialógu prostredníctvom systematického uverejňovania dokumentov týkajúcich sa legislatívnych míľnikov; žiada Radu, aby sa v záujme transparentnosti týmito odporúčaniami vážne zaoberala a podala o tom správu Parlamentu;

23. vyjadruje hlboké znepokojenie nad informáciami, ktoré priniesli európske média v súvislosti s podnikovým sponzorstvom členských štátov, ktoré predsedajú Únii, a zdieľa obavy, ktoré k tejto veci vyjadrili občania Únie a poslanci; uznáva, že od členských štátov sa očakáva, že budú svoje predsedníctvo financovať z vlastných prostriedkov, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že využívanie podnikového sponzorstva na pokrytie niektorých svojich výdavkov v tejto súvislosti sa v posledných rokoch stalo bežnou praxou; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že v dôsledku tejto praxe by sa mohla poškodiť dobrá povesť Únie, jej inštitúcií, a najmä Rady a vo vzťahu k nim oslabiť dôvera občanov Únie; plne podporuje posúdenie a odporúčanie ombudsmanky[9], aby Rada vydala usmernenia pre členské štáty v tejto veci; okrem toho dôrazne odporúča Rade, aby zvážila zahrnutie predsedníctiev do rozpočtu; žiada Radu, aby tieto obavy sprostredkovala členským štátom, najmä súčasnej trojici predsedníctiev;

24. žiada, aby sa kódex správania predsedu Európskej rady zosúladil s kódexom správania Komisie a Parlamentu s cieľom zabezpečiť formálne schválenie činností súvisiacich s právnymi predpismi Únie počas troch rokov po odchode z Rady;

25. je hlboko znepokojený súčasnou praxou sponzorovania predsedníctiev Rady súkromnými spoločnosťami; pripomína odporúčanie ombudsmanky zo 6. januára 2020, podľa ktorého sa majú vydať usmernenia o sponzorovaní predsedníctiev Rady s cieľom zmierniť riziká poškodenia dobrej povesti Únie; konštatuje, že Rada tvrdí, že otázka sponzorstva je výhradnou zodpovednosťou vlády členského štátu, ktorý vykonáva predsedníctvo; zastáva rovnaký názor ako ombudsmanka, že verejnosť nerozlišuje medzi predsedníctvom Rady a predsedajúcim členským štátom; žiada Radu, aby sa týmito odporúčaniami vážne zaoberala a podala o tom správu Parlamentu;

26. je hlboko znepokojený obvineniami z konfliktu záujmov voči viacerým zástupcom členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na politickom a rozpočtovom rozhodovacom procese na vysokej úrovni; žiada Radu, aby zabezpečila, že zástupcovia členských štátov, na ktorých sa vzťahujú výhody priamo z dotácií Únie prostredníctvom podnikov, ktoré vlastnia, sa nezúčastňujú na súvisiacich politických alebo rozpočtových diskusiách a hlasovaniach; ďalej žiada Radu, aby sa pripojila k výzve Parlamentu adresovanej Komisii, aby navrhla nové audítorské postupy s cieľom urýchliť vyšetrovanie naliehavých a závažných prípadov konfliktu záujmov, a zabezpečila, aby bol Parlament riadne informovaný o záveroch auditu;

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada opäť neposkytla odpovede na písomné otázky, ktoré zaslal Parlament, a že generálny tajomník Rady sa nezúčastnil na vypočutí, ktoré sa konalo 12. novembra 2019 v súvislosti s každoročným absolutóriom, čo ukazuje, že Rada naďalej a vôbec nejaví záujem spolupracovať; zdôrazňuje, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií, a poukazuje na to, že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu za minulé roky; upozorňuje, že Parlament je jedinou inštitúciou, ktorú priamo volia občania Únie, a že jeho úloha v rámci postupu udeľovania absolutória je priamo spojená s právom občanov na informovanosť o tom, ako sa vynakladajú verejné peniaze;

Budúca spolupráca medzi Radou a Parlamentom

28. konštatuje, že úloha Parlamentu v súvislosti s udeľovaním absolutória za plnenie rozpočtu je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v nariadení o rozpočtových pravidlách a v rokovacom poriadku Parlamentu;

29. konštatuje, že podľa článku 319 ZFEÚ Parlament konajúci na odporúčanie Rady udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Únie; konštatuje, že je plne uznaná úloha Rady ako inštitúcie, ktorá v rámci postupu udeľovania absolutória vydáva odporúčania;

30. zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a zabezpečiť demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie;

31. zastáva názor, že by sa mali rozlišovať úlohy jednotlivých inštitúcií v postupe udelenia absolutória, a preto by sa mala vylúčiť rovnocenná a recipročná úloha oboch inštitúcií v rámci ročného postupu udelenia absolutória;

32. pripomína skutočnosť, že podľa článkov 316 a 335 ZFEÚ inštitúcie požívajú administratívnu autonómiu a že ich výdavky sú stanovené v samostatných častiach rozpočtu; konštatuje, že podľa článku 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú inštitúcie individuálne zodpovedné za plnenie svojich rozpočtov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby inštitúcie pri plnení svojich rozpočtov konali zodpovedne a profesionálne;

33. konštatuje, že v priebehu takmer dvadsiatich rokov Parlament vyvinul praktický postup udeľovania absolutória všetkým inštitúciám a orgánom Únie; pripomína, že Parlament udeľuje absolutórium inštitúciám a orgánom Únie po preskúmaní poskytnutých dokumentov a ich odpovedí na písomné dotazníky a po vypočutí ich generálnych tajomníkov; konštatuje, že všetky inštitúcie a orgány Únie súhlasia s účasťou na postupe udelenia absolutória Parlamentu, pričom jedinou výnimkou je Rada; pripomína, že Rada odmietla zodpovedať otázky, ktoré predložil Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu 12. novembra 2019;

34. víta skutočnosť, že Rada preukázala svoju ochotu dosiahnuť s Parlamentom dohodu o tom, ako na postupe udeľovania absolutória spolupracovať;

 

35. ľutuje, že Rada nespolupracuje na postupe udelenia absolutória, čo viedlo k tomu, že Parlament odmieta udeliť generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium od rozpočtového roku 2009;

36. vyzdvihuje potrebu memoranda o porozumení medzi Radou a Parlamentom s cieľom vyriešiť dlhodobo odlišné názory Rady a Parlamentu na súčasnú prax udeľovania absolutória;

 

37. domnieva sa, že do hodnotiacej správy o financiách Únie vypracovanej v súlade s článkom 318 ZFEÚ by sa prípadne mohli zahrnúť odpovede na viaceré opakujúce sa otázky v dotazníkoch zaslaných rôznym inštitúciám, orgánom a agentúram, ako sú otázky týkajúce sa rodovej rovnosti a geografickej rovnováhy, konfliktu záujmov, lobizmu a ochrany oznamovateľov, pokiaľ tieto otázky súvisia s plnením rozpočtu; pripomína, že správa podľa článku 318 ZFEÚ sa výslovne uvádza v článku 319 ods. 1 ZFEÚ ako jeden z dokumentov, ktoré sa majú preskúmať v súvislosti s postupom udelenia absolutória;

38. pripomína, že podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa od každej inštitúcie a orgánu vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Parlamentu o absolutóriu a aby informovali o opatreniach prijatých na základe týchto poznámok; upozorňuje, že ak niektorá inštitúcia odmietne splniť túto požiadavku po tom, ako bola vyzvaná, aby ju splnila, môže byť na ňu podaná žaloba pre nečinnosť podľa článku 265 ZFEÚ;

39. víta vyhlásenia dezignovanej podpredsedníčky Komisie Věry Jourovej a dezignovaného komisára Johannesa Hahna, ktorí počas svojich vypočutí v Parlamente uviedli, že sú ochotní zaoberať sa touto záležitosťou, aby pomohli dosiahnuť väčšiu transparentnosť pri plnení rozpočtu Rady; poukazuje na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie týkajúcu sa práva daňových poplatníkov a verejnosti na informácie o využívaní verejných príjmov;

40. domnieva sa, že záväzky dezignovaných komisárov predstavujú pozitívnu zmenu postoja v porovnaní s doterajším stanoviskom Komisie vyjadreným v liste z 23. januára 2014, v ktorom Komisia uvádza, že by sa od nej nemalo očakávať, že bude dohliadať na plnenie rozpočtov ostatných inštitúcií;

41. žiada Radu, aby plnila svoju osobitnú úlohu a vydávala odporúčania k absolutóriu týkajúce sa ostatných inštitúcií Únie.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI (5.12.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre kontrolu rozpočtu</CommissionInt>


<Titre>k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Pascal Durand</Depute>

 

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Európsky parlament výhradnú zodpovednosť za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie a keďže rozpočet Rady je jedným z oddielov rozpočtu Únie;

B. keďže podľa článku 319 ZFEÚ udeľuje Európsky parlament Komisii absolutórium na plnenie rozpočtu;

C. keďže postup udelenia absolutória individuálne jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie je dlhodobou praxou, ktorú akceptujú všetky ostatné inštitúcie okrem Rady, a keďže tento postup bol vytvorený s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie a umožniť potrebný boj proti podvodom;

D. keďže podľa článku 319 ods. 2 ZFEÚ musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie týkajúce sa plnenia výdavkov a fungovania systémov finančnej kontroly;

E. keďže podľa článku 100 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (Ďalšie postupy udelenia absolutória) sa ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 319 ZFEÚ, uplatnia aj na postup udelenia absolutória predsedovi Európskeho parlamentu, osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu Rady, Súdneho dvora Európskej únie, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, Komisii za plnenie rozpočtu Európskeho rozvojového fondu a orgánom zodpovedným za riadenie rozpočtu právne nezávislých subjektov, ktoré plnia úlohy Únie;

F. keďže všetky inštitúcie sú povinné spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udelenia absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ a príslušných sekundárnych právnych predpisov; keďže nedostatočná spolupráca Rady v rámci postupu udelenia absolutória viedla k tomu, že Parlament odmieta udeliť generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium od roku 2009; keďže z dôvodu, že Rada dlhodobo nespolupracuje, Parlament nemôže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória, čo má za následok pretrvávajúce negatívne vnímanie dôveryhodnosti inštitúcií EÚ a transparentnosti pri využívaní finančných prostriedkov EÚ zo strany občanov; keďže tento nedostatok spolupráce má tiež nepriaznivý vplyv na fungovanie inštitúcií a diskredituje postup politickej kontroly rozpočtového riadenia stanovený v zmluvách;

G. keďže postup udelenia absolutória na základe správ Európskeho dvora audítorov sa používa na preskúmanie účtov príslušnej inštitúcie s cieľom overiť, či je plnenie rozpočtu zákonné a správne a či sú pri ňom dodržané zásady správneho finančného riadenia;

1. vyzdvihuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória stanoveného v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v nariadení o rozpočtových pravidlách a plne uznáva úlohu Rady ako inštitúcie, ktorá poskytuje odporúčania v rámci postupu udelenia absolutória, zároveň však zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady v záujme dodržania inštitucionálneho rámca stanoveného v zmluvách a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

2. pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium jednotlivo každej inštitúcii, orgánu a agentúre na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na otázky Parlamentu a po vypočutí generálnych tajomníkov ostatných inštitúcií; domnieva sa, že v súvislosti s absolutóriom, ktoré Parlament udeľuje Komisii v súlade so zmluvami, je týmto spôsobom zároveň posilnená demokratická legitimita, transparentnosť a zodpovednosť ostatných inštitúcií, orgánov a agentúr Únie;

3. domnieva sa, že do hodnotiacej správy o financiách Únie vypracovanej v súlade s článkom 318 ZFEÚ by sa prípadne mohli zahrnúť odpovede na viaceré opakujúce sa otázky v dotazníkoch pre rôzne inštitúcie, orgány a agentúry, ako sú otázky týkajúce sa rodovej rovnosti a geografickej rovnováhy, konfliktu záujmov, lobizmu a ochrany oznamovateľov, pokiaľ tieto otázky súvisia s plnením rozpočtu; pripomína, že správa podľa článku 318 ZFEÚ sa výslovne uvádza v článku 319 ods. 1 ZFEÚ ako jeden z dokumentov, ktoré sa majú preskúmať v súvislosti s postupom udelenia absolutória;

4. pripomína, že podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa od každej inštitúcie a orgánu vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a aby informovali o opatreniach prijatých na základe týchto poznámok; upozorňuje, že ak niektorá inštitúcia odmietne splniť túto požiadavku po tom, ako bola vyzvaná, aby ju splnila, môže byť na ňu podaná žaloba pre nečinnosť podľa článku 265 ZFEÚ;

5. berie na vedomie pretrvávajúce problémy, na ktoré poukázal Parlament v súvislosti s postupom udelenia absolutória, vyplývajúce z nedostatočnej spolupráce zo strany Rady, v dôsledku čoho Parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009 až 2017; opätovne zdôrazňuje, že Rada sa musí v plnej miere a v dobrej viere zapojiť do každoročného postupu udelenia absolutória tak, ako to robia ostatné inštitúcie, aby bola transparentná a plne sa zodpovedala občanom Únie za prostriedky, ktoré jej boli ako inštitúcii Únie zverené; zdôrazňuje naliehavú potrebu uzatvoriť memorandum o porozumení medzi Európskym parlamentom a Radou o poskytovaní informácií, ktoré Parlament potrebuje na prijatie kvalifikovaného rozhodnutia o absolutóriu, v ktorom sú náležite zohľadnené príslušné úlohy inštitúcií počas postupu udelenia absolutória; víta pokrok, ktorý sa doposiaľ podarilo dosiahnuť v rokovaniach medzi Parlamentom a Radou o neoficiálnom dokumente o spolupráci medzi Európskym parlamentom a Radou počas každoročného postupu udelenia absolutória, a vyzýva obe inštitúcie, aby zintenzívnili úsilie s cieľom dosiahnuť bez zbytočného odkladu dohodu; nazdáva sa, že v prípade, ak tieto rokovania s Radou nebudú úspešné, mala by sa do nich zapojiť aj Komisia, aby sa zabezpečilo, že Parlament dostane potrebné informácie o tom, ako Rada plní svoj rozpočet, a to buď priamo, alebo prostredníctvom Komisie;

6. víta vyhlásenia dezignovanej podpredsedníčky Komisie Věry Jourovej a dezignovaného komisára Johannesa Hahna, ktorí počas svojich vypočutí v Parlamente uviedli, že sú ochotní zaoberať sa touto záležitosťou, aby pomohli dosiahnuť väčšiu transparentnosť pri plnení rozpočtu Rady; poukazuje na judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa práva daňových poplatníkov a verejnosti na informácie o využívaní verejných príjmov;

7. domnieva sa, že záväzky dezignovaných komisárov predstavujú pozitívnu zmenu postoja v porovnaní s doterajším stanoviskom Komisie vyjadreným v liste z 23. januára 2014, v ktorom Komisia uvádza, že by sa od nej nemalo očakávať, že bude dohliadať na plnenie rozpočtov ostatných inštitúcií;

8. navrhuje, aby Parlament v prípade, že nebudú urýchlene obnovené rokovania o memorande o porozumení, trval počas rokovaní o budúcom VFR na začlenení revíznej doložky do návrhu Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, na základe ktorej by sa tieto tri inštitúcie zaviazali spoločne vymedziť praktické opatrenia týkajúce sa spoločného využívania a poskytovania potrebných informácií Európskemu parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória a začať v tomto smere okamžité rokovania;

9. zastáva názor, že hoci by sa súčasný stav mohol zlepšiť, ak by sa zlepšila spolupráca medzi inštitúciami Únie v rámci zmlúv, v konečnom dôsledku by bolo zrejme treba zvážiť možnosť revízie zmlúv, aby sa postup udelenia absolutória vyjasnil, a to v tom zmysle, že Parlamentu by sa mala poskytnúť výslovná právomoc udeľovať všetkým inštitúciám a orgánom absolutóriá individuálne; zdôrazňuje, že príslušný výbor Parlamentu by mal dôkladne preskúmať vplyv takýchto zmien na medziinštitucionálnu rovnováhu, ako sa stanovuje v zmluvách.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Richard Corbett, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Maria Grapini, Laura Huhtasaari, Aileen McLeod, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Vladimír Bilčík, Gilles Boyer, Helmut Scholz

 

  

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Vladimír Bilčík, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Gilles Boyer, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Daniel Freund, Aileen McLeod

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 


 

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

19.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradník (čl. 209 ods. 7) prítomný na záverečnom hlasovaní

József Szájer

 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

1

-

ID

Jean-François Jalkh

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

[1] Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.

[2] Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 9.

[5] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Prijaté texty, P8_TA(2019)0045.

[8] Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2019)0045).

[9] Odporúčanie európskej ombudsmanky v prípade 1069/2019/MIG k sponzorstvu predsedníctva Rady Európskej únie.

Posledná úprava: 2. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia