Menetlus : 2019/2080(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0039/2020

Esitatud tekstid :

A9-0039/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0091

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 54k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2080(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Eelarvekontrollikomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Ryszard Czarnecki

</Depute> 

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2019/2080(DEC))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

 võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos ameti vastusega[1],

 võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

 võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0047/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[4], eriti selle artiklit 70,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)[5], eriti selle artiklit 21,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprill 2019. aasta määrust (EL) nr 2019/881 (mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))[6] , eriti selle artiklit 31,

 võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[7], eriti selle artiklit 108,

 võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 707, eriti selle artiklit 105,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0039/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 


 

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2019/2080(DEC))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

 võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos ameti vastusega[8],

 võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[9] 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

 võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0047/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[10], eriti selle artiklit 208,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[11], eriti selle artiklit 70,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)[12], eriti selle artiklit 21,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprill 2019. aasta määrust (EL) nr 2019/881 (mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))[13], eriti selle artiklit 31,

 võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[14], eriti selle artiklit 108,

 võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70, eriti selle artiklit 105,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0039/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 


 

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2019/2080(DEC))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0039/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande[15] kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 11 473 788 eurot, mis kujutab endast 2017. aastaga võrreldes 2,67 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest[16];

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,98 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 0,01 % väiksem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,56 %, mis oli 2017. aastaga võrreldes veidi kõrgem (0,37 %);

Tulemuslikkus

2. märgib, et amet kasutab teatavaid tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist, keskendudes oma tegevuseesmärkide saavutamise hindamisel rohkem kvalitatiivsetele näitajatele ja oma haldusalaste eesmärkide hindamisel rohkem kvantitatiivsetele näitajatele; märgib, et sidusrühmade ootuste paremaks täitmiseks tõhustab amet oma aruandluspaketti, kohandades oma kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tulemuslikkuse põhinäitajaid, et oma tegevuse mõju tõhusamalt mõõta;

3. kutsub ametit üles tõhusamini tegelema 5G turvanõrkustega ja jagama selle teema kohta võimalikult laialdaselt teavet selle tagamiseks, et tööstuses kasutataks olemasolevaid tehnilisi lahendusi;

4. peab kahetsusväärseks, et pärast 2017. aastal komisjoni uuringut ameti tulemuslikkuse välishindamise kohta 2013–2016 aastal ei ole ametlikku tegevuskava koostatud; märgib siiski, et asjaomased soovitused on täidetud ja siseauditi talituse koostatud siseauditis esitati kattuvaid soovitusi, mille suhtes on kokku lepitud ametlik parandusmeetmete kava;

5. ergutab ametit jätkama oma teenuste digiteerimist;

6. palub komisjonil viia läbi teostatavusuuring, et hinnata võimalust luua ühine koostoime Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega, mille peakorter asub Thessalonikis; kutsub komisjoni üles hindama mõlemat stsenaariumi, nimelt ameti üleviimist Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse peakorterisse Thessalonikis ja ameti peakorteri üleviimist Irákleio peakorterisse; märgib, et ameti üleviimine Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse peakorterisse hõlmaks korporatiiv- ja tugiteenuste jagamist ning ühiste ruumide haldamist, samuti ühist IKT- ja telekommunikatsioonisüsteeme ning internetipõhist taristut, mis hoiaks kokku märkimisväärseid summasid, mida saaks kasutada mõlema ameti täiendavaks rahastamiseks;

Personalipoliitika

7. märgib murega, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud vaid 93,62 %, kusjuures liidu eelarvega lubatud 47 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 44 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 48); märgib, et 2018. aastal töötas ametis ka 27 lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti;

8. märgib, et 2015. aastal kavatses amet viia oma haldustöötajad üle Ateenasse, ehkki määruses (EL) nr 526/2013[17] on sätestatud, et need töötajad peaksid paiknema Irákleios, ning et tõenäoliselt oleks kulusid võimalik veelgi kärpida, kui kõik töötajad oleksid koondatud ühte kohta; võtab teadmiseks, et Irákleio kontoris töötab praegu vaid seitse töötajat; märgib, et amet uurib asukohtade asjakohasust vastavalt kehtivale asukohalepingule ja nendes asukohtades välja töötatud programmidele;

9. märgib murega, et ametil on raske kvalifitseeritud töötajaid tööle võtta, ligi tõmmata ja tööl hoida, ning et selle peamised põhjused on väljakuulutatud ametikohtade liigid, nimelt lepinguliste töötajate kohad, ja Kreekas ameti töötajate palkadele kohaldatav madal paranduskoefitsient; märgib siiski rahuloluga, et amet on rakendanud oma atraktiivsuse suurendamiseks mitmeid sotsiaalmeetmeid;

10. märgib, et ametil ei ole vajalikke vahendeid, et kuulutada välja kõik vabad ametikohad kõigis ELi keeltes, mida nõuab EPSO; märgib siiski, et amet, nagu ka teised liidu detsentraliseeritud asutused, avaldab vabade ametikohtade kohta teateid mitmel veebisaidil, väljaannetes üle kogu Euroopa Liidu ning ka ELi asutuste võrgustiku veebisaidil;

11. märgib, et üleandmisprotsess uutele töötajatele on praegu läbivaatamisel, et anda tulevikus teadmisi uutele töötajatele paremini üle, ning et see protsess kavatsetakse lisada tundlike ametikohtade poliitikasse; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni, kui ülevaatamine on lõpetatud;

12. märgib murega, et 2018. aastal ei olnud soolist tasakaalu tippjuhtide seas (8 meest ja 2 naist) ega ka haldusnõukogus (25 meest ja 5 naist);

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

13. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad püüdlused tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning märgib, et haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide konfliktide deklaratsioonid on nüüd ameti veebisaidil avaldatud; tuletab meelde, et amet ei avalda oma veebisaidil kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide deklaratsiooni; kutsub ametit uuesti üles avaldama kõigi haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja oma kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide deklaratsioonid ning andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selleks võetud meetmetest;

Sisekontroll

14.  märgib murega, et ametil puudub tundlike ametikohtade poliitika, mis määratleks tundlikud funktsioonid, hoiaks neid ajakohasena ja määratleks erahuvide riskide maandamiseks vastavad meetmed; kutsub ametit üles sellise poliitika viivitamata vastu võtma ja seda rakendama;

15. võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus avaldas 2018. aastal auditiaruande teemal „Sidusrühmade osalemine ENISA väljundite koostamise“, seoses millega koostab amet võimalike parandamist vajavate valdkondade käsitlemiseks tegevuskava;

Muud märkused

16. märgib, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise otsus mõjutab ameti tegevust ja administratsiooni vaid väga piiratud määral; märgib siiski, et amet on oma sisemenetlused läbi vaadanud, et maandada Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud riske, kuid ühtegi neist riskidest ei peeta kriitiliseks, vaid pigem väga väikeseks;

17. peab kahetsusväärseks asjaolu, et amet ei ole veel ametlikult välja töötanud strateegiat keskkonnasõbraliku töökoha tagamiseks; palub ametil seda kiiremas korras teha;

18. kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning suhtlema avalikkusega sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o

o  o

19. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... märtsi 2020. aasta resolutsioonile[18] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Peter Pollák, József Szájer

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.

[2] ELT C 417, 11.12, lk 34.

[3] ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

[4] ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

[5] ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

[6] ELT L 151, 7.6.2019, lk 15.

[7] ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

[8] ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.

[9] ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.

[10] ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

[11] ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

[12] ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

[13] ELT L 151, 7.6.2019, lk 15.

[14] ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

[15] ELT C 120/42, 29.3.2019, lk 207.

[16] ELT C 120/42, 29.3.2019, lk 206.

[17]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

[18] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0000.

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika