Procedūra : 2019/2080(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0039/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0039/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0091

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 51k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2080(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2080(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūras atbildi[1],

 ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0047/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[4], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004[5], un jo īpaši tās 21. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulu (ES) 2019/881 par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013 (Kiberdrošības akts)[6], un jo īpaši tās 31. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[7], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0039/2020),

1. sniedz Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2019/2080(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūras atbildi[8],

 ņemot vērā deklarāciju[9] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0047/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[10] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[11], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004[12], un jo īpaši tās 21. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulu (ES) 2019/881 par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013 (Kiberdrošības akts)[13], un jo īpaši tās 31. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[14], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0039/2020),

1. apstiprina Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2080(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0039/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu[15] tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 11 473 788 EUR, proti, par 2,67 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta[16];

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu norāda, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,98 %, t. i., par 0,01 % zemāks nekā 2017. gadā; norāda arī to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,56 %, t. i., nedaudz — par 0,37 % — augstāks nekā 2017. gadā;

Sniegums

2. norāda, ka aģentūra izmanto noteiktus galvenos snieguma rādītājus (GSR), lai izmērītu savu darbību pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību, darbības mērķu sasniegšanas novērtēšanai vairāk izmantojot kvalitatīvus rādītājus, bet administratīvo mērķu — kvantitatīvus rādītājus; norāda — lai labāk attaisnotu ieinteresēto personu cerības, Aģentūra uzlabo savu ziņojumu kopumu, pielāgojot kvalitatīvos un kvantitatīvos GSR nolūkā efektīvāk novērtēt savu darbības ietekmi;

3. aicina Aģentūru pastiprināt darbību, lai novērstu 5G vājās vietas drošības jomā, un pēc iespējas plašāk izplatīt informāciju par šo jautājumu, lai nodrošinātu, ka nozare pieņem pašreizējos tehniskos risinājumus;

4. pauž nožēlu par to, ka pēc tam, kad pēc Komisijas pasūtījuma 2017. gadā tika veikts Aģentūras snieguma laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam ārējs novērtējums, nav oficiāli apstiprināts rīcības plāns; tomēr norāda, ka attiecīgie ieteikumi ir īstenoti un ka Iekšējās revīzijas dienesta veiktā iekšējā revīzijā tika sniegti tādi pat ieteikumi, attiecībā uz kuriem ir panākta vienošanās par oficiālu rīcības plānu stāvokļa uzlabošanai;

5. mudina Aģentūru turpināt tās pakalpojumu digitalizāciju;

6. aicina Komisiju veikt priekšizpēti, lai izvērtētu iespēju veidot kopīgas sinerģijas ar Cedefop, kura galvenā mītne atrodas Salonikos; aicina Komisiju izvērtēt abus scenārijus, proti, Aģentūras pārcelšanu uz Cedefop galveno mītni Salonikos un Aģentūras galvenās mītnes pārcelšanu uz tās mītni Hēraklejā; norāda, ka Aģentūras pārvietošana uz Cedefop mītni nozīmētu korporatīvo un atbalsta pakalpojumu kopīgu izmantošanu un kopējo telpu pārvaldību, kā arī vienotas IKT, telekomunikāciju un interneta infrastruktūras izmantošanu, tādējādi ietaupot lielas naudas summas, kas tiktu izmantotas abu aģentūru turpmākai finansēšanai;

Personāla politika

7. ar bažām norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 93,62 % no štatu sarakstā paredzētajām vietām un darbā bija pieņemti 44 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 47 pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 48 apstiprinātajām štata vietām 2017. gadā); norāda, ka 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 27 līgumdarbinieki un trīs norīkotie valstu eksperti;

8. norāda, ka 2015. gadā Aģentūra plānoja pārcelt administratīvajā darbā iesaistītus darbiniekus uz Atēnām, savukārt Regulā (ES) Nr. 526/2013[17] ir noteikts, ka šādiem darbiniekiem ir jāatrodas Hēraklejā, un norāda, ka izmaksas, visticamāk, varētu vēl vairāk samazināt, ja visi darbinieki būtu centralizēti vienuviet; norāda, ka Hēraklejas telpās pašlaik strādā tikai septiņi darbinieki; norāda, ka Aģentūra turpinās pētīt struktūru atbilstību, ņemot vērā pašreizējo mītnes nolīgumu un programmas, kas izstrādātas šajās struktūrās;

9. ar bažām norāda, ka Aģentūrai ir grūti pieņemt darbā, piesaistīt un noturēt darbā pienācīgi kvalificētu personālu, kas galvenokārt ir saistīts ar piedāvāto štata vietu veidu, proti, līgumdarbinieku vietām, un zemajiem korekcijas koeficientiem, kurus piemēro Aģentūras darbinieku algām Grieķijā; tomēr ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir īstenojusi vairākus sociālos pasākumus, lai palielinātu savu pievilcību;

10. norāda, ka Aģentūrai nav līdzekļu, kas nepieciešami, lai izsludinātu konkursu par visām vakancēm visās ES valodās, kā to prasa EPSO; tomēr norāda, ka Aģentūra tāpat kā citas Savienības decentralizētās aģentūras publicē paziņojumus par vakancēm vairākās tīmekļa vietnēs, dažādos preses izdevumos visā Savienībā un ES aģentūru tīkla vietnē;

11. norāda, ka pašlaik tiek pārskatīts jauniem darbiniekiem paredzētais informācijas nodošanas process, lai turpmāk uzlabotu zināšanu nodošanu jauniem darbiniekiem, un ka tiek uzskatīts, ka šis process ir iekļauts sensitīvo amatu politikā; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi, kad šī pārskatīšana būs pabeigta;

12. ar bažām norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu 2018. gadā attiecībā uz augstākā līmeņa vadītājiem (8 vīrieši un 2 sievietes) un valdi (25 vīrieši un 5 sievietes);

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13. pieņem zināšanai Aģentūras pašreizējos pasākumus un pastāvīgos centienus nodrošināt pārredzamību un interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un norāda, ka valdes locekļu CV un viņu interešu konfliktu deklarācijas tagad ir publicētas Aģentūras tīmekļa vietnē; atgādina, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē nepublicē augstākās vadības locekļu interešu konflikta deklarācijas; atkārtoti aicina Aģentūru publicēt visu valdes locekļu CV un augstākās vadības locekļu interešu konfliktu deklarācijas, kā arī ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

Iekšējā kontrole

14.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas pārskatu ar bažām norāda, ka Aģentūrā nav ieviesta sensitīvo amatu politika, kas ļautu noteikt sensitīvus pienākumus, tos atjaunināt un izstrādāt piemērotus pasākumus personīgas ieinteresētības riska mazināšanai; aicina Aģentūru nekavējoties pieņemt un īstenot šādu politiku;

15. norāda, ka 2018. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests sagatavoja revīzijas ziņojumu “Ieinteresēto personu iesaiste ENISA nodevumu izstrādē”, saistībā ar kuru Aģentūra izstrādā rīcības plānu iespējamo uzlabojumu īstenošanai;

Citi komentāri

16. norāda, ka Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Savienības ietekme uz Aģentūras darbību un administrāciju ir ļoti neliela; tomēr norāda, ka Aģentūra ir pārskatījusi savus iekšējos procesus, lai mazinātu jebkādus riskus, kas saistīti ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, taču neviens no šiem riskiem netiek uzskatīts par ārkārtīgi būtisku — tie drīzāk tiek uzskatīti par ļoti maziem;

17. pauž nožēlu par to, ka Aģentūra vēl nav oficiāli apstiprinājusi stratēģiju videi nekaitīgas darba vietas nodrošināšanai; aicina Aģentūru to steidzami izdarīt;

18. aicina Aģentūru koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

o

o  o

19. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[18].


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

19.2.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Peter Pollák, József Szájer

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

[1] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[2] OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.

[3] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[4] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[5] OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.

[6] OV L 151, 7.6.2019., 15. lpp.

[7] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[8] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[9] OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.

[10] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[11] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[12] OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.

[13] OV L 151, 7.6.2019., 15. lpp.

[14] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[15] OV C 120/42, 29.3.2019., 207. lpp.

[16] OV C120/42, 29.3.2019., 206. lpp.

[17] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

[18] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika