Procedură : 2019/2080(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0039/2020

Texte depuse :

A9-0039/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0091

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 56k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2080(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Ryszard Czarnecki

</Depute> 

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2080(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[4], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004[5], în special articolul 21,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică)[6] , în special articolul 31,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[7], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului7, în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0039/2020),

1. acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) pentru exercițiul financiar 2018

(2019/2080(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[8],

 având în vedere declarația de asigurare[9] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[10], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[11], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004[12], în special articolul 21,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică)[13], în special articolul 31,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[14], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului7, în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0039/2020),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2080(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2018,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0039/2020),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale[15], bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 11 473 788 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 2,67 % față de 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii[16];

B. întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1. ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,98 %, ceea ce reprezintă o scădere de 0,01 % față de exercițiul 2017; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,56 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,37 % în comparație cu 2017;

Performanța

2. constată că Agenția utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a cuantifica valoarea adăugată a activităților sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară, punând accentul pe indicatori predominant calitativi pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor sale operaționale și pe indicatori predominant cantitativi pentru obiectivele sale administrative; ia act de faptul că, pentru a răspunde mai bine așteptărilor părților interesate, Agenția își consolidează pachetul de raportare prin adaptarea indicatorilor-cheie de performanță calitativi și cantitativi în vederea măsurării mai eficiente a impactului activității sale;

3. invită Agenția să își intensifice acțiunile de remediere a vulnerabilităților în materie de securitate ale tehnologiei 5G și să disemineze pe scară cât mai largă informații pentru ca sectorul să adopte soluțiile tehnice existente;

4. regretă că, în urma studiului privind evaluarea externă a performanței Agenției în perioada 2013-2016, efectuat în numele Comisiei în 2017, nu a fost oficializat niciun plan de acțiune; constată, cu toate acestea, că recomandările relevante au fost puse în aplicare și că în urma unui audit intern efectuat de Serviciul de Audit Intern au fost formulate recomandări care se suprapun și pentru acestea s-a convenit asupra unui plan de acțiune de remediere oficial;

5. încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

6. invită Comisia să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea creării unor sinergii comune cu Cedefop, care își are sediul la Salonic; invită Comisia să evalueze ambele scenarii, adică transferul Agenției la sediul Cedefop de la Salonic și transferul sediului Agenției la sediul său din Heraklion; observă că transferul Agenției la sediul Cedefop ar însemna utilizarea în comun a serviciilor corporative și de sprijin și gestionarea spațiului comun, precum și infrastructuri comune de TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind sume foarte substanțiale care ar urma să fie utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții;

Politica de personal

7. constată cu îngrijorare că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de doar 93,62 %, fiind ocupate 44 posturi de agenți temporari din cele 47 de posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 48 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 27 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

8. ia act de faptul că, în 2015, Agenția intenționa să mute personalul angajat în administrație la Atena, deși Regulamentul (UE) nr. 526/2013[17] prevede că acești membri ai personalului ar trebui să lucreze în Heraklion și este probabil ca costurile să fie reduse și mai mult dacă toți membrii personalului s-ar afla într-un singur loc; ia act de faptul că numai șapte membri ai personalului lucrează actualmente în clădirile din Heraklion; ia act de faptul că Agenția va analiza în continuare relevanța facilităților în conformitate cu actualul acord privind sediul și cu programele dezvoltate în aceste facilități;

9. observă cu îngrijorare că Agenția întâmpină dificultăți în recrutarea, atragerea și păstrarea personalului calificat corespunzător, mai ales din cauza tipurilor de posturi oferite, și anume de agenți contractuali, și a coeficientului corector scăzut care se aplică în Grecia salariilor membrilor personalului Agenției; constată totuși cu satisfacție că Agenția a pus în aplicare o serie de măsuri sociale pentru a-și spori atractivitatea;

10. constată că Agenția nu dispune de creditele necesare pentru a publica toate posturile vacante în toate limbile UE, în conformitate cu cerințele EPSO; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenția, la fel ca alte agenții descentralizate ale Uniunii, publică anunțuri de posturi vacante pe mai multe site-uri web, în publicații din întreaga Uniune și pe site-ul internet al Rețelei agențiilor UE;

11. ia act de faptul că procesul de predare a gestiunii către noii membri ai personalului este în curs de revizuire, pentru a transfera mai bine cunoștințele spre noii membri ai personalului în viitor și că se are în vedre includerea acestui proces în politica privind posturile sensibile; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune odată ce respectivul proces de revizuire este încheiat;

12. ia act cu îngrijorare de dezechilibrul din 2018 dintre femei și bărbați în rândul cadrelor superioare (8 bărbați și 2 femei) și al Consiliului de administrație (25 de bărbați și 5 femei);

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13. ia act de măsurile existente ale Agenției și de eforturile constante depuse pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și ia act de faptul că CV-urile membrilor Consiliului de administrație și declarațiile lor de conflicte de interese au fost publicate pe site-ul internet al Agenției; reamintește că Agenția nu publică pe site-ul său de internet declarațiile membrilor conducerii superioare cu privire la conflictele de interese; își reiterează apelul adresat Agenției de a publica CV-urile tuturor membrilor Consiliului de administrație și declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor conducerii superioare și de a informa autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest sens;

Controalele interne

14.  constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că Agenția nu dispune de o politică referitoare la posturile sensibile, care să identifice funcțiile sensibile, să le actualizeze și să definească măsurile adecvate de reducere a riscului de urmărire a intereselor proprii; invită Agenția să adopte și să pună în aplicare fără întârziere o astfel de politică;

15. ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit privind implicarea părților interesate în producerea elementelor livrabile în cadrul ENISA, pentru care Agenția elaborează un plan de acțiune cu scopul de a aduce îmbunătățiri în anumite domenii susceptibile de a fi îmbunătățite;

Alte observații

16. ia act de faptul că impactul deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune asupra operațiunilor și administrației Agenției este foarte limitat; constată, însă, că Agenția și-a revizuit procedurile interne pentru a atenua eventualele riscuri legate de retragerea Regatului Unit din Uniune, dar niciunul dintre aceste riscuri nu a fost considerat critic, ci mai degrabă foarte scăzut;

17. regretă faptul că Agenția nu a oficializat încă o strategie pentru a asigura un loc de muncă ecologic; invită Agenția să facă acest lucru de urgență;

18. invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o

o 

19. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 2020[18] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Peter Pollák, József Szájer

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

[2] JO C 417, 11.12.2019, p. 34.

[3] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[4] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[5] JO L 165, 18.6.2013, p. 41.

[6] JO L 151, 7.6.2019, p. 15.

[7] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[8] JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

[9] JO C 417, 11.12.2019, p. 34.

[10] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[11] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[12] JO L 165, 18.6.2013, p. 41.

[13] JO L 151, 7.6.2019, p. 15.

[14] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[15] JO C 120/42, 29.3.2019, p. 207.

[16] JO C 120/42, 29.3.20119, p. 206.

[17]  Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 165, 18.6.2013, p. 41).

[18] Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate