Διαδικασία : 2019/2091(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0042/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0042/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0073

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0042/2020</NoDocSe>
PDF 214kWORD 78k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2091(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2091(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (005761/2020 – C9‑0058/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[4], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής[5], και ιδίως το άρθρο 64,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0042/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2091(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[8],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[9] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0058/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[10], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[11], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής[12], και ιδίως το άρθρο 64,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0042/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2091(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0042/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της[15], ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 25 207 008 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,03 % σε σχέση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (9 365 000 EUR, που αντιστοιχεί στο 37,15 %) και από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών (15 742 008 EUR, που αντιστοιχεί στο 62,45 %)[16]·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,21 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 85,48 %, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 2,61 % σε σύγκριση με το 2017·

2. σημειώνει ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής εξελίσσεται διαρκώς και περιλαμβάνει τόσο ρυθμιστικά καθήκοντα όσο και την επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

Επιδόσεις

3. σημειώνει ότι καθένας από τους τρεις στρατηγικούς στόχους με επιχειρησιακή εστίαση της Αρχής έχει βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές της και τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της, επιπλέον των άλλων δεικτών που χρησιμοποιούνται εσωτερικά·

4. σημειώνει ότι η Αρχή πέτυχε τον στόχο της για έντεκα ΒΔΕ· αναγνωρίζει ότι ήταν κοντά στην επίτευξη του στόχου για τους υπόλοιπους δύο ΒΔΕ, οι οποίοι οριακά μόνο δεν επιτεύχθηκαν·

5. σημειώνει ότι η πλειονότητα των προγραμματισμένων εργασιών της Αρχής (218 προϊόντα και υπηρεσίες) παραδόθηκε επιτυχώς και ότι 25 προϊόντα και υπηρεσίες υπέστησαν μικρές καθυστερήσεις λόγω ανεπαρκών πόρων, αλλά και λόγω αλλαγών στις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες· σημειώνει επίσης ότι μόνο τρεις ροές εργασιών δεν παραδόθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί ή με ανεκτή καθυστέρηση·

6. σημειώνει ότι η Αρχή αντικαθιστά αυτόν τον καιρό το ισχύον σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων με το Sysper, το οποίο παρέχει η Επιτροπή· σημειώνει με ανησυχία την καθυστέρηση στην εφαρμογή του Sysper 2· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

7. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή είναι προορατική όσον αφορά τον προσδιορισμό ευκαιριών για αποτελεσματικότητα και συνέργειες με άλλους οργανισμούς, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), μέσω της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και μέσω κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα της Αρχής να αναπτύξει κοινή καθοδήγηση σε συνεργασία με την ΕΑΤ και την ESMA σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην προληπτική εποπτεία· προτρέπει σθεναρά την Αρχή να επιδιώξει ενεργά μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· καλεί επιπλέον την Αρχή να διερευνήσει πιθανούς τρόπους συγχώνευσης των μη εξειδικευμένων υπηρεσιών της, όπως οι ΤΠΕ, με άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

8. τονίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, περισσότερο ενοποιημένης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

9. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά τη συμβολή στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, στην τόνωση και διευκόλυνση της ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της, και στην ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων·

10. τονίζει την ανάγκη για εντατικότερη εποπτεία σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στις ασφαλιστικές αγορές των εν λόγω κρατών μελών και να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών·

11. τονίζει ότι, αν και η Αρχή πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών της, πρέπει ταυτόχρονα να είναι προσηλωμένη στα καθήκοντα και στην εντολή που της έχουν αναθέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, των οποίων πρέπει να κάνει πλήρη χρήση, και τονίζει επίσης ότι η Αρχή δεν πρέπει ποτέ να αποπειραθεί να υπερβεί τα όρια της εντολής της· τονίζει ότι η εστίαση στην εντολή που της ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

12. συμμερίζεται την ανησυχία που προκαλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το γεγονός ότι, μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους, οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν καθοριστική επιρροή στο κύριο διοικητικό όργανο της Αρχής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με την εμβέλεια της δράσης της Αρχής η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δικής τους αποδοτικότητας·

Πολιτική προσωπικού

13. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,54 % και ότι από τις 112 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 101 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 107 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 33 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 18 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2018·

14. εκφράζει τη λύση του για τη μη ισόρροπη συμμετοχή ανδρών (6 μέλη) και γυναικών (1 μέλος) στο διοικητικό συμβούλιο· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, το 2018 ήταν σχετικά ισόρροπη η εκπροσώπηση των φύλων όσον αφορά τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (5 άνδρες και 3 γυναίκες)·

15. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως η Αρχή δεν έχει επιτύχει ακόμη τη μετάβαση από τα ρυθμιστικά στα εποπτικά καθήκοντα και ότι η Αρχή θα πρέπει να ενισχύσει τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την εποπτεία·

Σύναψη συμβάσεων

16. σημειώνει με ανησυχία ότι η Αρχή εφάρμοσε κριτήρια ανάθεσης που συνίσταντο σε μη ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών για μία διαδικασία σύναψης σύμβασης· καλεί την Αρχή να χρησιμοποιεί κριτήρια ανάθεσης που να επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17. επισημαίνει τα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει η Αρχή και τις εν εξελίξει προσπάθειές της για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει το γεγονός ότι η Αρχή δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της μητρώο των συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενα μέρη εκτός αυτής·

18. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης διοίκησης για όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και για την Ένωση συνολικά· υπενθυμίζει το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από καταστάσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα και τονίζει ότι χρειάζεται ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19. σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής εξέδωσε έκθεση ελέγχου σχετικά με τις δοκιμές αντοχής στην EIOPA, η οποία οδήγησε σε πέντε συστάσεις για βελτίωση και στην εφαρμογή σχεδίου δράσης·

20. σημειώνει ότι το 2018 η Αρχή χρησιμοποίησε 29 προσωρινά απασχολούμενους μέσω συμβάσεων με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ[17], μια βασική υποχρέωση είναι οι προσωρινά απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από την Αρχή· σημειώνει με ανησυχία ότι οι συμβάσεις δεν προέβλεπαν υποχρέωση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να συμμορφώνονται με τους εργασιακούς όρους αυτούς, προκαλώντας προσφυγές στη δικαιοσύνη και διακινδύνευση της υπόληψης της Αρχής· καλεί την Αρχή να αναλύσει τις εργασιακές συνθήκες των προσωρινά απασχολουμένων και να μεριμνήσει ώστε να συνάδουν αυτές με το ενωσιακό και το εθνικό εργατικό δίκαιο·

Λοιπές παρατηρήσεις

21. επισημαίνει ότι είναι δυνατή η μελλοντική μείωση των εσόδων της Αρχής, συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· σημειώνει ότι η Αρχή εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις προς τους ασφαλιστές και τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθεί η διακοπή της παροχής υπηρεσιών και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος·

22. υπογραμμίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις βιωσιμότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο και στην κινητοποίηση και διοχέτευση των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση βιώσιμων επενδύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

23. καλεί την Αρχή να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o  o

24. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... Μαρτίου 2020[18] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (27.1.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018

</Titre><DocRef>(2019/2091(DEC))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Derk Jan Eppink</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, περισσότερο ενοποιημένης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

3. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά τη συμβολή στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, στην τόνωση και διευκόλυνση της ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και στην ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων·

4. τονίζει την ανάγκη για εντατικότερη εποπτεία σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στις ασφαλιστικές αγορές των εν λόγω κρατών μελών και να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών·

5. υπογραμμίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις βιωσιμότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο και στην κινητοποίηση και διοχέτευση των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση βιώσιμων επενδύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

6. υπογραμμίζει ότι η Αρχή, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς·

7. τονίζει ότι πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Αρχής επαρκής χρηματοδότηση και επαρκείς πόροι προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει την εντολή της με συνέπεια, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα·

8. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης διοίκησης για όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και για την Ένωση συνολικά· υπενθυμίζει το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από καταστάσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα και τονίζει ότι χρειάζεται ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

9. τονίζει ότι, αν και η Αρχή πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών της, πρέπει ταυτόχρονα να είναι προσηλωμένη στα καθήκοντα και στην εντολή που της έχουν αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, των οποίων πρέπει να κάνει πλήρη χρήση, και τονίζει επίσης ότι η Αρχή δεν πρέπει ποτέ να αποπειραθεί να υπερβεί τα όρια της εντολής της· τονίζει ότι η εστίαση στην εντολή που της ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

10. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018[19], οι προσωρινά απασχολούμενοι πρέπει να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς όρους με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Αρχή πιθανόν δεν πραγματοποίησε καμία σύγκριση μεταξύ των εργασιακών όρων που ισχύουν για τους δικούς της υπαλλήλους και των εργασιακών όρων που ισχύουν για τους προσωρινά απασχολούμενους· καλεί, κατά συνέπεια, την Αρχή να αναλύσει τους εργασιακούς όρους των προσωρινά απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και την εθνική εργατική νομοθεσία·

11. σημειώνει ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής εξελίσσεται διαρκώς και περιλαμβάνει τόσο ρυθμιστικά καθήκοντα όσο και την επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης· επισημαίνει ότι προβλέπεται η πρόσληψη 32 νέων μελών του προσωπικού για την επιτέλεση του έργου της Αρχής στους τροποποιημένους τομείς· σημειώνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να επιτευχθεί η μετάβαση από τα κανονιστικά στα εποπτικά καθήκοντα και ότι η Αρχή θα πρέπει να ενισχύσει τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την εποπτεία·

12. συμμερίζεται την ανησυχία που προκαλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το γεγονός ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν καθοριστική επιρροή στο κύριο διοικητικό όργανο της Αρχής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με την εμβέλεια της δράσης της Αρχής η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δικής τους αποδοτικότητας (αξιολογήσεις από ομοτίμους).


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Κώστας Μαυρίδης, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ECR

Eugen Jurzyca, Rob Rooken, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt, Anna Zalewska

GUE/NGL

José Gusmão, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Neena Gill, Eero Heinäluoma, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Κώστας Μαυρίδης, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

 

3

-

ID

Francesca Donato, Valentino Grant

NI

Robert Rowland

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

1

0

 

 

ID

Jean-François Jalkh

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.

[3] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[4] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[5] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

[6] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[7] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[8] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[9] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.

[10] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[11] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[12] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

[13] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[14] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[15] ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 149.

[16] ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 148.

[17] Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).

[18] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2020)0000.

[19]  ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου