Procedūra : 2019/2103(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0046/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0046/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0075

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0046/2020</NoDocSe>
PDF 201kWORD 52k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2103(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ryszard Antoni Legutko</Depute>

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2103(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm[1],

 ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2020 – C9-0069/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 209. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[4], un jo īpaši tās 71. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”[5], un jo īpaši tās 12. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā[6],

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 71. pantā[7],

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0046/2020),

1. sniedz kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2019/2103(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm[8],

 ņemot vērā deklarāciju[9] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2020 – C9-0069/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[10] un jo īpaši tās 209. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[11], un jo īpaši tās 71. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”[12], un jo īpaši tās 12. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā[13],

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 71. pantā[14],

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0046/2020),

1. apstiprina kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2103(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0046/2020),

A. tā kā Kopuzņēmums inovatīvu zāļu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiskās ierosmes īstenošanai (“Kopuzņēmums IMI”) tika izveidots 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu, lai būtiski uzlabotu zāļu izstrādes procesa efektivitāti un lietderīgumu un lai tādējādi ilgtermiņā farmācijas nozarē ražotu iedarbīgākas un drošākas inovatīvas zāles;

B. tā kā pēc Padomes Regulas (ES) Nr. 557/2014 pieņemšanas 2014. gada maijā tika izveidots kopuzņēmums „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (“Kopuzņēmums IMI 2”) ar darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim; tā kā 2014. gada jūnijā tas aizstāja Kopuzņēmumu IMI un turpināja tā darbu, lai pabeigtu Septītās pamatprogrammas pētniecības darbības un uzsāktu jaunu projektu “Apvārsnis 2020” ietvaros;

C. tā kā Kopuzņēmuma IMI un Kopuzņēmuma IMI 2 dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija;

D. tā kā Savienības maksimālais ieguldījums 10 gadu laikā Kopuzņēmumā IMI ir 1 000 000 000 EUR un to nodrošina no Septītās pamatprogrammas budžeta, bet katrs no dibinātājiem veic vienlīdzīgas iemaksas saimniecisko izdevumu segšanai, nepārsniedzot 4 % no Savienības kopējiem ieguldījumiem;

E. tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā IMI 2 10 gadu laikā ir 1 638 000 000 EUR un to nodrošina no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta, bet locekļiem, izņemot Komisiju, jāsedz 50 % no saimnieciskajiem izdevumiem un būtu jāpiedalās darbības izdevumu segšanā ar skaidru naudu vai natūrā, vai abējādi apmērā, kas līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam;

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. atzīmē, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Kopuzņēmuma IMI 2 pārskati par 2018. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma IMI 2 finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem un balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem;

2. ņem vērā Revīzijas palātas atzinumu par Kopuzņēmuma IMI 2 pārskatiem par 2018. gadu pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kas norāda, ka tie visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3. norāda, ka galīgais 2018. gada budžets ietvēra maksājumu apropriācijas 275 600 000 EUR apmērā (2017. gadā — 187 900 000 EUR) un saistību apropriācijas 235 900 000 EUR apmērā (2017. gadā — 206 400 000 EUR); ierēķinot iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas un piešķirtos ieņēmums, kopējais pieejamais saistību budžets bija 485 596 000 EUR (2017. gadā — 322 400 000 EUR) un kopējais pieejamais maksājumu apropriāciju budžets bija 235 963 021 EUR (2017. gadā — 206 400 000 EUR);

4. atzīmē, ka no ieguldījumiem 1 000 000 000 EUR apmērā, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiemaksā Kopuzņēmuma IMI darbībās, līdz 2018. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 bija apstiprinājis ieguldījumus natūrā un naudā 655 200 000 EUR apmērā (633 300 000 EUR natūrā un 21 900 000 EUR naudā); norāda, ka Kopuzņēmuma IMI locekļi ir ziņojuši par vēl neapstiprinātiem ieguldījumiem natūrā 80 600 000 EUR apmērā; uzsver, ka attiecīgi 2018. gada beigās nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumi natūrā un naudā kopsummā bija 735 800 000 EUR, savukārt Savienības naudas ieguldījumi Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās Septītajā pamatprogrammā bija 916 000 000 EUR;

5. ar gandarījumu norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmuma IMI maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis Septītās pamatprogrammas projektos bija 88 %, kas ir labāk nekā pagājušajā periodā, kad izlietojuma līmenis četrus gadus pēc kārtas bija zemāks par 75 %; turklāt norāda, ka “Apvārsnis 2020” maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija 86 % un ka 2018. gadā administratīvo un pamatdarbības izdevumu segšanai paredzēto saistību un maksājumu apropriāciju izlietojums bija lielāks nekā 2017. gadā;

6. norāda, ka no 1 425 000 000 EUR ieguldījumiem natūrā un naudā, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem un asociētajiem partneriem bija jāiemaksā Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās, līdz 2018. gada beigām izpilddirektors bija apstiprinājis 130 500 000 EUR un bija paziņots par vēl 83 900 000 EUR; arī atzīmē, ka izpilddirektors bija apstiprinājis nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījumus 13 500 000 EUR apmērā; turklāt atzīmē, ka 2018. gada beigās kopējais nozari pārstāvošo locekļu ieguldījums Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” bija 227 700 000 EUR, savukārt ES naudas ieguldījumi bija 241 900 000 EUR;

7. norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmuma IMI 2 valde pieņēma trīs budžeta grozījumus: 

a)  2018. gada 12. jūnijā tā nolēma iekļaut no iepriekšējā gada pārnestās summas (209 698 405 EUR saistību apropriācijās un 56 133 212 EUR maksājumu apropriācijās);

b)  2018. gada 13. jūlijā tā nolēma iekļaut no iepriekšējā gada papildus pārnestās apropriācijas (25 669 EUR saistību apropriācijās un 25 669 EUR maksājumu apropriācijās), kas konkrēti ir Kopuzņēmuma IMI 2 no saņēmējiem 2017. gadā atgūtās summas, kas tika pārnestas uz 2018. gada budžetu; un

c)  2018. gada 5. decembrī tā nolēma samazināt pamatdarbības maksājumu apropriācijas par 36 332 261 EUR, jo tika samazināts Savienības ieguldījums pamatdarbības izmaksās (34 978 261 EUR) un uz 2019. gadu atlikts Kopuzņēmuma IMI 2 partnera (Bila un Melindas Geitsu fonds) ieguldījums pamatdarbības izmaksās (1 354 000 EUR), kas tika pārnestas uz nākamo gadu;

8.  norāda, ka 2018. gada beigās aplēstās neizmantotās maksājumu apropriācijas pamatdarbības un administratīvo izdevumu segšanai, kuras Kopuzņēmuma IMI 2 direktoru padome apstiprināja pārnešanai uz 2019. gadu, veidoja 30 943 429 EUR; ar bažām norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka, neraugoties uz stāvokļa uzlabošanos pēc tam, kad Kopuzņēmums IMI 2 veica korektīvus pasākumus, joprojām vērojamas nepilnības attiecībā uz jaunu maksājumu apropriāciju vajadzību plānošanu un uzraudzību;

Sniegums

9. norāda, ka 2018. gads bija pirmais gads, kad Kopuzņēmums IMI 2 gada darbības pārskatā ziņoja par pārskatītajiem galvenajiem snieguma rādītājiem; atzinīgi vērtē to, ka šis solis ir izrādījies efektīvs uzraudzības līdzeklis, kas ir palielinājis Kopuzņēmuma IMI 2 sasniegumu pārredzamību un tādējādi piesaistījis pilsoniskās sabiedrības locekļu interesi;

10. norāda, ka saskaņā ar šo darbības pārskatu līdz 2018. gada 31. decembrim ievākto datu analīze liecina, ka Kopuzņēmuma IMI 2 projekti ir aptvēruši gandrīz visas Kopuzņēmuma IMI 2 stratēģiskās pētniecības programmā iekļautās prioritārās jomas (11 no 12);

11. atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums IMI 2 2018. gadā parakstīja 20 jaunus dotācijas nolīgumus, palielinot kopējo projektu portfeli līdz 119 projektiem (59 Kopuzņēmuma IMI projekti + 60 Kopuzņēmuma IMI 2 projekti);

12. konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais/ darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma IMI 2 organizatorisko struktūru;

13. norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmuma IMI 2 sviras efekta vērtība bija 0,99;

14. norāda, ka veiksmīgu Savienības finansētu projektu svarīgs priekšnoteikums ir efektīva saziņa; uzskata, ka ir svarīgi palielināt Kopuzņēmuma IMI 2 sasniegumu redzamību un izplatīt informāciju par tā pievienoto vērtību; aicina Kopuzņēmumu īstenot proaktīvu komunikācijas politiku, sociālajos medijos vai citos plašsaziņas līdzekļos informējot sabiedrību par pētījumu rezultātiem, tādējādi palielinot sabiedrības izpratni par Savienības atbalsta ietekmi ar īpašu uzsvaru uz to nonākšanu tirgū;

15. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tika veiksmīgi uzsākts projekts EBOVAC3, kas paredz veikt klīniskos izmēģinājumus bērniem Sjerraleonē un Gvinejā; turklāt norāda, ka projektā tiek veikts klīnisks pētījums par Kongo Demokrātiskās Republikas veselības aprūpes sniedzējiem, kas palīdz apkarot minētos slimību; ar gandarījumu norāda, ka Kopuzņēmuma IMI 2 Ebola+ projektos gūtās atziņas var piemērot arī attiecībā uz citām jaunām infekcijas slimībām;

16. aicina Kopuzņēmumu IMI 2 apsvērt iespēju turpmāk pārskatīt finansēto projektu skaitu; turklāt norāda, ka mazāks skaits projektu, kas savukārt būtu lielāki un labi finansēti, būtiski precizētu Kopuzņēmuma IMI 2 darbības jomu un palīdzētu plašākai sabiedrībai gūt labāku priekšstatu par to sniegto labumu;

Personāls un pieņemšana darbā

17. norāda, ka 2018. gada decembrī Kopuzņēmumā IMI 2 kopumā bija aizpildītas 48 štata vietas (2017. gadā°— 49);

18. norāda, ka 2018. gada beigās Kopuzņēmumā IMI 2 bija darbinieki no 15 dalībvalstīm un septiņām dalībvalstīm bija pa vienam darbiniekam; norāda, ka 73 % no 48 darbiniekiem bija sievietes un tikai 27 % — vīrieši;

19. ar bažām norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka 2018. gadā Kopuzņēmumā IMI 2 bija augsta kadru mainība — vidēji 21 %, kas bija īpaši augsta attiecībā uz līgumdarbiniekiem — 60 %, un ka stāvokli pasliktināja astoņu cilvēku atrašanās ilgstošā slimības atvaļinājumā (2018. gadā bija četri jauni gadījumi), līdz ar to 2018. gadā strādāja tikai puse no Kopuzņēmuma IMI 2 darbiniekiem, kas paaugstināja risku, ka var netikt sasniegti plānotie Kopuzņēmuma IMI 2 darbības mērķi; norādīja, ka personāla trūkumu Kopuzņēmums IMI 2 risināja, nodarbinot pagaidu darba aģentūras darbiniekus, kas 2018. gadā veidoja 9,8 % no visiem darbiniekiem, un ieguldīja resursus, lai, no vienas puses, noturētu labākos darbiniekus, nodrošinot apmācības iespējas un labjutības pasākumus, un, no otras puses, pilnībā nokomplektētu personālu; pauž bažas par to, ka daudzi darbinieki atrodas ilgtermiņa slimības atvaļinājumā un ka daži no šiem gadījumiem var būt saistīti ar izsīkumu un nepietiekamu darba un privātās dzīves līdzsvaru; aicina Kopuzņēmumu IMI 2 būt proaktīvam attiecībā uz minētajiem darbiniekiem, rūpīgi izvērtēt darbinieku darba slodzi un nodrošināt uzdevumu līdzsvarotu sadalījumu;

Iekšējā revīzija

20. norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2018. gada martā izdotajā galīgajā revīzijas ziņojumā par koordināciju ar Kopējo atbalsta centru (CSC) un CSC instrumentu un pakalpojumu īstenošanu Kopuzņēmumā IMI 2 tika secināts, ka Kopuzņēmums IMI 2 ir īstenojis pienācīgas pārvaldības, riska pārvaldības un iekšējās kontroles procedūras, kas efektīvi un lietderīgi atbalsta koordinācijas darbības ar CSC un CSC instrumentu un pakalpojumu īstenošanu;

21. norāda, ka IAS revīzijā netika konstatēti būtiski vai ļoti svarīgi risināmi jautājumi un tika sniegti trīs svarīgi ieteikumi; norāda, ka Kopuzņēmums IMI 2 sagatavoja rīcības plānu, kas minēto trīs ieteikumu īstenošanai paredzēja piecus pasākumus, un četri no šiem pasākumiem, kas attiecās uz diviem ieteikumiem, tika īstenoti līdz 2018. gada beigām;

Iekšējās kontroles sistēmas

22. norāda, ka Kopuzņēmums IMI 2 ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas pamatojas uz finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm, jo īpaši attiecībā uz Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgajiem maksājumiem; konstatē, ka Kopuzņēmums IMI 2 veic ex post revīzijas saņēmēju telpās, savukārt par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīzijām atbild IAS; norāda, ka ex post revīzijās konstatētais atlikušo kļūdu īpatsvars, par kuru Kopuzņēmums IMI 2 ziņoja 2018. gada beigās, bija 0,87 % Septītajā pamatprogrammā un 0,67 % pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”;

23. norāda, ka 2017. gada decembrī Kopuzņēmuma IMI 2 valde pieņēma Kopuzņēmuma IMI 2 iekšējās kontroles sistēmu, kas ir pielāgota Komisijas kontroles sistēmai; norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmuma IMI 2 iekšējās kontroles rīcības plāns koncentrējās uz iekšējās kontroles sistēmas jauno principu īstenošanu un pārskatīšanu un iekšējās kontroles vides struktūras attīstību; norāda, ka tika pieņemtas jaunas darbības norādes par kontroles sistēmas efektivitātes nodrošināšanu un mērīšanu;

24. norāda, ka Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts (BUDG ĢD) veica Kopuzņēmumā IMI 2 izveidoto vietējo finanšu sistēmu ikgadējo novērtēšanu un pārskatīja informāciju par izmaiņām vietējās sistēmās un kontroles vidē, izvērtēja revīzijās un uzraudzības kontrolēs konstatētos iekšējās kontroles trūkumus un pārbaudīja operāciju darījumu izlasi; norāda, ka 2018. gada 13. decembrī BUDG ĢD secināja, ka Kopuzņēmuma IMI 2 iekšējās kontroles sistēmas darbojās kā paredzēts; norāda, ka Kopuzņēmums IMI 2 pabeidza grāmatveža 2018. gada 5. februārī apstiprinātā rīcības plāna īstenošanu, ka BUDG ĢD izvērtēja situāciju attiecībā uz rīcības plāna īstenošanu un ka visi pieci ieteikumi tika slēgti 2019. gada 28. janvārī;

25. aicina Revīzijas palātu izvērtēt ieguldījumu natūrā aprēķināšanas un novērtēšanas metodikas pareizību un uzticamību un lūdz šajā izvērtējumā izskatīt, cik labi izstrādātas un stabilas ir pamatnostādnes attiecībā uz ieguldījumu natūrā procedūras īstenošanu, un tādējādi sekmēt ieguldījumu natūrā plānošanas, ziņošanas un sertifikācijas procesu.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

19.2.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

József Szájer

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Joachim Kuhs

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.

[2] OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.

[3] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[4] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[5] OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.

[6] OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

[7] OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.

[8] OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.

[9] OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.

[10] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[11] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[12] OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.

[13] OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

[14] OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika