Procedure : 2019/2099(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0049/2020

Indgivne tekster :

A9-0049/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0098

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0049/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 60k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2099(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Ryszard Antoni Legutko</Depute>

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018

(2019/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0065/2019),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[4], særlig artikel 70,

 der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det[5], særlig artikel 5, stk. 3,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6],

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[7],

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0049/2020),

1. meddeler direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).


 

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018

(2019/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar[8],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[9] for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0065/2019),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[10], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[11], særlig artikel 70,

 der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det[12], særlig artikel 5, stk. 3,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[13],

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[14],

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0049/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).


3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018

(2019/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0049/2020),

A. der henviser til, at det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling ("fællesforetagendet") blev oprettet i marts 2007 for en 35-årig periode ved Rådets beslutning 2007/198/Euratom[15];

B. der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Euratom repræsenteret ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og tredjelande, som har indgået en samarbejdsaftale med Euratom på området for kontrolleret nuklear fusion;

C. der henviser til, at fællesforetagendets mål er at yde Unionens bidrag til ITER's internationale fusionsenergiprojekt, at gennemføre aftalen om den bredere strategi mellem Euratom og Japan og at forberede opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi;

D. der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

Generelt

1. bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2. anerkender, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3. fremhæver, at fællesforetagendet omberegnede sit bidrag til projektets byggefase til 12 000 000 000 EUR, hvilket er en stigning i forhold til de 6 600 000 000 EUR, som Rådet godkendte i 2010; bemærker, at dette tal ikke omfatter marginer, selv om Kommissionen anførte, at det ville være passende med en margin på op til 24 måneder med hensyn til tidsplanen og på 10 til 20 % med hensyn til budgettet;

4. bemærker, at Rådet for ITER-organisationen ("ITER-Rådet") i november 2016 godkendte et nyt grundscenarie for ITER-projektet; bemærker, at det i det nye grundscenarie for ITER skønnes, at første plasma ("First Plasma") opnås i 2025, hvorefter den operationelle fase begynder, og byggefasen afsluttes i 2035, men bemærker, at byggefasen ifølge det foregående grundscenarie skulle være afsluttet i 2020; bemærker imidlertid, at det nye grundscenarie anses for at være den hurtigste gennemførelse, der er teknisk mulig;

5. noterer sig, at Det Forenede Kongerige i marts 2017 meddelte Rådet sin beslutning om at udtræde af Unionen og af Euratom; bemærker med bekymring, at dette kan indvirke på fællesforetagendets og ITER-projektets aktiviteter efter 2020;

6. glæder sig over, at Rådet i april 2018 bemyndigede Kommissionen til at godkende det nye ITER-grundscenarie på vegne af Euratom og bekræftede tilsagnet om at stille ressourcer til rådighed inden for rammerne af den næste flerårige finansielle ramme (FFR), dog uden at foregribe eventuelle efterfølgende FFR-forhandlinger om fastlæggelse af detaljerne for den fremtidige finansiering[16];

7. fremhæver, at fællesforetagendet ikke kun skal bidrage til byggefasen, men også til ITER's operationelle fase efter 2035 og den efterfølgende deaktiverings- og dekommissioneringsfase; noterer sig, at bidraget til deaktiverings- og dekommissioneringsfasen er anslået til hhv. 95 540 000 EUR og 180 200 000 EUR; bemærker, at ITER-projektet vil fortsætte indtil udløbet af ITER-aftalen i 2042, og at Unionen vil fortsætte med at bidrage til ITER's omkostninger indtil da; bemærker, at disse yderligere omkostninger omfatter det sidste års kontantbidrag til den operationelle fase og dekommissioneringsfasen og de fulde omkostninger til deaktiveringsfasen;

8. bemærker, at der stadig er risiko for, at der i forbindelse med projektgennemførelsen kan opstå yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser i forhold til det nuværende godkendte grundscenarie, selv om der er taget positive skridt til at forbedre forvaltningen og kontrollen af fællesforetagendets bidrag til projektets byggefase; opfordrer fællesforetagendet til ikke at overskride det nuværende godkendte grundscenarie for de samlede projektomkostninger;

9. bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og formidle oplysninger om deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medier, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

10. anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

11. bemærker, at der på det endelige 2018-budget, der var disponibelt til gennemførelse, var opført 706 230 231 EUR i forpligtelsesbevillinger og 847 366 988 EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 98,4 % og 96,1 % (sammenlignet med 99,9 % og 96,3 % i 2017);

12. bemærker, at de endelige betalingsbevillinger, der var brug for i 2017 og 2018, på grund af mangler i processen vedrørende planlægning af budgettet i 2017 oversteg betalingsbevillingerne i det oprindelige budget; bemærker, at de yderligere betalingsbevillinger, som fællesforetagendet havde behov for, beløb sig til 160 700 000 EUR, dvs. 25 % over det oprindelige budget; noterer sig fællesforetagendets svar, hvoraf det fremgår, at fællesforetagendet er taknemmeligt for Euratoms supplerende bidrag til 2018-budgettet, og at fællesforetagendet desuden gerne vil anføre, at manglen på betalingsbevillinger ikke ville have haft nogen indvirkning eller medført nogen risiko, idet der blev udbetalt 137 000 000 EUR til ITER-organisationen som forskud på kontantbidragene for 2019; noterer sig, at betalingsprognosesystemet har fået et helt nyt design og er blevet integreret i det nye redskab til finansiel forvaltning, og at dette sammen med den nye organisationsstruktur sikrer en korrekt budgetplanlægning, og at systemet allerede er blevet anvendt til at fastlægge indtægterne i 2019-budgettet;

13. glæder sig over, at 98,4 % af de 706 200 000 EUR, der var disponible til forpligtelsesbevillinger, blev anvendt i form af direkte enkeltforpligtelser (sammenlignet med 96,5 % i 2017);

14. noterer sig, at budgetsaldoen i 2018 beløb sig til 1 316 734 EUR (sammenlignet med 17 236 192 EUR i 2017);

15. bemærker, at fællesforetagendet i 2018 foretog en reguleringsbetaling, hvorved 1 000 000 EUR i godkendte og kontrollerede betalinger vedrørende befordringsudgifter for personalet blev overført fra administrationsbudgettet til det operationelle budget; bemærker imidlertid, at regulariseringsbetalingen var i strid med budgetprincippet om specificering; noterer sig fællesforetagendets svar, hvoraf det fremgår, at det ikke mener, at reguleringsbetalingen af et samlet beløb og med uspecificerede konti var det mest optimale redskab til at tildele udgifter på grund af den tilsyneladende manglende gennemsigtighed; forventer imidlertid, at de forbedringer af fællesforetagendets forretningsafdeling, der blev opnået i løbet af 2019, bekræftes af Revisionsretten i dens årsberetning for 2019;

16. bemærker, at fællesforetagendet i 2018 nåede seks af de milepæle, der var fastsat af ITER-Rådet og bestyrelsen for samme år, med et planlagt performanceindeks på 93 % sammenlignet med 91 % i 2017, 70 % i 2016 og 75 % i 2015; noterer sig også meddelelsen fra ITER-organisationen i december 2018, hvori det blev bekræftet, at 60 % af det samlede planlagte byggearbejde med henblik på opnåelsen af første plasma i 2025 (sammenlignet med 50 % i 2017) var afsluttet;

Performance

17. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at direktørens beslutning om at ændre ansættelsesstedet for en nyansat seniorleder fra Barcelona til Cadarache ikke var underbygget af passende dokumentation, der kunne begrunde de ekstra lønomkostninger som følge af en anden justeringskoefficient; glæder sig over, at fællesforetagendet i sit svar anerkender, at ændringen af ansættelsesstedet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, idet det var ansættelsesmyndighedens beføjelse at afgøre ansættelsesstedet; bemærker, at fællesforetagendet var udsat for en række risici i forbindelse med poloidalfeltspoleprojektet (Poloidal Field), som krævede opmærksomhed fra en seniorleder; bemærker, at direktøren derfor besluttede, at anmode den udvalgte ansøger om straks at begynde i Cadarache for at sikre fuld opmærksomhed på Poloidal Field-krisen;

18. bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet har gennemført Earned Value Management-systemet (EVM) i stedet for ITER-kreditsystemet til at overvåge projektets fremskridt på grundlag af ad hoc-gruppens forslag, og at resultaterne af det nu forelægges rutinemæssigt;

19. noterer sig de fremskridt, der er gjort med ITER-opførelsen med hensyn til færdiggørelsen af det enorme bioskjold, der omkredser tokamak-gruben, og opstillingen af de første komponenter i tokamak-komplekset;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

20. bemærker, at fællesforetagendets bestyrelse i 2017 gik videre med gennemførelsen af den del af strategien for bekæmpelse af svig, der vedrører offentlige udbud; bemærker, at fællesforetagendet indførte en tjekliste baseret på sit eget sæt af indikatorer for risiko for svig i forbindelse med udbud, dvs. røde flag, der betragtes som en forudsætning for udviklingen af IT-værktøjet til bekæmpelse af svig, efter at have udviklet dem internt; anerkender, at den tilsynsførende med ansvar for bekæmpelse af svig og etiske spørgsmål fortsat koordinerer gennemførelsen af fællesforetagendets strategi for bekæmpelse af svig i tæt samarbejde med alle de respektive enheder, og bemærker med tilfredshed, at en arbejdsgruppe siden slutningen af 2018 er gået videre med at udvikle strategien til bekæmpelse af svig;

Personale og ansættelse

21. bemærker, at Revisionsretten konstaterede væsentlige mangler i forbindelse med ansættelsen af nøglepersoner i ledelsen; noterer sig, fællesforetagendet i sit svar, anfører, at det efter Revisionsrettens konstatering og ved anvendelse af Six Sigma-metoden til at analysere, identificere og gennemføre forbedringer har styrket udvælgelsesprocessen og yderligere igangværende foranstaltninger; anmoder fællesforetagendet om fremover at undgå uregelmæssigheder og mangler;

22. bemærker, at fællesforetagendet ved udgangen af 2018 havde 162 kvinder og 284 mænd i sin stillingsfortegnelse med mænd i de fleste stillinger i tre af de fem personalekategorier, mens over 50 % af EU-kontraktansatte og EU-tjenestemænd i assistentstillinger er kvinder; bemærker også, at 22 medlemsstater var repræsenteret blandt fællesforetagendets medarbejdere, at de fleste medarbejdere kom fra tre medlemsstater, og at fire medlemsstater var repræsenteret med en medarbejder; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at tilstræbe en afbalanceret geografisk repræsentation, men anerkender samtidig, at dette afhænger af ansøgerne til ledige stillinger eller de personer, der svarer på anmodninger om interessetilkendegivelse;

Intern kontrol

23. bemærker, at fællesforetagendet ikke konsekvent har fulgt op på interesseerklæringer fra den øverste ledelse; bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet har udarbejdet og udsendt en række dokumenter vedrørende forvaltningen af den generelle interesseerklæring for alle ledere i overensstemmelse med artikel 13 i fællesforetagendets regler om interessekonflikter; bemærker endvidere, at den tilsynsførende med ansvar for etiske spørgsmål i januar 2019 holdt et oplæg for alle ledere;

24. bemærker, at Retten den 25. januar 2018 afsagde dom og annullerede resultaterne af udvælgelsesproceduren, herunder afgørelserne om ansættelse af beståede ansøgere på reservelisterne for udvælgelsesproceduren; bemærker, at selv om generaladvokaten i sin udtalelse af 29. januar 2019 støttede fællesforetagendets appel ved Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) i april 2018 og foreslog, at Domstolen omstødte Rettens dom med hensyn til annullation af afgørelserne om ansættelse af beståede ansøgere, men ikke reservelisten, stadfæstede Domstolen Rettens dom[17]; anmoder fællesforetagendet om at overholde reglerne for udvælgelsesproceduren med henblik på at undgå fremtidige udfordringer og retstvister;

25. bemærker, at mangler i de interne kommunikationsstrategier ikke sikrede formidling af fyldestgørende information om de anslåede omkostninger ved dekommissioneringsfasen inden for organisationen, og at fællesforetagendet derfor ikke havde opført en hensættelse til en sådan forpligtelse i regnskaberne for tidligere år, som ville have været anslået til 85 200 000 EUR; glæder sig imidlertid over fællesforetagendets svar om, at manglerne allerede er blevet afhjulpet gennem to foranstaltninger, at den øverste ledelse sender regnskabsføreren alle relevante oplysninger, og at den interne proces "PM-76 Årsregnskaber - åbning/afslutning af regnskabsåret" blev ajourført i maj 2019;

Operationelle udbud og tilskud

26. noterer sig, at der i løbet af 2018 blev iværksat 55 operationelle udbudsprocedurer, og at der blev undertegnet 69 operationelle indkøbsaftaler, mens der blev iværksat en enkelt tilskudsprocedure og undertegnet to tilskudsaftaler.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.2.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

6

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

József Szájer

 

 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Jean-François Jalkh

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

 

6

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi

 

1

0

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

[1] EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.

[2] EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.

[3] EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[4] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[5] EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

[6] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[7] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

[8] EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.

[9] EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.

[10] EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[11] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[12] EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

[13] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[14] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

[15] Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).

[16] Rådet for Den Europæiske Union 7881/18 vedtaget den 12. april 2018

[17] Domstolens dom af 8. maj 2019, Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling mod Yosu Galocha, C-243/18 P, ECLI:EU:C:2019:378.

Seneste opdatering: 2. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik