Procedūra : 2019/2099(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0049/2020

Pateikti tekstai :

A9-0049/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0098

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0049/2020</NoDocSe>
PDF 202kWORD 55k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2099(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Ryszard Antoni Legutko</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2099(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0065/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4] ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas[5], ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6],

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje[7],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0049/2020),

1. patvirtina Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2099(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais[8],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0065/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[10], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[11] ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas[12], ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[13],

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje[14],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0049/2020),

1. pritaria Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).


 

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2099(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0049/2020),

A. kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos sprendimu 2007/198/Euratomas įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų laikotarpiui[15];

B. kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Komisijos atstovaujamas Euratomas, Euratomo valstybės narės ir trečiosios šalys, sudariusios su Euratomu bendradarbiavimo susitarimą valdomos branduolių sintezės srityje;

C. kadangi Bendrosios įmonės tikslai – užtikrinti Sąjungos indėlį į ITER tarptautinį branduolių sintezės energijos projektą, įgyvendinti Euratomo ir Japonijos platesnio požiūrio susitarimą ir pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus statybai;

D. kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.;

Bendrosios nuostatos

1. pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) padarė išvadą, jog Bendrosios įmonės finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

2. pripažįsta, kad 2018 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3. pabrėžia, kad Bendroji įmonė perskaičiavo savo įnašą, skirtą projekto statybos etapui (12 000 000 000 EUR), taigi jis išaugo, lyginant su 2010 m. Tarybos patvirtinta 6 600 000 000 EUR suma; pastebi, kad ši suma neapima nenumatytų atvejų, nors ir Komisijai pasiūlė, kad laiko atžvilgiu atsargai derėtų numatyti iki 24 mėnesių laikotarpį, o biudžeto – 10–20 proc. išteklių;

4. pažymi, kad 2016 m. lapkričio mėn. ITER organizacijos taryba (toliau – ITER taryba) patvirtino naują ITER projekto pagrindinį scenarijų; pažymi, kad naujame ITER pagrindiniame scenarijuje numatoma, jog pirmoji plazma bus gauta ir eksploatavimo etapas prasidės 2025 m., o statybos etapas bus užbaigtas 2035 m., tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ankstesnį 2010 m. pagrindinį scenarijų buvo ketinama statybos etapą užbaigti 2020 m.; visgi pažymi, kad manoma, jog naujajame pagrindiniame scenarijuje numatyta anksčiausia techniškai įmanoma data;

5. pabrėžia, kad 2017 m. Jungtinė Karalystė informavo Tarybą apie sprendimą išstoti iš Sąjungos ir iš Euratomo; susirūpinęs pažymi, kad tai gali turėti didelį poveikį Bendrosios įmonės veiklai po 2020 m. ir ITER projektui;

6. palankiai vertina tai, kad 2018 m. balandžio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją Euratomo vardu patvirtinti naują ITER pagrindinį scenarijų ir dar kartą patvirtino įsipareigojimą skirti išteklių neviršijant kitos daugiametės finansinės programos (DFP) ribų ir nedarant poveikio jokioms tolesnėms deryboms dėl DFP, kuriose bus nustatytos būsimo finansavimo detalės[16];

7. pabrėžia, kad, neskaitant statybos etapo, Bendroji įmonė po 2035 m. turės prisidėti prie ITER eksploatavimo etapo, o vėliau prie ITER deaktyvavimo ir eksploatacijos nutraukimo etapų; atkreipia dėmesį į tai, kad numatomas įnašas į deaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapus yra atitinkamai 95 540 000 EUR ir 180 200 000 EUR; ITER projektas bus vykdomas toliau iki 2042 m., t. y. iki ITER susitarimo galiojimo pabaigos, o iki tol Sąjunga ir toliau prisidės padengdama ITER išlaidas; pažymi, kad šias papildomas išlaidas sudaro paskutiniai vienerių metų piniginiai įnašai į veiklos ir eksploatavimo nutraukimo etapus bei visos deaktyvavimo etapo išlaidos;

8. pažymi, kad išlieka rizika, jog, lyginant su dabartiniu patvirtintu pagrindiniu scenarijumi, toliau didės išlaidos ir bus vėluojama įgyvendinti projektus, nors ir buvo imtasi tinkamų žingsnių, siekiant pagerinti Bendrosios įmonės įnašo į projekto statybos etapą valdymą ir kontrolę; ragina Bendrąją įmonę neviršyti dabartiniame patvirtintame pagrindiniame scenarijuje numatytų bendrų projekto išlaidų;

9. pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

10. prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą; 

Biudžeto ir finansų valdymas

11. pažymi, kad 2018 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 706 230 23 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 847 366 988 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų panaudojimo lygis buvo 98,4 proc., mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,1 proc. (2017 m. atitinkamai 99,9 proc. ir 96,3 proc.);

12. apgailestauja, kad dėl rimtų biudžeto planavimo proceso trūkumų, matomų 2017 m., mokėjimų asignavimų, kurių galiausiai reikėjo 2017 m. ir 2018 m., suma gerokai viršijo pradiniame biudžete numatytą mokėjimų asignavimų sumą; pažymi, kad Bendrajai įmonei reikalingi papildomi mokėjimų asignavimai sudarė 160 700 000 EUR, t. y. pasiekta 25 proc. didesnė nei pradinis biudžetas suma; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad Bendroji įmonė dėkoja Euratomui už papildomą įnašą į 2018 m. biudžetą ir kad Bendroji įmonė taip pat norėtų pranešti, kad mokėjimų asignavimų trūkumas nebūtų turėjęs jokio poveikio ir dėl jo nebūtų iškilusi rizika, nes 137 000 000 EUR suma buvo išmokėta ITER organizacijai kaip 2019 metų piniginio įnašo avansas; pažymi, kad mokėjimų prognozavimo sistema buvo visiškai pertvarkyta ir integruota į naują finansų valdymo priemonę, o dėl naujos organizacinės struktūros užtikrinamas teisingas biudžeto planavimas ir ji jau naudojama 2019 m. biudžeto pajamoms nustatyti;

13. palankiai vertina tai, kad iš 706 200 000 EUR, skirtų įsipareigojimų asignavimams, 98,4 proc. panaudota tiesioginiams individualiems įsipareigojimams (2017 m. 96,5 proc.);

14. pažymi, kad 2018 m. likutis, kalbant apie biudžeto vykdymo rezultatą, buvo 1 316 734 EUR (2017 m. 17 236 192 EUR);

15. pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė atliko kompensacinį mokėjimą – iš administracinio biudžeto į veiklos biudžetą perkelta 1 000 000 EUR patvirtintų ir patikrintų mokėjimų, susijusių su darbuotojų tarnybinių kelionių išlaidomis; visgi pažymi, kad atliekant kompensacinį mokėjimą nebuvo laikomasi biudžeto konkretumo principo; atsižvelgia į Bendrosios įmonės atsakymą, kuriame nurodoma, kad kompensaciniai mokėjimai, skirti bendrai sumai ir vykdomi nediferencijuojant punktų, nebuvo tinkamiausias išlaidų perkėlimo į būdas, manant, kad šios išlaidos yra nepakankamai skaidrios; tačiau tikisi, kad 2019 m. Bendrosios įmonės komercijos skyriaus pasiektus patobulinimus Audito Rūmai patvirtins savo 2019 m. metinėje ataskaitoje;

16. pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pasiekė šešis iš tiems metams ITER tarybos ir valdybos nustatytų orientyrų, o numatytas veiklos rezultatų indeksas buvo 93 proc., palyginti su 91 proc. 2017 m., 70 proc. 2016 m. ir 75 proc. 2015 m.; taip pat atkreipia dėmesį į 2018 m. gruodžio mėn. ITER organizacijos pranešimą, kuriame patvirtinama, kad užbaigta 60 proc. visų 2025 m. pirmosios plazmos etapui skirtų statybos darbų (lyginant su 50 proc. 2017 m.);

Veiklos rezultatai

17. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad direktoriaus sprendimas pakeisti naujai įdarbinto vadovo darbo vietą iš Barselonos į Kadarašą nebuvo pagrįstas tinkamais dokumentais, kuriais būtų galima pateisinti papildomas darbo užmokesčio išlaidas, atsiradusias dėl skirtingo korekcinio koeficiento; palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė savo atsakyme pripažįsta, jog vietos pasikeitimas nebuvo tinkamai dokumentuotas, nes tai priklausė paskyrimų tarnybos kompetencijai; pažymi, kad Bendroji įmonė, vykdydama poloidinio lauko ričių projektą, susidūrė su tam tikra rizika, todėl buvo reikalinga vyresniojo vadovo priežiūra; todėl direktorius nusprendė paprašyti kandidato nedelsiant pradėti veiklą Kadaraše, kad būtų užtikrintas visapusiškas jo dėmesys sunkiai su šiuo poloidinio lauko projektu susijusiai padėčiai;

18. su pasitenkinimu pažymi, kad Bendroji įmonė tam, galėtų stebėti vykdant projektą daromą pažangą, remdamasi ad hoc grupės pasiūlymu, įdiegė sukurtos vertės valdymu pagrįstą sistemą, o ne ITER kreditų sistemą, ir rezultatai dabar pateikiami reguliariai;

19. atkreipia dėmesį į ITER statybos pažangą, susijusią su didžiulio bioskydo, juosiančio tokamako aikštelę, užbaigimu ir pirmųjų tokamako komplekso komponentų instaliavimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

20. pažymi, kad 2017 m. Bendrosios įmonės valdyba ir toliau įgyvendino kovos su sukčiavimu strategiją vykdant viešuosius pirkimus; pažymi, kad Bendroji įmonė patvirtino kontrolinį sąrašą, pagrįstą jos pačios viešųjų pirkimų sukčiavimo rizikos rodikliais, t. y. raudonosiomis vėliavėlėmis, ir kad tie rodikliai buvo laikomi būtina kovai su sukčiavimu skirtos IT priemonės sukūrimo sąlyga ir buvo sukurti vidaus lygmeniu; pripažįsta, kad kovos su sukčiavimu ir etikos pareigūnas, glaudžiai bendradarbiaudamas su visais atitinkamais skyriais, toliau koordinavo Bendrosios įmonės kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimą, ir su džiaugsmu pažymi, kad 2018 m. pabaigoje pradėjo veikti darbo grupė, kuri tęsė kovos su sukčiavimu strategijos plėtojimą;

Personalas ir įdarbinimas

21. pažymi, kad Audito Rūmai nustatė didelių trūkumų, susijusių su pagrindinių vadovaujančių darbuotojų įdarbinimu; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kuriame ji teigia, kad ,Audito Rūmams nustačius faktus ir naudojant „Šešios Sigma“ metodiką patobulinimams analizuoti, nustatyti ir įgyvendinti, Bendroji įmonė sustiprino savo atrankos proceso patikimumą ir papildomas vykdomas priemones; prašo Bendrosios įmonės ateityje išvengti bet kokių pažeidimų ir trūkumų;

22. pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Bendrosios įmonės etatų plano sudėtis buvo tokia: 162 moterys ir 284 vyrai, daugumą etatų trijose iš penkių kategorijų užėmė vyrai, o daugiau kaip 50 proc. Sąjungos sutartininkų ir padėjėjų pareigas einančių pareigūnų buvo moterys; taip pat pažymi, kad Bendroje įmonėje dirbo darbuotojai iš 22 valstybių narių, kad dauguma darbuotojų buvo iš trijų valstybių narių ir kad po vieną darbuotoją buvo iš kitų keturių valstybių narių; primygtinai ragina Bendrąją įmonę siekti subalansuoto geografinio atstovavimo ir kartu pripažįsta, kad tai priklauso nuo kandidatų į laisvas darbo vietas arba asmenų, kurie atsako į prašymus pareikšti susidomėjimą;

Vidaus kontrolė

23. pažymi, kad Bendroji įmonė sistemingai neatsižvelgė į vyresniosios vadovybės interesų deklaracijas; su pasitenkinimu pažymi, kad Bendroji įmonė parengė ir naudoja tam tikrus dokumentus, susijusius su visų vadovų bendrųjų interesų deklaracijų valdymu, remdamasi Bendrosios įmonės taisyklių dėl interesų konfliktų 13 straipsniu; be to, pažymi, kad 2019 m. sausio mėn. etikos pareigūnas surengė atitinkamą pristatymą visiems vadovams;

24. pažymi, kad 2018 m. sausio 25 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą, kuriuo anuliuojami atrankos procedūros rezultatai, įskaitant sprendimus įdarbinti laimėtojus iš vykdant atrankos procedūrą sudaryto rezervo sąrašo; pažymi, kad nors 2019 m. sausio 29 d. generalinio advokato nuomonėje pritariama Bendrosios įmonės 2018 m. balandžio mėn. pateiktam apeliaciniam skundui Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (toliau – Teisingumo Teismas) ir siūloma, kad Teisingumo Teismas panaikintų Bendrojo Teismo sprendimą dėl sprendimų skirti laimėjusius kandidatus, bet ne rezervo sąrašo panaikinimo, Teisingumo Teismas patvirtino Bendrojo Teismo sprendimą[17]; prašo Bendrosios įmonės laikytis atrankos procedūros taisyklių, kad ateityje būtų išvengta problemų ir bylinėjimosi;

25. pažymi, kad dėl vidaus komunikacijos strategijų trūkumų nebuvo užtikrinta tinkamos informacijos apie numatomas eksploatavimo etapo sąnaudas sklaida organizacijoje ir todėl Bendroji įmonė į ankstesnių metų sąmatas neįtraukė jokių šiam įsipareigojimui skirtų atidėjinių, o su jais susijusi numatyta suma siekia 85 200 000 EUR; tačiau atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad trūkumai jau buvo pašalinti imantis dviejų veiksmų ir kad vyresnioji vadovybė apskaitos pareigūnui perduoda visą aktualią informaciją, ir kad 2019 m. gegužės mėn. buvo atnaujintas vidaus procesas „PM-76 metinės finansinės ataskaitos atidarymas / finansinių metų užbaigimas“;

Veiklos viešieji pirkimai ir dotacijos

26. pažymi, kad 2018 m. pradėtos 55 su veikla susijusios viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos 69 su veikla susijusios viešųjų pirkimų sutartys, iš viso pradėta viena dotacijos procedūra ir pasirašytos dvi atitinkamos sutartys.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

József Szájer

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Jean-François Jalkh

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

 

6

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi

 

1

0

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

[1] OL C 426, 2019 12 18, p. 1.

[2] OL C 426, 2019 12 18, p. 24.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

[6] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[7] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[8] OL C 426, 2019 12 18, p. 1.

[9] OL C 426, 2019 12 18, p. 24.

[10] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[11] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[12] OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

[13] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[14] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[15] 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (OL L 90, 2007 3 30, p. 58).

[16] Europos Sąjungos Taryba 7881/18, patvirtinta 2018 m. balandžio 12 d.

[17]  2019 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo sprendimas, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė prieš Yosu Galocha, C-243/18 P ECLI:EU:C:2019:378.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika