Procedūra : 2019/2067(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0051/2020

Pateikti tekstai :

A9-0051/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0100

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0051/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 69k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2067(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2067(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0034/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo[5], ypač į jo 16 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/127, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75[6],

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[7], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje[8], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0051/2020),

1. patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) vykdomajam direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2067(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[9],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[10],

 atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0034/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[11], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[12], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo[13], ypač į jo 16 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/127, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75[14],

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[15], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje[16], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0051/2020),

1. pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2067(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0051/2020),

A. kadangi, remiantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) pajamų ir išlaidų suvestine[17], galutinis jo 2018 finansinių metų biudžetas buvo 20 760 000 EUR, t. y. 1,37 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi Fondo biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto[18];

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,58 proc., t. y. nežymiai (0,42 proc.) sumažėjo; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,70 proc., t. y. 2 proc. didesnis nei 2017 m.;

Veiklos rezultatai

2. pažymi, kad Fondas naudoja keturis pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), įtrauktus į jo veiklos rezultatų stebėsenos sistemą, kurią, be PVRR, sudaro vadinamieji parametrai (kiti veiklos procesų rodikliai) ir kokybinis vertinimas bei vertinimas, siekiant įvertinti pridėtinę vertę, įskaitant veiklos rezultatus ir poveikį, ir pagerinti biudžeto valdymą;

3. ragina Fondą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad pasiekti 83 proc. 2018 metais suplanuotų pasiekti darbo programos rezultatų (48 iš 58 rezultatų) ir kad Fondas prisidėjo prie 236 politikos vystymo veiksmų (41 proc. šių veiksmų vykdytas Sąjungos lygmeniu);

5. pažymi, kad Fondas ir toliau bendradarbiavo su kitomis Sąjungos agentūromis ir įgyvendino veiksmus, dėl kurių buvo susitarta metiniuose planuose su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), Europos mokymo fondu (ETF) ir Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), ir kad, bendradarbiaudamas su CEDEFOP, tęsė parengiamuosius darbus, susijusius su ketvirtuoju Europos įmonių tyrimu;

6. pažymi, kad atliktas Fondo, CEDEFOP, EU-OSHA ir ETF agentūrų išorinis vertinimas, apimantis 2012–2016 m. laikotarpį, ir kad jame daugiausia dėmesio skirta agentūrų darbo vertinimui svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo ir Sąjungos pridėtinės vertės požiūriu ir keturių agentūrų ateičiai, ir kad Fondas parengė veiksmų planą, kad būtų atsižvelgta į šio vertinimo išvadas; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinės ataskaitos rezultatus, visų pirma, apie Fondo teikiamą Europos pridėtinę vertę ir požiūrį į Fondo ateitį;

7. ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę sujungti Fondą su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP); pabrėžia, kad Fondo ir Europos profesinio mokymo plėtros centro veiklos sritys yra labai panašios ir kad, sujungus šias dvi agentūras, bus paprastesnis ir jų finansavimas, taip pat Sąjungos agentūrų sistema taps aiškesnė visuomenei; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę bent jau įtvirtinti ryšius su Europos profesinio mokymo plėtros centru; ragina Komisiją įvertinti šias galimybes: Fondo perkėlimą į Europos profesinio mokymo plėtros centro būstinę Salonikuose ir Europos profesinio mokymo plėtros centro perkėlimą į Fondo būstinę Loughlinstowne; pažymi, kad tai padarius būtų galima dalytis bendromis bei priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų valdymu, taip pat bendromis IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti;

8. pažymi, kad Komisijos pavedimu 2018 m. atliktas Sąjungos agentūrų, priklausančių Užimtumo generalinio direktorato kompetencijai (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-OSHA), išorinis vertinimas dėl jų svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo ir ES pridėtinės vertės; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo rezultatus;

9. pabrėžia Fondo aukštos kokybės darbo svarbą siekiant laiku teikti moksliškai pagrįstas, nešališkas ir su vykdoma politika susijusias žinias, ekspertų vertinimus ir įrodymais pagrįstą paramą Europos politikos plėtrai ir jos formuotojams gyvenimo ir darbo sąlygų, darbo rinkos ir darbo santykių visoje Sąjungoje srityse, taip pat pabrėžia, kad svarbu išlaikyti trišalį jo valdymo modelį, apimantį darbdavių ir darbuotojų organizacijas, visų valstybių narių vyriausybes ir Komisiją; ypač palankiai vertina tai, kad paskelbta Fondo naujausia Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalginė ataskaita ir kitos publikacijos, susijusios su darbo ir skaitmeninimo ateitimi, visų pirma darbo platformose ateitimi;

10. pabrėžia, koks svarbus Fondo indėlis plėtojant prognozės priemones ir renkant informaciją įvairiose srityse, tokiose kaip Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir gyvenimo kokybė, darbo ateitis, gamyba, skaitmeninimas ir darbas platformose;

11. pažymi, kad padidėjo Fondo darbo krūvis ir išaugo suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai, todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti pakankamus materialinius ir žmogiškuosius išteklius, kad Fondas galėtų visapusiškai įvykdyti savo užduotis, sykiu apskritai užtikrinant, kad agentūroms būtų teikiama pirmenybė privačių rangovų atžvilgiu;

12. palankiai vertina Fondo įsipareigojimą užtikrinti savo veiklos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį tvarumą ir kartu ekonomiškai efektyvias ir aplinką tausojančias darbo vietas ir naudotis viešuoju pirkimu kaip svarbia priemone siekiant visų trijų jo veiklos tvarumo kategorijų;

13. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis, kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; primena, kad parengusios išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, valstybės narės galėtų padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje;

Personalo politika

14. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,70 proc.: buvo paskirti 88 pareigūnai ar laikinieji darbuotojai, o Sąjungos biudžete patvirtintų pareigūnų ar laikinųjų darbuotojų etatų skaičius buvo 91 (2017 m. buvo patvirtinti 93 etatai); pažymi, kad taip pat 2018 m. Fondui dirbo 11 sutartininkų ir vienas deleguotasis nacionalinis ekspertas;

15. su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta lyčių pusiausvyra vyresniojoje vadovybėje (1 vyras ir 1 moteris); vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad neužtikrinta lyčių pusiausvyra valdančiojoje taryboje (97 vyrai ir 64 moterys);

16. palankiai vertina 2018 m. gruodžio mėn. vykdyto darbo tikrinimo rezultatus, nes iš jų matyti, kad stabilumas, palyginti su ankstesniais metais, yra santykinai didelis;

Viešieji pirkimai

17. atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad Fondas sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir preliminariosios sutarties vykdytojui pateiktų sąskaitų faktūrų; remdamasis Fondo atsakymu pažymi, kad ši preliminarioji sutartis pakeista preliminariąja sutartimi su keliais tiekėjais, kuria išspręsti Audito Rūmų iškelti klausimai, ir primygtini ragina Fondą pritaikyti ex ante mokėjimų pagal preliminariąsias sutartis kontrolę ir užtikrinti, kad visiems viešiesiems pirkimams būtų taikoma konkurso procedūra;

18. ragina Fondą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas, pvz., dėl pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis proceso;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

19. atkreipia dėmesį į esamas Fondo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą;

Vidaus kontrolė

20. atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas priėmė peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą ir taip perėjo nuo atitiktimi grindžiamo prie principais grindžiamo proceso;

21. su pasitenkinimu pažymi, kad Vidaus audito tarnyba (IAS) 2018 m. atliko veiklos auditą „Fondo veiklos prioritetų nustatymas ir išteklių paskirstymas“; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio audito rezultatus;

Kitos pastabos

22. pažymi, kad Fondas siekia padidinti savo veiklos aplinkosauginį tvarumą, kad 2018 m. instaliuota nauja vaizdo konferencijų įranga ir kad pasinaudojant agentūrų tinklu aptartas išmetamo CO2 kiekio kompensavimas;

23. ragina Fondą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o

o  o

24. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. kovo ... d. rezoliucijoje[19] dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

 

 


UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (23.1.2020)

<CommissionInt>pateikta Biudžeto kontrolės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2067(DEC))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

 

 

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND, toliau – Fondas) 2018 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai atspindėta jo finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.;

2. reiškia pasitenkinimą itin gerais Fondo veiklos rezultatais: 2018 m. jo programos įgyvendinimo rodiklis siekė 83 proc., o biudžeto įvykdymo lygis – 99,6 proc. (2017 m. – 100 proc.);

3. pabrėžia Fondo kokybiško darbo svarbą siekiant laiku teikti moksliškai pagrįstas, nešališkas ir su vykdoma politika susijusias žinias, ekspertų vertinimus ir įrodymais pagrįstą paramą Europos politikos plėtrai ir jos formuotojams gyvenimo ir darbo sąlygų, darbo rinkos ir darbo santykių visoje Sąjungoje srityse, taip pat pabrėžia, kad svarbu išlaikyti trišalį jo valdymo modelį, kuris apimtų darbdavių ir darbuotojų organizacijas, visų valstybių narių vyriausybes ir Komisiją; ypač palankiai vertina tai, kad paskelbta Fondo naujausia Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalginė ataskaita ir kitos publikacijos, susijusios su darbo ir skaitmeninimo ateitimi, visų pirma darbo skaitmeninėse platformose ateitimi;

4. pabrėžia, koks svarbus Fondo indėlis plėtojant prognozės priemones ir renkant informaciją įvairiose srityse, tokiose kaip Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir gyvenimo kokybė, darbo ateitis, gamyba, skaitmeninimas ir darbas skaitmeninėse platformose;

5. vertina Fondo paramą profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms, nacionalinėms vyriausybėms ir Europos institucijoms, taip pat jo bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis, dirbančiomis užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse pagal Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato veiklos sritį, visų pirma bendradarbiavimą su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), Europos mokymo fondu (ETF) ir Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), pasinaudojant ES agentūrų veiklos plėtojimo tinklu ir juo nesinaudojant, nes tai sudaro galimybes kurti sinergiją ir keistis idėjomis bei geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant užtikrinti labiau subalansuotą valdymą, didesnį veiksmingumą, mažesnes sąnaudas ir geresnį jų veiklos nuoseklumą; pabrėžia, kad svarbu palaikyti aktyvų bendradarbiavimą su visais veikėjais ir remti jų darbą plėtojant tvarų augimą, socialinę įtrauktį, socialinį dialogą ir partnerystę; pabrėžia, kad būtina pagerinti agentūrų ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimą ir stengtis neperduoti išorės subjektams vykdyti tų paslaugų, kurias gali teikti agentūros;

6. šiomis aplinkybėmis pažymi, kad neseniai sustiprintas EUROFOUND ir CEDEFOP bendradarbiavimas; palankiai vertina tai, kad 4-ąjį Europos įmonių tyrimo leidimą bendrai rengė CEDEFOP ir EUROFOUND ir kad buvo ne tik pasidalytos išlaidos, bet ir parengta išvadų analizė remiantis abiejų agentūrų bendra kompetencija; tai padės politikos formuotojams rengti įrodymais pagrįstą politiką, kuria siekiama geresnių darbuotojų darbo sąlygų ir paramos įmonėms siekiant rezultatų;

7. pažymi, kad Europos Komisija atliko Fondo, kartu su CEDEFOP, EU-OSHA ir ETF, visoms agentūroms skirtą išorės vertinimą (paskelbtas 2019 m.), kuriame daugiausia dėmesio skirta agentūrų darbo vertinimui; palankiai vertina tai, kad rengiamas veiksmų planas, kaip reikėtų atsižvelgti į Komisijos apskritai labai teigiamos ataskaitos išvadas;

8. pažymi, kad padidėjo Fondo darbo krūvis, o suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai išaugo, todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti pakankamus materialinius ir žmogiškuosius išteklius, kad Fondas galėtų visapusiškai įvykdyti savo užduotis, sykiu apskritai užtikrinant, kad agentūroms būtų teikiama pirmenybė privačių rangovų atžvilgiu;

9. palankiai vertina Fondo įsipareigojimą užtikrinti savo veiklos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį tvarumą, užtikrinant ekonomiškai efektyvias ir aplinką tausojančias darbo vietas, ir naudotis viešuoju pirkimu kaip svarbia priemone siekiant visų trijų jo veiklos tvarumo kategorijų;

10. pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog EUROFOUND atlikta ex ante kontrolė, susijusi su pagal preliminariąją sutartį rangovo teikiamomis tarpininkavimo paslaugomis, buvo neveiksminga, taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Fondas turėtų pritaikyti mokėjimų pagal tokias sutartis ex ante kontrolę ir užtikrinti, kad visiems viešiesiems pirkimams būtų taikoma konkurso procedūra; pabrėžia, kad tarpinstitucinę sutartį rengė Komisija Informatikos generalinis direktoratas ir kad Fondas tik ribotai prisidėjo prie šios konkrečios sutarties rengimo ir kainodaros struktūros, todėl buvo sunkiau palyginti su kitais paslaugų teikėjais; remdamasis Fondo atsakymu pažymi, kad atitinkamos preliminariosios sutarties galiojimas baigėsi, o pagal naują preliminariąją sutartį labiau skatinama sąžininga konkurencija, todėl tai sėkmingai išsprendė Audito Rūmų iškeltas problemas;

11. palankiai vertina tai, kad Fondas ėmėsi taisomųjų veiksmų, susijusių su ankstesnių metų Audito Rūmų pastabomis, nors e. pasiūlymų teikimas vis dar buvo įgyvendinamas;

12. pažymi, kad Fondas parengė veiksmų planą, atsižvelgdamas į tris svarbias rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų, kuriuos Vidaus audito tarnyba pateikė audito ataskaitoje „EUROFOUND veiklos prioritetų nustatymas ir (žmogiškųjų ir finansinių) išteklių paskirstymas“;

13. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami ir prieinami duomenys bei ištekliai ir kokiu mastu piliečiams juos paprasta suprasti, atpažinti ir naudoti; primena, kad parengusios išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, valstybės narės galėtų padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje;

14. remdamasis turimais faktais, rekomenduoja patvirtinti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo vykdomajam direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

47

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL

Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI

Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

 

6

-

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Peter Pollák, József Szájer

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[2] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

[6] OL L 30, 2019 1 31, p. 74.

[7] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[8] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[9] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[10] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[11] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[12] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[13] OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

[14] OL L 30, 2019 1 31, p. 74.

[15] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[16] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[17] OL C 120/35, 2019 3 29, p. 179.

[18] OL C 120/35, 2019 3 29, p. 178.

[19] Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0000.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika