Διαδικασία : 2019/2093(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0052/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0052/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0101

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0052/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 67k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2093(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2093(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0060/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[4], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας[5], και ιδίως το άρθρο 24,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/942 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας[6], και ιδίως το άρθρο 35,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0052/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2093(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[9],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[10] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0060/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[11], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[12], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας[13], και ιδίως το άρθρο 24,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/942 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας[14], και ιδίως το άρθρο 35,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[15], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[16], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0052/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2093(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0052/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του[17], ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 13 562 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 2,18 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,26 %, που υπερβαίνει τον προγραμματισμένο στόχο του Οργανισμού και συνιστά αύξηση κατά 0,54 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 79,73 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 3,92 % σε σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

2. σημειώνει ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του, ιδίως δε για την εκτίμηση του αντικτύπου των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών, και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης·

3. σημειώνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011[18], καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της μετάβασης όσον αφορά την εφαρμογή των ήδη εγκεκριμένων κωδίκων δικτύου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ανέθεσε τις λογιστικές του υπηρεσίες στην Επιτροπή και μοιράζεται πόρους με άλλους οργανισμούς στους τομείς της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της διαχείρισης της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, του προϋπολογισμού και των οικονομικών, της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων και των εγκαταστάσεων· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα που αξίζει να ακολουθήσουν τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· παροτρύνει τον Οργανισμό να διερευνήσει τρόπους καταμερισμού των πόρων σε αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα μεταξύ άλλων οργανισμών της Ένωσης με παρόμοιες δραστηριότητες· προτρέπει σθεναρά τον Οργανισμό να επιδιώξει ενεργά τη μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης·

5. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

Πολιτική προσωπικού

6. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,52 % και ότι από τις 67 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 68 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 64 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 22 συμβασιούχοι υπάλληλοι και τέσσερις αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάζονταν για τον Οργανισμό το 2018·

7. επισημαίνει τις ανησυχίες του Οργανισμού ότι είναι ανεπαρκείς οι πρόσθετοι πόροι που προβλέπονται για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», από πλευράς αριθμού στελεχών, συγχρονισμού και βαθμίδων, και ότι η κατανομή του προσωπικού περιλαμβάνει ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό θέσεων για συμβασιούχους υπαλλήλους (14) σε σύγκριση με τον αριθμό έκτακτων υπαλλήλων (μόνο 4), παρά την πολυπλοκότητα των νέων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό· λαμβάνει υπό σημείωση την προειδοποίηση του Οργανισμού ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, χωρίς τη διάθεση πρόσθετων πόρων πέραν των ήδη προβλεφθέντων, ο Οργανισμός δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει δεόντως τη διευρυμένη εντολή του·

8. επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων διοικητικών στελεχών του Οργανισμού (πέντε άνδρες και μόνο μία γυναίκα)· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη γεωγραφική ανισορροπία· καλεί τον Οργανισμό να λάβει μέτρα που θα εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία των φύλων και γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων διοικητικών στελεχών του·

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, δεδομένου ότι 12 από τα 17 μέλη είναι του ιδίου φύλου·

10. καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα συνολικά αριθμητικά στοιχεία των υποθέσεων παρενόχλησης και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων παρενόχλησης που έχουν περατωθεί·

Σύναψη συμβάσεων

11. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το 2018 ο Οργανισμός εισήγαγε την ηλεκτρονική υποβολή (e-submission), αλλά δεν είχε καθιερώσει ακόμα τα εργαλεία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού και ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-tendering και e-invoicing) που ανέπτυξε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· καλεί τον Οργανισμό να εισαγάγει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12. αναγνωρίζει τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει ο Οργανισμός και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

13. σημειώνει τα περαιτέρω μέτρα που ελήφθησαν για να ενισχυθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, τα οποία συνίστανται στην αναφορά των συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το προσωπικό του Οργανισμού με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, και συγκεκριμένα των συνεδριάσεων του διευθυντή με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενους, και στη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Οργανισμού από τον Ιανουάριο του 2018·

Εσωτερικοί έλεγχοι

14. σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε το δικό του πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τον Δεκέμβριο του 2018· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την τήρηση των εν λόγω προτύπων εσωτερικού ελέγχου·  

15. σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε το 2016 πλήρη εκτίμηση κινδύνου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ΤΠ, με αποτέλεσμα ένα νέο στρατηγικό σχέδιο λογιστικού ελέγχου για τον Οργανισμό για την περίοδο 2017 έως 2019 και διατύπωσε τα θέματα ελέγχου για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· σημειώνει ότι το 2018 η ΥΕΛΕ διενήργησε έλεγχο σχετικά με την ασφάλεια ΤΠ στον Οργανισμό και την ασφάλεια των πληροφοριών στον τομέα του κανονισμού REMIT και ότι ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί το 2019, με στόχο την υλοποίηση των συστάσεων που περιέχονται στην τελική έκθεση ελέγχου· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

Λοιπές παρατηρήσεις

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός διεξήγαγε το 2018 επίσημη ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων που θα έχει η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση, τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς του·

 

17. καλεί τον Οργανισμό να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o  o

18. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... Μαρτίου 2020[19] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.

[3] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[4] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[5] ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.

[6] ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 22.

[7] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[8] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[9] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[10] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.

[11] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[12] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[13] ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.

[14] ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 22.

[15] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[16] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[17] ΕΕ C 108/33 της 22.3.2018, σ. 169.

[18] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).

 

[19] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου