Procedūra : 2019/2093(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0052/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0052/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0101

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0052/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 51k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2093(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2093(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[1],

 ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0060/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[4], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru[5], un jo īpaši tās 24. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regulu (ES) 2019/942, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru[6], un jo īpaši tās 35. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[7], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[8], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0052/2020),

1. sniedz Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2019/2093(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[9],

 ņemot vērā deklarāciju[10] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0060/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[11] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[12], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru[13], un jo īpaši tās 24. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regulu (ES) 2019/942, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru[14], un jo īpaši tās 35. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[15], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[16], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0052/2020),

1. apstiprina Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2093(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0052/2020),

A. tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem[17] tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 13 562 000 EUR, proti, par 2,18 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B. tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,26 %, kas pārsniedza Aģentūras izvirzīto mērķi un bija par 0,54 % augstāks nekā 2017. gadā; atzinīgi novērtē to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 79,73 %, t. i., par 3,92 % augstāks nekā 2017. gadā;

Sniegums

2. atzīmē, ka Aģentūra atsevišķus pasākumus izmanto kā galvenos snieguma rādītājus, lai izvērtētu savu darbību sniegto pievienoto vērtību, it īpaši tīkla kodeksu un pamatnostādņu ietekmes novērtēšanai, un lai uzlabotu savu budžeta pārvaldību;

3. norāda, ka Aģentūra sekmīgi īstenoja Regulu (ES) Nr. 1227/2011[18] un sekmīgi papildināja un uzraudzīja izmaiņas jau pieņemto elektroenerģijas un gāzes tīkla kodeksu īstenošanā;

4. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra grāmatvedības pakalpojumu veikšanu ir uzticējusi Komisijai un kopīgi ar citām aģentūrām izmanto resursus tādās jomās kā cilvēkresursu pārvaldība, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība, budžets, finanses, iepirkumi un ēku un aprīkojuma pārvaldība; uzskata, ka šī iniciatīva ir piemērs, kuram būtu jāseko arī citām Savienības iestādēm; mudina Aģentūru izpētīt veidus, kā kopīgi izmantot resursus uzdevumu pārklāšanās gadījumā ar citām Savienības aģentūrām, kuras veic līdzīgas darbības; stingri mudina Aģentūru aktīvi meklēt turpmāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām;

5. mudina Aģentūru turpināt tās pakalpojumu digitalizāciju;

Personāla politika

6. ņem vērā, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 95,52 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 64 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajām 67 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 68 apstiprinātajām vietām 2017. gadā); atzīmē, ka papildus tam 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 22 līgumdarbinieki un četri norīkotie valstu eksperti;

7. norāda uz Aģentūras bažām par nepietiekamiem papildu resursiem, kas paredzēti paketes “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” īstenošanai attiecībā uz darbinieku skaitu, darbā pieņemšanas laiku un amata pakāpēm, kā arī to, ka, neraugoties uz Aģentūrai uzticēto jauno uzdevumu sarežģītību, darbinieku sadalījums ietver nesamērīgi lielu līgumdarbinieku skaitu (14) salīdzinājumā ar pagaidu darbinieku skaitu (tikai 4); pieņem zināšanai Aģentūras brīdinājumu, ka šādā situācijā, ja netiks piešķirti papildu resursi tiem, kas paredzēti patlaban, Aģentūra nespēs pienācīgi īstenot tās paplašinātās pilnvaras;

8. atkārtoti pauž bažas par dzimumu līdzsvaru Aģentūras augstākajā un vidējā līmeņa vadībā (pieci vīrieši un viena sieviete); pauž bažas par ģeogrāfisko nelīdzsvarotību; prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu un ģeogrāfisko līdzsvaru tās augstākajā un vidējā līmeņa vadībā;

9. pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē, ņemot vērā to, ka 12 no 17 valdes locekļiem ir viena dzimuma;

10. aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visiem aizskarošas izturēšanās gadījumiem un ziņot par slēgto aizskarošas izturēšanās gadījumu rezultātiem;

Iepirkums

11. pieņem zināšanai Revīzijas palātas pārskatā norādīto, ka 2018. gadā Aģentūra ieviesa e-iesniegšanu, taču vēl nebija ieviesusi e-iepirkuma vai e-rēķinu instrumentus, ko Komisija izstrādājusi nolūkā izveidot vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12. pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas patlaban tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību;

13. pieņem zināšanai turpmākos pasākumus, kas veikti, lai uzlabotu Aģentūras darbību pārredzamību, ziņojot par sanāksmēm, kuras Aģentūras darbinieki rīko ar ārējām ieinteresētajām personām, proti, direktora tikšanos ar organizācijām un pašnodarbinātām personām, un attiecīgās informācijas pieejamību Aģentūras tīmekļa vietnē kopš 2018. gada janvāra;

Iekšējā kontrole

14. norāda, ka Aģentūra 2018. gada decembrī pieņēma savu iekšējās kontroles sistēmu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo iekšējās kontroles standartu īstenošanu;  

15. atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gadā veica pilnu riska izvērtēšanu, tostarp attiecībā uz IT, kuras rezultātā tika izstrādāts jauns Aģentūras stratēģiskais revīzijas plāns laikposmam no 2017. gada līdz 2019. gadam un formulēti revīzijas temati nākamajam plānošanas laikposmam; norāda, ka 2018. gadā IAS veica revīziju par Aģentūras IT drošību un informācijas drošību REMIT jomā un Aģentūra sagatavoja rīcības plānu, kuru paredzēts īstenot 2019. gadā, lai rīkotos galīgajā revīzijas ziņojumā iekļauto ieteikumu sakarā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

Citi komentāri

16. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gadā veica oficiālu analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības;

 

17. aicina Aģentūru koncentrēties uz pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

o

o  o

18. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[19].


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

19.2.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

József Szájer


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[2] OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.

[3] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[4] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[5] OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

[6] OV L 158, 14.6.2019., 22. lpp.

[7] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[8] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[9] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[10] OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.

[11] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[12] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[13] OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

[14] OV L 158, 14.6.2019., 22. lpp.

[15] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[16] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[17] OV C 108/33, 22.3.2018., 169. lpp.

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

 

[19] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika